Search result for

renegade

(35 entries)
(1.0384 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -renegade-, *renegade*
Possible hiragana form: れねがで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
renegade[N] ผู้ละทิ้งความเชื่อทางศาสนา, See also: ผู้เปลี่ยนศาสนา, Syn. apostate, traitor
renegade[N] คนทรยศ, See also: คนกบฏ, Syn. deserter, tergiversator
renegade[ADJ] ทรยศ, See also: หักหลัง, ขายชาติ, Syn. apostate, disloyal, traitorous, unfaithful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
renegade(เรน'นะเกด) n. คนทอดทิ้งเพื่อน,คนทรยศ,คนเปลี่ยนศาสนา,คนหักหลัง adj. ทอดทิ้งเพื่อน,ทรยศ,เปลี่ยนศาสนา,หักหลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
renegade(adj) หักหลัง,ทรยศ,เปลี่ยนศาสนา
renegade(n) คนหักหลัง,คนทรยศ,คนเปลี่ยนศาสนา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I named her Icarus after you, my renegade pupil.ฉันตั้งชื่อมันว่า ไอคารัส ตามเธอไง อภิชาตศิษย์ของฉัน Pi (1998)
I was raised to be a spoiled lady, not a renegade.ฉันถูกเลี้ยงมาให้เป็นคุณหนู ไม่ใช่นักรบ Bandidas (2006)
Frank Murphy, a once-trusted Zomcon security guard, who was caught accepting bribes from a renegade group of wild zombie poachers.แฟร้งค์ เมอฟี่ หนึ่งในผู้รักษาความปลอดภัย ที่น่าเชื่อถือของซอมคอน โดนจับได้ว่ารับสินบน Fido (2006)
Renegades... gunning down railroad men and their families.พวกเถื่อนนั่น ฆ่าทิ้งพวกคนงานรถไฟ หมดทั้งครอบครัว 3:10 to Yuma (2007)
Misadventures of a Teenage Renegade."ความโชคร้ายของวัยรุ่นผู้ทรยศ" Charlie Bartlett (2007)
Find the renegades that hold Jabba's son, your mission will be, Skywalker.ตามล่าตัวคนทรยศที่จับเอาลูกแจ๊บบ้าไป นั่นคือภารกิจของเจ้า สกายวอล์คเกอร์ Star Wars: The Clone Wars (2008)
Too many droids here for them to be renegades.ที่นี่มีดรอยด์มากเกินกว่าจะเป็นผู้ทรยศ Star Wars: The Clone Wars (2008)
The leader of a band of renegade sorcerers sworn to bring down the King.หัวหน้ากลุ่ม พ่อมดที่ต้องการ จะล้มล้างกษัตริย์ To Kill the King (2008)
If everyone can log on at the same time, and tie up her servers with renegade zombie computers, she might loosen her grip on the city.ถ้าทุกคนเข้าระบบพร้อมกัน แล้วทำให้ระบบหลัก ยุ่งอยู่กับไวรัสคอมพิวเตอร์ เธออาจจะไม่มีเวลาไปยุ่งกับ ระบบควบคุมพลังงานของเมือง WarGames: The Dead Code (2008)
And the senate regards you as having been a renegade agent.และตอนนี้ พวก สว.ต่างให้คุณเป็น พวกขายชาติ Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
You resigned from government service d the Senate regards you as having been a renegade agent.คุณออกจากการเป็น จนท.รัฐ และวุฒิสภาก็บอกว่า คุณเป็นคนทรยศ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Government employee by day, renegade foodie by night.พนักงานรัฐบาลตอนกลางวัน คิดวิธีทำอาหารตอนกลางคืน Julie & Julia (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
renegadeAny politician who does not toe the main party line would be branded a renegade.
renegadeTracing a renegade's family background, you'll find him the black sheep.

CMU English Pronouncing Dictionary
RENEGADE    R EH1 N AH0 G EY2 D
RENEGADES    R EH1 N AH0 G EY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
renegade    (v) (r e1 n i g ei d)
renegaded    (v) (r e1 n i g ei d i d)
renegades    (v) (r e1 n i g ei d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtrünnige {m,f}; Abtrünniger | Abtrünnigen {pl}; Abtrünnigerenegade | renegades [Add to Longdo]
Überläufer {m} | Überläufer {pl}renegade | renegades [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
背教者[はいきょうしゃ, haikyousha] (n) apostate; renegade [Add to Longdo]
反逆分子[はんぎゃくぶんし, hangyakubunshi] (n) renegade; rebellious elements [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叛变[pàn biàn, ㄆㄢˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] renegade; traitor; to betray one's country [Add to Longdo]
叛变的省份[pàn biàn de shěng fèn, ㄆㄢˋ ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄥˇ ㄈㄣˋ, / ] renegade province (term PRC uses for Taiwan) [Add to Longdo]
叛贼[pàn zéi, ㄆㄢˋ ㄗㄟˊ, / ] renegade; traitor [Add to Longdo]
逆贼[nì zéi, ㄋㄧˋ ㄗㄟˊ, / ] renegade; traitor and bandit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Renegade \Ren"e*gade\ (r?n"?-g?d), n. [Sp. renegado, LL.
   renegatus, fr. renegare to deny; L. pref. re- re- + negare to
   deny. See {Negation}, and cf. {Runagate}.]
   One faithless to principle or party. Specifically:
   (a) An apostate from Christianity or from any form of
     religious faith.
     [1913 Webster]
 
        James justly regarded these renegades as the most
        serviceable tools that he could employ. --Macaulay.
     [1913 Webster]
   (b) One who deserts from a military or naval post; a
     deserter. --Arbuthnot.
   (c) A common vagabond; a worthless or wicked fellow.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 renegade
   adj 1: having deserted a cause or principle; "some provinces had
       proved recreant"; "renegade supporters of the usurper"
       [syn: {recreant}, {renegade}]
   n 1: someone who rebels and becomes an outlaw
   2: a disloyal person who betrays or deserts his cause or
     religion or political party or friend etc. [syn: {deserter},
     {apostate}, {renegade}, {turncoat}, {recreant}, {ratter}]
   v 1: break with established customs [syn: {rebel}, {renegade}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top