Search result for

ren

(217 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ren-, *ren*
Possible hiragana form: れん
English-Thai: Longdo Dictionary
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้
forensics(adj) เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย
basket of currencies(n) ระบบตะกร้าเงิน
copreneur(n) สามีและภรรยาที่เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน เช่น She found that copreneur relationships are significantly less egalitarian than dual-career marriages.
National Children's Day(n) วันเด็กแห่งชาติ
parentage(n) วงศ์ตระกูล, บรรพบุรุษ, เชื้อสาย เช่น This essay reviews the question whether there should be a general right of knowledge of one's genetic parentage.
differential(n) เฟืองท้าย เช่น This rear wheel is replaced with the bolting on of two wider wheels that sit on the motorcycle' s differential and driveshaft.
French seam(n) การเย็บแบบซ่อนตะเข็บ เช่น A French seam completely encloses all raw edges within itself.
Cash Surrender Value(n ) เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย
inherently(adv ) อย่างโดยเนื้อแท้, อย่างโดยธรรมชาติ, อย่างโดยสันดาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rend[VI] ฉีกออก, Syn. tear, rip
rend[VT] ฉีก, See also: ทำให้ขาด, Syn. tear, rip
rent[N] ค่าเช่า, Syn. fee, hire, payment
rent[VT] เช่า, Syn. hire, lease
rent[VT] ให้เช่า, Syn. hire, lease, let
rent[N] รอยฉีก, See also: รอยขาด, Syn. hole, rift, tear
renal[ADJ] เกี่ยวกับไต
renew[VT] ทำใหม่, See also: เริ่มต้นใหม่, ทำขึ้นใหม่, ทำอีกครั้ง, Syn. rebuild, redo, remake
renew[VI] เริ่มใหม่, See also: เปลี่ยนใหม่, Syn. remake, resume
renew[VT] ต่อสัญญา, See also: ต่ออายุ, Syn. extend, continue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
renaissance(เรนนิซานซฺ',-ซานซฺ) n. ความเฟื่องฟู ความรู้ทางศิลปวรรณกรรมในยุโรปสมัยศตวรรษที่ 14-17,สมัยดังกล่าว, See also: renaissance การฟื้นฟูชีวิตพลังความสนใจหรืออื่น ๆ ,ชีวิตใหม่ adj. เกี่ยวกับสมัยดังกล่าว,เกี่ยวกับลักษณะศิลปวรรณกรรมในสมัยดังกล่าว
renaissance mann. ผู้มีความรู้กว้างขวาง
renal(รี'เนิล) adj. เกี่ยวกับไต,เกี่ยวกับบริเวณไต
renal arteryเลือดที่ไปเลี้ยงไต
rename(รี'เนม) vt. ตั้งชื่อใหม่
renascence(รีแนส'เซินซฺ) n. =Renaissance
renascent(รีแนส'เซินท์) adj. เกิดใหม่,มีพลังใหม่
rend(เรนดฺ) {rent,rending,rends} vt.,vi. ฉีก,ฉีกขาด,ตัด,แยก,ผ่า,ดึงออก,รบกวนด้วยเสียงดัง,ทำลายจิตใจ, See also: rendible adj.
render(เรน'เดอะ) vt. ทำให้,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดให้มี,แสดง,ทำรายงาน,แสดงบัญชี,เสนอ,จ่าย,ส่ง,ส่งคน,ถอดความ,แปล,สละ,ฉาบปูน vi. ให้รางวัล,หลอมสกัด n. ปูนที่ฉาบครั้งแรก, See also: rendesable adj. renderer n.
rendering(เรน'เดอริง) n. การแปล,การถอดความ,การแสดง,แผนผังจำลอง,สิ่งจำลอง

English-Thai: Nontri Dictionary
Renaissance(n) สมัยฟื้นฟูวิทยาการใหม่
renaissance(n) ชีวิตใหม่,การฟื้นฟูใหม่
rend(vt) พราก,ฉีก,แยก,ตัด,ถอน,ผ่า,แตก
render(vt) ปฏิบัติ,คืนให้,ถอดความ,จ่าย,เสนอ,สลับ
rendezvous(n) การนัดพบ,ที่นัดพบ,ที่ชุนนุม
renegade(adj) หักหลัง,ทรยศ,เปลี่ยนศาสนา
renegade(n) คนหักหลัง,คนทรยศ,คนเปลี่ยนศาสนา
renew(vt) ต่ออายุ,ทำใหม่,ซ่อมแซม,ฟื้นฟู,ทำให้เป็นหนุ่ม,สร้างใหม่
renewal(n) การเปลี่ยนใหม่,การเริ่มใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู,การต่อสัญญา
renounce(vt) ยกเลิก,บอกเลิก,ละทิ้ง,สละ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ren mobilis; kidney, floating; kidney, hypermobileไตลอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ren unguliformis; kidney, horseshoeไตรูปเกือกม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ren; kidney; nephrosไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Renaissanceสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Renaissance period; Renaissance, theสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Renaissance, the; Renaissance periodสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
renal calculus; nephrolithนิ่วไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
renal calixกิ่งกรวยไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
renal capsuleถุงหุ้มไต, เยื่อหุ้มไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
renal colicอาการปวดนิ่วไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Renaissanceสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา [TU Subject Heading]
Renal artery obstructionหลอดเลือดไตอุดตัน [TU Subject Heading]
Renal circulationการไหลเวียนของเลือดในไต [TU Subject Heading]
Renal dialysisรีนัล ไดอะลัยซิส [TU Subject Heading]
renameตั้งชื่อใหม่
เปลี่ยนแปลงชื่อของแฟ้มที่เก็บไว้บนจานแม่เหล็ก เนื้อหาของแฟ้มยังคงเดิม แต่ชื่อจะเปลี่ยนไป [คอมพิวเตอร์]
Renewable energyพลังงานทดแทน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Renewable Energyพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานใช้ไม่หมด
ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) พลังงานน้ำ เราสามารถแปรรูปพลังงานศักย์จากน้ำเพื่อนำมาเป็นพลังงานกล เช่น ใช้แรงของน้ำหมุนกังหันผลิตไฟฟ้า พลังงานลม โดยการใช้กังหันลมหมุนเครื่องจักรกลต่างๆ เครื่องสูบน้ำ เครื่องบดธัญพืช เป็นต้น พลังงานจากมวล ชีวภาพ เช่น มูลสัตว์และก๊าซชีวภาพ พลังงานจากการเผาไม้ กระดาษ ฟืน แกลบ กากชานอ้อย และ ที่เรียกว่า พลังงานใช้ไม่หมดก็เพราะสามารถหามาทดแทนได้ เช่น ปลูกป่าเอาไม้มาทำฟืน หรือปล่อยน้ำจากเขื่อนมาปั่นไฟ หรือแสงอาทิตย์ที่ได้รับจากดวงอาทิตย์อย่างไม่มีวันหมดสิ้น ดังนี้เป็นต้น [ปิโตรเลี่ยม]
Renewable Energy พลังงานหมุนเวียน
พลังงานที่ได้จากไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล น้ำ แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ลม และคลื่น เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
renewable energyพลังงานหมุนเวียน, พลังงานหมุนเวียน พลังงานที่ใช้แล้วสามารถผลิตขึ้นมาใหม่ได้ในระยะเวลาที่ไม่นานมาก เช่น พลังงานทีได้จากไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย เอทานอล ไบโอดีเซล น้ำ แสง อาทิตย์ ความร้อนใต้พิภาพ ลมและคลื่น [ปิโตรเลี่ยม]
Renewable energy sourcesแหล่งพลังงานทดแทน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
renderทำให้, ยื่นให้, ให้คืน, ให้ตอบแทน, ยอมให้
render marketableนำออกวางตลาด จำหน่าย
Renin-Angiotensin systemเป็นระบบฮอร์โมนที่ควบคุมความดันโลหิตและสมดุลของเหลว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
SERENA: Hello? -You know, rent a tux in brooklyn...- คุณรู้มั้ย ตอนที่ผมเช่าชุดทักซิโด้ที่บลุ๊คลิน It's a Wonderful Lie (2008)
Rent "berlin alexanderplatz"เช่าหนัง "Berlin Alexanderplatz" มาดู The Magnificent Archibalds (2008)
You're paying for the florist's Madison Avenue rent.ว่านี่ไม่ใช่ค่าดอกไม้ แต่เป็นค่าเช่าร้านดอกไม้ใน madison avenue Bonfire of the Vanity (2008)
I think my my studio was,uh,being renovated, and it was you know,it was a big jobผมคิดว่า... สตูดิโอของผม\ เอ้อ จะมีการปรับปรุงใหม่ และมันเป็น... Art Imitates Life (2008)
The same for rent and other thingsก็เหมือนค่าเช่าบ้านหรือของอย่างอื่น The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Whoa. Wait A Minute. You Didn't See It Before You Rented It?เดี๊ยวก่อน เธอไม่ได้ดูห้องก่อนจะเช่าหรอ? The Manhattan Project (2008)
Order in dinner, rent a movie.สั่งอาหารมากิน แล้วก็เช่าหนังมาดู There's No 'I' in Team (2008)
Chronic renal failure secondary to high blood pressure.ไตวายเรื้อรังจากความดันเลือดสูง There's No 'I' in Team (2008)
Chronic renal failure secondary to diabetes.ไตวายเรื้อรังจากโรคเบาหวาน There's No 'I' in Team (2008)
I see a tear in the renal artery.ฉันเห็นรอยฉีกของเส้นเลือดแดงที่ไต Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
I'm a renowned plastic surgeon. Grey's a resident.ผมมีชื่อเสียงด้านศัลยกรรมพลาสติกนะ เกรย์ เป็นแค่แพทย์ประจำบ้าน Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Since she rented you the space, she feels like part of the band.ตั้งแต่เธอเช่าสถานที่ให้เรา เธอก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของวง City on Fire (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
renHe renounced the ownership of the land.
renYou're a month behind in your rent.
renRender good for evil.
renHe always seems to be living rent-free in somebody's house.
renHow much more does it cost to return the rental car to another location?
renI had my licence renewed a week ago.
renI want to find an apartment for rent.
renCan I rent rackets?
renWe rented bicycles and saw the sights of Hagino.
renYou're a month behind with your rent.
renHe rendered the passage into English.
renWe have a house for rent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีรายได้ประจำ[N] rentier, Example: การสร้างชุมชนให้เข้มแข็งหมายความว่า การสร้างคนในชุมชนมีอาชีพ เป็นผู้มีรายได้ประจำ เพื่อทำให้ครอบครัวอบอุ่นไม่มีปัญหา และเกิดความรักสามัคคีในชุมชน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หาเลี้ยงชีพตัวเองได้ โดยมีรายรับประจำเดือน
ถอดความหมาย[V] translate, See also: render, interpret, Syn. แปล, ตีความ, Example: นักแปลถอดความหมายคำนี้เป็นภาษาไทยได้ตรงที่สุด
รถเช่า[N] rented car, See also: hired car, self-drive car, drive-yourself car, taxi, Example: เขาซื้อรถตู้มาไว้สำหรับเป็นรถเช่า, Count unit: คัน
สละ[V] sacrifice, See also: renounce, Syn. เสียสละ, Example: ไทยต้องสละดินแดนไปครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อแลกกับความอยู่รอดของประเทศ
เหมา[V] hire, See also: rent, charter, engage, lease, Syn. ว่า, ว่าจ้าง, Example: ชาวต่างชาติเหมาเรือหางยาวไปชมคลองในแม่น้ำเจ้าพระยา, Thai definition: ว่าจ้างทั้งหมด
เกียรติคุณ[N] prestige, See also: renowned deed, honor, high reputation, Syn. เกียรติ, Example: รางวัลเกียรติยศ บุคคลแห่งปี เป็นการมอบครั้งแรกเพื่อเป็นเกียรติคุณให้กำลังใจแก่บุคคลที่ได้เสียสละและมุ่งมั่นทำประโยชน์, Thai definition: คุณที่เลื่องลือ, ชื่อเสียงโดยคุณงามความดี
ค่าเช่า[N] rent, See also: rental fee, charge, Example: ในอังกฤษมีบริการให้ทนายเช่าพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ไว้ในสำนักงานเสียค่าเช่าเดือนละประมาณ 2,000 บาท, Count unit: บาท
เปลี่ยนบรรยากาศ[V] move to a new environment, See also: renew the place, change an atmosphere, Example: ถ้าให้ภรรยาของคุณได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง เธอคงอารมณ์ดีขึ้น, Thai definition: ยักย้ายไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่
ต่อสัญญา[V] extend a contract, See also: renew a contract/agreement, Ant. หมดสัญญา, Example: บริษัทต่อสัญญาเช่าสำนักงานไปอีก 2 ปี, Thai definition: ยืดเวลาของสัญญาเดิมให้ยาวนาน
ต่ออายุ[V] renew, See also: prolong the life, extend one's life, perform a long life ceremony, lengthen one's life, pr, Syn. ยืดอายุ, สืบชะตา, Example: พราหมณ์กำลังทำพิธีเพื่อต่ออายุให้คุณยาย, Thai definition: ทำพิธีเพื่อให้มีอายุยืนตามความเชื่อทางไสยศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะดรีนาลิน[n.] (adrīnālin) EN: adrenalin   FR: adrénaline [f]
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farangsēt) EN: French food ; French cuisine   FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
อาเจียน[v.] (ājīen) EN: vomit ; be sick   FR: vomir ; rendre
อำลา[v.] (amlā) EN: take one's leave ; say goodbye ; bid farewell   FR: saluer ; prendre congé (de) ; dire au revoir
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwām sadūak) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy   FR: faciliter ; rendre aisé
อัญ-[X] (an-) EN: other, different (prefix)   FR: autre, différent (préfixe)
อนาถา[adj.] (anāthā) EN: destitute ; impoverished ; pauperized ; homeless ; orphan ; parentless   FR: indigent ; nécessiteux
อ้างอิง[n.] (āng-ing) EN: reference   FR: référence [f] ; note [f]
อนุกรมเอกสาร[n. exp.] (anukrom ekkasān) EN: reference number of a document ; serial number of a document   FR: référence de document [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
REN    R EH1 N
RENE    R AH0 N EY1
RENT    R EH1 N T
RENK    R EH1 NG K
RENN    R EH1 N
RENS    R EH1 N Z
RENO    R IY1 N OW0
RENY    R IY1 N IY0
RENA    R IY1 N AH0
RENZ    R EH1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Reno    (n) (r ii1 n ou)
Rene    (n) (r e n ei1)
rend    (v) (r e1 n d)
rent    (v) (r e1 n t)
renal    (j) (r ii1 n l)
rends    (v) (r e1 n d z)
renew    (v) (r i1 n y uu1)
rents    (v) (r e1 n t s)
Rennes    (n) (r e1 n)
rename    (v) (r ii2 n ei1 m)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
恋愛[れんあい, ren'ai] (n) 1.ความรัก(ฉันคนรัก) 2.พิศวาส
煉瓦[れんが, renga] (n) อิฐ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
連休[れんきゅう, renkyuu] วันหยุดติดต่อกันหลายวัน
連休[れんきゅう, renkyuu] วันหยุดติดต่อกันหลายวัน
連続殺人[れんぞくさつじん, renzokusatsujin] (n ) ฆาตกรฆ่าต่อเนื่อง , See also: S. serial murders,
連絡先[れんらくさき, renrakusaki] (n ) สถานที่ติดต่อ (รวมถึงเบอร์โทรศัพท์)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
連絡[れんらく, renraku] Thai: การติดต่อ English: connection
連絡[れんらく, renraku] Thai: การเชื่อมต่อ English: junction (vs)
連絡[れんらく, renraku] Thai: การติดต่อสื่อสาร
連立[れんりつ, renritsu] Thai: พันธมิตร

German-Thai: Longdo Dictionary
Rennwagen(n) |der, pl. Rennwagen| รถแข่ง เช่น Das ist der schnellste Rennwagen der Welt.
renovieren(vt) |renovierte, hat renoviert| ปรับปรุง(สิ่งก่อสร้าง), ทำให้ใหม่ขึ้น เช่น Das Gebäude wird bald renoviert. ตึกนี้จะถูกปรับปรุงเร็วๆ นี้
Verfahren(n) |das, pl. Verfahren| ขบวนการ (ขั้นตอน ไม่ใช่กลุ่มคน)
anderen(Ind-pron.) , See also: ander
deren(Rel.pron.) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด
erklären(vt) |erklärte, hat erklärt| อธิบาย, ทำให้กระจ่างชัด
führen(vt) |führte, hat geführt| นำ เช่น eine Firma führen นำหรือบริหารบริษัท, Touristen führen นำนักท่องเที่ยว, See also: S. leiten
gehören(vi) |gehörte, hat gehört| เป็นของ.. เช่น Wem gehört der Rucksack? ใครเป็นเจ้าของกระเป๋าเป้ใบนี้
ren(vt) |hörte, hat gehört| ฟัง, ได้ยิน เช่น Musik hören ฟังเพลง
ihrenของเขาผู้หญิง หรือ ของเขาหลายๆ คน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rennen (vi) วิ่ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ren {n}; Rentier {n} [zool.]reindeer [Add to Longdo]
Renaissance {f}Renaissance [Add to Longdo]
Rendezvous {n}; Verabredung {f}; Stelldichein {n}rendezvous; date [Add to Longdo]
Rendite nach Steuernafter tax yield [Add to Longdo]
Renegat {m}; Renegatin {f}renegate; turncoat [Add to Longdo]
Renegatentum {n}apostasy [Add to Longdo]
Renin {n}renin [Add to Longdo]
Renitenz {f}refractoriness [Add to Longdo]
Renn...racing [Add to Longdo]
Rennauto {n}racing cr [Add to Longdo]
Rennbahn {f}race course [Add to Longdo]
Rennbahn {f}racecourse [Add to Longdo]
Rennbahn {f}racetrack [Add to Longdo]
Rennboot {n}speedboat [Add to Longdo]
Rennen {n}; Wettrennen {n} (um) | ein Rennen veranstaltenrace (for) | to have a race [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
rendez-vous(n) |m| การนัดพบ, การนัดหมาย เช่น J'ai un rendez-vous avec ma mère cet après-midi et après chez le médicin. บ่ายวันนี้ผมมีนัดกับแม่ และมีนัดกับหมอหลังจากนั้น
apprendre(vt) เรียน,เรียนรู้,รับทราบ เช่น 1° apprendre à nager = เรียนว่ายน้ำ 2° apprendre que... = รับรู้ว่า..., See also: S. étudier,métier,
prendre(vt) |je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent| เลือก, เอา, ทาน , เอามา , นำมาด้วย, หยิบ เช่น Je prends du café. ผมขอกาแฟครับ
comprendre(vt) เข้าใจ เช่น Vous comprenez? คุณ (พวกคุณหรือพวกเธอ) เข้าใจไหมคะ, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา prendre|
attraper/prendre froid(phrase) เป็นหวัด, ติดเชื้อหวัด, See also: S. s'enrhumer, être enrhumé(e),
trente(numéro) สามสิบ, 30
apprendre par coeur(vt) เรียนแบบท่องจำ, ท่องจำ เช่น Marie apprend un poème par coeur. , See also: Related: apprendre
indifférent(adj) เฉยเมิย ไม่สนใจ ไม่แยแส

Japanese-English: EDICT Dictionary
7月王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy [Add to Longdo]
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955) [Add to Longdo]
AC[エーシー, e-shi-] (n) adult children [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA [Add to Longdo]
SD法[エスディーほう, esudei-hou] (n) semantic differential [Add to Longdo]
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P) [Add to Longdo]
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval [Add to Longdo]
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
[, i] (prt) (fam) (See かい,ぞい,だい,わい) strengthens a question, assertion, etc. [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rén, ㄖㄣˊ, ] man; person; people, #16 [Add to Longdo]
认为[rèn wéi, ㄖㄣˋ ㄨㄟˊ, / ] to believe; to think; to consider; to feel, #166 [Add to Longdo]
人员[rén yuán, ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] staff; crew; personnel, #266 [Add to Longdo]
人民[rén mín, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ, ] the people, #303 [Add to Longdo]
任何[rèn hé, ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ, ] any; whatever; whichever; whatsoever, #463 [Add to Longdo]
人们[rén men, ㄖㄣˊ ㄇㄣ˙, / ] people, #523 [Add to Longdo]
[réng, ㄖㄥˊ, ] still; yet; to remain, #631 [Add to Longdo]
认识[rèn shi, ㄖㄣˋ ㄕ˙, / ] to know; to recognize; to be familiar with; acquainted with sth; knowledge; understanding; awareness; cognition, #668 [Add to Longdo]
任务[rèn wu, ㄖㄣˋ ˙, / ] mission; assignment; task; duty; role, #673 [Add to Longdo]
人士[rén shì, ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] person; figure; public figure, #705 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory [Add to Longdo]
クロスリファレンス[くろすりふぁれんす, kurosurifarensu] cross reference [Add to Longdo]
クロスリファレンス形式[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] cross-referenced (a-no) [Add to Longdo]
コードトランスペアレント[こーどとらんすぺあれんと, ko-dotoransupearento] code-transparent (an) [Add to Longdo]
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication [Add to Longdo]
コンカレントアクセス[こんかれんとあくせす, konkarentoakusesu] concurrent access [Add to Longdo]
サウンドレンジ[さうんどれんじ, saundorenji] sound range [Add to Longdo]
サブレンジ[さぶれんじ, saburenji] subrange [Add to Longdo]
データ回線透過性[データかいせんとうかせい, de-ta kaisentoukasei] data circuit transparency [Add to Longdo]
データ傾向[データけいこう, de-ta keikou] data trend, data tendency [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
年金[ねんきん, nenkin] Rente, Pension [Add to Longdo]
[れん, ren] REIN, EHRLICH, BILLIG [Add to Longdo]
廉価[れんか, renka] niedriger_Preis [Add to Longdo]
廉売[れんばい, renbai] billiger_Verkauf, Ausverkauf [Add to Longdo]
恋愛[れんあい, ren'ai] Liebe [Add to Longdo]
恋慕[れんぼ, renbo] -Liebe, Zuneigung [Add to Longdo]
練習[れんしゅう, renshuu] Uebung [Add to Longdo]
[れん, ren] Gruppe, Begleitung [Add to Longdo]
連係[れんけい, renkei] Verbindung, Kontakt [Add to Longdo]
連勝[れんしょう, renshou] Siegesserie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ren \Ren\ (r?n), v. t. & i.
   See {Renne}. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ren \Ren\, n.
   A run. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 ren
   pure
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 ren
   already; by now; yet
   clean
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 ren
   kidney
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Ren [reːn] (n) , s.(n )
   reindeer
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top