Search result for

removal

(52 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -removal-, *removal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
removal[N] การเคลื่อนย้ายได้, See also: การถอนออก, การย้ายออก, Syn. dismissal, discharge, extraction
removal van[N] รถบรรทุกสำหรับขนเครื่องเรือน, Syn. moving van, furniture van

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
removal(รีมู'เวิล) n. การเอาออก,การย้าย,การถอด,การเปลี่ยนแปลง,การโยกย้าย,การไล่ออก,การขับออก,การฆ่า,การลอบฆ่า

English-Thai: Nontri Dictionary
removal(n) การเคลื่อนที่,การถอด,การปลดเปลื้อง,การไล่ออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
removalการยักย้าย, การถอดถอน, การย้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
removal from officeการให้พ้นจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
removal from officeการให้พ้นจากตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
removal of action; removal of causesการโอนคดี (แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
removal of causes; removal of actionการโอนคดี (แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
removal of child from careความผิดฐานเอาเด็กไปจากสถานพินิจโดยไม่ได้รับอนุญาต (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
removal to avoid taxการยักย้ายเพื่อหลบภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Removalการกำจัด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Removal of endometrial tissueเป็นขั้นตอนที่จะเอาชิ้นเนื่้อเยื่อบางของเยื่อบุของมดลูกที่จะหยุดหรือลดการตกเลือดที่มากเกินไปหรือผิดปกติในผู้หญิงที่เจริญจะเสร็จสมบูรณ์. เยื่อบุโพรงมดลูกผ่าอาจจะไปทำให้เกิดการทำลายเยื่อบุของมดลูก เป็นขั้นตอนที่จะลบออกอย่างถาวรชั้นเนื้อเยื่อบางของเยื่อบุของมดลูกที่จะหยุดหรือลดการตกเลือดที่มากเกินไปหรือผิดปกติในผู้หญิงที่เจริญจะเสร็จสมบูรณ์. เยื่อบุโพรงมดลูกผ่าอาจจะแนะนำให้ทำลายเยื่อบุของมดลูก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Artifact is quarantined and ready for removal.สิ่งประดิษฐ์ได้รับการดูแล และพร้อมขนย้ายแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
finally, restoration of public confidence in the police department can only be achieved by the removal of its chief of police, and this committee so recommends;ประการสุดท้าย, การฟื้นฟู ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อกรมตำรวจ จะสำเร็จได้ ก็โดยการโยกย้าย ตำแหน่งหัวหน้าในกรมตำรวจ Changeling (2008)
Of course, it eventually fades, and then you're stuck with every relationship ever, that and the painful regimen of tattoo removal.แน่ล่ะ ในที่สุดมันก็จะจางลง จากนั้นคุณก็จะจมปลักอยู่กับความรู้สึกนั้นไปตลอด มันก็เหมือนความเจ็บปวดจากการลบรอยสัก Sex and Violence (2009)
Um, empty carton of eggs, coffee grinds, shampoo bottle... wart removal cream?อืมม กล่องใส่ไข่เปล่า เศษผงกาแฟ ขวดแชมพู ครีมกำจัดหูด Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Then would you say that his... removal from the situation has been a net benefit, or a detriment?งั้นคุณจะบอกว่านั่นเป็น... ลบ \ N จากสถานการณ์ ได้รับผลประโยชน์สุทธิ หรือเสียหายหรือไม่ Justice (2009)
We can't examine the bodies until Hazmat clears them for removal.เรายังตรวจศพไม่ได้ จนกว่า Hazmat จะตรวจพวกเขาเสร็จแล้วถอนตัวไป Bolt Action (2009)
The hand removal is less than surgical.มือที่ถูกตัดออกไป ไม่ใช่มีดที่ใช้ในการผ่าตัด Reckoner (2009)
The removal of the hands is as specific as Rita Haslat's condition was when she was found.การตัดมือไป เป็นสิ่งที่เจาะจง เหมือนกับสถานะของริต้า ฮาสแลท ตอนที่เธอถูกพบ Reckoner (2009)
Just as specific as the removal of Bill Levington's genitals.และเจาะจงเหมือนกับการตัดอวัยวะเพศ ของบิล เลวิงตันออกไป Reckoner (2009)
Removal will damage a section.การเคลื่อนย้ายออกไป จะทำให้บางส่วนเสียหาย Grey Matters (2009)
Uh, Hale Sewage Removal.อ้อ บริษัทเฮล ซูเออริจ รีมูเวิล Turning and Turning (2010)
If a testicle is severely twisted or de-gloved, it almost always necessitates removal.ถ้าลูกอัณฑะเป็นสิ่งที่ผิดศิลธรรมอย่างรุนแรง หรือการฉีกขาดของผิวหนัง มันแทบจะทำให้จำเป็นต้องเอาออกเสมอ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
removalThey vote in secret, may seek public office, and may demand the removal of public officials who behave improperly.
removalWe carry out treatments like whitening. We also do tobacco stain removal and other cleaning procedures.

CMU English Pronouncing Dictionary
REMOVAL    R AH0 M UW1 V AH0 L
REMOVALS    R AH0 M UW1 V AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
removal    (n) (r i1 m uu1 v @ l)
removals    (n) (r i1 m uu1 v @ l z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
移送[いそう, isou] Thai: ย้ายออกไป English: removal

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgangskontrolle {f}removal control [Add to Longdo]
Abraumbeseitigung {f}removal of overburden; stripping [Add to Longdo]
Ausziehwerkzeug {n}removal tool [Add to Longdo]
Umzugswagen {m}removal van [Br.]; moving van [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] (n) {comp} virus removal; virus sweep [Add to Longdo]
バリアフリー;バリアーフリー[, bariafuri-; baria-furi-] (n,adj-no) impediment removal (wasei [Add to Longdo]
ヤニ取り[ヤニとり, yani tori] (n) tar, nicotine stain removal [Add to Longdo]
移送[いそう, isou] (n,vs) transfer; transport; removal; (P) [Add to Longdo]
移動[いどう, idou] (n,vs) (1) removal; migration; movement; (2) mobile (e.g. communications); (P) [Add to Longdo]
引越し屋;引っ越し屋[ひっこしや, hikkoshiya] (n) removalist; mover [Add to Longdo]
陰面消去[いんめんしょうきょ, inmenshoukyo] (n) {comp} hidden surface removal [Add to Longdo]
隠線隠面消去[いんせんいんめんしょうきょ, insen'inmenshoukyo] (n) {comp} hidden line and surface removal [Add to Longdo]
隠線処理[いんせんしょり, insenshori] (n) {comp} hidden line removal [Add to Longdo]
隠面処理[いんめんしょり, inmenshori] (n) {comp} hidden surface removal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィルス隔離[ウィルスかくり, uirusu kakuri] virus removal, virus sweep [Add to Longdo]
隠線隠面消法[いんせんいんめんしょうきょ, insen'inmenshoukyo] hidden line, hidden surface removal [Add to Longdo]
隠線処理[いんせんしょり, insenshori] hidden line removal [Add to Longdo]
隠面処理[いんめんしょり, inmenshori] hidden surface removal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Removal \Re*mov"al\ (-al), n.
   The act of removing, or the state of being removed.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 removal
   n 1: the act of removing; "he had surgery for the removal of a
      malignancy" [syn: {removal}, {remotion}]
   2: dismissal from office

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top