หรือคุณหมายถึง remoteneß?
Search result for

remoteness

(11 entries)
(0.0075 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remoteness-, *remoteness*, remotenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remoteness[N] การคัดค้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remotenessความห่างไกล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remoteness of damageความเสียหายไกลกว่าเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
remoteness of damageความเสียหายไกลจากเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remoteness of evidenceพยานหลักฐานไกลจากประเด็น, พยานหลักฐานไม่เกี่ยวแก่ประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความห่างไกล[N] farness, See also: remoteness, Ant. ความใกล้ชิด, Example: ความห่างไกลเป็นสิ่งที่ผมไม่ต้องการเพราะมันทำให้ผมเป็นทุกข์ด้วยความคิดถึง

CMU English Pronouncing Dictionary
REMOTENESS    R IY0 M OW1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remoteness    (n) (r i1 m ou1 t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悠遠[ゆうえん, yuuen] (adj-na,n) faraway; remoteness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remote \Re*mote"\ (r?-m?t"), a. [Compar. {Remoter} (-?r);
   superl. {Remotest}.] [L. remotus, p. p. of removere to
   remove. See {Remove}.]
   1. Removed to a distance; not near; far away; distant; --
    said in respect to time or to place; as, remote ages;
    remote lands.
    [1913 Webster]
 
       Places remote enough are in Bohemia. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Remote from men, with God he passed his days.
                          --Parnell.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, removed; not agreeing, according, or being related;
    -- in various figurative uses. Specifically:
    (a) Not agreeing; alien; foreign. "All these propositions,
      how remote soever from reason." --Locke.
    (b) Not nearly related; not close; as, a remote connection
      or consanguinity.
    (c) Separate; abstracted. "Wherever the mind places itself
      by any thought, either amongst, or remote from, all
      bodies." --Locke.
    (d) Not proximate or acting directly; primary; distant.
      "From the effect to the remotest cause." --Granville.
    (e) Not obvious or sriking; as, a remote resemblance.
      [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Separated by intervals greater than usual.
    [1913 Webster] -- {Re*mote"ly}, adv. -- {Re*mote"ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remoteness
   n 1: the property of being remote [syn: {farness}, {remoteness},
      {farawayness}] [ant: {closeness}, {nearness}]
   2: a disposition to be distant and unsympathetic in manner [syn:
     {aloofness}, {remoteness}, {standoffishness},
     {withdrawnness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top