Search result for

remodel

(33 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remodel-, *remodel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remodel[VT] สร้างใหม่, See also: ปรับเปลี่ยนใหม่, Syn. remodel, refurnish, readjust

English-Thai: Nontri Dictionary
remodel(vt) สร้างใหม่,ปรับปรุง,เปลี่ยนแปลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remodelการปรับรูปแบบ, การดัดแปลงตัวแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Remodeling for other useการปรับรูปแบบเพื่อใช้งานอย่างอื่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I told the district planner's office about the remodelling.ผมบอกถึงออฟฟิศที่ใช้ในการวางแผน เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนใหม่ The Bank Job (2008)
The remodeling work will start soon.การปรับโครงสร้างานใหม่จะมีขึ้นเร็วๆนี้ Heartbreak Library (2008)
A small remodelled barn, or a carriage house.ยุ้งข้าว remodeled ขนาดเล็กหรือรถบ้าน Revolutionary Road (2008)
Well enough to remodel, but you're not gonna change it too much,แต่งใหม่ก็พอไหวนะ แต่อย่าเปลี่ยนให้มากไปนักเลยนะ Loyal and True (2008)
Just consider this the official start of a remodel, okay?คิดเสียว่านี้ เป็นฤกษ์ดีในการทำบ้านใหม่ โอเค Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We got ourselves a dalion remodelling a pyramid.มีข้าศึกต่างดาวกำลังปีนพีระมิด. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I just came for a little remodel, and there are some real teardowns out there.ฉันแค่อยากกลับมาหุ่นดีนิดนึงแค่นั้นเอง และนี่ก็เป็นวิธีที่จะทำให้ลดได้จริงๆ Mama Spent Money When She Had None (2009)
I've cataloged a large number of remodeled fractures along the ribs, plus bilateral flattening of the proximal radii.ผมถ่ายภาพโครงร่างกระดูกช่วงซี่โครง ไว้หลายภาพ รวมทั้งรัศมีความห่างของ ช่วงแขนทั้งสองข้างด้วย The Dwarf in the Dirt (2009)
we're closed for remodeling!ร้านเราปิดแล้ว เพื่อปรับปรุงใหม่ A Bright New Day (2009)
Get ready for a major remodel, fellas. We're back in hardware mode.เตรียมแต่งบ้านใหม่ได้เลย กลับเข้าโหมดถึก Iron Man 2 (2010)
I had a migraine for two weeks after the remodelผมต้องทนปวดศรีษะ ถึง 2 อาทิตย์หลังการเปลี่ยนนี่ The Tourist (2010)
Because you have forbidden us from taking samples... in order to estimate the osteoconductivity... of the oblique taphonomic remodeling... pertaining to the midsagittal plane... a cephalometric transaction, or translation, if you will... of the intramatrix can be deduced... by correlating the force displacement values with the osteogenic-มันเป็นการจำลองทางอ้อม เกี่ยวกับการหลั่งสารเข้าไปยัง กระดูกข้อต่อ The Proof in the Pudding (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remodelTheir house is being remodeled.

CMU English Pronouncing Dictionary
REMODEL    R IY0 M AA1 D AH0 L
REMODELED    R IY0 M AA1 D AH0 L D
REMODELING    R AH0 M AA1 D AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remodel    (v) (r ii1 m o1 d l)
remodels    (v) (r ii1 m o1 d l z)
remodelled    (v) (r ii1 m o1 d l d)
remodelling    (v) (r ii1 m o1 d @ l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一新[いっしん, isshin] (n,vs) complete change; reform; restoration; remodeling; remodelling; renewal; (P) [Add to Longdo]
改装[かいそう, kaisou] (n,vs,adj-no) remodelling; remodeling; reorganization; reorganisation; (P) [Add to Longdo]
改造[かいぞう, kaizou] (n,vs) (1) {comp} remodeling; remodelling; restructuring; (2) modding; (P) [Add to Longdo]
改造車[かいぞうしゃ, kaizousha] (n) remodeled car; remodelled car; hot rod [Add to Longdo]
新装[しんそう, shinsou] (n,vs) redecoration; remodelling; remodeling; refurbishment; (P) [Add to Longdo]
模様替え[もようがえ, moyougae] (n,vs) rearranging; remodeling; remodelling [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
改装[gǎi zhuāng, ㄍㄞˇ ㄓㄨㄤ, / ] remodel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remodel \Re*mod"el\ (r?-m?d"?l), v. t.
   To model or fashion anew; to change the form of.
   [1913 Webster]
 
      The corporation had been remodeled.   --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remodel
   v 1: do over, as of (part of) a house; "We are remodeling these
      rooms" [syn: {remodel}, {reconstruct}, {redo}]
   2: cast or model anew; "She had to recast her image to please
     the electorate in her home state" [syn: {recast}, {reforge},
     {remodel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top