Search result for

remission

(32 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remission-, *remission*
Possible hiragana form: れみっしおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remission[N] การผ่อนคลาย, See also: การบรรเทา, Syn. abatement, lessening, release

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remission(รีมิช'เชิน) n. การอภัยโทษ,การให้อภัย,การยกหนี้,การยกเว้นภาษี,การบรรเทา,การลดน้อยลง,การปลดหนี้, See also: remissive adj. remissiveness n., Syn. pardon,amnesty,abatement

English-Thai: Nontri Dictionary
remission(n) การลดหย่อน,การหลุดพ้น,การอภัยโทษ,การละเว้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remission๑. การทุเลา, การสงบ๒. ระยะโรคทุเลา, ระยะโรคสงบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remission๑. การลดหนี้, การปลดหนี้๒. การลดโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
remission๑. การลดหนี้, การปลดหนี้ (ก. แพ่ง)๒. การลดโทษ, การยกโทษ (ก. อาญา)๓. การย้อนสำนวนไปยังศาลล่าง (ก. วิ.) [ดู remand ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And you're showing signs of remission.และแสดงผลอาการของคุณทุเลาลง 4 Days Out (2009)
I want to clarify. There are some misconceptions about what remission signifies.มีความเข้าใจผิดบางอย่าง เกี่ยวกับอาการทุเลาลง 4 Days Out (2009)
To classify someone as in remission, we only need to determine that the tumor hasn't grown.ซึ่งจำแนกประเภทจากผู้ป่วยที่อาการทุเลาลง เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่ให้เนื้องอกมีขนาดโตขึ้น 4 Days Out (2009)
Technically speaking, a tumor can remain the exact same size it was before and the patient could still be in remission.เนื้องอกจะยังอยู่ขนาดคงที่ ขนาดเท่าเดิมกับเมื่อก่อน และผู้ป่วย อาการลุเลาลดลงเรื่อยๆได้อีก 4 Days Out (2009)
- You've been waiting for remission. - Yeah.แต่ดูเหมือนว่ามันคงจะต้อง Tainted Obligation (2009)
I've been in remission since the middle of august. But lily didn't come home till october.เขา้อภัยให้ฉันตั้งแต่กลางเดือนสิงหา แต่ลิลลี่ไม่ได้มาบ้านจนถึงตุลา The Treasure of Serena Madre (2009)
About when her mother went into remission?เกี่ยวกับเวลาที่แม่ของเธอรักษาตัวอยู่ The Treasure of Serena Madre (2009)
Then, by the almighty and merciful God, I grant you pardon, absolution and remission of your sins.ดังนั้น ด้วยอำนาจสิ่งศักสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า และความเมตตาของพ่อ พ่อยกโทษให้ลูก ยกโทษให้ ให้พ้นจากบาป และล้างบาปของลูก Oiled (2010)
I'm still in remission.อาการรป่วยฉันทุเลาลง Fly (2010)
Your cancer is officially in remission.มะเร็งในตัวคุณได้หายไป อย่างชัดเจนแล้ว Course Correction (2010)
My cancer is in remission.มะเร็งของผมหายไปแล้ว Course Correction (2010)
We've achieved complete remission in patients with advanced metastatic cancer,เราสามารถบรรเทาอาการ ของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เนื้อร้ายแพร่กระจายไปทั่ว Love & Other Drugs (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลดหนี้[n. exp.] (kān lot nī) EN: remission   
การลดโทษ[n. exp.] (kān lot thōt) EN: remission   

CMU English Pronouncing Dictionary
REMISSION    R IY0 M IH1 SH AH0 N
REMISSIONS    R IY0 M IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remission    (n) (r i1 m i1 sh @ n)
remissions    (n) (r i1 m i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Straferlass {m}remission of punishment [Add to Longdo]
Vergebung {f} | Vergebungen {pl}remission | remissions [Add to Longdo]
Remission {f} [med.]remission [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
緩解[かんかい, kankai] (n,vs) relief (remission) (of pain, symptoms) [Add to Longdo]
減免[げんめん, genmen] (n,vs) reduction and exemption (e.g. taxes); mitigation and remission (e.g. in criminal law); (P) [Add to Longdo]
赦免[しゃめん, shamen] (n,vs) remission; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remission \Re*mis"sion\ (r?-m?sh"?n), n. [F. r['e]mission, L.
   remissio. See {Remit}.]
   1. The act of remitting, surrendering, resigning, or giving
    up.
    [1913 Webster]
 
   2. Discharge from that which is due; relinquishment of a
    claim, right, or obligation; pardon of transgression;
    release from forfeiture, penalty, debt, etc.
    [1913 Webster]
 
       This is my blood of the new testament, which is shed
       for many for the remission of sins.  --Matt. xxvi.
                          28.
    [1913 Webster]
 
       That ples, therefore, . . .
       Will gain thee no remission.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Diminution of intensity; abatement; relaxation.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) A temporary and incomplete subsidence of the force
    or violence of a disease or of pain, as destinguished from
    intermission, in which the disease completely leaves the
    patient for a time; abatement.
    [1913 Webster]
 
   5. The act of sending back. [R.] --Stackhouse.
    [1913 Webster]
 
   6. Act of sending in payment, as money; remittance.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remission
   n 1: an abatement in intensity or degree (as in the
      manifestations of a disease); "his cancer is in remission"
      [syn: {remission}, {remittal}, {subsidence}]
   2: a payment of money sent to a person in another place [syn:
     {remittance}, {remittal}, {remission}, {remitment}]
   3: (law) the act of remitting (especially the referral of a law
     case to another court) [syn: {remission}, {remitment},
     {remit}]
   4: the act of absolving or remitting; formal redemption as
     pronounced by a priest in the sacrament of penance [syn:
     {absolution}, {remission}, {remittal}, {remission of sin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top