Search result for

remarkable

(55 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remarkable-, *remarkable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remarkable[ADJ] น่าสังเกต, See also: น่าคิด, Syn. noticeable
remarkable[ADJ] ไม่ธรรมดา, See also: ประหลาด, Syn. surprising, unusual
remarkableness[N] ความโดดเด่น, See also: ความไม่ธรรมดา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remarkable(รีมาร์ค'คะเบิล) adj. พิเศษ,น่าทึ่ง,ยอดเยี่ยม,น่าสังเกต, See also: remarkability n. remarkableness n. remarkably adv., Syn. noteworthy,striking,unusual

English-Thai: Nontri Dictionary
remarkable(adj) น่าทึ่ง,น่าสังเกต,ประหลาด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's remarkable.น่าแปลกนะ The Mark of Nimueh (2008)
Yes, it was remarkable.ใช่ มันน่าประหลาดใจนัก Excalibur (2008)
His fighting skills were always remarkable!ฝีมือในการต่อสู้ของเขาก็น่าทึ่งตลอดมา! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
William, is a remarkable bacterium because...วิลเลียม มันเป็นแบคทีเรียที่น่าสนใจมาก เนื่องจาก ? The Day the Earth Stood Still (2008)
That is remarkable.นั่นน่าทึ่งมาก Fighting (2009)
He's a remarkable man.เขาเป็นผู้ชายที่มีความโดดเด่น Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Doesn't look remarkable,อาจจะมองดูไม่เห็นความโดดเด่น Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
This is remarkable.นี่เป็นรายงานพิเศษ District 9 (2009)
- They're remarkable.- มันไม่ธรรมดาเลย Orphan (2009)
Yes, I reminded them of your remarkable No.1 Gold Club status and years in the program.ครับ ผมบอกพวกเขาเกี่ยวกับคุณแล้วครับ - สมาชิกบัตรทองอันดับ1 และใช้บริการมาหลายปี Up in the Air (2009)
Remarkable!น่าทึ่งมาก! The Twilight Saga: New Moon (2009)
I have been blessed with a loving wife, two remarkable daughters.ฉันได้รับพรด้วย ความรักจากภรรยา และลูกสาวทั้งสองคน Ballad (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remarkableChris got a remarkable grade for the complex homework.
remarkableDiligence was the principle factor in his remarkable promotion.
remarkableEspecially remarkable was her oval face.
remarkableHe has a remarkable aptitude for music.
remarkableHe has a remarkable memory.
remarkableHe has made remarkable progress in English.
remarkableHe has recently made remarkable progress in English.
remarkableHe is remarkable for his wisdom.
remarkableHe made remarkable progress in English.
remarkableHis was a remarkable life.
remarkableIf it had not been for antibiotics, medicine would not have made such remarkable progress.
remarkableIn recent year science has made remarkable progress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัจฉริยภาพ[N] genius, See also: remarkable talent, remarkable aptitude, Example: พระยาอนุมานราชธนมีอัจฉริยภาพโดยลักษณะที่เป็นธรรมชาติส่วนตัวเป็นพื้นฐาน, Thai definition: ความเป็นผู้มีปัญญาความสามารถเกินกว่าระดับปกติมาก
เป็นหน้าเป็นตา[ADJ] remarkable, See also: outstanding, notable, Syn. เด่น, โดดเด่น, Example: ระบบตรึงค่าเงินกับดอลลาร์นับเป็นผลงานที่เป็นหน้าเป็นตาในประเทศที่เงินเฟ้ออย่างบราซิล, Thai definition: ที่โดดเด่น, ที่เชิดหน้าชูตา
อัจฉริยลักษณ์[N] excellent manner, See also: remarkable talent, Example: มีผู้นิยมชมชื่นกันว่า ภาษาไทยมีอัจฉริยลักษณ์ ที่สามารถถอดเสียงภาษาใดๆ ในโลกได้ใกล้เคียงที่สุด, Thai definition: ลักษณะดีเด่นเป็นที่น่าอัศจรรย์
ความน่าสนใจ[N] interestedness, See also: remarkableness, noteworthiness, Syn. ความน่าดึงดูดใจ, Example: ละครเวทีมีความน่าสนใจอยู่ที่การเขียนบท
โดดเด่น[ADJ] outstanding, See also: remarkable, distinguished, splendid, notable, marked, prominent, striking, Syn. สะดุดตา, เด่น, Example: หมู่บ้านหลายแห่งในภาคอีสานมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นจนเป็นที่เลื่องลือไปในที่ต่างๆ, Thai definition: เด่นมากกว่าสิ่งอื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลักษณะเด่น[n. exp.] (laksana den) EN: dominant feature ; dominant characteristic ; outstanding characteristic ; notable quality ; remarkable feature   FR: trait dominant [m]
น่าชม[v.] (nāchom) EN: be attractive ; be remarkable ; be pleasant to look at ; be worthy of looking at   FR: être admirable ; être remarquable
น่าสนใจ[v.] (nāsonjai) EN: be interesting ; be remarkable ; be concerned   FR: être intéressant ; s' intéresser ; se sentir concerné

CMU English Pronouncing Dictionary
REMARKABLE    R AH0 M AA1 R K AH0 B AH0 L
REMARKABLE    R IY0 M AA1 R K AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remarkable    (j) (r i1 m aa1 k @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beachtenswert; beachtlich {adj} | beachtenswerter | am beachtenswertestenremarkable | more remarkable | most remarkable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P) [Add to Longdo]
偉才[いさい, isai] (n) (man of) great talent; remarkable man [Add to Longdo]
怪腕;快腕(iK)[かいわん, kaiwan] (n) remarkable ability; amazing ability [Add to Longdo]
格段[かくだん, kakudan] (adj-na,adv,n) special; exceptional; remarkable; (P) [Add to Longdo]
奇効[きこう, kikou] (n) remarkable effect [Add to Longdo]
傑物[けつぶつ, ketsubutsu] (n) great man; heroic figure; remarkable character [Add to Longdo]
見る可き成果[みるべきせいか, mirubekiseika] (n) noticeable (remarkable) result [Add to Longdo]
顕著[けんちょ, kencho] (adj-na,n) remarkable; striking; obvious; (P) [Add to Longdo]
凄腕;すご腕[すごうで, sugoude] (n,adj-no) (1) go-getter; live wire; resourceful person; wizard; virtuoso; (n) (2) remarkable ability; mastery; brilliant technique [Add to Longdo]
段違い[だんちがい, danchigai] (adj-na,n) wide difference; remarkable difference [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出色[chū sè, ㄔㄨ ㄙㄜˋ, ] remarkable; outstanding, #2,988 [Add to Longdo]
不平常[bù píng cháng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄔㄤˊ, ] remarkable; remarkably; unusual [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remarkable \Re*mark"a*ble\ (-?-b'l), a. [F. remarquable.]
   Worthy of being remarked or noticed; noticeable; conspicuous;
   hence, uncommon; extraordinary.
   [1913 Webster]
 
      'T is remarkable, that they
      Talk most who have the least to say.   --Prior.
   [1913 Webster]
 
      There is nothing left remarlable
      Beneath the visiting moon.        --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Observable; noticeable; extraordinary; unusual; rare;
     strange; wonderful; notable; eminent.
     [1913 Webster] -- {Re*mark"a*ble*ness}, n. --
     {Re*mark"a*bly}, adv.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remarkable
   adj 1: unusual or striking; "a remarkable sight"; "such poise is
       singular in one so young" [syn: {remarkable}, {singular}]
   2: worthy of notice; "a noteworthy fact is that her students
     rarely complain"; "a remarkable achievement" [syn:
     {noteworthy}, {remarkable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top