Search result for

relics

(28 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relics-, *relics*, relic
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Relicsอัฐิ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These were relics of his wife.เหล่านี้เป็นพระธาตุของภรรยา ของเขา The Old Man and the Sea (1958)
Abner did the first serious work on Tanis. Collected some of its relics.เอ็บเนอร์ เป็นคนแรกที่ทำงานอย่างจริงจัง เรื่องทานิส เก็บรวบรวมโบราณวัตถุของมัน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
All your life has been spent pursuing archaeological relics.ทั้งชีวิตของคุณ หมดไปกับการตามหา โบราณวัตถุ ให้สำเร็จ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Bury them down here with all the other relics... of what once was?เอามาทำไม? เอามาฝังไว้ที่นี่... รวมกับพวกขยะนั่นเหรอ? Day of the Dead (1985)
The Chinese have already secured much of the northern border regions. They have ransacked a village, destroyed the monasteries... burnt scriptures and defaced holy relics.จีนยึดเขตชายแดน ทางตอนเหนือของเราแล้ว พวกนั้นบุกปล้นสะดมหมู่บ้าน ทำลายวัด Seven Years in Tibet (1997)
I have museum-trained experts sent out here making sure... that these relics are preserved and catalogued properly.ผมมี จนท.พิพิธภัณฑ์ ควบคุมให้แน่ใจว่า สิ่งของเหล่านี้ได้รับการทะนุถนอมไว้ Titanic (1997)
And they're all out trying to collect all the objects, like pilgrims looking for relics during the Middle Ages.พวกเขาเลยออกหาวัตถุ เหมือน นักแสวงบุญค้นหาพระธาตุในยุคกลาง The Key and the Clock (2006)
Never seen so many relics.ฉันไม่เคยเห็นของเก่ามากขนาดนี้ National Treasure: Book of Secrets (2007)
They're relics.มันเป็นวัตถุโบราณ Five the Hard Way (2008)
Relics.ยุคหิน Frenzy (2009)
It's seeking power through control of the dead via relics of their bodies.มันหาพลังในการควบคุมโดยผ่านชิ้นส่วนจากร่างกายของคนตาย The Haunting in Connecticut (2009)
She was known to use human relics.เธอรู้จักกันดีจากการใช้ ซากศพคนตาย The Witch in the Wardrobe (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relicsHere were some relics.
relicsRome abounds with relics.
relicsWe discovered relics of an ancient civilization.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โบราณวัตถุ[N] antiques, See also: relics, ruins, archaeological finds, Syn. วัตถุโบราณ, ของเก่า, Example: เราสะสมโบราณวัตถุไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานก็เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังจะได้ศึกษา, Thai definition: สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์ หรือซากสัตว์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี
พระบรมธาตุ[N] Buddha's relics, See also: relics of Lord Buddha, Syn. พระบรมสารีริกธาตุ, Example: พระบรมธาตุคือสัญลักษณ์ของความรุ่งเรือง และการเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์, Count unit: องค์, Thai definition: กระดูกพระพุทธเจ้าที่เผาแล้ว, Notes: (ราชา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatthu = bōrānwatthu) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds   FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]
พระธาตุ[n. exp.] (phrathāt) EN: relics of the Lord Buddha ; relics   FR: relique du Bouddha [f]
สารีริกธาตุ[n.] (sārīrikathāt) EN: Buddha's relics   FR: reliques du Bouddha [fpl]
ธาตุ[n.] (thāt) EN: relic of the Buddha ; reliquary ; pagoda containing relics ; stupa containing relics   FR: relique du Bouddha [f] ; reliquaire [m] ; stupa contenant des reliques [m] ; pagode contenant des reliques [f]
ธาตุเจดีย์[n. exp.] (thāt jēdī) EN: pagoda containing Buddha's relics ; stupa containing Buddha's relics   
วัดมหาธาตุ[n. exp.] (wat mahāthāt) EN: temple containing Buddha relics   

CMU English Pronouncing Dictionary
RELICS    R EH1 L IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relics    (n) (r e1 l i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺跡(P);遺蹟[いせき, iseki] (n) historic ruins (remains, relics); (P) [Add to Longdo]
名残(P);名残り(io)[なごり, nagori] (n) (1) remains; traces; vestiges; relics; (2) (the sorrow of) parting; (3) end; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top