หรือคุณหมายถึง relentleß?
Search result for

relentless

(32 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relentless-, *relentless*, relentles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relentless[ADJ] ซึ่งไม่ยอมผ่อนผัน
relentless[ADJ] ซึ่งไม่หยุดความแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relentless(รีเลนท'ลิส) adj. ไม่ผ่อนผัน,ไม่ยอมผ่อนปรน,ไม่ปรานี,ไม่ไว้หน้า,ทรหด,บึกบึน,ไม่ระย่อ, See also: relentlessly adv. relentlessness n., Syn. unremitting

English-Thai: Nontri Dictionary
relentless(adj) ไม่ยอมอ่อนข้อ,กระด้าง,ฉกรรจ์,ทรหด,บึกบึน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All the Jedi relentlessly persue the Malevolence.เหล่าเจไดต่างตามล่ายานเมลโวแลนซ์ต่อไป อย่างไม่ลดละ\i0} Destroy Malevolence (2008)
Unfortunately, because of the relentless demands of battle, many young clones must join the struggle before their intensive training has been completed.ซ้ำร้าย เพราะ ต้องการกำลังพลอย่างมากในการรบ โคลนหนุ่มน้อย จำนวนมากจำต้องเข้าร่วมสงคราม ก่อนที่กระบวนการฝึกจะเสร็จสิ้น Rookies (2008)
Like the sands of time I am unceasing and relentless.เหมือน นาฬิกาทราย ที่ไม่เคยหยุด ไม่ต้องพักผ่อน Superhero Movie (2008)
You are relentless, Duke.แกนี่เล่นไม่เลิกนะดุ๊ค.. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Since the days of Galileo, this church has tried to slow the relentless march of progress.ฉันจะรอที่ประตู. Angels & Demons (2009)
Relentless-un.เข้มงวด Precious (2009)
Clu was relentless.คลูไร้ซึ่งความปรานี TRON: Legacy (2010)
In southern Sudan, people caught in a relentless cycle of civil war... (woman):ซูดานทางตอนใต้ ผู้คนเผชิญความลำบาก เพราะสงครามกลางเมือง The Bang Bang Club (2010)
It's not a dish best served cold. It's best served immediately and relentlessly.มันไม่ใช่อาหารที่ต้องมาเซิร์ฟทีหลัง มันต้องมาเซิร์ฟเลยทันที The Social Network (2010)
Like it or not, we're all being shot relentlessly forward, making the journey from birth to death, and there's no going back.ชอบหรือไม่เรากำลังทั้งหมด ถูกยิงอย่างไม่ลดละไปข้างหน้า ทำให้การเดินทาง ตั้งแต่เกิดจนตาย และไม่มีที่จะกลับ Is Time Travel Possible? (2010)
My sister's personality is such that... if she gets hooked on something, she relentlessly goes after it.คุณรุ้มั้ยพี่ชั้นน่ะนะ... . ถ้าลองให้ตั้งมั่นกับสิ่งใดแล้วก็จะทำให้ถึงที่สุด Episode #1.13 (2010)
- I mean, it's relentless.- กัดไม่ปล่อยเลยเนอะ Je Suis Une Amie (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relentlessThe tropical sun glared down relentlessly.

CMU English Pronouncing Dictionary
RELENTLESS    R AH0 L EH1 N T L AH0 S
RELENTLESSLY    R AH0 L EH1 N T L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relentless    (j) (r i1 l e1 n t l @ s)
relentlessly    (a) (r i1 l e1 n t l @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
びしびし[, bishibishi] (adv) (on-mim) stickily; relentlessly [Add to Longdo]
夏い[なつい, natsui] (adj-i) (col) (from 夏 and 熱い) blisteringly hot; relentlessly hot; scorching [Add to Longdo]
[おに(P);き, oni (P); ki] (n) (1) ogre; demon; (2) (See 亡魂) spirit of a deceased person; (3) (おに only) ogre-like person (i.e. fierce, relentless, merciless, etc.); (4) (おに only) it (i.e. in a game of tag); (5) (き only) Chinese "ghost" constellation (one of the 28 mansions); (P) [Add to Longdo]
厳しい(P);酷しい;厳めしい[きびしい(厳しい;酷しい)(P);いかめしい(厳しい;厳めしい), kibishii ( kibishi i ; koku shii )(P); ikameshii ( kibishi i ; gen meshii )] (adj-i) (1) severe; strict; rigid; unsparing; relentless; (2) stern; austere; grave; solemn; majestic; (3) intense (cold); (P) [Add to Longdo]
執拗[しつよう, shitsuyou] (adj-na) persistent; obstinate; tenacious; relentless; insistent; importunate; persevering; stubborn [Add to Longdo]
吹き通し;吹通し[ふきとおし;ふきどおし, fukitooshi ; fukidooshi] (n) (1) (ふきとおし only) blowing through; ventilation; draft; (2) blowing relentlessly; (3) blowing hot air; exaggerating; boasting [Add to Longdo]
絶えることなく[たえることなく, taerukotonaku] (adv) unceasing; relentless [Add to Longdo]
容赦なく[ようしゃなく, youshanaku] (adv) (See 容赦) relentlessly; mercilessly; (P) [Add to Longdo]
冷酷[れいこく, reikoku] (adj-na,n) cruelty; coldheartedness; relentless; ruthless; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relentless \Re*lent"less\, a.
   Unmoved by appeals for sympathy or forgiveness; insensible to
   the distresses of others; destitute of tenderness;
   unrelenting; unyielding; unpitying; as, a prey to relentless
   despotism.
   [1913 Webster]
 
      For this the avenging power employs his darts, . . .
      Thus will persist, relentless in his ire. --Dryden.
   [1913 Webster] -- {Re*lent"less*ly}, adv. --
   {Re*lent"less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relentless
   adj 1: not to be placated or appeased or moved by entreaty;
       "grim determination"; "grim necessity"; "Russia's final
       hour, it seemed, approached with inexorable certainty";
       "relentless persecution"; "the stern demands of
       parenthood" [syn: {grim}, {inexorable}, {relentless},
       {stern}, {unappeasable}, {unforgiving}, {unrelenting}]
   2: never-ceasing; "the relentless beat of the drums" [syn:
     {persistent}, {relentless}, {unrelenting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top