Search result for

relaxation

(47 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relaxation-, *relaxation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relaxation[N] การผ่อนคลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relaxation(รีแลคเซ'เชิน) n. การผ่อนคลาย,การผ่อนคลายอารมณ์,การถ่ายท้อง,ความหลวม,การผ่อนผัน, Syn. abatement,slackening,easing

English-Thai: Nontri Dictionary
relaxation(n) การผ่อนคลาย,ความหย่อน,การพักผ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relaxation๑. การผ่อนคลาย, การหย่อน, การลดความตึง๒. การบรรเทาเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relaxation method๑. วิธีผ่อนคลาย๒. วิธีผ่อนปรน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Relaxationการผ่อนคลาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's the relaxation you notices.นอนเล็ก ๆ น้อย ๆ ตลอดเส้น เริ่มต้น How I Won the War (1967)
Please,chuck.Is it more important than big mike's relaxation?ทำให้บิ๊กไมค์สบายใจมั่งได้มั้ย Chuck Versus the Sandworm (2007)
Unlimited bathroom time for both resting and relaxation.เข้าห้องน้ำได้นานไม่จำกัด Chuck Versus the Seduction (2008)
Inner Relaxation Mix?ไดโด้? รวมเพลงชิลๆ? Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Further relaxation Locationsผ่อนคลายเข้าไว้ Ip Man 2 (2010)
I did muscle therapy, exercises, relaxation, but I knew I had to go deeper.ขอบคุณ เบอร์ตี้ เราจะซ้อมกันได้หรือยัง เริ่มแต่แรกเลย The King's Speech (2010)
Shh. just take a deep breath. The key is relaxation. okay.หายใจลึกๆน่า ประเด็นคือคุณต้องผ่อนคลาย Lovely (2010)
Of course. The womb-like atmosphere naturally provides a state of relaxation.บรรยากาศที่คล้ายกับมดลูก จะทำให้เกิดสภาวะของการผ่อนคลาย The Plateau (2010)
Well, I'm taking a relaxation course next semester.ฉันว่าจะเข้าคอร์สการผ่อนคลาย ในเทอมหน้า Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
They're keeping relaxation secrets.พวกเขาเก็บความลับนี่ชิลเกินไปแล้ว Aerodynamics of Gender (2010)
Dominica has agreed to participate in what she has been told is a simple relaxation experiment.โดมินิกาไม่ได้มีวิสัยทัศน์ หรือพระสงฆ์หรือแม่ชี หรือแม้กระทั่งทาง ศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Is There a Creator? (2010)
If it's okay with you, I think maybe today we'll just start with some simple relaxation exercises.ถ้าคุณไม่ว่าอะไร ฉันว่าวันนี้.. เรามาเริ่มกันด้วยแบบฝึกหัด.. เพื่อผ่อนคลายกันหน่อยนะคะ 50/50 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relaxationCredit relaxation is considered necessary to shore up business.
relaxationSome people can obtain relaxation from reading.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพักผ่อน[N] relaxation, See also: recreation, rest, Example: การนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด, Thai definition: การหยุดทำงานชั่วคราวให้คลายเหนื่อย
การผ่อนคลาย[N] relaxation, See also: ease, abatement, relief, leisure, recreation, resting, Syn. การคลายเครียด, การคลายอารมณ์, Example: การออกกำลังกายเป็นการผ่อนคลายความเครียดอย่างหนึ่ง, Thai definition: การลดความตึงเครียด
การพักผ่อนหย่อนใจ[N] recreation, See also: relaxation, resting, leisure, amusement, entertainment, Syn. การพักผ่อน, Example: การพักผ่อนหย่อนใจของแต่ละคนแตกต่างกัน บางคนอ่านหนังสือ บางคนเล่นกีฬา บางคนร้องเพลง เป็นต้น
การคลายเครียด[N] relaxation, See also: amusement, Example: การคลายเครียดด้วยวิธีเล่นกีฬาถือเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพัก[n.] (kān phak) EN: relaxation ; recreation ; rest   FR: repos [m]
การพักผ่อน[n.] (kān phakphǿn) EN: relaxation ; recreation ; rest   FR: repos [m] ; relaxation [f] ; détente [f]
การพักผ่อนหย่อนใจ[n. exp.] (kān phakphǿn yønjai) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment   

CMU English Pronouncing Dictionary
RELAXATION    R IY2 L AE0 K S EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relaxation    (n) (r ii2 l a k s ei1 sh @ n)
relaxations    (n) (r ii2 l a k s ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entspannung {f}; Lockerung {f} | Lockerung der Kontrollenrelaxation | relaxation of controls [Add to Longdo]
Relaxation {f} [math.]relaxation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒーリング[, hi-ringu] (n) (1) healing; (2) relaxation [Add to Longdo]
リラクセーション;リラクゼーション[, rirakuse-shon ; rirakuze-shon] (n) relaxation [Add to Longdo]
慰安[いあん, ian] (n,vs) solace; relaxation; (P) [Add to Longdo]
一張一弛[いっちょういっし, icchouisshi] (n) tension and relaxation [Add to Longdo]
一部緩和[いちぶかんわ, ichibukanwa] (n,vs,adj-no) partial relaxation; partial easing [Add to Longdo]
寛ぎ[くつろぎ, kutsurogi] (n,adj-no) ease; relaxation; comfort; unwinding [Add to Longdo]
緩和[かんわ, kanwa] (n,vs) relief; mitigation; alleviation; relaxation; softening; (P) [Add to Longdo]
緩和振動[かんわしんどう, kanwashindou] (n) relaxation oscillation [Add to Longdo]
気散じ[きさんじ, kisanji] (adj-na,n) recreation; diversion; relaxation [Add to Longdo]
気晴らし(P);気晴し[きばらし, kibarashi] (n,vs) recreation; diversion; relaxation; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
松弛法[sōng chí fǎ, ㄙㄨㄥ ㄔˊ ㄈㄚˇ, / ] relaxation (alternative medicine), #321,525 [Add to Longdo]
聊以解闷[liáo yǐ jiě mèn, ㄌㄧㄠˊ ㄧˇ ㄐㄧㄝˇ ㄇㄣˋ, / ] relaxation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
規制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] deregulation, relaxation of regulation(s) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relaxation \Re`lax*a"tion\ (r?`l?ks-?"sh?n;277), n. [L.
   relaxatio; cf. F. relaxation.]
   1. The act or process of relaxing, or the state of being
    relaxed; as, relaxation of the muscles; relaxation of a
    law.
    [1913 Webster]
 
   2. Remission from attention and effort; indulgence in
    recreation, diversion, or amusement. "Hours of careless
    relaxation." --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relaxation
   n 1: (physiology) the gradual lengthening of inactive muscle or
      muscle fibers
   2: (physics) the exponential return of a system to equilibrium
     after a disturbance [syn: {relaxation}, {relaxation
     behavior}]
   3: a feeling of refreshing tranquility and an absence of tension
     or worry; "the easiness we feel when sleeping" [syn:
     {easiness}, {relaxation}]
   4: an occurrence of control or strength weakening; "the
     relaxation of requirements"; "the loosening of his grip";
     "the slackening of the wind" [syn: {relaxation}, {loosening},
     {slackening}]
   5: freedom from activity (work or strain or responsibility);
     "took his repose by the swimming pool" [syn: {rest}, {ease},
     {repose}, {relaxation}]
   6: a method of solving simultaneous equations by guessing a
     solution and then reducing the errors that result by
     successive approximations until all the errors are less than
     some specified amount [syn: {relaxation}, {relaxation
     method}]
   7: the act of making less strict [syn: {liberalization},
     {liberalisation}, {relaxation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top