Search result for

relationship

(69 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relationship-, *relationship*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relationship[N] ความสัมพันธ์, See also: ความเกี่ยวข้องกัน, Syn. association, connection
relationship[N] ความเป็นญาติกัน, Syn. kinship
relationship[N] ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว, Syn. affair, liaison

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relationship(รีเล'เชินชิพ) n. ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวพัน,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน,ความเกี่ยวข้องกัน, Syn. association

English-Thai: Nontri Dictionary
relationship(n) ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relationshipความเป็นญาติ [ดู kinship] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
relationship by marriageสัมพันธภาพทางสมรส, ความเป็นดองกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
relationship clauseข้อกำหนดสมาชิกในครอบครัว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
relationship, patron-clientสัมพันธภาพแบบผู้อุปถัมภ์กับผู้พึ่งพา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Relationship marketingการตลาดแบบสัมพันธภาพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
relationship (vi) ความสัมพันธ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I expressed an interest in your relationship.ฉันแปลกใจที่เธอทำเป็นไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น The Dark Night (2008)
I never wanted to weigh in about your relationship.ผมไม่เคยคิดเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างคุณกับบาธ ผม.. It's a Wonderful Lie (2008)
I'm thankful for new relationshipsขอขอบคุณ ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ The Magnificent Archibalds (2008)
And you ruin our relationship forever...และทำลายความสัมพันธ์ของเราตลอดกาล.. The Magnificent Archibalds (2008)
Speaking of relationships, how are you faring with Cyrus and Eleanor?พูดถึงความสัมพันธ์ เธอรู้สึกไงบ้างอะ ระหว่างไซรัส กับ เอเลนอร์ Bonfire of the Vanity (2008)
You believe in long hair, peasant skirts and sandals, but you in an open relationship?เธอเชื่อว่าผมยาว กระโปรงชาวไร่ และ สแกนเดล แต่เธอก็เปิดรับความสัมพันธ์แล้วไม่ใช่หรอ? ฉันไม่คิดยังงั้นนะ Bonfire of the Vanity (2008)
Before I Settle Into A Relationship,ก่อนที่จะตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้ The Manhattan Project (2008)
Do you know if izzie stevens had some sort of a relationship with denny duquette?เธอรู้ไหมว่าอิซซี่ สตีเวน มีความสัมพันธ์แบบไหนกับแดนนี่ ดูเค่ร์ Rise Up (2008)
You don't have any history,any relationship.คุณยังมีสายตาที่บริสุทธิ์ คุณยังไม่รู้จักใครเป็นการส่วนตัว Rise Up (2008)
personal relationships personal loyalties and personal favorites will no longer be a factor in our training program.ความสัมพันธ์ส่วนตัว ความซื่อสัตย์ และ คนโปรดปราน จะไม่ใช่ปัจจัยของที่นี่อีกต่อไป Here Comes the Flood (2008)
Shut up about your relationship because you want to know why?หยุดบ่นเรื่องความสัมพันธ์ของเธอเพราะอะไรรู้มั้ย? Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Well, over time, you'll learn that there's a balance of power in relationships, and if your beloved ever pulls a nasty trick on you, like say, drugging you into a stupor, then the balance of power shifts to you,อีกไม่นานคุณจะรู้จัก เรื่องของขั้วอำนาจในชีวิตคู่ และถ้าคนรักของคุณเกิดเล่นของใ่ส่คุณ เช่น... เกิดวางยาุคุณจนไม่ได้สติ\ ตอนนั้นขั้วอำนาจจะย้ายมาอยู่ฝั่งคุณ Me and My Town (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relationshipA love-hate relationship.
relationshipAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
relationshipBefore the arrival of this skyscraper, all the buildings in the city stood in special relationship to each other.
relationshipBrian regrets starting a relationship with her and wants to escape from her.
relationshipChanging the system is difficult, not to mention the interpersonal relationships.
relationshipCommon causes of stress are work and human relationships.
relationshipFinally, their friendship broke up, and the close relationship has gone.
relationshipFreud developed the love-hate relationship between parents and child as the Oedipus complex.
relationshipHave you ever been in a long distance relationship?
relationshipHe established a friendly relationship with the natives.
relationshipHe's observed on the relationship between the two countries.
relationshipHow could you? Is our relationship really so cold?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมพันธภาพ[N] relationship, See also: kinship, Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์, ความผูกพัน
เยื่อใย[N] relationship, See also: bond, tie, attachment, lingering sentiment, Syn. สายสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน, Example: แม้ทั้งสองฝ่ายจะได้แต่งงานไปแล้วแต่เขาก็ยังมีเยื่อใยกันอยู่, Thai definition: ความเกี่ยวพันแม้จะขาดกันไปแล้ว แต่ก็ยังมีอาลัยเหลืออยู่
สัมพันธภาพ[N] relations, See also: relationship, association, connection, bond, Syn. ความผูกพัน, ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์, Example: ระยะ 1 ปีที่ผ่านมาสัมพันธภาพซาอุดิอาระเบีย-ไทยดำเนินไปด้วยความไม่ราบรื่นนัก
แรงงานสัมพันธ์[N] relationship between employer and employee about right and duty, Example: รัฐบาลควรจัดหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ใส่ไว้ในการศึกษาภาคบังคับในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, Thai definition: ความสัมพันธ์ในด้านการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการว่าจ้างทำงาน รวมทั้งสาเหตุต่างๆ ที่มีผลต่อสัมพันธภาพระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ตลอดจนการร่วมเจรจาต่อรอง และการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันเพื่อการอยู่ร่วมกันต่อไป, Notes: (กฎหมาย)
ความผูกพัน[N] relationship, See also: connection, Syn. ความสัมพันธ์, Example: เพื่อนสองคนนี้มีความผูกพันกันมานาน
สายใย[N] relationship, See also: bond, Syn. สายสัมพันธ์, Example: มาช่วยกันเชื่อมสายใยในครอบครัวเพื่อห่างไกลยาเสพติด, Thai definition: ความผูกพันภายในครอบครัวหรือกลุ่มบุคคลเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเกี่ยวพันกัน[n. exp.] (kān kīophan kan) EN: relationship   
การเกี่ยวพันกันทางสายโลหิต[n. exp.] (kān kīophan kan thāng sāi lōhit) EN: blood relationship   
ความเป็นญาติ[n. exp.] (khwām pen yāt) EN: kinship ; family relationship   FR: parenté [f] ; lien de parenté [m]
ความเป็นญาติด้วยสายโลหิต[n. exp.] (khwām pen yāt dūay sāi lōhit) EN: blood relationship ; consanguinity   
ความผูกพัน[n.] (khwām phūkphan) EN: relationship ; connection ; ties   
ความสัมพันธ์[n.] (khwām samphan) EN: relation ; association ; involvement ; connection ; relationship   FR: relation [f] ; association [f]
ความสัมพันธ์ฉันคู่รัก[n. exp.] (khwām samphan) EN: romantic relationship   
เลิกกัน[v.] (loēk kan) EN: separate ; break off ; divorce ; terminate a relationship   FR: se séparer ; rompre ; divorcer
ระบบเครือญาติ[n. exp.] (rabop khreūa yāt) EN: system of relatives ; kinship ; relationship   
สายใย[n.] (sāiyai) EN: relationship   

CMU English Pronouncing Dictionary
RELATIONSHIP    R IY0 L EY1 SH AH0 N SH IH2 P
RELATIONSHIPS    R IY0 L EY1 SH AH0 N SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relationship    (n) (r i1 l ei1 sh @ n sh i p)
relationships    (n) (r i1 l ei1 sh @ n sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beziehung {f}; Verhältnis {n} | Beziehungen {pl}relationship | relationships [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギクシャク;ぎくしゃく[, gikushaku ; gikushaku] (adv,n,vs) (1) jerkiness; awkwardness; stiltedness; (2) souring (of a relationship); strain (e.g. in relations) [Add to Longdo]
ネゲット[, negetto] (n,vs) (col) (abbr) (from net and get) 'getting' someone who is a net acquaintance (e.g. forming a physical relationship) [Add to Longdo]
ヤリ目;やり目[ヤリもく(ヤリ目);やりもく(やり目);ヤリモク, yari moku ( yari me ); yarimoku ( yari me ); yarimoku] (n) (from 遣る and 目的) sexual rather than serious relationship [Add to Longdo]
依存関係[いぞんかんけい, izonkankei] (n) dependence (relationship); dependency (relationship) [Add to Longdo]
異性関係[いせいかんけい, iseikankei] (n) relationships with the opposite sex [Add to Longdo]
一盗二婢[いっとうにひ, ittounihi] (exp) The most thrilling types of sexual relationship for a man are, first, stealing someone's wife and, second, with a maidservant [Add to Longdo]
一盗二婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife) [Add to Longdo]
因果関係[いんがかんけい, ingakankei] (n,adj-no) consequence; causal relationship; nexus [Add to Longdo]
引っ掛かり;引っ掛り;引っ懸かり;引っ懸り[ひっかかり, hikkakari] (n) (1) hold; catch; (2) connection; relationship; (3) unease; discomfort [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) {Buddh} (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
親子関係[おやこかんけい, oyakokankei] parent-child relationship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relationship \Re*la"tion*ship\, n.
   The state of being related by kindred, affinity, or other
   alliance. --Mason.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relationship
   n 1: a relation between people; (`relationship' is often used
      where `relation' would serve, as in `the relationship
      between inflation and unemployment', but the preferred
      usage of `relationship' is for human relations or states of
      relatedness); "the relationship between mothers and their
      children" [syn: {relationship}, {human relationship}]
   2: a state of connectedness between people (especially an
     emotional connection); "he didn't want his wife to know of
     the relationship"
   3: a state involving mutual dealings between people or parties
     or countries
   4: (anthropology) relatedness or connection by blood or marriage
     or adoption [syn: {kinship}, {family relationship},
     {relationship}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top