Search result for

relate

(102 entries)
(0.1387 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relate-, *relate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relate[VI] เกี่ยวข้อง, See also: เกี่ยวโยง, เกี่ยวกับ, สัมพันธ์กับ
relate[VI] ทำให้เกี่ยวข้องกัน, See also: ทำให้สัมพันธ์กัน, Syn. associate, connect, link
relate[VT] เล่า, See also: บรรยาย, เล่าเรื่อง, Syn. describe, narrate, tell
related[ADJ] ซึ่งเกี่ยวข้องกัน, See also: ซึ่งสัมพันธ์กัน, Syn. associated, connected, linked
related[ADJ] เป็นญาติกัน, See also: เกี่ยวดองกัน, Syn. akin, kindred
relate to[PHRV] เล่า (เรื่อง) ให้ฟัง
relate to[PHRV] เชื่อมโยงกับ, See also: สัมพันธ์กับ
relate to[PHRV] มีสัมพันธ์ภาพกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relate(รีเลท') vt. บอก,เล่า,บรรยาย,ทำให้มีความสัมพันธ์กัน,ทำให้เกี่ยวข้องกัน,vi. เกี่ยวข้อง,สัมพันธ์,สอดคล้อง,เป็นญาติกัน, See also: relatability n. relatable adj. relater n., Syn. tell,narrate,delineate
related(รีเล'ทิด) adj. สัมพันธ์กัน,เกี่ยวดองกัน,เป็นญาติกัน,เชื่อมกัน, Syn. associated
correlate(คอ'ริเลท) vt. เทียบเคียง,ทำให้สัมพันธ์กัน. vi. มีความสัมพันธ์กัน adj. ซึ่งสัมพันธ์กัน,ซึ่งเกี่ยวพันกัน n. สิ่งที่สัมพันธ์กัน
interrelate(อินเทอริเลท') vt.,vi. (ทำให้) มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน, See also: interrelation n.
prelate(เพรล'เลท) n. พระราชาคณะ,บาทหลวงชั้นสูง., See also: prelateship n. prelatic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
relate(vt) เกี่ยวพันกัน,บอกเล่า,เทียบเคียง,สัมพันธ์
correlate(vi) นำมาคู่กัน,เทียบเคียง,ลำดับ,เรียง,เกี่ยวพันกัน
interrelated(adj) เกี่ยวพันกัน,สัมพันธ์กัน,เกี่ยวข้องกัน
prelate(n) เจ้าอาวาส,พระราชาคณะ,บาทหลวงชั้นสูง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relatedเป็นญาติกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Related companyบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is possible the sleep issues aren't medically related.เป็นไปได้ว่าเรื่องการนอนหลับ ไม่มีความสัมพันธุ์กับการรักษา Joy (2008)
It's nerve related.มันเป็นอาการสัมพัธุ์กับระบบประสาท Last Resort (2008)
Is this related to this coup attempt you mentioned?นี่มันเกี่ยวโยงกับการพยายามก่อกบฏอย่างที่เจ้าอ้างใช่ไหม? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Is this related to the late prince?มันเกี่ยวข้องกับองค์ชายด้วยใช่ไหม? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
For stress related gastritis, stress won't do.กระเพราะอักเสบเพราะความเครียด Heartbreak Library (2008)
That moment when you turned your back on me once again... not only erased all my pleasant memories about you, but even the fact you were related to me.เมื่อเจ้าหันหลังให้กับข้าอีกครั้งหนึ่ง มันได้ลบความทรงจำเกี่ยวกับเจ้าสิ้นแล้ว แต่ความจริง เจ้าก็ยังเป็นญาติของข้า The Kingdom of the Winds (2008)
I am related to Yuri after all, but that is not what a man does.ข้าจะตามกษัตริย์ยูริหลังจากนี้ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งซึ่งบุรุษควรกระทำ The Kingdom of the Winds (2008)
How are you two related?แกสองคนเป็นอะไรกัน? My Sassy Girl (2008)
Now you got the entire R D Department burning through cash claiming it's related to cell phones for the Army?ทีนี้คุณให้แผนกวิจัยผลาญงบเป็นว่าเล่น อ้างว่าเพื่อคิดค้นมือถือให้กับทางกองทัพ The Dark Knight (2008)
To relate to, to relate toเพื่อจะไปถึง, เพื่อจะไปถึง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
How else would you relate to children?คุณมีความสัมพันธ์กับเด็กแต่ละคนอย่างไรบ้าง? Doubt (2008)
Yes, it's the inability to relate to another human being.ใช่มันไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์อีกคน Revolutionary Road (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relateA cucumber is related to a watermelon.
relateAre you related him?
relateAre you related to the Nagashima family?
relateBeing active at night may relate to the behavior of seals, which feed at night on various fish that come up closer to the surface.
relateBudget items that received priority are education, social security and other fields that are closely related to people's lives.
relateCancer may be related to viruses of some kind.
relateCats are related to tigers.
relateCrime has often been related to poverty.
relateDutch is closely related to German.
relateFor that reason the outcome of the primary nursing care requirement authorization has to relate to the amount of nursing care required.
relateHaiku is related to one of the seasons of the year.
relateHe is distantly related to her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมพันธ์[N] relatedness, See also: connection
เล่าเรื่อง[V] relate, See also: tell, recount, narrate, describe, recite, Syn. เล่า, Example: คุณย่าชอบเล่าเรื่องสมัยที่ยังเป็นสาวให้หลานๆ ฟังอยู่เสมอ, Thai definition: พูดหรือบอกกล่าวเนื้อความต่างๆ ให้ผู้อื่นฟัง
เล่า[V] tell, See also: relate, recount, narrate, describe, recite, Syn. เล่าเรื่อง, Example: ท่านนายพลเคยเล่าว่าบ้านเดิมอยู่ในวัดสะตือ จึงมีความผูกพันกับวัดนี้เป็นพิเศษ, Thai definition: พูดหรือบอกเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง
เกี่ยว[V] connect, See also: relate, involve, link, deal with, Syn. เกี่ยวข้อง, ข้องเกี่ยว, เนื่อง, Example: วัตถุประสงค์ของกลุ่มนี้ก็คือแลกเปลี่ยนไอเดียข่าวสารความเห็นที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, Thai definition: เนื่องกัน
เกี่ยวเนื่อง[V] connect, See also: relate, link, involve, Syn. สัมพันธ์, เกี่ยวข้อง, เนื่อง, Example: สิ่งที่จะทำให้ข้อมูลปรากฎอยู่ที่กระดาษได้จะต้องเกี่ยวเนื่องกับสิ่งหนึ่งคือเครื่องพิมพ์
เกี่ยวข้อง[V] relate, See also: concern, involve, connect, deal, link, Syn. เกี่ยวกับ, เกี่ยว, เกี่ยวพัน, Example: ปัจจุบันอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับชุมสายโทรศัพท์จนเป็นชุมสายในระบบดิจิตอลกันเป็นส่วนใหญ่
เกี่ยวดอง[V] relate, See also: link, associate, involve, Syn. เกี่ยวพัน, เกี่ยวข้อง, สัมพันธ์, ดอง, Example: คนบ้านอื่นเมืองอื่นที่ไม่ใช่บ้านพี่เมืองน้อง และเกี่ยวดองเป็นที่รู้จักมักคุ้นมาก่อนก็ถือว่าเป็นแขก, Thai definition: นับเป็นญาติ
สัมพันธน์[V] relate, See also: associate, link, connect, Syn. สัมพันธ์, Thai definition: ผูกพันหรือเกี่ยวดองเกี่ยวข้องกัน
กระหนาบคาบเกี่ยว[V] overlap, See also: relate, correlate, Syn. ขนาบคาบเกี่ยว, คาบเกี่ยว, เหลื่อมล้ำ, Example: เรื่องเกี่ยวกับสังคมมนุษย์เรื่องของวิชามานุษยวิทยา โดยเฉพาะภาควัฒนธรรม กระหนาบคาบเกี่ยวเข้ากับวิชาสังคมวิทยา
สัมผัส[V] connect, See also: relate, be close, Syn. ใกล้ชิด, คลุกคลี, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกเยี่ยมราษฎรอยู่เป็นเนืองนิตย์ ทรงสัมผัสกับปัญหาต่อเนื่องยาวนาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
-บุรี[X] (-burī) EN: -town, -city (suffix related to a town or city)   FR: -ville, -bourg (suffixe désignant une ville)
ดอง[v.] (døng) EN: be related by marriage ; be related ; be allied to   FR: avoir un lien familial
คาบเกี่ยวกัน[v. exp.] (khāpkīo kan) EN: overlap ; be interrelated   
ข้อง[v.] (khǿng) EN: have to do with ; involve ; implicate ; be related with ; be connected   FR: être lié ; être engagé
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: connect ; relate ; involve ; link ; deal with   
เกี่ยวดอง[v. exp.] (kīodøng) EN: relate ; link ; associate ; involve   FR: avoir un lien de parenté
เกี่ยวกัน[v.] (kīo kan) EN: be interrelated ; concern one another   
เกี่ยวกับ[v.] (kīokap) EN: pertain to ; be connected with ; be related to ; concern ; relate to   FR: avoir rapport à ; avoir trait à ; concerner ; intéresser ; toucher à
เกี่ยวกับอเมริกา[adj.] (kīokap Amērikā) EN: American ; related to Amrica   FR: américain

CMU English Pronouncing Dictionary
RELATE    R AH0 L EY1 T
RELATE    R IY0 L EY1 T
RELATED    R AH0 L EY1 T AH0 D
RELATED    R IY0 L EY1 T AH0 D
RELATED    R IY0 L EY1 T AH0 D
RELATES    R AH0 L EY1 T S
RELATES    R IY0 L EY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relate    (v) (r i1 l ei1 t)
related    (v) (r i1 l ei1 t i d)
relates    (v) (r i1 l ei1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
に関し[にかんし, nikanshi] (exp) (See に関する) related to; in relation to [Add to Longdo]
に関して[にかんして, nikanshite] (exp) related to; in relation to [Add to Longdo]
に関する[にかんする, nikansuru] (exp) related to; in relation to [Add to Longdo]
[, ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アルコールハラスメント[, aruko-ruharasumento] (n) alcohol related harassment (wasei [Add to Longdo]
アルハラ[, aruhara] (n) alcohol-related harassment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有缘[yǒu yuán, ㄧㄡˇ ㄩㄢˊ, / ] related; brought together by fate; same karma [Add to Longdo]
有关联[yǒu guán liān, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢˊ ㄌㄧㄢ, / ] related to; concerning; correlation [Add to Longdo]
有关连[yǒu guān lián, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ, / ] relate [Add to Longdo]
联姻[lián yīn, ㄌㄧㄢˊ , / ] related by marriage; to connect by marriage (families, work units) [Add to Longdo]
关系到[guān xì dào, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄉㄠˋ, / ] relates to; bears upon [Add to Longdo]
关联[guān lián, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ, / ] related; linked; affiliated [Add to Longdo]
关联公司[guān lián gōng sī, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] related company; affiliate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
関連[かんれん, kanren] -related (suffix) [Add to Longdo]
関連機器[かんれんきき, kanrenkiki] related equipment, related device [Add to Longdo]
関連技術[かいれんぎじゅつ, kairengijutsu] related technology [Add to Longdo]
関連語[かんれんご, kanrengo] related term [Add to Longdo]
関連項目[かんれんこうもく, kanrenkoumoku] related item, related topic [Add to Longdo]
関連情報[かんれんんじょうほう, kanrennjouhou] related information [Add to Longdo]
関連製品[かんれんせいひん, kanrenseihin] related product(s) [Add to Longdo]
関連単語[かんれんたんご, kanrentango] related word [Add to Longdo]
関連付ける[かんれんづける, kanrendukeru] to relate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relate \Re*late"\ (r?-l?t"), v. t. [imp. & p. p. {Related}; p.
   pr. & vb. n. {Relating}.] [F. relater to recount, LL.
   relatare, fr. L. relatus, used as p. p. of referre. See
   {Elate}, and cf. {Refer}.]
   1. To bring back; to restore. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Abate your zealous haste, till morrow next again
       Both light of heaven and strength of men relate.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To refer; to ascribe, as to a source. [Obs. or R.]
    [1913 Webster]
 
   3. To recount; to narrate; to tell over.
    [1913 Webster]
 
       This heavy act with heavy heart relate. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To ally by connection or kindred.
    [1913 Webster]
 
   {To relate one's self}, to vent thoughts in words. [R.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: To tell; recite; narrate; recount; rehearse; report;
     detail; describe.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relate \Re*late"\, v. i.
   1. To stand in some relation; to have bearing or concern; to
    pertain; to refer; -- with to.
    [1913 Webster]
 
       All negative or privative words relate positive
       ideas.                --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To make reference; to take account. [R. & Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Reckoning by the years of their own consecration
       without relating to any imperial account. --Fuller.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relate
   v 1: make a logical or causal connection; "I cannot connect
      these two pieces of evidence in my mind"; "colligate these
      facts"; "I cannot relate these events at all" [syn:
      {associate}, {tie in}, {relate}, {link}, {colligate}, {link
      up}, {connect}] [ant: {decouple}, {dissociate}]
   2: be relevant to; "There were lots of questions referring to
     her talk"; "My remark pertained to your earlier comments"
     [syn: {refer}, {pertain}, {relate}, {concern}, {come to},
     {bear on}, {touch}, {touch on}, {have-to doe with}]
   3: give an account of; "The witness related the events"
   4: be in a relationship with; "How are these two observations
     related?" [syn: {relate}, {interrelate}]
   5: have or establish a relationship to; "She relates well to her
     peers"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top