Search result for

reimburse

(48 entries)
(0.0074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reimburse-, *reimburse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reimburse[VT] ใช้เงินคืน, See also: ชำระเงินคืน, Syn. compensate, repay
reimburse to[PHRV] ใช้คืน, See also: ชดใช้, Syn. refund to
reimburse for[PHRV] ใช้คืน, See also: ชำระคืน, ชดใช้, Syn. repay for
reimbursement[N] การชำระเงินคืน, Syn. compensation, restitution

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reimburse(รีอิมเบิร์ส') vt. ใช้เงินคืน,ชำระเงินคืน,ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน, See also: reimbursement n., Syn. recompense,rebate,remunerate

English-Thai: Nontri Dictionary
reimburse(vt) ชำระเงินคืน,ชดใช้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reimburseชดใช้ให้, จ่ายคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fine. I'll reimburse you, if that'll make things right.ได้ ฉันจะชดใช้ให้เธอ ถ้านั่นมันจะช่วยให้ดีขึ้น Mama Spent Money When She Had None (2009)
Listen, molly, if he didn't fuck you, you're definitely gonna get reimbursed.ฟังนะ มอลลี่ ถ้าเขา ไม่อึ๊บคุณ แน่นอนคุณจะได้รับเงินคืน -มีเด็กอยู่ที่นี The Pickle Jar (2009)
Well, how much did it cost? I'll reimburse you.งั้นเธอซื้อมาเท่าไหร่ ฉันจะจ่ายคืนให้ Don't Walk on the Grass (2009)
The Jeffersonian will reimburse you if it is.เจฟเฟอร์โซเนียนจะคืนเงินให้คุณถ้ามันเป็นเช่นนั้น The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
I'll be happy to reimburse you for the fine.ฉันยินดีจ่ายค่าปรับ\ คืนให้เธอ The Excelsior Acquisition (2010)
You don't need to reimburse me because I'm not paying.เธอไม่ต้องใช้คืนหรอก เพราะฉันจะไม่จ่าย The Excelsior Acquisition (2010)
Jennings gets a bunch of regular people to write him smaller checks, then he reimburses them under the table for their contributions.เจนนิงส์หาคนทั่วไป มาเซ็นเช็คใบเล็กๆ ให้ตัวเอง แล้วก็จ่ายคืนใต้โต๊ะ ให้คนพวกนั้นตอบแทน Need to Know (2010)
If they say no, we'll have to reimburse them with money, we have no choice.ถ้าไม่ได้ ก็ให้เงินชดเชยไป Episode #1.4 (2010)
I went to Jared. You can reimburse me.ไม่ แล้วเรื่องใช้หนี้อะไรกัน Silly Love Songs (2011)
You know, CIA never reimbursed me for that.นายรู้ใหม, CIA. ไม่เคยคืนเงินให้ชั้นสำหรับรถที่พัง Face Off (2011)
The bureau's gonna reimburse me for the necklace, right?รัฐจะจ่ายเงินค่าสร้อยคอให้ผมใช่ไหม? The Mentalists (2011)
I am here not for insurance reimbursement.ฉันไม่ได้มาทวงเงินค่ารักษานะ Episode #1.8 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reimburseHow do I get reimbursed?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับใช้[V] compensate, See also: reimburse, repay, indemnify, make reparations, Example: อุบัติเหตุในครั้งนี้ เขารับใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้บาดเจ็บทั้งหมด, Thai definition: สัญญาที่จะจ่ายทดแทนให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเปิด[n. exp.] (baipoēt) EN: claim for reimbursement   
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose   FR: rembourser
ชำระคืน[v.] (chamrakheūn) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse   
ชดใช้[v.] (chotchai) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse   FR: s'acquitter ; rembourser
ชดใช้ค่าใช้จ่าย[v. exp.] (chotchai khāchaijāi) EN: reimburse expenses   
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; adjust   FR: compenser ; rattraper ; regagner ; substituer
จ่ายคืน[v.] (jāi kheūn) EN: compensate ; make reparations ; reimburse ; pay for ; repay ; remunerate   FR: rembourser
การทำขวัญ[n.] (kān thamkhwan) EN: compensation ; indemnification ; repayment ; reimbursement   FR: compensation [f] ; indemnisation [f]
หนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย[n. exp.] (nangseū rīekrøng khāsīahāi) EN: claim for reimbursement   
ทด[v.] (thot) EN: repay ; return ; reciprocate ; compensate ; indemnify ; recompense ; reimburse ; pay back   FR: restituer ; redonner

CMU English Pronouncing Dictionary
REIMBURSE    R IY2 AH0 M B ER1 S
REIMBURSED    R IY2 AH0 M B ER1 S T
REIMBURSES    R IY2 AH0 M B ER1 S AH0 Z
REIMBURSEMENT    R IY2 AH0 M B ER1 S M AH0 N T
REIMBURSEMENTS    R IY2 AH0 M B ER1 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reimburse    (v) (r ii2 i m b @@1 s)
reimbursed    (v) (r ii2 i m b @@1 s t)
reimburses    (v) (r ii2 i m b @@1 s i z)
reimbursement    (n) (r ii2 i m b @@1 s m @ n t)
reimbursements    (n) (r ii2 i m b @@1 s m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
リインバースメント[, riinba-sumento] (n,adj-f) reimbursement [Add to Longdo]
不正請求[ふせいせいきゅう, fuseiseikyuu] (n) improper billing; illegal charge; false claims (e.g. for health insurance reimbursement) [Add to Longdo]
返済[へんさい, hensai] (n,vs) repayment; reimbursement; refund; redemption; (P) [Add to Longdo]
弁償[べんしょう, benshou] (n,vs) reimbursement; compensation; reparation; indemnity; (P) [Add to Longdo]
弁償金[べんしょうきん, benshoukin] (n) reparation; indemnity; compensation; reimbursement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reimburse \Re`im*burse"\ (-b?rs"), v. t. [imp. & p. p.
   {Reimbursed} (-b?rst"); p. pr. & vb. n. {Reimbursing}.]
   [Pref. re- + imburse: cf. F. rembourser.]
   1. To replace in a treasury or purse, as an equivalent for
    what has been taken, lost, or expended; to refund; to pay
    back; to restore; as, to reimburse the expenses of a war.
    [1913 Webster]
 
   2. To make restoration or payment of an equivalent to (a
    person); to pay back to; to indemnify; -- often reflexive;
    as, to reimburse one's self by successful speculation.
    --Paley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reimburse
   v 1: pay back for some expense incurred; "Can the company
      reimburse me for my professional travel?"
   2: reimburse or compensate (someone), as for a loss [syn:
     {recoup}, {reimburse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top