Search result for

regularly

(59 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regularly-, *regularly*, regular
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regularly[ADV] โดยปกติ, See also: เป็นประจำ, เสมอๆ, Syn. habitually, often

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regularly(เรก'กิวเลอลี) adv. โดยปกติ,ตามธรรมดา,เป็นประจำ,ตามแบบแผน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She regularly forgets my birthday,เธอเป็นคนที่ลืมวันเกิดฉันเสมอ There Might be Blood (2008)
I know that you speak with her regularly.รู้ว่าเธอติดต่อกับเขาอยู่ตลอด Loyal and True (2008)
He was an athlete In high school and college. Tested regularly.เขาได้บอกว่าเขาเจอใครที่เซาธ์ พาเดรไหมคะ คนที่เคยรู้จักก็ได้ Conflicted (2009)
And only one that's regularly enforced.มีข้อเดียวที่ถูกปฏิบัติมา.. เป็นประจำ The Twilight Saga: New Moon (2009)
- Do you eat regularly? - Yes. - Do you sleep well?เค้ากินอะไรไม่ดีมารึป่าว Episode #1.14 (2009)
You're going to school regularly.พวกเธอไปเรียนเป็นปกติ Gokusen: The Movie (2009)
I mean,that's "libraries named after you" kind of money, saved babies in africa and has dinner at the white house regularly" type money.นั่นมันเงินที่จะทำให้มีห้องสมุดที่เป็นชื่อของคุณได้เลยนะ ช่วยเด็กในแอฟริกาและได้ทานมื้นค่ำในwhite houseเป็นเรื่องปกติ Invest in Love (2009)
The welfare done called here saying they gonna remove you from my budget 'cause you ain't been attending school regularly.นักสังคมสงเคราะห์โทรมา บอกว่าเค้าจะตัดงบของแกที่จะให้ฉันออก เพราะว่าเธอ ไม่ได้ไปโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ Precious (2009)
I regularly disinfect my hands, and I avoid contact with other people on general principle.ผมล้างมือฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำ และมีวินัยในการเลี่ยงสัมผัสผู้อื่น The Large Hadron Collision (2010)
Even if you're close to someone infected regularly, it doesn't pose problems.ถึงจะอยู่ใกล้ิชิดกับผู้ติดเชื้อเป็นประจำ ก็ไม่มีปัญหา Confessions (2010)
In my regularly scheduled study group.กับกลุ่มติวตามนัดของผมเอง The Science of Illusion (2010)
I mean, this club regularly pays tribute to pop culture, and Britney Spears is pop culture!ผมหมายความว่าพวกเรา ก็ร้องเพลงป๊อปเป็นประจำ และบริทนี่ย์ สเปียรส์ ก็ร้องเพลงป็อป! Britney/Brittany (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
regularlyActing on your advice, I've decided to exercise more regularly.
regularlyAre you taking any medicine regularly?
regularlyAttending classes regularly.
regularlyBoth young and old, men and women, regularly get together at the local bathhouses.
regularlyI believe in exercising regularly.
regularlyI don't earn enough money to buy clothes regularly.
regularlyI regularly go to bed at nine.
regularlyI write articles regularly.
regularlyPeople who regularly work in the open air do not suffer from sleeplessness.
regularlyShe corresponds regularly with her pen pal in Australia.
regularlyShe goes to the dentist regularly, so she seldom gets toothache.
regularlyShe practices playing the piano regularly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สม่ำเสมอ[ADV] regularly, See also: always, Syn. บ่อย, เป็นประจำ, ซ้ำๆ, Ant. นานๆ ที, ห่าง
ปกติธรรมดา[ADV] regularly, See also: usually, commonly, ordinarily, normally, Syn. ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ, Ant. ผิดปกติ, Example: หลังจากหายป่วยแล้ว เขาก็ปฏิบัติตนปกติธรรมดา ไม่บำรุงร่างกายด้วยยาบำรุงใดๆ ทั้งสิ้น, Thai definition: เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากเดิม
นิจศีล[ADV] regularly, See also: constantly, habitually, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: เขามาที่นี่เป็นนิจศีล, Thai definition: เป็นปกติเสมอไป, Notes: (บาลี)
เสมอๆ[ADV] regularly, See also: frequently, normally, ordinarily, always, often, Syn. บ่อยๆ, Ant. เป็นครั้งคราว, Example: เรื่องทำนองนี้มักจะเกิดขึ้นกับฉันเสมอๆ จนชินซะแล้ว, Thai definition: เกิดขึ้นเป็นประจำ
เป็นนิสัย[ADV] habitually, See also: regularly, usually, constantly, always, Syn. สม่ำเสมอ, เป็นประจำ, ตลอดเวลา, Ant. ชั่วคราว, เป็นครั้งคราว, บางครั้งบางที, Example: เขาวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าเป็นนิสัย
เป็นประจำ[ADV] regularly, See also: frequently, normally, ordinarily, always, often, Syn. เสมอๆ, บ่อยๆ, Ant. เป็นครั้งคราว, Example: เรื่องทำนองนี้มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำ
เป็นอาจิณ[ADV] always, See also: regularly, habitually, constantly, often, Syn. บ่อยๆ, เสมอๆ, ประจำ, Example: ถึงวันเงินเดือนออกทีไร เขาจะต้องเอาเงินที่ได้ไปเสพสุราเป็นอาจิณ, Thai definition: ลักษณะที่ทำบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย
อาจิณ[ADV] regularly, See also: always, often, frequently, habitually, Syn. เสมอ, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ได้สร้างมิติใหม่ของลักษณะการปฏิบัติงาน คือ การงานที่ต้องนั่งทำงานเป็นอาจิณ โดยอยู่กับโต๊ะตลอดเวลา และแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหว, Thai definition: เป็นปกติ, ติดเป็นนิสัย, เสมอๆ, เนืองๆ
นิจ[ADV] habitually, See also: regularly, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, เป็นกิจวัตร, เสมอๆ, Ant. นานนานครั้ง, Example: เธอโทรศัพท์ไปหาแม่อยู่เป็นนิจ
ประจำ 2[ADV] regularly, See also: habitually, frequently, often, constantly, Syn. เป็นนิจ, เสมอ, เป็นปกติ, เป็นกิจวัตร, สม่ำเสมอ, เป็นนิตย์, Example: คุณยายขี้ลืมประจำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually   FR: habituellement
บรรจง[adv.] (banjong) EN: with care ; delicately ; finely ; regularly   FR: avec soin ; soigneusement ; délicatement
ไม่สม่ำเสมอ[adv.] (mai samamsamoē ) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly   FR: irrégulièrement ; par intermittence
นิจ = นิตย์[adv.] (nit) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often   FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
เป็นประจำ[X] (pen prajam) EN: regularly ; frequently ; normally ; ordinarily ; always ; often   FR: fréquemment ; régulièrement ; ordinairement
เป็นธรรมดา[adv.] (pen thammadā) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things   FR: normalement ; naturellement ; habituellement
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkati) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly   
เรื่อย[X] (reūay) EN: continously ; continually ; always ; often ; regularly ; consistently ; repeatedly ; frequently   FR: continuellement ; constamment ; sans cesse
สม่ำเสมอ[adv.] (samamsamoē ) EN: usually ; normally ; regularly ; ordinarily ; commonly ; always   FR: régulièrement ; sans cesse ; en permanence
เสมอ[adv.] (samoē ) EN: always ; constantly ; regularly ; habitually ; often ; frequently   FR: toujours ; constamment ; tout le temps ; souvent ; fréquemment

CMU English Pronouncing Dictionary
REGULARLY    R EH1 G Y AH0 L ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regularly    (a) (r e1 g y u l @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ある動詞[あるどうし, arudoushi] (n) irregularly conjugating honorific verb (gozaru, etc.) [Add to Longdo]
ちゃんちゃん[, chanchan] (adv,n) regularly; promptly [Add to Longdo]
飲み付ける;飲付ける[のみつける, nomitsukeru] (v1,vt) to drink regularly; to drink stubbornly [Add to Longdo]
決まって[きまって, kimatte] (exp) always; without fail; usually; regularly; (P) [Add to Longdo]
時間どおりに;時間通りに[じかんどおりに, jikandoorini] (adv) punctually; on time; as regularly as a clock [Add to Longdo]
通い妻[かよいづま, kayoiduma] (n) a wife who lives elsewhere but regularly visits her husband; lit [Add to Longdo]
定期戦[ていきせん, teikisen] (n) regularly-scheduled game (match) [Add to Longdo]
例大祭[れいたいさい, reitaisai] (n) regularly held festival [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
定期[dìng qī, ㄉㄧㄥˋ ㄑㄧ, ] regularly; at regular intervals, #3,756 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regularly \Reg"u*lar*ly\, adv.
   In a regular manner; in uniform order; methodically; in due
   order or time.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 regularly
   adv 1: in a regular manner; "letters arrived regularly from his
       children" [syn: {regularly}, {on a regular basis}] [ant:
       {irregularly}, {on an irregular basis}]
   2: having a regular form; "regularly shaped objects" [ant:
     {irregularly}]
   3: in a regular way without variation; "try to breathe evenly"
     [ant: {irregularly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top