Search result for

regional

(85 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regional-, *regional*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regional[ADJ] เกี่ยวกับดินแดน, See also: เกี่ยวกับบริเวณ, เกี่ยวกับภูมิภาคนั้นๆ, Syn. countrified, provincial

English-Thai: Nontri Dictionary
regional(adj) ทั่วแคว้น,ของแคว้น,เฉพาะแคว้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
regional metamorphismการแปรสภาพบริเวณไพศาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
regional novelนวนิยายภูมิภาค [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
regionalismภูมิภาคนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Regional Code of Conduct in The South China Seaแนวทางปฏิบัติระดับภูมิภาคในทะเลจีนใต้ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศในบริเวณทะเลจีนใต้ที่จะรักษา สันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค [การทูต]
Regional disperityความไม่เท่าเทียมระหว่างภูมิภาค [เศรษฐศาสตร์]
Regional economicsเศรษฐศาสตร์ภูมิภาค [TU Subject Heading]
Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crimeกระบวนการบาหลี เกี่ยวกับการลักลอบขนคนเข้าเมือง การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียและแปซิฟิก [การทูต]
Regional Operate Centerศูนย์ปฏิบัติการร่วม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ROC เป็นโครงการนำร่อง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ก.พ.ร. และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2549 เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างเอกอัครราชทูตในประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่า ราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการทำงานระหว่างเอกอัครราชทูตกับผู้ว่าราชการ จังหวัด เพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและงานวิจัยในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายต่างประเทศ [การทูต]
Regional Organizationsคือองค์การส่วนภูมิภาค ในเรื่องนี้ ข้อ 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติได้บัญญัติไว้ว่า ?ไม่มีข้อความใดในกฎบัตรฉบับปัจจุบัน อันจักริดรอนสิทธิประจำตัวในการป้องกันตนเองโดยลำพังหรือโดยร่วมกัน หากการโจมตีโดยกำลังอาวุธบังเกิดแก่สมาชิกของสหประชาชาติ จนกว่าคณะมนตรีความมั่นคงจะได้ดำเนินมาตรการที่จำเป็น เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ มาตรการที่สมาชิกได้ดำเนินไปในการใช้สิทธิป้องกันตนเองนี้ จักต้องรายงานให้คณะมนตรีความมั่นคงทราบโดยทันที และจักไม่กระทบกระเทือนอำนาจและความรับผิดชอบของคณะมนตรีความมั่นคงภายใต้กฎ บัตรฉบับปัจจุบันแต่ทางหนึ่งทางใด ในอันที่จักดำเนินการเช่นที่เห็นจำเป็น เพื่อธำรงไว้หรือสถาปนากลับคืนมา ซึ่งสันติภาพความมั่นคงระหว่างประเทศ?จะเห็นได้ว่า ประเทศต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันมักจะทำข้อตกลงกันในส่วนภูมิภาค โดยอาศัยสนธิสัญญา และโดยที่อาศัยอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกัน ( Geographical Propinquity ) หรือมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และมีวัตถุประสงค์ที่จะอำนวยความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมืององค์การส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่งที่พอจะหยิบยก มาเป็นตัวอย่างได้ คือ องค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEATO) ซึ่งบัดนี้ได้ยุบเลิกไปแล้วเพราะหมดความจำเป็น องค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States-OAS) องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ (NATO) องค์การร่วมมือระหว่างออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา (ANZUS) เป็นต้น องค์การภูมิภาคเหล่านี้ตั้งขึ้นโดยอาศัยข้อ 51 ของกฎบัตร สหประชาชาติ ซึ่งกล่าวถึงสิทธิของประเทศสมาชิกที่จะทำการป้องกันตนเองโดนลำพังหรือโดย ร่วมกัน หากถูกโจมตีด้วยกำลังอาวุธ [การทูต]
Regional planningการวางแผนพัฒนาระดับภูมิภาค [TU Subject Heading]
Regional standard barometerบารอมิเตอร์มาตรฐาน แห่งภาค [อุตุนิยมวิทยา]
Regional styleแบบ (ภูมิภาค) [TU Subject Heading]
Regionalismภูมิภาคนิยม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Regional Manager (n) ผู้จัดการประจำภูมิภาค

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're nothing but an obscure regional V.P.คุณเป็นแค่แขกวีไอพีคนนึง Odyssey (2008)
Actually Nishino's mother had to be transferred to a regional hospital.จริงๆแล้วแม่ของเค้าต้องย้ายโรงพยาบาล Akai ito (2008)
Regional crime squad now.ตอนนี้อยู่กองอาชญากรรมท้องถิ่น The Bank Job (2008)
- Maybe a regional treasure.-อาจจะเป็นสมบัติของทวีปก็ได้ Marley & Me (2008)
Into my regional office and go over my head!เข้ามาในสำนักงานของฉัน แล้วข้ามหัวฉัน? Shut Down (2008)
I need you to get this device to regional headquarters.ผมต้องการให้คุณนำของสิ่งนี้ไปสำนักงานใหญ่ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Would you like to take this home to complete it, because I would like to regional Deputy Director show tomorrow morning.คุณจะว่าอะไรไหมที่ผมจะขอให้คุณเอามันไปทำต่อที่บ้านให้เสร็จ เพราะผมนัดชี้แจงกับผู้ตรวจการภาคพรุ่งน้เข้าน่ะ Drag Me to Hell (2009)
- Yes. Just when I had said that the regional manager This is great loan was coming ...หลังจากผมแจ้งผู้ตรวจการภาคว่าเรากำลังทำเคสนี้อยู่ Drag Me to Hell (2009)
Replay of the Camping World Regional Series race is on the Replay Race Channel at 3p.m.ชมการแข่งขันย้อนหลังของซีรี่ส์นี้ได้ ติดตามได้ที่ช่อง "เรซ" ตอนบ่าย 3 ครับ The Final Destination (2009)
- On a domestic flight - regional, actually.- เที่ยวบินภายในประเทศ ที่จริงแล้วเป็นเที่ยวบินข้ามฝั่งประเทศ Up in the Air (2009)
I say he's gone regional.เขายังอยู่ในเมืองนี้เท่านั้น ABQ (2009)
BOTH SPECIFIC REGIONALISMS FOR FLORIDA. KID, YOU SURE ABOUT THIS?แกแน่ใจเรื่องนี้นะเจ้าหนู? Soul Mates (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
regionalDo you have any regional dishes?
regionalForeign investors backed off because of regional political unrest.
regionalIndia has a cuisine rich in regional flavour.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษาพื้นเมือง[N] dialect, See also: regional speech, localism, Syn. ภาษาถิ่น, Example: นอกจากการไปฝึกหัดทหารแล้ว เขายังต้องฝึกตนเองให้สามารถรู้ภาษาพื้นเมืองจนพูดได้ด้วย, Count unit: ภาษา
ภาษาถิ่น[N] dialect, See also: regional speech, localism, vernacular, Syn. ภาษาย่อย, Example: นักศึกษาจะเรียนรู้ภาษาถิ่นได้ดี ก็ต่อเมื่อเข้าไปอยู่ในถิ่นนั้นจริงๆ, Count unit: ภาษา, Thai definition: ภาษาที่มีสำเนียงพูดหรือคำศัพท์ที่แตกต่างกันไปตามผู้ใช้ที่อยู่ในถิ่นนั้นๆ เช่น ภาษาถิ่นเหนือ
เฉพาะถิ่น[ADJ] local, See also: regional, provincial, endemic, Example: เราพูดถึงวัฒนธรรมไทยส่วนรวมก็เหมือนกันหมด แต่ถ้าพูดถึงวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นมันก็ไม่เหมือนกันทีเดียว ผิดแผกออกไปบ้าง
เฉพาะท้องถิ่น[ADJ] local, See also: regional, provincial, Example: ถ้าจะดูวัฒนธรรมเฉพาะท้องถิ่น ก็ต้องดูวัฒนธรรมของส่วนรวมแห่งท้องถิ่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะถิ่น[adj.] (chaphǿ thin) EN: local ; regional ; provincial ; endemic   
เฉพาะท้องถิ่น[adj.] (chaphǿ thøngthin) EN: local ; regional ; provincial   
ข่าวท้องถิ่น[n. exp.] (khāo thøngthin) EN: local news   FR: information régionale [f] ; information locale [f]
เขตภาคภูมิศาสตร์[n. exp.] (khēt phāk phūmsāt) EN: regional border   FR: limite régionale [f] ; limite territoriale d'une région [f]
เกี่ยวกับภูมิภาค[adj.] (kīokap phūmiphāk) EN: regional   FR: régional
นิทานพื้นบ้าน[n. exp.] (nithān pheūnbān) EN: folktale ; regional folktale   FR: légende populaire [f]
ภาษาพื้นเมือง[n. exp.] (phāsā pheūnmeūang) EN: dialect ; regional speech ; local language ; native language ; localism   FR: langue régionale [f] ; dialecte [m]
ภาษาถิ่น[n. exp.] (phāsā thin) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech   FR: langue régionale [f] ; parler régional [m] ; dialecte [m] ; idiome [m] ; patois [m]
ภาษาท้องถิ่น[n. prop.] (phāsā thøngthin) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech ; slang   FR: langue régionale [f] ; dialecte [m]
พื้นบ้าน[adj.] (pheūnbān) EN: local ; folk ; homegrown ; native ; regional   FR: local ; régional

CMU English Pronouncing Dictionary
REGIONAL    R IY1 JH AH0 N AH0 L
REGIONALS    R IY1 JH AH0 N AH0 L Z
REGIONALLY    R IY1 JH AH0 N AH0 L IY0
REGIONALIZE    R IY1 JH AH0 N AH0 L AY2 Z
REGIONALIZED    R IY1 JH AH0 N AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regional    (j) (r ii1 jh @ n l)
regionally    (a) (r ii1 jh @ n @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heimatdichter {m}regional literature [Add to Longdo]
Landesamt {n}regional authorities [Add to Longdo]
Landesbibliothek {f}regional library [Add to Longdo]
Landeskunde {f}regional and cultural studies [Add to Longdo]
Raumordnung {f}regional planning; regional development [Add to Longdo]
Raumordnung {f}regional policy [Add to Longdo]
Regionalleiter {m}; Regionalleiterin {f}regional manager [Add to Longdo]
Wasser- und Schiffahrtsdirektion {f}regional Waterways and Shipping Directorate [Add to Longdo]
regional {adv}regionally [Add to Longdo]
regionale Ebene {f}regional level [Add to Longdo]
regionale wirtschaftliche Integration {f}regional economic integration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
てっぱい[, teppai] (n) (from 鉄砲和え) (See 鉄砲和え) regional Sanuki cuisine, usu. of minced vegetables, seafood, and vinegared miso [Add to Longdo]
ナイネックス[, nainekkusu] (n) {comp} Nynex (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
ベルアトランティック[, beruatoranteikku] (n) {comp} Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
リージョナリズム[, ri-jonarizumu] (n) regionalism [Add to Longdo]
リージョナル[, ri-jonaru] (n) regional [Add to Longdo]
リージョナルコード[, ri-jonaruko-do] (n) {comp} Regional Code [Add to Longdo]
レジョナリズム[, rejonarizumu] (n) regionalism [Add to Longdo]
ローカリズム[, ro-karizumu] (n) localism; regionalism [Add to Longdo]
域内貿易[いきないぼうえき, ikinaiboueki] (n) regional trade; intra-trade [Add to Longdo]
稲置[いなぎ;いなき, inagi ; inaki] (n) (1) (arch) regional official responsible for rice storage (under the Yamato court); (2) (See 八色の姓) Inagi (lowest of the eight hereditary titles) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地缘[dì yuán, ㄉㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] regional, #18,774 [Add to Longdo]
地区性[dì qū xìng, ㄉㄧˋ ㄑㄩ ㄒㄧㄥˋ, / ] regional; local, #30,747 [Add to Longdo]
地方主义[dì fāng zhǔ yì, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] regionalism; favoring one's local region, #92,412 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ナイネックス[ないねっくす, nainekkusu] Nynex (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
地域ベルオペレーティング会社[ちいきベルオペレーティングがいしゃ, chiiki beruopere-teingu gaisha] Regional Bell Operating Company (RBOC) (US) [Add to Longdo]
地域ベル電話会社[たいいきベルでんわがいしゃ, taiiki beru denwagaisha] regional Bell operating company (RBOC) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regional \Re"gion*al\ (-al), a.
   Of or pertaining to a particular region; sectional.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 regional
   adj 1: characteristic of a region; "regional flora"
   2: related or limited to a particular region; "a regional
     dialect"

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 regional
   regional
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 regional
   regional
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 regional [reːgiːoːnaːl]
   regionally
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top