Search result for

regain

(55 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regain-, *regain*
Possible hiragana form: れがいん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regain[VT] ได้คืน, See also: เอาคืน, Syn. get back, reacquire, recapture, recover, retrieve
regain from[PHRV] ได้กลับคืนมาจาก
regain one's feet[IDM] ลุกขึ้นยืน
regain one's composure[IDM] สงบจิตใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regain(รีเกน') vt. เอากลับมา,ได้คืน,เอาคืน,กู้,มีสติอีก,กลับไปสู่,ฟื้นสติ,มาถึงอีก, See also: regainable adj. regainer n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
regainได้รับคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Therefore, you want to give away the life you just regained from jail breaking?ดังนั้น, แกอยากจะทิ้งชีวิตที่แกพึ่งได้คืนมา จากการแหกคุก หรือ? Episode #1.5 (2008)
Newman's vitals are stable, but he hasn't regained consciousness.อาการของนอร์แมนคงที่แล้ว แต่เขายังไม่ได้สติ WarGames: The Dead Code (2008)
I must regain my powers.ฉันต้องไปฟื้นพลังของฉัน Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Mr. Bauer, Almeida just regained consciousness.คุณบาวเออร์ อัลเมด้าเริ่มรู้สึกตัวแล้ว Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
They'll be there to question him should he regain consciousness.พวกเขาจะอยู่รอสอบปากคำ หลังจากที่เขาฟื้น Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
What's gonna happen if he regains consciousness?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาฟื้นขึ้นมา? เรายังมีข้อต่อรองกับเขาอยู่ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
If we're right, taking out the tumor means there's a chance you'll regain your hearing.ถ้าเราถูกก็ผ่าเนื้องอกออกมา หมายความว่าจะมีโอกาศที่คุณจะกลับมาได้ยิน House Divided (2009)
On the mother ship, Dale had regained consciousness.ต้องการอะไรอีก? คุณแทรกซึมอยู่ในกลุ่มแนวร่วมที่ห้า V (2009)
Let our Ji Hoo regain his smile again.ทำให้รอยยิ้มของจีฮูกลับมาทีนะ Episode #1.3 (2009)
We needed to regain it.ฟังนะ ออร์สันถือไพ่เหนือกว่าในเรื่องการหย่านี้ If It's Only in Your Head (2009)
Probably trying to regain some of the pride That I stole from him.คงพยายามเรียกศักดิ์ศรี ที่ฉันขโมยมาจากเค้า Sectionals (2009)
Patients who suffer this kind of head trauma simply don't regain consciousness.คนไข้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ที่บริเวณศรีษะ อธิบายง่ายๆคือ ฟื้นสติได้ยาก A New Day in the Old Town (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
regainHe regained consciousness in the hospital.
regainI have finally regained my regular form.
regainI hope your mother will regain her health soon.
regainThe guard's truncheon hit air, off-balance he regained his posture to see a metal-mesh rubbish bin flying towards him.
regainThe man regained the use of his left arm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียกคืน[V] revoke, See also: regain, request the return of something, retrieve, Syn. ขอคืน, Ant. คืนให้, Example: ธนาคารมีสิทธิเรียกคืนบัตรเครดิตเป็นการชั่วคราวได้ทันที เมื่อผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต, Thai definition: ขอกลับคืนมาเป็นของตน
คืนสติ[V] regain consciousness, See also: recover, regain sanity, Syn. ฟื้น, Example: ร่างทรงคืนสติขึ้นมา ท่ามกลางเสียงฮือฮาของผู้คน, Thai definition: กลับฟื้นขึ้นมาหลังจากมีอาการหมดสติไม่รู้สึกตัว
พลิกฟื้น[V] recover, See also: regain, revive, recuperate, Example: โครงการตามพระราชดำริดำริทั้งการชลประทานคมนาคมป่าไม้ประมงมีขึ้นเพื่อเพื่อพลิกฟื้นแผ่นดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแผ่นดินทอง, Thai definition: กลับคืนมาใหม่, พลิกกลับคืนมา
ฟื้น[V] regain, See also: recover, revive, recuperate, Syn. รู้สึกตัว, Example: เขาฟื้นขึ้นแล้วหลังจากที่สลบไปนานกว่า 3 วัน, Thai definition: ตื่นจากสลบ, คืนความรู้สึก
ได้คืน[V] regain, See also: get back, Syn. เรียกคืน, เอาคืน, ได้กลับคืน, เอากลับคืน, Example: เจ้าหนี้ได้คืนเงินจากลูกหนี้
ได้สติ[V] regain consciousness, See also: come to one's sense, regain sanity, revive, Syn. ฟื้น, คืนสติ, รู้สึกตัว, Ant. หมดสติ, Example: เขาได้สติก่อนเพื่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้คืน[v. exp.] (dāi kheūn) EN: regain ; get back   FR: récupérer ; ravoir
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: regain consciousness ; come to one's sense ; regain sanity ; revive   FR: reprendre conscience ; reprendre connaissance
ฟื้น[v.] (feūn) EN: regain consciousness ; recover ; revive ; recuperate   FR: se remettre ; se rétablir ; récupérer ; reprendre conscience ; reprendre connaissance ; ressusciter ; revivre
กู้[v.] (kū) EN: rehabilitate ; redeem ; reestablish ; regain ; restore ; retrieve   FR: rétablir
เรียกคืน[v. exp.] (rīek kheūn) EN: revoke ; regain ; request the return of something ; retrieve   
สร่าง[v.] (sāng) EN: recover ; be free of ; get over ; revive ; recuperate ; regain   FR: récupérer ; se remettre

CMU English Pronouncing Dictionary
REGAIN    R AH0 G EY1 N
REGAINS    R IY0 G EY1 N Z
REGAINED    R IY0 G EY1 N D
REGAINING    R AH0 G EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regain    (v) (r i1 g ei1 n)
regains    (v) (r i1 g ei1 n z)
regained    (v) (r i1 g ei1 n d)
regaining    (v) (r i1 g ei1 n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
覚める(P);醒める[さめる, sameru] (v1,vi) (1) to wake; to wake up; (2) to become sober; to sober up; to regain consciousness (e.g. after anaesthesia); (3) to come to one's senses; to be disillusioned; (P) [Add to Longdo]
巻き返す[まきかえす, makikaesu] (v5s) to rally; to regain one's strength [Add to Longdo]
再逆転[さいぎゃくてん, saigyakuten] (n) regaining the lead; turning the tables (again); second reversal [Add to Longdo]
失地回復[しっちかいふく, shicchikaifuku] (n) the recovery of lost territory; recovering (regaining) lost ground (one' former position); fence-mending [Add to Longdo]
取り返す(P);取返す[とりかえす, torikaesu] (v5s,vt) to regain; to recover; to get back; (P) [Add to Longdo]
取り戻す(P);取戻す;とり戻す[とりもどす, torimodosu] (v5s,vt) to take back; to regain; to get back; to recover; (P) [Add to Longdo]
名誉回復[めいよかいふく, meiyokaifuku] (n) restoring one's impaired reputation; regaining one's honor; redeeming oneself [Add to Longdo]
名誉挽回[めいよばんかい, meiyobankai] (n) restoring one's impaired reputation; regaining one's honor; redeeming oneself [Add to Longdo]
目が明く[めがあく, megaaku] (exp,v5k) to come to see; to come to understand; to regain sight [Add to Longdo]
落ち着く(P);落ちつく;落着く;落ち付く;落付く[おちつく, ochitsuku] (v5k,vi) (1) to calm down; to compose oneself; to regain presence of mind; (2) to calm down; to settle down; to die down; to become stable; to abate; (3) to settle down (in a location, job, etc.); to settle in; (4) (of an arrangement, conclusion, etc.) to be settled; to be fixed; to have been reached; (5) to harmonize with; to harmonise with; to match; to suit; to fit; (6) (usu. used pronominally as 落ち着いた) (See 落ち着いた・おちついた・3) to be unobtrusive; to be quiet; to be subdued; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Regain \Re*gain"\ (r?*g?n"), v. t. [Pref. re- + gain: cf. F.
   regagner.]
   To gain anew; to get again; to recover, as what has escaped
   or been lost; to reach again.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To recover; reobtain; repossess; retrieve.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 regain
   v 1: get or find back; recover the use of; "She regained control
      of herself"; "She found her voice and replied quickly"
      [syn: {recover}, {retrieve}, {find}, {regain}]
   2: come upon after searching; find the location of something
     that was missed or lost; "Did you find your glasses?"; "I
     cannot find my gloves!" [syn: {find}, {regain}] [ant: {lose}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top