Search result for

refreshing

(43 entries)
(0.0043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refreshing-, *refreshing*, refresh
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refreshing[ADJ] ซึ่งทำให้สดชื่น, See also: กระปรี้กระเปร่า, Syn. fresh, invigorating

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refreshing the memoryฟื้นความจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Refreshingการปรับสภาพ
เป็นแนวทางหนึ่งในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัลที่บันทึกไว้ในสื่อบันทึก การปรับสภาพ หรือ refreshing คือ การถ่ายโอนเอกสารดิจิทัลไปยังสื่อบันทึกใหม่ เช่น เปลี่ยนจากดิสเก็ตต์ 5 1/4 นิ้ว ซึี่งมีอายุการเก็บข้อมูลเพียงไม่กี่ปีไปเป็นซีดี-รอม หรือ จากซีดี-รอม เป็นดีวีดี-รอม เนื่องจากสื่อบันทึกที่เคยใช้อาจจะมีช่วงอายุการเก็บสาระหรือเนื้อหาที่บันทึกได้ในช่วงอายุไม่นาน จึงจำเป็นต้องมีการย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังสื่อที่มีอายุในการเก็บได้มากกว่า หรืออาจจะเกิดกรณีที่เทคโนโลยีของอุปกรณ์ในการอ่านเปลี่ยนไป คอมพิวเตอร์ที่เคยสามารถอ่านสื่อบันทึกในรุ่นก่อนอาจจะล้าสมัย หรือเริ่มจะไม่มีการผลิดอุปกรณ์ในการอ่านแล้ว จึงต้องเริ่มมีการถ่้ายโอนข้อมูลไปยังสื่อบันทึกที่มีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ในการอ่านอยู่ในปัจจุบัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From my point of view, it's very refreshing to find someone like yourself, who's not entirely in tune, shall we say, with Manderley.และจากมุมมองของผมนะ ผมว่ามันแปลกใหม่ดีที่ได้พบเจอคนอย่างคุณ คนที่ไม่ได้คล้อยไปตามวิถีของแมนเดอเลย์ Rebecca (1940)
Refreshing.- ฟังแล้วชื่นใจจัง Field of Dreams (1989)
- Most refreshing.- สดชื่นดีจัง. 446 00: 35: Hocus Pocus (1993)
That's really refreshing. Isn't it, Kevin?นั่นเป็นความสดชื่นจริงๆ ไม่ได้เควิน? The Birdcage (1996)
How refreshing.โอ ใจแข็งดีจัง เงียบตลอด Valentine (2001)
Some also say it's refreshingบางคนบอกว่า รู้สึกสดชื่น Uninvited (2003)
But actually, that kind of pain can be refreshing.แต่จริงๆนะ,ความเจ็บปวดชนิดนั้น... ..สามารถสดชื่นขึ้นมา Uninvited (2003)
You slept with your sister I feel so refreshingนายนอนกับน้องสาวของนาย ชั้นรู้สึกสดชื่นจัง Oldboy (2003)
Isn't it refreshing?แล้วมันสดชื่นขึ้นมั๊ยล่ะ ? Love So Divine (2004)
It's refreshing, is it not, after sitting so long in one attitude?มันสดชื่นขึ้น จริงมั้ย หลังจากที่นั่งมานาน Pride & Prejudice (2005)
I am just feeling bored and even though she is not up to standard, but she may bring something refreshing into the Palace.แค่นี้ผมรู้สึกเบื่อจะแย่อยู่แล้ว และถึงเธอจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ เธออาจจะลดความตึงเครียดภายในวังได้ Episode #1.1 (2006)
Very refreshing.เรื่องที่ชื่นใจมาก คุณอาจไม่ได้ข่าวจากผม... The Holiday (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refreshingAfter dark clouds, you get periods of refreshing clear weather.
refreshingA glass of cold water is very refreshing in hot weather.
refreshingA walk before breakfast is refreshing.
refreshingIt is refreshing to take a shower after exercising.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ้าเย็น[N] refreshing towel, Example: ไกด์แจกผ้าเย็นให้กับลูกทัวร์หลังจากเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว, Thai definition: ผ้าที่จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษ ทำให้เย็นจัดสำหรับเช็ดหน้า
ชื่นใจ[ADJ] refreshing, See also: cheering, Syn. สดชื่น, รื่นรมย์, ปลอดโปร่ง, Example: ลมเย็นๆ ชื่นใจพัดมาเป็นระยะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: refreshing ; cheering   FR: plaisant ; agréable ; bon ; délicieux ; doux
ระรื่น[adj.] (rareūn) EN: delightful ; refreshing ; beaming ; mirthful ; pleasant   FR: agréable ; plaisant
รื่น[adj.] (reūn) EN: refreshing ; happy   FR: plaisant ; agréable

CMU English Pronouncing Dictionary
REFRESHING    R AH0 F R EH1 SH IH0 NG
REFRESHINGLY    R IY0 F R EH1 SH IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refreshing    (v) (r i1 f r e1 sh i ng)
refreshingly    (a) (r i1 f r e1 sh i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erquicklich {adj} | erquicklicher | am erquicklichstenrefreshing | more refreshing | most refreshing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃきっと;シャキッと[, shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish [Add to Longdo]
飴湯[あめゆ, ameyu] (n) (See 水飴) thick malt syrup poured into boiling water and sprinkled with cinnamon (used as a refreshing summer drink) [Add to Longdo]
気分一新[きぶんいっしん, kibun'isshin] (n) complete change of mood; thoroughly refreshing one's spirits [Add to Longdo]
十雨[じゅうう, juuu] (n) refreshing rain once in ten days [Add to Longdo]
仁丹[じんたん, jintan] (n) Jintan (brand-name breath mint marketed as having various medicinal properties); refreshing candies resembling BBs or metallic dragees [Add to Longdo]
清々しい(P);清清しい[すがすがしい, sugasugashii] (adj-i) (uk) fresh; refreshing; (P) [Add to Longdo]
清爽[せいそう;かわらか, seisou ; kawaraka] (adj-na,adj-no) (1) refreshing; (2) neat; tidy; trim [Add to Longdo]
清風[せいふう, seifuu] (n) breath of fresh air; cool (refreshing) breeze [Add to Longdo]
清風明月[せいふうめいげつ, seifuumeigetsu] (n) refreshing breeze and the bright moon; a beautiful nocturnal scene with a full moon [Add to Longdo]
清涼[せいりょう, seiryou] (adj-na,n) cool; refreshing; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refresh \Re*fresh"\ (r?*fr?sh"), v. t. [imp. & p. p. {Refreshed}
   (-fr?sht"); p. pr. & vb. n. {Refreshing}.] [OE. refreshen,
   refreschen, OF. refreschir (cf. OF. rafraischir, rafreschir,
   F. rafra?chir); pref. re- re- + fres fresh. F. frais. See
   {Fresh}, a.]
   1. To make fresh again; to restore strength, spirit,
    animation, or the like, to; to relieve from fatigue or
    depression; to reinvigorate; to enliven anew; to
    reanimate; as, sleep refreshes the body and the mind.
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Foer they have refreshed my spirit and yours. --1
                          Cor. xvi. 18.
    [1913 Webster]
 
       And labor shall refresh itself with hope. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To make as if new; to repair; to restore.
    [1913 Webster]
 
       The rest refresh the scaly snakes that fol?
       The shield of Pallas, and renew their gold.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {To refresh the memory}, to quicken or strengthen it, as by a
    reference, review, memorandum, or suggestion.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To cool; refrigerate; invigorate; revive; reanimate;
     renovate; renew; restore; recreate; enliven; cheer.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refreshing \Re*fresh"ing\, a.
   Reviving; reanimating. -- {Re*fresh"ing*ly}, adv. --
   {Re*fresh"ing*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 refreshing
   adj 1: imparting vitality and energy; "the bracing mountain air"
       [syn: {bracing}, {brisk}, {fresh}, {refreshing},
       {refreshful}, {tonic}]
   2: pleasantly new or different; "common sense of a most
     refreshing sort" [syn: {novel}, {refreshing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top