Search result for

refrain

(79 entries)
(0.0047 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refrain-, *refrain*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refrain[VI] ระงับไว้, See also: กลั้นไว้, Syn. avoid, cease
refrain[VT] ระงับไว้, See also: ยับยั้ง
refrain[VI] งดเว้น, See also: หลีกเลี่ยง, ละเว้น, เลิก, Syn. abstain, avoid, cease
refrain[N] บทกวีหรือโคลงท่อนที่กล่าวซ้ำ
refrain[N] ดนตรีหรือเพลงท่อนที่ลูกคู่ร้องรับ, Syn. chorus
refrain[N] ทำนองเพลง, Syn. melody
refrain[N] สิ่งที่กล่าวถึงซ้ำๆ
refrain from[PHRV] ระงับ, See also: ยับยั้ง, Syn. forbear from, withhold from
refrain from[PHRV] ป้องกันจาก, Syn. abstain from, forbear from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refrain(รีเฟรน') vi.,vt. ระงับ,ข่มจิต,กลั้น,ละเว้น,เลิก,หยุดยั้ง n. (เพลงหรือบทกวี) ลูกคู่,บทลูกคู่,บทซ้ำ,บทรับ,ทำนอง, See also: refrainment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
refrain(n) ลูกคู่,ทำนอง,บทรับ
refrain(vi) งด,ละเว้น,กลั้น,ระงับ,ข่มจิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refrainสร้อย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrainงดเว้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Captains of the Hall have asked that pursuit officers refrain from using the slang "Bronze" for the Main Force Patrol.แม่ทัพของฮอลล์ได้ถามว่า เจ้าหน้าที่แสวงหาละเว้นจาก การใช้ คำแสลง บรอนซ์ หลักกองทัพ ตำรวจ Mad Max (1979)
Who could refrain, that had a heart to love...Who could refrain, that had a heart to love... (โอย เชคสเปียร์อีกแล้ว) 10 Things I Hate About You (1999)
And refrain from your ridiculous anecdotes.แล้วก็เลิกเล่าเรื่องกังฟูเมียงูได้แล้ว Around the World in 80 Days (2004)
Might I suggest you refrain from playing any more tunes that remind them- the, uh, the-the inmates, that is- well, that they're in prison?เอ่อ, ผมว่าที่คุณเล่นดนตรีโหมโรงน่ะ มันทำให้นึกขึ้นได้เอ่อ.. ผู้ต้องขัง.. Walk the Line (2005)
I would ask counsel to refrain from interrupting me.ศาลขอสั่งให้คุณทนายหยุดพูดแทรกเสียที Pilot (2005)
Tothatgay refrain of a happy working song# To that gay refrain of a happy working song Enchanted (2007)
Of course, you should refrain from entering our bedroom as well.- อุ๊บ! แน่นอน เธอก็ไม่ควรเข้าไป ในห้องนอนเราด้วยเหมือนกัน The Nanny Diaries (2007)
Just sing this short refrain-oJust sing this short refrain-o ...And the Bag's in the River (2008)
Along with refraining from any negative comments buy your wife something that says you were thinking of her today.และต้องไม่วิพากษ์วิจารณ์อะไรที่ไม่ดีด้วย แล้วภรรยาคุณจะบอกว่าคุณคิดถึงเธอ Fireproof (2008)
I would say I told you so, but since I'm now 18, I'll refrain.ฉันอยากพูด ฉันอยากบอกเธอ แต่ ตั้งแต่ตอนนี้ฉัน 18 ฉันจะละเว้นมันแล้ว Bonfire of the Vanity (2008)
The exams are not far away Refrain yourself from outingsการสอบใกล้เข้ามาแล้ว รู้จักระงับจิตใจไว้บ้างก็ดี Portrait of a Beauty (2008)
Therefore, I ask you to refrain from demonstrations of any kind;อย่างไรก็ดี ขอให้ทุกท่านงดเว้น การแสดงความคิดเห็นใด ๆ ทั้งสิ้น Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refrainHe could not refrain from smiling, though with a slight sense of guilt.
refrainHe refrained from drinking too much.
refrainHe refrained from taking a bath.
refrainI cannot refrain from expressing my opinion about the affair.
refrainI could not refrain from smoking.
refrainI refrain from drinking.
refrainI will not say play fair but I would wish that you refrain from indiscreet acts.
refrainKindly refrain from smoking.
refrainLet's refrain from stabbing people with knives.
refrainMiss Tanaka! You _are_ living with gentlemen house mates! Please refrain from being pantless!
refrainMy physician advised me to refrain from alcohol for the time being.
refrainPeople sharing a ride should refrain from conversation with other passengers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถนอมน้ำใจ[V] keep the goodwill of, See also: refrain from hurting, be considerate, Syn. รักษาน้ำใจ, Example: ป้ามักพูดอะไรตรงโดยไม่คิดถนอมน้ำใจใครเพราะรู้ดีว่าทุกคนเกรงกลัวและยอมลงให้
งดเว้น[V] refrain from, See also: abstain, give up, stop, desist, Syn. เว้น, ละเว้น, งด, ล้มเลิก, ยกเลิก, ยกเว้น, Ant. ปฏิบัติ, Example: พุทธศาสนิกชนควรงดเว้นการฆ่าสัตว์
ละลด[V] refrain, See also: abstain, Syn. ลดละ, เว้น, ละเว้น, Example: เข้าพรรษาปีนี้เขาสามารถละลดของมึนเมาได้ทุกชนิด
ตึง[V] be in an angry mood, See also: refrain from speaking, look strained/sullen, Ant. คล่อง, สะพัด, Example: อยู่ๆ เขาก็มาตึงใส่ฉัน ฉันไม่เข้าใจเลย, Thai definition: มีอาการออกจะโกรธๆ
การอด[N] abstinence, See also: refraining, restraint, giving up (smoking), starvation, Syn. การงด, การเลิก, การละ, การงดเว้น, Example: การอดบุหรี่ไม่ใช่เรื่องอยากหากตั้งใจทำจริงๆ ย่อมทำได้
กินไม่ลง[V] difficult to win, See also: refrain from winning, Example: ทีมนี้เราคงกินไม่ลงง่ายๆ, Thai definition: เอาชนะไม่ได้, Notes: (ปาก)
การละ[N] refrain, See also: forbearance, abstinence, abstention, stop, Syn. การงดเว้น, การเลิก, การยกเลิก, การละเว้น, Example: การละการผูกขาดอำนาจทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์ถือเป็นการปิดฉากการปกครองของพรรคที่ยาวนานมากว่า 20 ปี, Thai definition: การที่แยกตัวให้พ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
การงดเว้น[n.] (kān ngotwen) EN: refrain   
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert   FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
งด[v.] (ngot) EN: suspend ; stop ; halt ; refrain (from) ; abstain (from) ; drop   FR: arrêter ; suspendre ; interrompre ; laisser tomber
งดเว้น[v.] (ngotwen) EN: refrain from ; abstain from ; give up ; stop ; desist   FR: s'abstenir ; se garder ; arrêter
อด[v.] (ot) EN: refrain from ; restrain ; give up ; abstain ; diet   FR: s'abstenir ; se priver
ปากหนัก[xp] (pāk nak) EN: be reticent ; refrain from voicing one's opinion and feeling   
ทัณฑ์บน[n.] (thanbon) EN: parole ; verbal promise ; written promise to refrain from doing something ; bond of good behaviour/bahavior (Am.)   FR: probation [f] ; mise à l'épreuve [f]
ถนอมน้ำใจ[v. exp.] (thanøm nāmjai) EN: keep the goodwill of ; refrain from hurting ; be considerate   
ไว้หน้า[v.] (wainā) EN: save s.o.'s face ; be considerate of s.o.'s dignity ; spare another's feelings ; spare another's reputation ; save s.o. from embarrassment ; refrain from embarrassing s.o.   FR: respecter l'amour-propre

CMU English Pronouncing Dictionary
REFRAIN    R AH0 F R EY1 N
REFRAINS    R AH0 F R EY1 N Z
REFRAINED    R AH0 F R EY1 N D
REFRAINING    R AH0 F R EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refrain    (v) (r i1 f r ei1 n)
refrains    (v) (r i1 f r ei1 n z)
refrained    (v) (r i1 f r ei1 n d)
refraining    (v) (r i1 f r ei1 n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご遠慮ください(P);ご遠慮下さい(P)[ごえんりょください, goenryokudasai] (exp) please refrain from ~ (e.g. smoking, etc.); (P) [Add to Longdo]
リフレーン[, rifure-n] (n) refrain [Add to Longdo]
リフレイン[, rifurein] (n) refrain [Add to Longdo]
ルフラン[, rufuran] (n) refrain (fre [Add to Longdo]
忌む;斎む;諱む[いむ, imu] (v5m,vi) (1) to avoid; to refrain from; to shun; (2) (忌む, 諱む only) to detest [Add to Longdo]
窮鳥懐に入れば猟師もこれを殺さず[きゅうちょうふところにいればりょうしもこれをころさず, kyuuchoufutokoroniirebaryoushimokorewokorosazu] (exp) (obs) Even the hunter will refrain from killing the bird that has flown to him for shelter [Add to Longdo]
窮鳥懐に入れば猟師も殺さず[きゅうちょうふところにいればりょうしもころさず, kyuuchoufutokoroniirebaryoushimokorosazu] (exp) (obs) Even the hunter will refrain from killing the bird that has flown to him for shelter [Add to Longdo]
見合わす[みあわす, miawasu] (v5s,vt) (1) (See 見合わせる) to exchange glances; to look at each other; (2) to postpone; to suspend operations; to refrain from performing an action [Add to Longdo]
見合わせる(P);見合せる[みあわせる, miawaseru] (v1) (1) to exchange glances; to look at each other; (2) to postpone; to suspend operations; to refrain from performing an action; (P) [Add to Longdo]
手控える[てびかえる, tebikaeru] (v1,vt) (1) to hang (hold) back; to hold off; to refrain; to reduce or cut back on; (2) to jot down a note [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不为已甚[bù wéi yǐ shèn, ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ㄧˇ ㄕㄣˋ, / ] refrain from going to extremes in meting out punishment; not be too hard on subject [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refrain \Re*frain"\, v. i.
   To keep one's self from action or interference; to hold
   aloof; to forbear; to abstain.
   [1913 Webster]
 
      Refrain from these men, and let them alone. --Acts v.
                          38.
   [1913 Webster]
 
      They refrained therefrom [eating flesh] some time
      after.                  --Sir T.
                          Browne.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To hold back; forbear; abstain; withhold.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refrain \Re*frain"\ (r[-e]*fr[=a]n"), v. t. [imp. & p. p.
   {Refrained} (-fr[=a]nd"); p. pr. & vb. n. {Refraining}.] [OE.
   refreinen, OF. refrener, F. refr['e]ner, fr. L. refrenare;
   influenced by OF. refraindre to restrain, moderate, fr. LL.
   refrangere, for L. refringere to break up, break (see
   {Refract}). L. refrenare is fr. pref. re- back + frenum
   bridle; cf. Skr. dh[.r] to hold.]
   1. To hold back; to restrain; to keep within prescribed
    bounds; to curb; to govern.
    [1913 Webster]
 
       His reason refraineth not his foul delight or
       talent.                --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Refrain thy foot from their path.   --Prov. i. 15.
    [1913 Webster]
 
   2. To abstain from. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Who, requiring a remedy for his gout, received no
       other counsel than to refrain cold drink. --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refrain \Re*frain"\, n. [F. refrain, fr. OF. refraindre; cf. Pr.
   refranhs a refrain, refranher to repeat. See
   {Refract},{Refrain}, v.]
   The burden of a song; a phrase or verse which recurs at the
   end of each of the separate stanzas or divisions of a poetic
   composition.
   [1913 Webster]
 
      We hear the wild refrain.        --Whittier.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 refrain
   n 1: the part of a song where a soloist is joined by a group of
      singers [syn: {refrain}, {chorus}]
   v 1: resist doing something; "He refrained from hitting him
      back"; "she could not forbear weeping" [syn: {refrain},
      {forbear}] [ant: {act}, {move}]
   2: choose not to consume; "I abstain from alcohol" [syn:
     {abstain}, {refrain}, {desist}] [ant: {consume}, {have},
     {ingest}, {take}, {take in}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Refrain [reːfrɛŋ] (n) , s.(m )
   burden; refrain
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top