Search result for

refrain

(79 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refrain-, *refrain*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refrain[VI] ระงับไว้, See also: กลั้นไว้, Syn. avoid, cease
refrain[VT] ระงับไว้, See also: ยับยั้ง
refrain[VI] งดเว้น, See also: หลีกเลี่ยง, ละเว้น, เลิก, Syn. abstain, avoid, cease
refrain[N] บทกวีหรือโคลงท่อนที่กล่าวซ้ำ
refrain[N] ดนตรีหรือเพลงท่อนที่ลูกคู่ร้องรับ, Syn. chorus
refrain[N] ทำนองเพลง, Syn. melody
refrain[N] สิ่งที่กล่าวถึงซ้ำๆ
refrain from[PHRV] ระงับ, See also: ยับยั้ง, Syn. forbear from, withhold from
refrain from[PHRV] ป้องกันจาก, Syn. abstain from, forbear from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refrain(รีเฟรน') vi.,vt. ระงับ,ข่มจิต,กลั้น,ละเว้น,เลิก,หยุดยั้ง n. (เพลงหรือบทกวี) ลูกคู่,บทลูกคู่,บทซ้ำ,บทรับ,ทำนอง, See also: refrainment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
refrain(n) ลูกคู่,ทำนอง,บทรับ
refrain(vi) งด,ละเว้น,กลั้น,ระงับ,ข่มจิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refrainสร้อย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
refrainงดเว้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The exams are not far away Refrain yourself from outingsการสอบใกล้เข้ามาแล้ว รู้จักระงับจิตใจไว้บ้างก็ดี Portrait of a Beauty (2008)
Therefore, I ask you to refrain from demonstrations of any kind;อย่างไรก็ดี ขอให้ทุกท่านงดเว้น การแสดงความคิดเห็นใด ๆ ทั้งสิ้น Changeling (2008)
Until you can provide me with more intel on what's going on in there, you are instructed to refrain from launching any action.จนกว่าคุณสามารถให้ข้อมูลที่มากกว่านี้ ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นที่นั่น คุณเคยฝึกฝนที่จะยับยั้งในทุก ๆ การกระทำ Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
Until you can provide me more intel on what's going on in there, you are instructed to refrain from launching any action.จนกว่าคุณจะหาข้อมูล ให้ผมได้มากกว่านี้ ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่น ผมขอสั่งให้คุณอยู่เฉยๆ อย่าเพิ่งเริ่มปฏิบัติการอะไรทั้งนั้น Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
It's better to refrain from taking those meats... how do I say?คุณไม่เคยได้ยินเหรอ? คุณโกหก! พวกมันถูกกินเหรอ จริงเหรอคะ? The Cove (2009)
a time to embrace, and a time to refrain from embracing.เวลาที่จะกอด และเวลา ที่จะเลิกกอด Good Mourning (2009)
And he tried to make me sign a contract to refrain from his business.แล้วก็ให้เซ็นต์สัญญาว่าจะไม่ยุ่งกับเขาอีก Episode #1.11 (2010)
She already knows which hotel we are in so I cannot refrain from telling her.เธอรู้แล้วว่าเราอยู่โรงแรมไหน ฉันเลยต้องบอกไปน่ะค่ะ Episode #1.7 (2010)
Tomorrow's love is a refrainTomorrowis love is a refrain From Up on Poppy Hill (2011)
We all did... to refrain from harming benevolent civilizations like the one on this planet.เราทุกคนทำเพื่อ... ยังยั้งการทำร้ายคนที่มีความเมตตา เช่นคนที่อยู่บนโลกนี้ You Bury Other Things Too (2011)
Per our roommate agreement, kindly refrain from raucous laughter, clinking of glasses, and celebratory gunfire.ตามข้อตกลงเพื่อนร่วมห้อง ห้ามหัวเราะเสียงดัง The Roommate Transmogrification (2011)
At least until this period calms down could you please refrain from your relationship with him?แม้ตอนนี้จะยังสงบ แต่ข้าอยากให้ท่านเลี่ยงจะติดต่อกับเรียวมะอีก Episode #2.7 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refrainHe could not refrain from smiling, though with a slight sense of guilt.
refrainHe refrained from drinking too much.
refrainHe refrained from taking a bath.
refrainI cannot refrain from expressing my opinion about the affair.
refrainI could not refrain from smoking.
refrainI refrain from drinking.
refrainI will not say play fair but I would wish that you refrain from indiscreet acts.
refrainKindly refrain from smoking.
refrainLet's refrain from stabbing people with knives.
refrainMiss Tanaka! You _are_ living with gentlemen house mates! Please refrain from being pantless!
refrainMy physician advised me to refrain from alcohol for the time being.
refrainPeople sharing a ride should refrain from conversation with other passengers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถนอมน้ำใจ[V] keep the goodwill of, See also: refrain from hurting, be considerate, Syn. รักษาน้ำใจ, Example: ป้ามักพูดอะไรตรงโดยไม่คิดถนอมน้ำใจใครเพราะรู้ดีว่าทุกคนเกรงกลัวและยอมลงให้
งดเว้น[V] refrain from, See also: abstain, give up, stop, desist, Syn. เว้น, ละเว้น, งด, ล้มเลิก, ยกเลิก, ยกเว้น, Ant. ปฏิบัติ, Example: พุทธศาสนิกชนควรงดเว้นการฆ่าสัตว์
ละลด[V] refrain, See also: abstain, Syn. ลดละ, เว้น, ละเว้น, Example: เข้าพรรษาปีนี้เขาสามารถละลดของมึนเมาได้ทุกชนิด
ตึง[V] be in an angry mood, See also: refrain from speaking, look strained/sullen, Ant. คล่อง, สะพัด, Example: อยู่ๆ เขาก็มาตึงใส่ฉัน ฉันไม่เข้าใจเลย, Thai definition: มีอาการออกจะโกรธๆ
การอด[N] abstinence, See also: refraining, restraint, giving up (smoking), starvation, Syn. การงด, การเลิก, การละ, การงดเว้น, Example: การอดบุหรี่ไม่ใช่เรื่องอยากหากตั้งใจทำจริงๆ ย่อมทำได้
กินไม่ลง[V] difficult to win, See also: refrain from winning, Example: ทีมนี้เราคงกินไม่ลงง่ายๆ, Thai definition: เอาชนะไม่ได้, Notes: (ปาก)
การละ[N] refrain, See also: forbearance, abstinence, abstention, stop, Syn. การงดเว้น, การเลิก, การยกเลิก, การละเว้น, Example: การละการผูกขาดอำนาจทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์ถือเป็นการปิดฉากการปกครองของพรรคที่ยาวนานมากว่า 20 ปี, Thai definition: การที่แยกตัวให้พ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
การงดเว้น[n.] (kān ngotwen) EN: refrain   
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert   FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
งด[v.] (ngot) EN: suspend ; stop ; halt ; refrain (from) ; abstain (from) ; drop   FR: arrêter ; suspendre ; interrompre ; laisser tomber
งดเว้น[v.] (ngotwen) EN: refrain from ; abstain from ; give up ; stop ; desist   FR: s'abstenir ; se garder ; arrêter
อด[v.] (ot) EN: refrain from ; restrain ; give up ; abstain ; diet   FR: s'abstenir ; se priver
ปากหนัก[xp] (pāk nak) EN: be reticent ; refrain from voicing one's opinion and feeling   
ทัณฑ์บน[n.] (thanbon) EN: parole ; verbal promise ; written promise to refrain from doing something ; bond of good behaviour/bahavior (Am.)   FR: probation [f] ; mise à l'épreuve [f]
ถนอมน้ำใจ[v. exp.] (thanøm nāmjai) EN: keep the goodwill of ; refrain from hurting ; be considerate   
ไว้หน้า[v.] (wainā) EN: save s.o.'s face ; be considerate of s.o.'s dignity ; spare another's feelings ; spare another's reputation ; save s.o. from embarrassment ; refrain from embarrassing s.o.   FR: respecter l'amour-propre

CMU English Pronouncing Dictionary
REFRAIN    R AH0 F R EY1 N
REFRAINS    R AH0 F R EY1 N Z
REFRAINED    R AH0 F R EY1 N D
REFRAINING    R AH0 F R EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refrain    (v) (r i1 f r ei1 n)
refrains    (v) (r i1 f r ei1 n z)
refrained    (v) (r i1 f r ei1 n d)
refraining    (v) (r i1 f r ei1 n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご遠慮ください(P);ご遠慮下さい(P)[ごえんりょください, goenryokudasai] (exp) please refrain from ~ (e.g. smoking, etc.); (P) [Add to Longdo]
リフレーン[, rifure-n] (n) refrain [Add to Longdo]
リフレイン[, rifurein] (n) refrain [Add to Longdo]
ルフラン[, rufuran] (n) refrain (fre [Add to Longdo]
忌む;斎む;諱む[いむ, imu] (v5m,vi) (1) to avoid; to refrain from; to shun; (2) (忌む, 諱む only) to detest [Add to Longdo]
窮鳥懐に入れば猟師もこれを殺さず[きゅうちょうふところにいればりょうしもこれをころさず, kyuuchoufutokoroniirebaryoushimokorewokorosazu] (exp) (obs) Even the hunter will refrain from killing the bird that has flown to him for shelter [Add to Longdo]
窮鳥懐に入れば猟師も殺さず[きゅうちょうふところにいればりょうしもころさず, kyuuchoufutokoroniirebaryoushimokorosazu] (exp) (obs) Even the hunter will refrain from killing the bird that has flown to him for shelter [Add to Longdo]
見合わす[みあわす, miawasu] (v5s,vt) (1) (See 見合わせる) to exchange glances; to look at each other; (2) to postpone; to suspend operations; to refrain from performing an action [Add to Longdo]
見合わせる(P);見合せる[みあわせる, miawaseru] (v1) (1) to exchange glances; to look at each other; (2) to postpone; to suspend operations; to refrain from performing an action; (P) [Add to Longdo]
手控える[てびかえる, tebikaeru] (v1,vt) (1) to hang (hold) back; to hold off; to refrain; to reduce or cut back on; (2) to jot down a note [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不为已甚[bù wéi yǐ shèn, ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ㄧˇ ㄕㄣˋ, / ] refrain from going to extremes in meting out punishment; not be too hard on subject, #175,788 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refrain \Re*frain"\, v. i.
   To keep one's self from action or interference; to hold
   aloof; to forbear; to abstain.
   [1913 Webster]
 
      Refrain from these men, and let them alone. --Acts v.
                          38.
   [1913 Webster]
 
      They refrained therefrom [eating flesh] some time
      after.                  --Sir T.
                          Browne.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To hold back; forbear; abstain; withhold.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refrain \Re*frain"\ (r[-e]*fr[=a]n"), v. t. [imp. & p. p.
   {Refrained} (-fr[=a]nd"); p. pr. & vb. n. {Refraining}.] [OE.
   refreinen, OF. refrener, F. refr['e]ner, fr. L. refrenare;
   influenced by OF. refraindre to restrain, moderate, fr. LL.
   refrangere, for L. refringere to break up, break (see
   {Refract}). L. refrenare is fr. pref. re- back + frenum
   bridle; cf. Skr. dh[.r] to hold.]
   1. To hold back; to restrain; to keep within prescribed
    bounds; to curb; to govern.
    [1913 Webster]
 
       His reason refraineth not his foul delight or
       talent.                --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Refrain thy foot from their path.   --Prov. i. 15.
    [1913 Webster]
 
   2. To abstain from. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Who, requiring a remedy for his gout, received no
       other counsel than to refrain cold drink. --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Refrain \Re*frain"\, n. [F. refrain, fr. OF. refraindre; cf. Pr.
   refranhs a refrain, refranher to repeat. See
   {Refract},{Refrain}, v.]
   The burden of a song; a phrase or verse which recurs at the
   end of each of the separate stanzas or divisions of a poetic
   composition.
   [1913 Webster]
 
      We hear the wild refrain.        --Whittier.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 refrain
   n 1: the part of a song where a soloist is joined by a group of
      singers [syn: {refrain}, {chorus}]
   v 1: resist doing something; "He refrained from hitting him
      back"; "she could not forbear weeping" [syn: {refrain},
      {forbear}] [ant: {act}, {move}]
   2: choose not to consume; "I abstain from alcohol" [syn:
     {abstain}, {refrain}, {desist}] [ant: {consume}, {have},
     {ingest}, {take}, {take in}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Refrain [reːfrɛŋ] (n) , s.(m )
   burden; refrain
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top