Search result for

reflect

(131 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reflect-, *reflect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reflect[VT] สะท้อนกลับ, See also: ส่องกลับ, Syn. echo, mirror, return
reflect[VT] สะท้อนให้เห็น, See also: แสดงให้เห็น, ส่อให้เห็น, Syn. indicate, manifest, show
reflect[VI] ไตร่ตรอง, See also: ครุ่นคิด, Syn. consider, muse, ponder
reflector[N] สิ่งสะท้อนแสง
reflect in[PHRV] สะท้อนใน, See also: สะท้อนให้เห็นภาพใน
reflect in[PHRV] (ความคิด) แสดงให้เห็นจาก
reflection[N] การสะท้อน, See also: ผลสะท้อน, Syn. echo, mirror
reflection[N] ภาพสะท้อน, Syn. image, silhouette
reflection[N] การไตร่ตรอง, Syn. consideration, musing, thinking
reflective[ADJ] ซึ่งสะท้อนกลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reflect(รีเฟลคทฺ') vt.,vi. สะท้อนกลับ,ส่องกลับ,สะท้อนภาพให้เห็น,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง,ส่อให้เห็น,นำมาสู่ (ชื่อเสียง,การตำหนิ), See also: reflectibility n. reflectingly adv., Syn. cast back,mirror,show,ponder
reflection(รีเฟลค'เชิน) n. การสะท้อนกลับ,การส่องกลับ,สิ่งที่สะท้อนกลับ,ภาพสะท้อน,แสงสะท้อน,ความร้อนสะท้อนกลับ,การครุ่นคิด,การไตร่ตรอง,การตำหนิ,การกล่าวหา,การพับกลับ,การงอกลับ., See also: al adj., Syn. reflexion,thought
angle of reflectionมุมสะท้อน

English-Thai: Nontri Dictionary
reflect(vi) ใคร่ครวญ,ไตร่ตรอง,ครุ่นคิด,สะท้อนกลับ,ส่อให้เห็น
reflect(vt) ส่อให้เห็น,ทำให้สะท้อนกลับ,นำมาสู่
reflection(n) เงา,ภาพสะท้อน,การไตร่ตรอง,การรำพึง
reflective(adj) อย่างไตร่ตรอง,ซึ่งสะท้อนกลับ,ซึ่งนำมาสู่
reflector(n) กล้องโทรทัศน์,กล้องส่องทางไกล
unreflecting(adj) ไม่ทันคิด,ไม่คำนึงถึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reflectanceความสะท้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
reflected codeรหัสสะท้อน [มีความหมายเหมือนกับ cyclic code และ gray code] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reflected colourสีสะท้อน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reflected imageภาพสะท้อน [มีความหมายเหมือนกับ mirror image] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reflection๑. การสะท้อน๒. การกลับทิศทาง๓. ภาพสะท้อน [มีความหมายเหมือนกับ reflex ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reflectionการสะท้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
reflectionการไตร่ตรอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reflectionการสะท้อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reflectivityสภาพสะท้อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
reflectorแผ่นสะท้อนแสง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reflected global radiationรังสีสะท้อนของรังสี ของโลก [อุตุนิยมวิทยา]
Reflected solar radiationรังสีสะท้อนของ รังสีดวงอาทิตย์ [อุตุนิยมวิทยา]
Reflected terrestrial radiationรังสีสะท้อนของรังสี โลก [อุตุนิยมวิทยา]
reflectionการสะท้อน เขียนทับศัพท์เป็น รีเฟลกชัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
reflectionการสะท้อน, การเปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นกลับมาสู่ตัวกลางเดิมเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ไปถึงแนวเขตระหว่างตัวกลาง 2 ตัวกลาง เช่น แสง เมื่อส่องตกกระทบผิวของกระจกแสงจะสะท้อนที่ผิวกระจกกลับสู่อากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Reflection (Optics)การสะท้อนแสง [TU Subject Heading]
Reflection nephoscopeเนโฟสโคปเครื่องตรวจ เมฆแบบภาพสะท้อน [อุตุนิยมวิทยา]
Reflective learningการเรียนรู้แบบพินิจพิเคราะห์ [การจัดการความรู้]
Reflectometerรีเฟลคทอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดรังสีสะท้อน [อุตุนิยมวิทยา]
Reflectorตัวสะท้อน(นิวตรอน), ชั้นวัสดุที่ล้อมรอบแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ทำหน้าที่สะท้อนนิวตรอนกลับเข้าไปในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ทำให้เกิดการแบ่งแยกนิวเคลียสมากขึ้นและใช้นิวตรอนอย่างคุ้มค่า วัสดุที่ใช้เป็นตัวสะท้อนนิวตรอน เช่น แกรไฟต์ เบริลเลียม และยูเรเนียมธรรมชาติ
[นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He saw the reflected glare of the light of the city at around 10:00 at night.เขาเห็นแสงจ้าสะท้อนของแสง ของเมืองที่ประมาณ 10: 00 ใน เวลากลางคืน The Old Man and the Sea (1958)
That's no reflection on Tom, just how I want it.That's no reflection on Tom, just how I want it. The Godfather (1972)
Observing, with equal passion and apathy, Guido and Vaccari masturbating the two bodies which belong to us inspires a number of interesting reflectionsการเฝ้าสังเกต, กับเท่ากับการไร้อารมณ์ passion and , Guido และ Vaccari ... ... masturbating สอง body which เป็นของเรา... ...ดลใจ interesting reflections จำนวนมากมาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It was simply a reflection.มันเป็นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นภายใน Phantasm (1979)
I'm a shadowy reflection of you. lt would take only a nudge to make you like me.ผมเป็นเงาสะท้อนภาพของคุณ. มันต้องการ แค่การผลักดันที่จะทำให้คุณเหมือนผม Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The sentences reflected its righteous wrath.ประโยคนี้สะท้อนถึ- งความโกรธที่ชอบธรรม Idemo dalje (1982)
There is no reflectivity.ไม่มีการสะท้อนแสงเป็น 2010: The Year We Make Contact (1984)
Nothing. Just a reflection.ไม่มีอะไรค่ะ แค่แสงสะท้อน Return to Oz (1985)
Let the record reflect that Mr. Hill identified the defendant, James Conway.ให้บันทึกแสดงว่าคุณฮิลล์ ระบุว่าจำเลยคือเจมส์ คอนเวย์ Goodfellas (1990)
Let the record reflect that Mr. Hill identified the defendant, Paul Cicero.ให้บันทึกแสดงว่าคุณฮิลล์ ระบุว่าจำเลยคือพอล ซิเซโร่ Goodfellas (1990)
I don't know. Lasers being shot from the ground, reflecting up off the clouds.ฉันไม่รู้ อาจยิงแสงเลเซอร์จากพื้น แล้วไปกระทบกับกลุ่มเมฆ Squeeze (1993)
Never take it off until the last minute. It reflects light.อย่าเปิดมันจนกว่าจะถึงนาทีสุดท้าย มันจะมีแสงสะท้อน Léon: The Professional (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reflectAfter completing the homework, I reflected on something I had read in Truman's.
reflectAfter mature reflection, I've decided to accept their offer.
reflectAfter reflecting on my life up to now, I decided that I needed to change my goals.
reflectA little reflection will make you realize you are wrong.
reflectA little reflection will show you that you are wrong.
reflectA mirror reflects light.
reflectA society's values are reflected in its traditions.
reflectA week's reflection led to a new plan.
reflectChildren reflect the family atmosphere.
reflectHe cast reflections on me.
reflectHer act reflected dishonor upon her.
reflectHe reflected on his errors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะท้อน[V] reflect, See also: reflex, Syn. เด้งกลับ, ตีกลับ, กระดอน
สะท้อนปัญหา[V] reflect on, See also: to be an echo of, Syn. แสดงปัญหา
สะท้อนแสง[V] reflect, See also: reflex
แสงสะท้อน[N] reflective light
ภาพสะท้อน[N] reflection, Example: วรรณคดีโบราณเป็นภาพสะท้อนความเชื่อ และการเคารพศรัทธาในสิ่งเหนือธรรมชาติของคนถิ่นนั้น
หวนคิด[V] recall, See also: reflect, recollect, think back, Syn. หวนคิดถึง, ระลึกถึง, ระลึก, รำลึก, Example: หนังสือเล่มนี้ทำให้ผู้อ่านได้หวนคิด และรู้จักการเล่นจับสัตว์, เล่นซ่อนหา, เล่นน้ำ ฯลฯ, Thai definition: คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้ว หรือเรื่องในอดีต
คิด[V] consider, See also: reflect, contemplate, meditate, Syn. ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, พิจารณา, Example: ผมพยายามคิดหาเหตุผลที่เหมาะสมกับการกระทำของเขาในครั้งนี้
คิดถึง[V] think of, See also: reflect, remind, call to mind, have at heart, Syn. นึกถึง, คำนึงถึง, Example: คนส่วนใหญ่จะคิดถึงแต่ตนเองและแก่งแย่งเพื่อไปถึงเป้าหมายส่วนตัว
เงา[N] shadow, See also: reflection, image, Ant. สว่าง, กลางแจ้ง, Example: เมื่อรับสัญญาณสีมาจะแสดงออกเป็นเงาต่างระดับกันได้ถึง 64 ระดับ, Count unit: เงา, Thai definition: ส่วนที่มืดเพราะมีวัตถุบังแสงทำให้แลเห็นเป็นรูปของวัตถุนั้น
มุมกลับ[N] another point of view, See also: reflection, aspect, idea, thought, notion, Syn. แง่คิด, ทัศนะ, ความคิดเห็น, Example: ปัญหาเรื่องของการว่างงานยังเป็นเรื่องที่ถูกสะท้อนมุมกลับว่ารัฐบาลไม่จริงใจต่อการแก้ปัญหา, Thai definition: แง่คิดหรือทัศนะนัยหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever   FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
ไฟสะท้อนแสง[n.] (fai sathønsaēng) EN: reflector   FR: réflecteur [m]
หวนคิด[v. exp.] (huan khit) EN: recall ; reflect ; recollect ; think back   
จินตนา[n.] (jintanā) EN: imagination ; reflection   FR: réflexion [f] ; méditation [f]
จินตนาการ[n.] (jintanākān) EN: imagination ; fancy ; fantasy ; thought ; reflection   FR: imagination [f]
การสะท้อน[n.] (kān sathøn) EN: reflection   FR: réflexion [f]
การสะท้อนของคลื่น[n. exp.] (kān sathøn khøng khleūn) EN: reflection of waves   FR: réflexion des ondes [f]
คะนึง[v.] (khaneung) EN: think of ; consider ; contemplate ; reflect   FR: penser à ; considérer
คิดคำนึง[v. exp.] (khit khamneung) EN: consider ; contemplate ; think of ; reflect ; propose   FR: imaginer
ใคร่ครวญ[v.] (khraikhrūan) EN: introspect ; ponder ; reflect ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; think ove   FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)

CMU English Pronouncing Dictionary
REFLECT    R AH0 F L EH1 K T
REFLECTS    R AH0 F L EH1 K T S
REFLECTS    R AH0 F L EH1 K S
REFLECTED    R AH0 F L EH1 K T AH0 D
REFLECTION    R AH0 F L EH1 K SH AH0 N
REFLECTING    R AH0 F L EH1 K T IH0 NG
REFLECTONE    R IY0 F L EH1 K T OW2 N
REFLECTIVE    R AH0 F L EH1 K T IH0 V
REFLECTIONS    R AH0 F L EH1 K SH AH0 N Z
REFLECTONE'S    R IY0 F L EH1 K T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reflect    (v) (r i1 f l e1 k t)
reflects    (v) (r i1 f l e1 k t s)
reflected    (v) (r i1 f l e1 k t i d)
reflector    (n) (r i1 f l e1 k t @ r)
reflecting    (v) (r i1 f l e1 k t i ng)
reflection    (n) (r i1 f l e1 k sh @ n)
reflective    (j) (r i1 f l e1 k t i v)
reflectors    (n) (r i1 f l e1 k t @ z)
reflections    (n) (r i1 f l e1 k sh @ n z)
reflectively    (a) (r i1 f l e1 k t i v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
のか[, noka] (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle) [Add to Longdo]
キャッツアイ[, kyattsuai] (n) (1) (See 猫目石) cat's-eye (semiprecious stone); (2) cat's-eye (light-reflecting road stud); (P) [Add to Longdo]
スコッチライト[, sukocchiraito] (n) road reflector (wasei [Add to Longdo]
ニュートン式望遠鏡[ニュートンしきぼうえんきょう, nyu-ton shikibouenkyou] (n) Newtonian telescope (having a secondary mirror at 45 degrees, reflecting light into the eyepiece) [Add to Longdo]
リフレクション[, rifurekushon] (n) reflection [Add to Longdo]
リフレクター;レフレクター[, rifurekuta-; refurekuta-] (n) reflector [Add to Longdo]
リフレクティブ[, rifurekuteibu] (n) reflective [Add to Longdo]
リフレクト[, rifurekuto] (n) reflect [Add to Longdo]
レフ[, refu] (n) (1) (abbr) (See レフレックスカメラ) reflex camera; (2) (abbr) (See レフレクター) reflector; (P) [Add to Longdo]
レフ板[レフばん, refu ban] (n) (See レフ・2) reflector board; board reflector [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反光镜[fǎn guāng jìng, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄥˋ, / ] reflector; reflecting mirror [Add to Longdo]
反射星云[fǎn shè xīng yún, ㄈㄢˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, / ] reflection nebula [Add to Longdo]
反照[fǎn zhào, ㄈㄢˇ ㄓㄠˋ, ] reflection [Add to Longdo]
反照率[fǎn zhào lǜ, ㄈㄢˇ ㄓㄠˋ ㄌㄩˋ, ] reflectivity; albedo [Add to Longdo]
[yìng, ˋ, ] reflect; shine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡散反射[かくさんはんしゃ, kakusanhansha] diffuse reflection [Add to Longdo]
拡散反射係数[かくさんはんしゃけいすう, kakusanhanshakeisuu] diffuse reflection coefficient [Add to Longdo]
環境光反射係数[かんきょうこうはんしゃけいすう, kankyoukouhanshakeisuu] ambient reflection coefficient [Add to Longdo]
鏡像[きょうぞう, kyouzou] reflected image, math image by inversion, , mirror image [Add to Longdo]
鏡面反射[きょうめんはんしゃ, kyoumenhansha] specular reflection [Add to Longdo]
鏡面反射係数[きょうめんはんしゃけいすう, kyoumenhanshakeisuu] specular reflection coefficient [Add to Longdo]
背景反射率[はいけいはんしゃりつ, haikeihansharitsu] background reflectance [Add to Longdo]
反射モデル[はんしゃモデル, hansha moderu] reflectance model [Add to Longdo]
反射計算[はんしゃけいさん, hanshakeisan] reflectance calculation [Add to Longdo]
反射公式[はんしゃこうしき, hanshakoushiki] reflectance formulae [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reflect \Re*flect"\ (r?*fl?kt"), v. t. [imp. & p. p.
   {Reflected}; p. pr. & vb. n. {Reflecting}.] [L. reflectere,
   reflexum; pref. re- re- + flectere to bend or turn. See
   {Flexible}, and cf. {Reflex}, v.]
   1. To bend back; to give a backwa?d turn to; to throw back;
    especially, to cause to return after striking upon any
    surface; as, a mirror reflects rays of light; polished
    metals reflect heat.
    [1913 Webster]
 
       Let me mind the reader to reflect his eye on our
       quotations.              --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       Bodies close together reflect their own color.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To give back an image or likeness of; to mirror.
    [1913 Webster]
 
       Nature is the glass reflecting God,
       As by the sea reflected is the sun.  --Young.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reflect \Re*flect"\ v. i.
   1. To throw back light, heat, or the like; to return rays or
    beams.
    [1913 Webster]
 
   2. To be sent back; to rebound as from a surface; to revert;
    to return.
    [1913 Webster]
 
       Whose virtues will, I hope,
       Reflect on Rome, as Titan's rays on earth. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To throw or turn back the thoughts upon anything; to
    contemplate. Specifically: To attend earnestly to what
    passes within the mind; to attend to the facts or
    phenomena of consciousness; to use attention or earnest
    thought; to meditate; especially, to think in relation to
    moral truth or rules.
    [1913 Webster]
 
       We can not be said to reflect upon any external
       object, except so far as that object has been
       previously perceived, and its image become part and
       parcel of our intellectual furniture. --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       All men are concious of the operations of their own
       minds, at all times, while they are awake, but there
       few who reflect upon them, or make them objects of
       thought.               --Reid.
    [1913 Webster]
 
       As I much reflected, much I mourned. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   4. To cast reproach; to cause censure or dishonor.
    [1913 Webster]
 
       Errors of wives reflect on husbands still. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Neither do I reflect in the least upon the memory of
       his late majesty.           --Swift.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To consider; think; cogitate; mediate; contemplate;
     ponder; muse; ruminate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reflect
   v 1: manifest or bring back; "This action reflects his true
      beliefs"
   2: reflect deeply on a subject; "I mulled over the events of the
     afternoon"; "philosophers have speculated on the question of
     God for thousands of years"; "The scientist must stop to
     observe and start to excogitate" [syn: {chew over}, {think
     over}, {meditate}, {ponder}, {excogitate}, {contemplate},
     {muse}, {reflect}, {mull}, {mull over}, {ruminate},
     {speculate}]
   3: to throw or bend back (from a surface); "Sound is reflected
     well in this auditorium" [syn: {reflect}, {reverberate}]
   4: be bright by reflecting or casting light; "Drive carefully--
     the wet road reflects" [syn: {reflect}, {shine}]
   5: show an image of; "her sunglasses reflected his image"
   6: give evidence of a certain behavior; "His lack of interest in
     the project reflects badly on him"
   7: give evidence of the quality of; "The mess in his dorm room
     reflects on the student"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top