Search result for

ref

(184 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ref-, *ref*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Refugee AgencyUNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, aka UN Refugee Agency
See also: S. UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, UN Refugee Agency, R. UNHCR

English-Thai: Longdo Dictionary
reflexology(n) การนวดกดจุดตามฝ่ามือและฝ่าเท้า เช่น Reflexology is excellent for self-treatment and even for diagnosis.
Firefox(n) ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ต Browser ตัวหนึ่ง, พัฒนามาจาก Mozilla, ดู Firefox, Mozilla

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ref[ABBR] กรรมการ (คำย่อของ referee)
ref[SL] กรรมการตัดสิน
ref.[ABBR] การอ้างอิง (คำย่อของ reference)(มักใช้ทางธุรกิจ)
reft[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ reave
reft[ADJ] ซึ่งถูกปล้น
refer[VT] อ้างอิง, See also: พาดพิง, กล่าวถึง, Syn. mention, relevant to
refit[VI] เตรียมใหม่, See also: ประกอบใหม่
refit[VT] เตรียมใหม่, See also: ประกอบใหม่
refect[VT] บำรุงร่างกายด้วยอาหาร
refill[VI] เติมใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refectory(รีเฟค'ทะรี) n. โรงรับประทานอาหารในสถานที่ศาสนา
refer(รีเฟอ') v. อ้างถึง,อ้างอิง,พาดพิง,กล่าวถึง,เกี่ยวโยงไปถึง,ค้นหา (หลักฐาน,พจนานุกรม) ,เสนอแนะ,ถาม, See also: referable adj. referrable adj. referral n. referrer n., Syn. attribute,impute,consign
referee(เรฟ'เฟอรี) n. ผู้ตัดสิน (มวย,ฟุตบอล) ,คนกลาง,ผู้ชี้ขาด vt.,vi. ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน, Syn. arbiter,judge,umpire
reference(เรฟ'เฟอเรินซฺ) n. การอ้างอิง,การอ้างถึง,หนังสืออ้างอิง,เครื่องหมายอ้างอิง,บุคคลที่อ้างถึง,ความสัมพันธ์,หลักฐาน,หลักฐานที่ผู้สมัครงานอ้างถึง, Syn. mention,source
referendum(เรฟฟะเรน'ดัม) n. ประชามติ,การลงประชามติ,คะแนนเสียงที่ประชาชนลง pl. referendums,referenda
refill(รีฟิล') vt. ใส่อีก,เติมอีก,บรรจุอีก n. (รี'ฟิล) ,สิ่งที่เติมเข้าไปใหม่ (เช่นไส้ดินสอ), See also: refillable adj.
refine(รีไฟนฺ') vt.,vi. ทำให้ (กลายเป็น) บริสุทธิ์,ซัก,ฟอก,กลั่น,สกัด,ขัดเกลา,ทำให้สุภาพเรียบร้อย, See also: refinable adj. refiner n.
refined(รีไฟนดฺ') adj. สุภาพเรียบร้อย,ขัดเกลา,สละสลวย,ปราศจากสิ่งสกปรก,กลั่น,กรอง,ประณีต,ละเอียดลออ, See also: refinedly adv. refinedness n., Syn. subtle)
refinement(รีไฟน'เมินทฺ) n. ความสุภาพเรียบร้อย,ความประณีต,ความสำรวย,ความละอียดลออ,การทำให้บริสุทธิ์,การกลั่นกรอง,สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์แล้ว,สิ่งที่ขัดเกลาแล้ว, Syn. fineness,elegance
refinery(รีไฟ'เนอรี) n. โรงกลั่น,โรงกลั่นน้ำมัน,โรงทำน้ำตาล,โรงงานสกัด

English-Thai: Nontri Dictionary
refection(n) เครื่องดื่ม,อาหารว่าง
refectory(n) โรงอาหาร,ห้องรับประทานอาหาร
refer(vt) พาดพิงถึง,อ้างถึง,หมายถึง,ค้นหา,เสนอแนะ
referee(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน,กรรมการตัดสิน
reference(n) ข้ออ้างอิง,การอ้างอิง,หนังสืออ้างอิง,หนังสืออุเทศ
referendum(n) การลงประชามติ,คะแนนเสียง
refine(vt) ขัดเกลา,ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,กลั่น,ซักฟอก
refinement(n) การขัดเกลา,การทำให้สะอาด,การกลั่น,ความสุภาพ
refinery(n) โรงกลั่นน้ำมัน,โรงฟอก,โรงทำน้ำตาล,โรงงานสกัด
reflect(vi) ใคร่ครวญ,ไตร่ตรอง,ครุ่นคิด,สะท้อนกลับ,ส่อให้เห็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refectทำให้ฟื้น, ซ่อมแซม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refectionการฟื้น, การซ่อมแซม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refectionการซ่อมแซม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
referส่งต่อ (ผู้ป่วย) [มีความหมายเหมือนกับ transfer ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
referee๑. ทนายความที่ศาลตั้ง๒. กรรมการผู้ตัดสิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
referee๑. ผู้ไต่สวนที่ศาลตั้ง๒. ผู้สมอ้าง (เกี่ยวกับตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
referee in case of needผู้สมอ้างยามประสงค์ (เกี่ยวกับตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reference๑. เอกสารอ้างอิง๒. การอ้างอิง, ข้ออ้างอิง๓. อ้างอิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reference๑. การส่งร่างกฎหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา๒. การมอบคดีให้ทนายความที่ศาลตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reference frame; frame of referenceกรอบอ้างอิง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reference bookหนังสืออ้างอิง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reference bookหนังสืออ้างอิง

<b>Ref</b>erence book

หนังสืออ้างอิง คือ หนังสือที่มุ่งเสนอเรื่องราวความรู้พื้นฐาน ข้อเท็จจริงต่างๆ ในหลายสาขาวิชาอย่างกว้างขวาง แต่กระทัดรัด ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งเล่มแต่ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเฉพาะเนื้อหาบางส่วนที่ต้องการเท่านั้น โดยเป็นหนังสือที่เขียนและรวบรวมขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ เนื้อหาจึงเป็นที่น่าเชื่อถือและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ ขณะที่รูปเล่มส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่ และหนากว่าหนังสือทั่วๆ ไป รวมถึงมีการพิมพ์ออกมาเป็นชุดๆ พร้อมทั้งมีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหาของผู้อ่าน เช่น การเรียงตามลำดับอักษร เหตุการณ์ เขตภูมิศาสตร์ หมวดหมู่ นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษเพื่อความสะดวกในการค้นหาเนื้อหา เช่น อักษรนำเล่ม คำนำนาง ดัชนีหัวแม่มือ สารบัญ ดัชนี ส่วนโยง

ประเภทของหนังสืออ้างอิง แบ่งได้ 2 ประเภทหลัก คือ เนื้อหาวิชา และ หน้าที่

1. เนื้อหาวิชา คือ หนังสืออ้างอิงทั่วไป ที่ให้ข้อเท็จจริงในสาขาวิชาต่างๆ อย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดสาขาวิชา ซึ่งตรงข้ามกับหนังสืออ้างอิงเฉพาะสาขาวิชา ที่ให้ข้อเท็จจริงเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

2. หน้าที่ คือ หนังสืออ้างอิงที่ให้ข้อเท็จจริงภายในเล่ม และ หนังสืออ้างอิงที่เป็นเครื่องชี้โยงไปหาข้อเท็จจริงในเล่มอื่น เช่น ดัชนีวารสารและบรรณานุกรม

หนังสืออ้างอิงประเภทต่างๆ

พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ เช่น ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2549.

สารานุกรม เช่น โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โครงการ, 2548-

หนังสือรายปี เช่น สยามออลมาแนค : สารนิเทศและปูมปฎิทินการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และข้อมูลสำคัญ. กรุงเทพฯ : บริษัทสยามบรรณ, 2527-

อักขรานุกรมชีวประวัติ เช่น คณะกรรมการรวบรวมและค้นคว้าเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ ฯลฯ ของพระบาทสม เด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. อักขรานุกรมนามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์, 2534.

นามานุกรม เช่น สีดา สอนศรี. นามานุกรมหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2528-

หนังสืออ้างอิงภูมิศาสตร์ เช่น Britannica Altas. Chicago : Encyclopedia Britannica, 1987.

หนังสือคู่มือ เช่น ทวี แก้วมณี, ธนญา ตรึงตราจิตกุล, ชัยยา ศรีอำไพ. หนังสือคู่มือมาตรฐานและการทดสอบเครื่องเรือน. กรุงเทพฯ : ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและคอมโพสิท สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2549.

ดัชนีวารสาร เช่น ธำรงค์ ชูทัพ, สุดาวรรณ เครือพานิช. ดัชนีวารสารการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2535.

บรรณานุกรม เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด. บรรณานุกรม ดร.ป๋วย. [กรุงเทพฯ] : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529.

แหล่งข้อมูล:

Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011).

เพชรรัตน์ บริสุทธิ์. หนังสืออ้างอิง. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. http://human.tru.ac.th/elearning/tec_ban/tinfo04/index.html (สืบค้นเมื่อ 27 มีนาคม 2554). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Reference booksหนังสืออ้างอิง [TU Subject Heading]
reference electrodeขั้วไฟฟ้าอ้างอิง, ดู  standard electrode [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Reference interviewการสัมภาษณ์เพื่อการอ้างอิง
การสัมภาษณ์เพื่อการอ้างอิง (Reference interview) หมายถึง การหารายละเอียดจากผู้ที่มาใช้บริการช่วยการค้นคว้า เพื่อให้บรรณารักษ์ทราบแน่ชัดถึงความต้องการในการค้นคว้าของผู้ที่มาใช้บริการ เพื่อทราบพื้นความรู้ของลูกค้า และเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความสามารถในการใช้หนังสืออ้างอิงของผู้ที่มาใช้บริการ เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกิดขึ้นระหว่างบรรณารักษ์อ้างอิงและผู้ที่มาใช้บริการช่วยการค้นคว้า เพื่อตรวจสอบความต้องการข้อมูลของบุคคล ซึ่งอาจจะแตกต่างจากคำถามอ้างอิงที่ตั้งคำถามเป็นครั้งแรก เพราะผู้ใช้บริการอาจจะไม่พูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพบกันแบบตัวต่อตัว ความอดทนและความสามารถในการติดต่อของบรรณารักษ์ เพื่อให้ผู้ใช้ให้รายละเอียดมากที่สุด การสัมภาษณ์เพื่อการอ้างอิงอาจเกิดขึ้นโดยทางโทรศัพท์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านทางอีเมล์) ตามคำร้องขอของผู้ใช้
แต่บรรณารักษ์อ้างอิงที่ได้รับการฝึกอบรมดีแล้ว บางครั้งจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นการสื่อสารถ้าผู้ใช้ลังเลที่จะขอความช่วยเหลือ การหารายละเอียดจากการสัมภาษณ์เพื่อการอ้างอิงนี้ เพื่อให้ฝ่ายบรรณารักษ์ได้รับความกระจ่างมากพอที่จะสามารถหาคำตอบมาให้ผู้ใช้ได้ดีที่สุด
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reference librarianบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
Reference librarian หมายถึง บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า มีหน้าที่ให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าหาคำตอบที่ผู้ใช้ห้องสมุดต้องการ และช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากหนังสือและวัสดุต่าง ๆ ของห้องสมุด

คุณสมบัติของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ

ศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาศ ชวลิต ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ ไว้ดังนี้

- มีความรู้เกี่ยวกับหนังสืออ้างอิงเป็นอย่างดี มีความเข้าใจและคุ้นเคยกับแหล่งความรู้ที่มีอยู่ในห้องสมุด

- มีมนุษยสัมพันธ์อันดี

- มีความสนใจในวิชาการต่างๆ หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

- มีความอดทน พากเพียร

- มีไหวพริบดีในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาว่าอยู่ในแนวใด ควรหาคำตอบจากแหล่งใด

- มีความจำดี

- มีจินตนาการดี รู้จักการยืดหยุ่น ไม่ฝังความคิดไว้ในด้านเดียว

- ช่างสังเกต รอบคอบ

- ตัดสินใจดี รู้จักเลือกแหล่งคำตอบที่เหมาะสม

- รู้จักวิธีการพูดคุย ซักถามอย่างเป็นกันเองกับผู้ใช้

- กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้ใช้อยู่เสมอ

การให้บริการของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ นอกจากการให้บริการที่โต๊ะให้บริการตอบคำถามแล้ว ยังสามารถให้บริการโดยทางโทรศัพท์ โดยทางอี-เมล์ หรือโดยผ่านการสนทนาทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม บทบาทของบริการตอบคำถามในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้ Google และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทางออนไลน์ได้มากขึ้น ดังนั้น บรรณารักษ์บริการตอบคำถามอาจไม่ต้องตอบคำถามหรือเก็บข้อมูลมากเหมือนในอดีต แต่ควรเน้นที่การให้คำแนะนำผู้ใช้ให้รู้จักวิธีค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ หรือช่วยแนะนำแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยต่อไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Reference serviceบริการตอบคำถาม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reference serviceบริการตอบคำถาม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reference services (Libraries)บริการตอบคำถาม [TU Subject Heading]
Referendumการลงประชามติ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
reference number (n phrase ) หมายเลขอ้างอิง
Refit (vi ) ยกเครื่อง ปรับโฉมใหม่ ปรับปรุงใหม่ แก้ไขใหม่
See also: S. reengineer, renovate, restore, overhaul,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When their choices reflected poorly on us.เมื่อพวกเธอเลือกที่จะปฏิบัติแย่ๆกับเรา Chuck in Real Life (2008)
But if that prince refuses to come...แต่ถ้าเจ้าชายปฏิเสธที่จะมาหล่ะ Pret-a-Poor-J (2008)
We're refurnishing.เราจัดเฟอร์นิเจอร์ใหม่ Adverse Events (2008)
"dad, I refuse to recognize your existence because I have chosen James Bond as my dad"?\"พ่อครัับ.. ผมปฏิเสธการคงอยู่ของคุณ\ เพราะผมเลือกเจมส์บอนด์เป็นพ่อ Birthmarks (2008)
Nice bidet, by the way. Very refreshing.โถปัสสาวะหญิง สะอาดเอี่ยม Lucky Thirteen (2008)
She asked me to be a character reference.เธอขอให้ฉันเป็นบุคคลอ้างอิง Lucky Thirteen (2008)
All I need is a refill on my migraine medication.ผมจำเป็นต้องมา รับยารักษาโรคไมเกรนเพิ่ม Last Resort (2008)
{\pos(194,215)}and a stubborn refusal to shave her pits.และการปฏิเสธที่ดื้อด้านที่จะโกนตรงนั้นของเธอ Dying Changes Everything (2008)
Block his references to other hospitals.ปิดกันการรับรองเขาจากโรงพยาบาลอื่น Dying Changes Everything (2008)
Goddamn. Fried and refried.ให้ตายสิ ย่างจนเกรียมเป็นตอตะโก Pilot (2008)
Hurry up and write your essay reflecting on what you have done.รีบๆเขียนคำสารภาพผิด Akai ito (2008)
what about your reflection essay?เอ้ย แล้วคำสารภาพผิดหละ? Akai ito (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refThe reform of both entrance examination system and curriculum makes slow progress.
refI'd like to get a refund.
refThe calm surface reflected her features like a mirror.
refHe donated $10000 to the refugee fund.
refShe refused to put up with her boisterous nephews anymore.
refRefer to the Users' Guide if you have any problems.
refWe wanted to speak to the president of the company, but he refused to speak to us.
refI want to look at the reference books.
refGive me a hand with this refrigerator.
refAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
refThis refill lasts half a year.
refThe tax reform will not touch the banking industry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักปฏิรูป[N] reformer, See also: modernizer, innovator, Example: การชูภาพลักษณ์ของความเป็นนักปฏิรูปของผู้สมัครจากพรรคกลับเป็นจุดอ่อนที่ถูกพรรคตรงข้ามหยิบยกมาโจมตี
ผู้ปรับปรุง[N] reformer, See also: consolidator, Syn. คนปรับปรุง, Example: คุณยายท่านเป็นผู้ปรับปรุงสูตรขนมไทยหลายชนิด จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แก้ไขให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น
ผ้าเย็น[N] refreshing towel, Example: ไกด์แจกผ้าเย็นให้กับลูกทัวร์หลังจากเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว, Thai definition: ผ้าที่จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษ ทำให้เย็นจัดสำหรับเช็ดหน้า
ไส้ดินสอ[N] pencil lead, See also: refill lead, spare lead
รถขนขยะ[N] refuse collection vehicle, See also: garbage truck, Syn. รถบรรทุกเก็บขยะ
ร้านขายเครื่องดื่ม[N] refreshment stall, See also: drinks stall
บ่งบอกถึง[V] imply, See also: refer to, Syn. บ่งถึง, Example: อายุนั้นบ่งบอกถึงประสบการณ์ของชีวิต และเป็นตัวที่สามารถกำหนดการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล
การปฏิรูป[N] reform, Syn. การปรับปรุง, Example: ทางการได้นำการปฏิรูปแนวใหม่มาเริ่มดำเนินการกับระบบข้าราชการไทย, Thai definition: การปรับปรุงให้เหมาะสมตามสมควร
ผู้ลี้ภัยทางการเมือง[N] refugee, Syn. ผู้ลี้ภัยการเมือง, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ซึ่งมีหลักฐานปรากฏว่า ถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง ด้วยเหตุของเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือการเป็นสมาชิกขององค์กรในสังคมองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เขาเหล่านั้นย่อมต้องได้รับความคุ้มครอง
สะท้อน[V] reflect, See also: reflex, Syn. เด้งกลับ, ตีกลับ, กระดอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อาหารเครื่องดื่ม[n. exp.] (āhān khreūangdeūm) EN: refreshment   
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment   FR: collation [f] ; léger repas [m]
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อัญ-[X] (an-) EN: other, different (prefix)   FR: autre, différent (préfixe)
อเนก[pref.] (anēk-) EN: multi- (pref.) ; many ; plural   FR: multi- (préf.)
อ้างอิง[n.] (āng-ing) EN: reference   FR: référence [f] ; note [f]
อ้างอิง[v.] (āng-ing) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege   FR: citer ; se référer (à)

CMU English Pronouncing Dictionary
REF    R EH1 F
REFF    R EH1 F
REFAH    R AH0 F AA1
REFCO    R EH1 F K OW0
REFIT    R IY0 F IH1 T
REFER    R AH0 F ER1
REFILE    R IY0 F AY1 L
REFILL    R IY0 F IH1 L
REFERS    R AH0 F ER1 Z
REFILL    R IY1 F IH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ref    (n) (r e1 f)
reft    (v) (r e1 f t)
refer    (v) (r i1 f @@1 r)
refit    (n) (r ii1 f i t)
refit    (v) (r ii2 f i1 t)
reface    (v) (r ii2 f ei1 s)
refers    (v) (r i1 f @@1 z)
refill    (n) (r ii1 f i l)
refill    (v) (r ii2 f i1 l)
refine    (v) (r i1 f ai1 n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Referendum(n) |das, pl. Referenda/Referenden| การลงมติเสียงของประชาชน
etw./jn. treffen(vi) |trifft, traf, hat getroffen| ปาหรือโยนไปโดนสิ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
sich treffen mit jm.(vi) |trifft, traf, hat getroffen| พบ พบปะกับคนใดคนหนึ่ง
jn. treffen(vi) |trifft, traf, hat getroffen| พบคนใดคนหนึ่งโดยบังเอิญ
etw./jn. treffen(vi) |trifft, traf, hat getroffen| พบเจอ
eine Abmachung mit jm. treffen(phrase) ตกลงกับคนใดคนหนึ่ง, See also: vereinbaren
eine Entscheidung (über etw./jn.) treffen(phrase) ตัดสินใจ (เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง), See also: entscheiden
zutreffen(vi) |trifft zu, traf zu, hat zugetroffen| ถูกต้อง, See also: stimmen
auf etw./jn. zutreffen(vi) |trifft zu, traf zu, hat zugetroffen| ตรงกับหรือใช้ได้กับสิ่งหรือคนใดคนหนึ่งพอดี, See also: gelten für etw./jn.
Treffpunkt(n) |der, pl. Treffpunkte| จุดนัดพบ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
refurbishment (n) การทำใหม่ , การทำให้เป็นของใหม่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reflow-Lötanlage {f} [techn.]reflow soldering machine [Add to Longdo]
Refektorium {n} | Refektorien {pl}refectory | refectories [Add to Longdo]
Referat {n}report; presentation [Add to Longdo]
Referat {n}; Vortrag {m}lecture [Add to Longdo]
Referendar {m}trainee teacher [Add to Longdo]
Referent {m}; Berichterstatter {m} (Parlament)referee [Add to Longdo]
Referenz {f} | Referenzen {pl}reference | references [Add to Longdo]
Referenzbereich {m}reference region [Add to Longdo]
Referenzdokument {n}external reference document [Add to Longdo]
Referenzliste {f}reference list [Add to Longdo]
Referenzschwelle {f}reference threshold [Add to Longdo]
Referenzwährung {f}reference currency [Add to Longdo]
Referenzzentrum {n}reference center [Add to Longdo]
Reffkauschen {pl}reef cringles [Add to Longdo]
Reffknoten {m} [naut.]square knot [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
préférer(vt) |je préfère, tu préfères, il préfère, nous préférons, vous préférez, ils préfèrent| ชอบมากกว่า, ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก

Japanese-English: EDICT Dictionary
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
Cクレフ[シークレフ, shi-kurefu] (n) (See ハ音記号・ハおんきごう) C clef [Add to Longdo]
Fクレフ[エフクレフ, efukurefu] (n) (See ヘ音記号・ヘおんきごう) F clef; bass clef [Add to Longdo]
Gクレフ[ジークレフ, ji-kurefu] (n) (See ト音記号・トおんきごう) G clef; treble clef [Add to Longdo]
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval [Add to Longdo]
いけ;いっけ[, ike ; ikke] (pref) (See いけ好かない) prefix used to strengthen a derogatory adjective [Add to Longdo]
いっそ[, isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
いっその事[いっそのこと, issonokoto] (adv) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture) [Add to Longdo]
うん[, un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīng, ㄐㄧㄥ, REF="search/精">精] refined (rice); the most refined; spirit; soul; vitality; energy; semen; sperm; mythical goblin spirit; highly perfected; elite; the pick of sth; proficient (refined ability); extremely (fine), #2,425 [Add to Longdo]
[cí, ㄘˊ, REF="search/辞">辞 / REF="search/辭">辭] refined language; wording; poetic genre (so far, interchangeable with 詞|词); to take leave; to resign; to dismiss; to decline, #5,667 [Add to Longdo]
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, REF="search/炼">炼 / REF="search/煉">煉] refine; smelt, #5,743 [Add to Longdo]
[yìng, ˋ, REF="search/映">映] reflect; shine, #7,393 [Add to Longdo]
不理[bù lǐ, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ, REF="search/不">不REF="search/理">理] refuse to acknowledge; pay no attention to; take no notice of; ignore, #7,580 [Add to Longdo]
中山[Zhōng shān, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ, REF="search/中">中REF="search/山">山] refers to Dr Sun Yat-sen; Nakayama, common Japanese surname (borrowed by Sun Yat-sen); Zhongshan prefecture level city in Guangdong close to Sun Yat-Sen's birth-place, #8,007 [Add to Longdo]
典雅[diǎn yǎ, ㄉㄧㄢˇ ㄧㄚˇ, REF="search/典">典REF="search/雅">雅] refined; elegant, #12,107 [Add to Longdo]
[pú, ㄆㄨˊ, REF="search/蒲">蒲] refers to various monocotyledonous flowering plants including Acorus calamus and Typha orientalis; common cattail; bullrush; surname Pu; old place name; phonetic po or pu, #12,308 [Add to Longdo]
难民[nàn mín, ㄋㄢˋ ㄇㄧㄣˊ, REF="search/难">难REF="search/民">民 / REF="search/難">難REF="search/民">民] refugee, #13,178 [Add to Longdo]
折射[zhé shè, ㄓㄜˊ ㄕㄜˋ, REF="search/折">折REF="search/射">射] refraction, #13,548 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
まえがき[まえがき, maegaki] preface [Add to Longdo]
クロスリファレンス[くろすりふぁれんす, kurosurifarensu] cross reference [Add to Longdo]
クロスリファレンス形式[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] cross-referenced (a-no) [Add to Longdo]
コードレステレフォニー[こーどれすてれふぉにー, ko-doresuterefoni-] cordless telephony [Add to Longdo]
コンテキスト接頭部[コンテキストせっとうぶ, kontekisuto settoubu] context prefix [Add to Longdo]
テレフォニー[てれふぉにー, terefoni-] telephony [Add to Longdo]
パスプレフィックス[ぱすぷれふぃっくす, pasupurefikkusu] path prefix [Add to Longdo]
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] view reference coordinates [Add to Longdo]
ビュー基準点[ビューきじゅんてん, byu-kijunten] view reference point [Add to Longdo]
フォント参照[フォントさんしょう, fonto sanshou] font reference [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
刷新[さっしん, sasshin] Reform, Erneuerung [Add to Longdo]
反射[はんしゃ, hansha] Reflexion, Reflex [Add to Longdo]
反映[はんえい, han'ei] Reflexion [Add to Longdo]
反省[はんせい, hansei] Reflexion, Nachdenken [Add to Longdo]
変革[へんかく, henkaku] Reform, Umwaelzung, Revolution [Add to Longdo]
[かわ, kawa] REFORM [Add to Longdo]
革新[かくしん, kakushin] Reform [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ref
   n 1: (sports) the chief official (as in boxing or American
      football) who is expected to ensure fair play [syn:
      {referee}, {ref}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top