Search result for

redundant

(48 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -redundant-, *redundant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
redundant[ADJ] มากเกินไป, See also: เหลือเฟือ, Syn. superfluous, unnecessary
redundant[ADJ] ซึ่งใช้คำซ้ำซาก, Syn. iterative, repeated, tautological

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
redundant(รีดัน'เดินทฺ) adj. เหลือเฟือ,มากเกินไป,ใช้คำมากเกินไป,น้ำท่วมทุ่ง, Syn. wordy,repetitive

English-Thai: Nontri Dictionary
redundant(adj) ซ้ำซาก,ฟุ่มเฟือย,เหลือเฟือ,มากเกินไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
redundant characterอักขระเกิน [มีความหมายเหมือนกับ check character] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
redundant characterอักขระเกิน [มีความหมายเหมือนกับ check character] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redundant check; redundancy checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
redundant equationสมการเกิน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
redundant number; abundant numberจำนวนเกิน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Course that's redundant...ที่มันเป็นแบบซ้ำๆนั้นน่ะ I Love You, Beth Cooper (2009)
Somewhat redundant.อะไรก็มากเกินไป Did You Hear About the Morgans? (2009)
Your schoolboy heroics are redundant. What have they achieved?ฮีโร่... Watchmen (2009)
Well, "killed him dead" is redundant.อืมม "ทำให้เขาเสียชีวิต" เป็นการใช้คำซ้ำซาก The Body and the Bounty (2010)
Not to seem redundant, but is this going somewhere?ฟังดูไม่ซ้ำซากเท่าไหร่ แต่แล้วยังไงล่ะ Special Education (2010)
He can't perform on the wives. The condoms are redundant.เขาไม่สามารถทำอะไรฝ่ายภรรยาได้ ถุงยางเป็นสิ่งไม่จำเป็น Compromising Positions (2010)
Isn't that redundant?มันไม่มากไปหน่อยหรอ? Heroes and Villains (2011)
That's a little redundant.ออกเป็นคำที่ใช้เวอร์ไปหน่อย Silent Night (2011)
NOTHING SUPERFLUOUS IN MY LIFE. WHEN A THING IS REDUNDANT, IT IS ELIMINATED.อะไรซ้ำซ้อนก็กำจัดมันซะ Skyfall (2012)
Dead vampire's redundant, but yes.อย่าใช้ว่าตายแล้วสิ แต่ก็ใช่ Heart of Darkness (2012)
Now I want the detailed listing of every redundant position in the Swinton merger.คุณต้องการฟังรายละเอียด เกี่ยวกับตำแหน่งที่ซ้ำซ้อนของการควบรวมสวินตันตอนนี้ She Knows (2012)
Well, as you know, I've been compiling a list of redundant departments for the Swinton merger.คุณก็รู้อยู่ว่าฉันกำลังรวบรวมรายชื่อ แผนกที่ซ้ำซ้อนกันในการควบรวมสวินตัน She Knows (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกินความจำเป็น[ADV] more than is necessary, See also: redundantly, unnecessarily, Syn. เกินจำเป็น, Example: กรมสามัญศึกษาตั้งงบประมาณไว้สูงเกินความจำเป็น จึงเห็นควรให้ปรับลดลง, Thai definition: มากเกินความต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซ้ำซ้อน[adj.] (samsøn) EN: overlapping ; deplicated ; redundant ; repeated ; multiple   
ตกงาน[v.] (tok-ngān) EN: be unemployed ; be out of job ; be out of work ; lose one's job ; be redundant   FR: être sans emploi ; être au chomâge

CMU English Pronouncing Dictionary
REDUNDANT    R AH0 D AH1 N D AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
redundant    (j) (r i1 d uh1 n d @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
redundant (zusätzlich vorhanden) {adj}redundant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フル冗長[フルじょうちょう, furu jouchou] (n) {comp} fully redundant [Add to Longdo]
メイト系[メイトけい, meito kei] (n) {comp} mate system; redundant system [Add to Longdo]
屋上架屋[おくじょうかおく, okujoukaoku] (n) (See 屋上屋を架す) gilding the lily; adding redundant things [Add to Longdo]
完全冗長[かんぜんじょうちょう, kanzenjouchou] (n) {comp} fully redundant [Add to Longdo]
完全冗長システム[かんぜんじょうちょうシステム, kanzenjouchou shisutemu] (n) {comp} fully redundant system [Add to Longdo]
冗句[じょうく, jouku] (n) redundant phrase [Add to Longdo]
冗長化[じょうちょうか, jouchouka] (n) {comp} duplication; to make redundant [Add to Longdo]
冗長系[じょうちょうけい, jouchoukei] (n) redundant system (string, line) [Add to Longdo]
冗長構成[じょうちょうこうせい, jouchoukousei] (n) {comp} redundant configuration [Add to Longdo]
冗長電源[じょうちょうでんげん, jouchoudengen] (n) {comp} redundant power supply [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重沓[chóng tà, ㄔㄨㄥˊ ㄊㄚˋ, ] redundant; to pile up [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フル冗長[フルじょうちょう, furu jouchou] fully redundant [Add to Longdo]
メイト系[メイトけい, meito kei] mate system, redundant system [Add to Longdo]
完全冗長[かんせんじょうちょう, kansenjouchou] fully redundant [Add to Longdo]
完全冗長システム[かんせんじょうちょうシステム, kansenjouchou shisutemu] fully redundant system [Add to Longdo]
冗長[じょうちょう, jouchou] verbose (an), redundant, prolix [Add to Longdo]
冗長化[じょうちょうか, jouchouka] duplication, to make redundant [Add to Longdo]
冗長構成[じょうちょうこうせい, jouchoukousei] redundant configuration [Add to Longdo]
冗長電源[じゅうちょうでんげん, juuchoudengen] redundant power supply [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Redundant \Re*dun"dant\ (-dant), a. [L. redundans, -antis, p.
   pr. of redundare: cf. F. redondant. See {Redound}.]
   1. Exceeding what is natural or necessary; superabundant;
    exuberant; as, a redundant quantity of bile or food.
    [1913 Webster]
 
       Notwithstanding the redundant oil in fishes, they do
       not increase fat so much as flesh.  --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. Using more worrds or images than are necessary or useful;
    pleonastic.
    [1913 Webster]
 
       Where an suthor is redundant, mark those paragraphs
       to be retrenched.           --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Superfluous; superabundant; excessive; exuberant;
     overflowing; plentiful; copious.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 redundant
   adj 1: more than is needed, desired, or required; "trying to
       lose excess weight"; "found some extra change lying on
       the dresser"; "yet another book on heraldry might be
       thought redundant"; "skills made redundant by
       technological advance"; "sleeping in the spare room";
       "supernumerary ornamentation"; "it was supererogatory of
       her to gloat"; "delete superfluous (or unnecessary)
       words"; "extra ribs as well as other supernumerary
       internal parts"; "surplus cheese distributed to the
       needy" [syn: {excess}, {extra}, {redundant}, {spare},
       {supererogatory}, {superfluous}, {supernumerary},
       {surplus}]
   2: repetition of same sense in different words; "`a true fact'
     and `a free gift' are pleonastic expressions"; "the phrase `a
     beginner who has just started' is tautological"; "at the risk
     of being redundant I return to my original proposition"-
     J.B.Conant [syn: {pleonastic}, {redundant}, {tautologic},
     {tautological}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top