Search result for

reducing

(44 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reducing-, *reducing*, reduc
English-Thai: Longdo Dictionary
reducing agent(n) ตัวลดออกซิเจน(ในปฺฏิกิริยาที่มีออกซิเจนเกี่ยวข้อง), สารในปฏิกิริยารีดอกซ์ที่ให้อิเล็กตรอนและตัวมันเองมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น, A. oxidizing agent,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reducing flameเปลวลด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reducingการกำหนดอาหารเพื่อลดน้ำหนัก [TU Subject Heading]
Reducing Agent รีดิวซิ้ง เอเจนท์
สารที่ทำปฏิกริยาโดยให้อีเล็คตรอน [สิ่งแวดล้อม]
reducing agentตัวรีดิวซ์, ตัวให้อิเล็กตรอน, อะตอม โมเลกุล หรือไอออนที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในปฏิกิริยารีดอกซ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
reducing agentตัวให้อิเล็กตรอน, ดู reducing agent [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Reducing exercisesกายบริหารเพื่อลดน้ำหนัก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Reducing the presidency to a series of banal anecdotes.ลดตัวจากปธน. ไปเป็นซีรี่ย์ทีวีให้คนขำ Frost/Nixon (2008)
All the more, I looked forward to cleansing Earth, that is... by reducing humans with the virus.เอาให้มันสุดๆ ไปเลย ฉันอยากทำความสะอาดโลกมาตั้งนานแล้ว ด้วยการลดจำนวนประชากรด้วยเชื้อโรคระบาด Death Note: L Change the World (2008)
So I'll be reducing my usual order.งั้นผมจะลดปริมาณจากที่เคยสั่งปกติ The Adhesive Duck Deficiency (2009)
It's capable of reducing the population of any standing structure to zero.ลดจำนวนคนในอาคารใดๆให้เหลือศูนย์ได้ในพริบตา Iron Man 2 (2010)
Reducing them to objects.ทำให้พวกเธอกลายเป็นเพียงวัตถุ The Uncanny Valley (2010)
Dong Wook, you have to understand us reducing the kitchen and enlarging the book area.ดองวุค นายเข้าใจไหมว่าพวกเราจะสร้างห้องครัวใหม่และขยายบริเวณหนังสือ Episode #1.11 (2010)
I think the only mistake in our profile was assuming there was something wrong with his physical composition, reducing him to some sort of stereotype.ผมคิดว่าสิ่งเดียวที่เราวิเคราะห์พลาดไป คือการที่เราคิดว่า มีสิ่งผิดปกติกับร่างกายของเขา ทำให้เขาดูไม่เหมือนคนอื่น Proof (2011)
But then the bank sent us a letter saying they were reducing our mortgage.แต่ธนาคารส่งจดหมายมาบอกว่า พวกเขาจะลดค่าจำนองให้ Restless (2011)
Here's the forged bank letter, reducing the McCormick's mortgage.นี่จดหมายปลอมจากธนาคาร เพื่อลดค่าจำนองบ้าน Restless (2011)
How do you ever expect us girls to advance... if we keep reducing each other to labels?ถ้าเอาแต่ต้องมาคอยแนะนำตัวกันอยู่อย่างนี้ เอาล่ะ... Dark Shadows (2012)
We're reducing these things. We're controlling them.เรากำลังลดจำนวนพวกมัน เรากำลังควบคุมพวกมัน Say the Word (2012)
And now if you remove that then you're actually reducing a man's sexual pleasure.และตอนนี้ถ้าคุณลบว่า ... ถ้าอย่างนั้นคุณจริงการลด ความสุขทางเพศของผู้ชายคนหนึ่ง. The To Do List (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reducingCorporation are downsizing and reducing the level of profits put back into R&D.
reducingHis good nature seems to fufill the role of reducing the family's trouble.
reducingKaraoke is good for reducing stress.
reducingPaying the national debt could mean reducing average income.
reducingReducing the budget deficit is a major concern of the government.
reducingShe went on a reducing diet.
reducing"The reduction in obstetrician/gynecologists is a reflection of the decrease in births reducing need for medical care" ? Whoa!
reducingThe second is the affinity with environment. By utilizing natural energy and reducing wastes, we have to make houses which harmonize with ecology.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การลดน้ำหนัก[N] losing weight, See also: reducing one's weight, Syn. การลดความอ้วน, Example: การลดน้ำหนักควรอยู่ในการดูแลของแพทย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลดน้ำหนัก[n. exp.] (kān lot nāmnak) EN: losing weight ; reducing one's weight   FR: perte de poids [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
REDUCING    R AH0 D UW1 S IH0 NG
REDUCING    R IY0 D UW1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reducing    (v) (r i1 d y uu1 s i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デノミ[, denomi] (n) (abbr) denomination (reducing the face value of currency after inflation); (P) [Add to Longdo]
還元剤[かんげんざい, kangenzai] (n) reducing agent; reductant [Add to Longdo]
減殺[げんさい, gensai] (n,vs) lessening; diminishing; reducing [Add to Longdo]
減反政策[げんたんせいさく, gentanseisaku] (n) policy of reducing acreage (under cultivation) [Add to Longdo]
口減らし[くちべらし, kuchiberashi] (n) reducing the mouths to feed [Add to Longdo]
二酸化炭素削減義務[にさんかたんそさくげんぎむ, nisankatansosakugengimu] (n) carbon dioxide reducing obligation [Add to Longdo]
硫黄細菌[いおうさいきん, iousaikin] (n) sulfur-reducing bacteria [Add to Longdo]
和痛分娩[わつうぶんべん, watsuubunben] (n) (See 無痛分娩) delivery with little pain (i.e. use of pain-reducing drugs) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
还原剂[huán yuán jì, ㄏㄨㄢˊ ㄩㄢˊ ㄐㄧˋ, / ] reducing agent, #70,210 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reduce \Re*duce"\ (r[-e]*d[=u]s"), v. t. [imp. & p. p. {Reduced}
   (-d[=u]st"),; p. pr. & vb. n. {Reducing} (-d[=u]"s[i^]ng).]
   [L. reducere, reductum; pref. red-. re-, re- + ducere to
   lead. See {Duke}, and cf. {Redoubt}, n.]
   1. To bring or lead back to any former place or condition.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And to his brother's house reduced his wife.
                          --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       The sheep must of necessity be scattered, unless the
       great Shephered of souls oppose, or some of his
       delegates reduce and direct us.    --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. To bring to any inferior state, with respect to rank,
    size, quantity, quality, value, etc.; to diminish; to
    lower; to degrade; to impair; as, to reduce a sergeant to
    the ranks; to reduce a drawing; to reduce expenses; to
    reduce the intensity of heat. "An ancient but reduced
    family." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
       Nothing so excellent but a man may fasten upon
       something belonging to it, to reduce it.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       Having reduced
       Their foe to misery beneath their fears. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Hester Prynne was shocked at the condition to which
       she found the clergyman reduced.   --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   3. To bring to terms; to humble; to conquer; to subdue; to
    capture; as, to reduce a province or a fort.
    [1913 Webster]
 
   4. To bring to a certain state or condition by grinding,
    pounding, kneading, rubbing, etc.; as, to reduce a
    substance to powder, or to a pasty mass; to reduce fruit,
    wood, or paper rags, to pulp.
    [1913 Webster]
 
       It were but right
       And equal to reduce me to my dust.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To bring into a certain order, arrangement,
    classification, etc.; to bring under rules or within
    certain limits of descriptions and terms adapted to use in
    computation; as, to reduce animals or vegetables to a
    class or classes; to reduce a series of observations in
    astronomy; to reduce language to rules.
    [1913 Webster]
 
   6. (Arith.)
    (a) To change, as numbers, from one denomination into
      another without altering their value, or from one
      denomination into others of the same value; as, to
      reduce pounds, shillings, and pence to pence, or to
      reduce pence to pounds; to reduce days and hours to
      minutes, or minutes to days and hours.
    (b) To change the form of a quantity or expression without
      altering its value; as, to reduce fractions to their
      lowest terms, to a common denominator, etc.
      [1913 Webster]
 
   7. (Chem.) To add an electron to an atom or ion.
    Specifically: To remove oxygen from; to deoxidize.
    (Metallurgy) To bring to the metallic state by separating
    from combined oxygen and impurities; as, metals are
    reduced from their ores. (Chem.) To combine with, or to
    subject to the action of, hydrogen or any other reducing
    agent; as, ferric iron is reduced to ferrous iron;
    aldehydes can be reduced to alcohols by lithium hydride;
    -- opposed to {oxidize}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   8. (Med.) To restore to its proper place or condition, as a
    displaced organ or part; as, to reduce a dislocation, a
    fracture, or a hernia.
    [1913 Webster]
 
   {Reduced iron} (Chem.), metallic iron obtained through
    deoxidation of an oxide of iron by exposure to a current
    of hydrogen or other reducing agent. When hydrogen is used
    the product is called also {iron by hydrogen}.
 
   {To reduce an equation} (Alg.), to bring the unknown quantity
    by itself on one side, and all the known quantities on the
    other side, without destroying the equation.
 
   {To reduce an expression} (Alg.), to obtain an equivalent
    expression of simpler form.
 
   {To reduce a square} (Mil.), to reform the line or column
    from the square.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To diminish; lessen; decrease; abate; shorten; curtail;
     impair; lower; subject; subdue; subjugate; conquer.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reducing \Re*du"cing\ (r?*d?"s?ng),
   a & n. from {Reduce}.
   [1913 Webster]
 
   {Reducing furnace} (Metal.), a furnace for reducing ores.
 
   {Reducing pipe fitting}, a pipe fitting, as a coupling, an
    elbow, a tee, etc., for connecting a large pipe with a
    smaller one.
 
   {Reducing valve}, a device for automatically maintaining a
    diminished pressure of steam, air, gas, etc., in a pipe,
    or other receiver, which is fed from a boiler or pipe in
    which the pressure is higher than is desired in the
    receiver.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reducing
   n 1: any process in which electrons are added to an atom or ion
      (as by removing oxygen or adding hydrogen); always occurs
      accompanied by oxidation of the reducing agent [syn:
      {reduction}, {reducing}]
   2: loss of excess weight (as by dieting); becoming slimmer; "a
     doctor supervised her reducing"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top