Search result for

redirect

(34 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -redirect-, *redirect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
redirect[VT] เปลี่ยนทิศทางใหม่, Syn. divert, sublimate

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mission redirected.** ย้ายเป้าหมายปฎิบัติการ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Yeah, well, you're gonna have to redirect them.ดีละ งั้นคุณต้องสั่งการให้ไปอีกที่หนึ่งแล้ว Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Okay, good-- redirect the teams there.โอเค ดีแล้ว แจ้งให้ทีมเปลี่ยนทางไปที่นั่นเลย Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
We're redirecting, and we'll tighten our pursuit.เรากำลังไปอีกทางหนึ่ง และเราก็พร้อมที่จะเผชิญหน้า Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
I'll also redirect your daughter's escorts to the white house.ผมก็จะพาลูกสาวท่านไปที่ทำเนียบด้วย Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Maybe I can redirect the scan back at the chips, if I can just boost the power.มันอาจสะท้อนพลังสแกนกลับออกไป ถ้าฉันรีบูทมันใหม่ได้ Ben 10: Alien Swarm (2009)
We're redirecting funds to the most promising leads, and we're dropping investigations which are not producing results.เรากำลังโอนย้ายงบประมาณ ไปยังองค์กรชั้นนำ และเรากำลังลดระดับ การสืบสวนสอบสวนลงไป ในส่วนที่ไม่ได้สนอง ความคืบหน้าใดๆ Gimme Some Truth (2009)
I'm gonna redirect the heat from the flamethrower to speed up deicing but it's gonna take a while and we don't have time to wait.ต้องปรับแต่งทิศทางไอพ่นใหม่ เพื่อละลายน้ำแข็งให้เร็วกว่าเดิม... ...เสียเวลาสักพัก แต่มันไม่รอท่าแล้ว Watchmen (2009)
They link to a PHP that redirects or something. Weird.แต่ลิ๊งไปที่ พีเอชพี แล้วก็ลิ๊งไปอีกที่นึงอีกที แปลกแฮะ The Social Network (2010)
Bauer escaped. I'm gonna need you to redirect the pursuit.บาวเออร์หนีไป ผมต้องการให้คุณเปลี่ยนไปติดตาม Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
If you get me hassan's exact route, i can redirect themถ้าคุณส่งเส้นทางอพยพ ของฮาสซานมาให้ผมได้ ผมจะได้พาพวกเขาไป Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Now as our satellite redirects come in,ตอนนี้ดาวเทียมของเรา ได้เปลี่ยนทิศทาง To Keep Us Safe (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัน[V] redirect, See also: change, direct, Example: ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ชาวยุโรปได้หันมาสนใจด้านวัตถุธรรมและสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ด้วยการติดต่อกับโลกตะวันออก, Thai definition: กลับจากที่ตั้งหรือที่ยืนอยู่เดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change   FR: tourner ; orienter ; diriger

CMU English Pronouncing Dictionary
REDIRECT    R IY2 D ER0 EH1 K T
REDIRECTED    R IY2 D ER0 EH1 K T AH0 D
REDIRECTING    R IY2 D ER0 EH1 K T IH0 NG
REDIRECTION    R IY2 D ER0 EH1 K SH AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
あて先変更;宛て先変更;宛先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] (n) {comp} redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
リダイレクション[, ridairekushon] (n) redirection [Add to Longdo]
リダイレクト[, ridairekuto] (n,vs) redirect [Add to Longdo]
リダイレクトURL[リダイレクトユーアールエル, ridairekutoyu-a-rueru] (n) {comp} redirect URL [Add to Longdo]
リンクリダイレクト[, rinkuridairekuto] (n) {comp} link redirect [Add to Longdo]
再直接尋問[さいちょくせつじんもん, saichokusetsujinmon] (n) redirect examination [Add to Longdo]
受信者指定あて先変更[じゅしんしゃしていあてさきへんこう, jushinshashiteiatesakihenkou] (n) {comp} redirection of incoming messages [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
リダイレクト[りだいれくと, ridairekuto] redirect (vs) [Add to Longdo]
受信者指定あて先変更[じゅしんしゃしていあてさきへんこう, jushinshashiteiatesakihenkou] redirection of incoming messages [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Redirect \Re`di*rect"\ (r?`d?*r?kt"), a. (Law)
   Applied to the examination of a witness, by the party calling
   him, after the cross-examination.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Examination \Ex*am`i*na"tion\, n. [L. examinatio: cf. F.
   examination.]
   1. The act of examining, or state of being examined; a
    careful search, investigation, or inquiry; scrutiny by
    study or experiment.
    [1913 Webster]
 
   2. A process prescribed or assigned for testing
    qualification; as, the examination of a student, or of a
    candidate for admission to the bar or the ministry.
    [1913 Webster]
 
       He neglected the studies, . . . stood low at the
       examinations.             --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {Examination in chief}, or {Direct examination} (Law), that
    examination which is made of a witness by a party calling
    him.
 
   {Cross-examination}, that made by the opposite party.
 
   {Re["e]xamination}, or {Re-direct examination}, (Law) that
    questioning of a witness at trial made by the party
    calling the witness, after, and upon matters arising out
    of, the cross-examination; also called informally
    {re-direct}.
 
   Syn: Search; inquiry; investigation; research; scrutiny;
     inquisition; inspection; exploration.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 redirect
   v 1: channel into a new direction; "redirect your attention to
      the danger from the fundamentalists" [syn: {redirect},
      {airt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top