Search result for

redemption

(45 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -redemption-, *redemption*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
redemption[N] การไถ่ถอน, See also: การซื้อคืนมา, การกู้คืนมา, Syn. retrieval, reclamation
redemptional[ADJ] ซึ่งไถ่ถอนกลับมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
redemption(รีเดมพฺ'เชิน) n. การซื้อคืน,การไถ่ถอน,การชำระหนี้,การกู้คืน,การไถ่บาป,การช่วยชีวิต,การชดใช้,การแลกเปลี่ยน (พันธบัตร,หลักทรัพย์,ใบหุ้น,คูปอง) เป็นเงินสดหรือสินค้า,การปฏิบัติตามสัญญา, See also: redemptional adj., Syn. reposs

English-Thai: Nontri Dictionary
redemption(n) การไถ่ถอน,การช่วยเหลือ,การไถ่บาป,การชดใช้,การชำระหนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
redemptionการไถ่ถอน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
redemptionการไถ่, การไถ่ถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redemption period for a pawnกำหนดเวลาไถ่ถอนทรัพย์จำนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redemption priceราคาไถ่ถอน (พันธบัตร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
redemption valueค่าไถ่ถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Redemption (Law)การไถ่ถอน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Redemption priceราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
จะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยปกติค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนจะคิดเป็นร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This could be your moment of redemption.นี่อาจเป็นช่วงเวลา แห่งการไถ่บาปของนาย Pineapple Express (2008)
I have to believe that there is hope for redemption.ฉันจำเป็นต้องเชื่อว่ายังมีความหวังที่จะชดเชย Chapter Ten '1961' (2009)
Now's not the time to start feeling guilty. You want redemption?นี่ไม่ใช่เวลารู้สึกผิด คุณอยากไถ่บาปเหรอ Look What He Dug Up This Time (2009)
We have redemption through his blood.พวกเราชำระบาป ด้วยเลือดของท่าน Air: Part 3 (2009)
We offer redemption.เพื่อทวงคืน Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
About redemption - I'm hoping that's possible.เกี่ยวกับการกู้ชื่อเสียงกลับมา ฉันหวังว่ามันจะเป็นไปได้ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Maybe we're both looking for redemption.บางทีเราทั้งคู่อาจจะอยากกู้ชื่อกลับมาก็ได้ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Redemption.ชดใช้ The End (2009)
- maybe we're both looking for redemption.บางทีเราทั้งคู่กำลังมองหาการได้บางสิ่งคืนมา Chapter Three 'Acceptance' (2009)
- There's no redemption where I'm going.- ไม่มีการถอนคืนไรทั้งนั้นในที่ที่ฉันจะไป X-Men Origins: Wolverine (2009)
That relic in there is looking for redemption.ตาแก่นั่นกำลังสำนึกผิด The International (2009)
Did you see "the shawshank redemption," sir?คุณรู้มั้ยคะว่าคุกเป็นยังไง คุณเคยดูหนังเรื่องเดอะชอร์แชงค์ รีเด็มชั่นมั้ยคะ You Don't Know Jack (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การไถ่[N] redemption, See also: compensation, reclamation, paying off, Syn. การเอาคืน, การเรียกคืน, การถอน, การเก็บคืน, Example: การไถ่ของจากโรงจำนำต้องมีเอกสารการจำนำไปแสดงด้วย, Thai definition: การชำระหนี้เพื่อถอนคืนทรัพย์สินที่จำนำไว้, การซื้อทรัพย์สินที่ขายฝากไว้คืนภายในกำหนดเวลา, การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์เพื่อแลกเปลี่ยนเสรีภาพของผู้ถูกเอาตัวไป ผู้ถูกหน่วงเหนี่ยว หรือผู้ถูกกังขัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเก็บคืน[n. exp.] (kān kep kheūn) EN: redemption   
การถอน[n.] (kān thøn) EN: withdrawal ; redemption   FR: retrait [m] ; extraction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
REDEMPTION    R AH0 D EH1 M P SH AH0 N
REDEMPTION    R AH0 D EH1 M SH AH0 N
REDEMPTIONS    R AH0 D EH1 M P SH AH0 N Z
REDEMPTIONS    R AH0 D EH1 M SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
redemption    (n) (r i1 d e1 m p sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückkauf {m} | Rückkäufe {pl}redemption | redemptions [Add to Longdo]
Tilgungsfond {m} | Tilgungsfonds {pl}redemption fund | amortization fund [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
業が深い[ごうがふかい, gougafukai] (exp,adj-i) (See 業の深い) past redemption; sinful [Add to Longdo]
済度[さいど, saido] (n,vs) {Buddh} redemption; salvation [Add to Longdo]
社債償還[しゃさいしょうかん, shasaishoukan] (n) bond redemption; debenture redemption [Add to Longdo]
受け戻し[うけもどし, ukemodoshi] (n) redemption [Add to Longdo]
償還[しょうかん, shoukan] (n,vs) repayment; redemption; amortization; amortisation; (P) [Add to Longdo]
償還期間[しょうかんきかん, shoukankikan] (n) redemption period; repayment term [Add to Longdo]
償却[しょうきゃく, shoukyaku] (n,vs,adj-no) (1) repayment; redemption; (2) depreciation; (3) amortization; amortisation; (P) [Add to Longdo]
償金[しょうきん, shoukin] (n) reparation; redemption [Add to Longdo]
請け戻し[うけもどし, ukemodoshi] (n) redemption [Add to Longdo]
遡求;そ求[そきゅう, sokyuu] (n) redemption; recourse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 redemption \re*demp"tion\ (r[-e]*d[e^]mp"sh[u^]n), n. [F.
   r['e]demption, L. redemptio. See {redeem}, and cf. {ransom}.]
   The act of redeeming, or the state of being redeemed;
   repurchase; ransom; release; rescue; deliverance; as, the
   redemption of prisoners taken in war; the redemption of a
   ship and cargo. Specifically:
   (a) (Law) The liberation of an estate from a mortgage, or the
     taking back of property mortgaged, upon performance of
     the terms or conditions on which it was conveyed; also,
     the right of redeeming and reentering upon an estate
     mortgaged. See {Equity of redemption}, under {Equity}.
   (b) (Com.) Performance of the obligation stated in a note,
     bill, bond, or other evidence of debt, by making payment
     to the holder.
   (c) (Theol.) The procuring of God's favor by the sufferings
     and death of Christ; the ransom or deliverance of sinners
     from the bondage of sin and the penalties of God's
     violated law.
     [1913 Webster]
 
        In whom we have redemption through his blood.
                          --Eph. i. 7.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 redemption
   n 1: (theology) the act of delivering from sin or saving from
      evil [syn: {redemption}, {salvation}]
   2: repayment of the principal amount of a debt or security at or
     before maturity (as when a corporation repurchases its own
     stock)
   3: the act of purchasing back something previously sold [syn:
     {redemption}, {repurchase}, {buyback}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top