Search result for

recount

(49 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recount-, *recount*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recount[VT] เล่า, See also: บรรยาย, Syn. describe, narrate, tell
recountal[N] การนับใหม่
recount to[PHRV] เล่าเรื่องให้ฟัง, Syn. tell to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recount(รีเคานทฺ') vt.,n. (การ) นับอีก,นับใหม่,คำนวณใหม่,คิดใหม่,บรรยาย,สาธยาย,เล่า,ระบุ
recountal(รีเคา'เทิล) n. การนับใหม่,การคำ-นวณใหม่,การบรรยายใหม่,การเล่นใหม่

English-Thai: Nontri Dictionary
recount(vt) นับอีกครั้ง,เล่าเรื่อง,บรรยาย,ท่อง,สาธยาย,คิดใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recountการนับคะแนนเสียงใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(Patrick) You're going to need a recount.ไม่ล่ะ พวกแกต้องลงคะแนนกันไหม่ Episode #1.5 (2008)
Let us recount that story today-ทำให้พวกเราคิดถึงเรื่องราวในวันนั้นอีก Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I went home to try and recount what happened during the recordingฉันไปบ้านที่พักและเริ่มนับถอยหลัง ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่าง บันทึกเสียง. The Fourth Kind (2009)
I was doing a recount of the gobletsผมกำลังนับจำนวนแก้วพวกนี้ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
To do a recount of the goblets. Bree's lucky to haveที่ต้องนับแก้วใหม่อีกครั้ง In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Every time I listen to a child vividly recount the most horrific acts of abuse done at the hands of a father, an uncle, someone they're supposed to trust...ทุกครั้งที่ผมฟังเรื่องจากเด็ก ๆ บรรยายเรื่องราวความน่ากลัว เห็นภาพอย่างชัดเจน การกระทำการข่มขืน Reckoner (2009)
And from what I can tell, you've recounted about 30 seconds worth of...และจากสิ่งนี้ ที่ฉันพูดได้ว่า คุณมีการนับอีกครั้ง ในช่วงเสี้ยวเวลา ประมาณ 30 วินาที Gimme Some Truth (2009)
I arrived, and she recounted what had happened.ฉันไปถึง เธอได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้น June Wedding (2010)
Are you sure? I knew you would say that so I counted and recounted everything.ผมรู้ว่าท่านต้องถาม ก็เลยทวนแล้วทวนอีก Episode #1.11 (2010)
I am sorry, but I'm a politician, and when I lost my last election... and there will be a recount...-เป็นเพลงที่น่าสยอง ขอโทษที แต่ฉันเป็นนักการเมือง และเมื่อฉันแพ้ การเลือกตั้งครั้งล่าสุด Original Song (2011)
Tell me, how it does it feel telling that, recounting it?บอกชั้นหน่อยว่ารู้สึกยัง ที่เล่ามา เล่าถึงเหตุการณ์นั่นน่ะ Little Red Book (2011)
I recount, how your mother yearned..ข้ายังจำได้ ว่าแม่เจ้าถวิลหา Conan the Barbarian (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recountHe recounted his unusual experiences.
recountIsland folklore still recounts the story of the raft.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
เล่า[v.] (lao) EN: tell ; relate ; recount ; narrate ; describe ; recite   FR: dire ; raconter ; réciter ; conter (vx)
เล่าขาน[v.] (laokhān) EN: tell ; narrate ; relate ; recount   FR: raconter ; narrer
เล่าเรื่อง[v. exp.] (lao reūang) EN: relate ; tell ; recount ; narrate ; describe ; recite   FR: raconter ; narrer ; relater ; rendre compte de
นับใหม่[v. exp.] (nap mai) EN: recount   
ปรับทุกข์[v.] (prapthuk) EN: confide ; unburden ; tell one's troubles ; recount one's tale of woe   FR: raconter ses malheurs

CMU English Pronouncing Dictionary
RECOUNT    R IH0 K AW1 N T
RECOUNT    R IY2 K AW1 N T
RECOUNTS    R IH0 K AW1 N T S
RECOUNTS    R IY2 K AW1 N T S
RECOUNTED    R IH0 K AW1 N AH0 D
RECOUNTED    R IY2 K AW1 N T AH0 D
RECOUNTED    R IH0 K AW1 N T AH0 D
RECOUNTED    R IY2 K AW1 N AH0 D
RECOUNTING    R IY2 K AW1 N T IH0 NG
RECOUNTING    R IH0 K AW1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recount    (v) (r i1 k au1 n t)
recounts    (v) (r i1 k au1 n t s)
recounted    (v) (r i1 k au1 n t i d)
recounting    (v) (r i1 k au1 n t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
経験譚[けいけんたん, keikentan] (n) story recounting one's personal experience [Add to Longdo]
再集計[さいしゅうけい, saishuukei] (n,vs) recount (ballots, etc.) [Add to Longdo]
再整理[さいせいり, saiseiri] (n,vs) rearrangement; reorganization; recounting (an event) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
详述[xiáng shù, ㄒㄧㄤˊ ㄕㄨˋ, / ] recount, #50,709 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recount \Re*count"\ (r[=e]*kount"), v. t. [Pref. re- + count.]
   To count or reckon again.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recount \Re*count"\, n.
   A counting again, as of votes.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recount \Re*count"\ (r[-e]*kount"), v. t. [F. raconter to
   relate, to recount; pref. re- again + ? (L. ad.) + conter to
   relate. See {Count}, v.]
   To tell over; to relate in detail; to recite; to tell or
   narrate the particulars of; to rehearse; to enumerate; as, to
   recount one's blessings. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      To all his angels, who, with true applause,
      Recount his praises.           --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recount
   n 1: an additional (usually a second) count; especially of the
      votes in a close election
   v 1: narrate or give a detailed account of; "Tell what
      happened"; "The father told a story to his child" [syn:
      {tell}, {narrate}, {recount}, {recite}]
   2: count again; "We had to recount all the votes after an
     accusation of fraud was made"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top