Search result for

recording

(71 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recording-, *recording*, record
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recording[N] การบันทึก, See also: บันทึก, เทปบันทึก, Syn. documentation, record-keeping

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recording(รีคอร์ด'ดิง) n. การบันทึก,สิ่งที่บันทึกไว้,จานเสียง,จานเสียง,เทปบันทึกเสียง
recording discn. จานเสียง,แผ่นเสียง
recording filmn. ฟิล์มบันทึก,เทปบันทึกเสียง
recordingmeter(รีคอร์ด'ดิง'มิเทอะ) n. เครื่องบันทึกเสียง
self-recording(เซลฟฺ'รีคอร์ดดิง) adj. บันทึกเอง,บันทึกเองโดยอัตโนมัต'
tape recordingn. การบันทึกเสียงด้วยสายเทป,สายเทปบันทึกเสียง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recording and registrationการจดทะเบียน [TU Subject Heading]
Recording and reproducingการบันทึกและการผลิต [TU Subject Heading]
Recording anemometerแอนนีมอมิเตอร์แบบ บันทึก [อุตุนิยมวิทยา]
Recording barometerบารอมิเตอร์แบบ บันทึกรายงาน [อุตุนิยมวิทยา]
Recording frigorimeterฟริโกริมิเตอร์แบบ บันทึก [อุตุนิยมวิทยา]
Recording instrumentเครื่องบันทึก [อุตุนิยมวิทยา]
Recording raingaugeเครื่องวัดฝนแบบ บันทึก [อุตุนิยมวิทยา]
Recording theodoliteทีออโดไลต์แบบบันทึก [อุตุนิยมวิทยา]
Recordingsแผ่นเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you find this recording, the Ishimura and the artifact must be destroyed.ถ้าคุณเจอบันทึกนี้ ยานอิชิมูระและสิ่งประดิษฐ์ จะต้องถูกทำลายทิ้ง Dead Space: Downfall (2008)
If you find this recording, the Ishimura and the artifact must be destroyed.ถ้าคุณได้พบบันทึกนี้ ยานอิชิมูระและสิ่งประดิษฐ์นั้น ต้องถูกทำลาย! Dead Space: Downfall (2008)
Authorities have released this recording of the walkie-talkie communications between the robbers of LloydВґs Bank in Marylebone in the hopes that their voices may be identified by members of the public...เจ้าหน้าที่กำลังเผยแพร่บันทึกวิทยุสื่อสาร การพูดคุยระหว่าง พวกโจรปล้นธนาคารลอยด์ในมาร์ลีโบน โดยหวังว่าเสียงของพวกมัน The Bank Job (2008)
Yes, sir, specifically the installation of a voice-activated recording system.ใช่ครับท่าน โดยขอเฉพาะเจาะจงไปยังการติดตั้ง ระบบบันทึกเสียงที่ทำงานโดยการตรวจจับคลื่นเสียง Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
If you're asking whether I used the recording equipment, the answer's yes.ถ้าคุณจะถามว่า ผมใช้เครื่องมือบันทึกเสียงนั้นหรือไม่ นะ คำตอบ คือว่า ใช้ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
He has a recording of my conversation with Martin.เขามีเทป บันทึกเสียงที่หนูคุยกับมาร์ติน Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Destroy that recording.ทำลายบันทึกเสียงนั้นซะ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
But so help me... destroy that recording... and save what's left of this family.ช่วยหนู... ทำลายบันทึกเสียงนั้นซะ และรักษาสิ่งที่เหลือของครอบครัวเราไว้ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Ellen parsons, do you give your voluntary consent to have this recording device placed on your person?เอลเลน พาร์สัน คุณยินยอมที่จะเป็น อาสาสมัคร และให้ติดเครื่องบันทึกนี้ในตัวคุณ? I Lied, Too. (2009)
REAL ABEL ON RECORDING You don't think you might need more time?คุณไม่คิดหรือ ว่าคุณต้องการเวลา The Fourth Kind (2009)
REAL ABBEY ON RECORDING No, this is something I have to do thisไม่ นี่เป็นอะไรที่... ฉันจำเป็นต้องทำ ฉัน... The Fourth Kind (2009)
WILL ON RECORDING A small number continue to experience debilitating sleep disorders, and this seems to be the trend throughout Nome, and a cause remains unknownบันทึกเสียงจริง ผู้คนจำนวนหนึ่งเกิดภาวะทรุดโทรมเพราะนอนไม่หลับอย่างต่อเนื่อง ดูจะเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโนม The Fourth Kind (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recordingA telephone recording tells you what time the concert starts.
recordingMPEC-4 AVC recording practical test: It was always easy to use, now the picture and sound quality is high too.
recordingPlease play it back for me after you've finished the recording.
recordingThe speedometer is recording 100 mph now.
recordingWe have a complete set of the recordings of Beethoven's symphonies.
recordingWe used the transcripts of the recordings of telephone conversations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องบันทึก[N] recorder, See also: recording device, Count unit: เครื่อง
เครื่องบันทึกเสียง[N] tape recorder, See also: recording device, recorder, audiotape, Example: เจ้าหน้าที่ได้บันทึกคำให้การของ เขาไว้ในเครื่องบันทึกเสียง, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องที่ใช้เปลี่ยนพลังงานเสียงให้เป็นรูปอื่นซึ่งบันทึกเก็บไว้ได้ เช่นบันทึกลงบนแถบแม่เหล็กหรือลงบนร่องจานเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึกเทป[n. exp.] (bantheukthēp) EN: recording tape   FR: bande d'enregistrement [f]
ห้องอัดเสียง[n. exp.] (hǿng atsīeng) EN: recording room   FR: studio d'enregistrement [m]
การบันทึกเสียง[n. exp.] (kān bantheuk sīeng) EN: sound recording   FR: prise de son [f]
เทป[n.] (thēp) EN: recording tape   FR: bande d'enregistrement [f]
เทปบันทึกเสียง[n. exp.] (thēp ban theuk sīeng) EN: recording tape   FR: bande d'enregistrement [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RECORDING    R AH0 K AO1 R D IH0 NG
RECORDINGS    R IH0 K AO1 R D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recording    (v) (r i1 k oo1 d i ng)
recordings    (n) (r i1 k oo1 d i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufnahme {f} | Aufnahmen {pl}recording | recordings [Add to Longdo]
Registrierpegel {m}recording gauge [Add to Longdo]
Tonstudio {n} | im Tonstudiorecording studio | at the recording studios [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アテレコ[, atereko] (n) (abbr) (from 当て + recording) dubbing; voice over [Add to Longdo]
オービス[, o-bisu] (n) automatic camera for detecting and recording speeding vehicles (from Orbis - brand name) [Add to Longdo]
オンザフライ書き込み[オンザフライかきこみ, onzafurai kakikomi] (n) {comp} on-the- fly recording [Add to Longdo]
スキャントーク[, sukyanto-ku] (n) Scan Talk (brand name for a barcode system for recording and playing back brief sequences of sound) [Add to Longdo]
ゼロ復帰記録[ゼロふっききろく, zero fukkikiroku] (n) {comp} return-to-zero recording; RZ [Add to Longdo]
ダビング[, dabingu] (n,vs) (1) (See 吹き替え) dubbing; adding a new audio (usu. voice) track to an existing video, film, etc.; (2) dubbing; re-recording existing video or audio data to a new DVD, tape, etc.; (P) [Add to Longdo]
データ記録装置[データきろくそうち, de-ta kirokusouchi] (n) {comp} Data Recording Device [Add to Longdo]
デジタルレコーディング;デジタル・レコーディング[, dejitarureko-deingu ; dejitaru . reko-deingu] (n) digital recording [Add to Longdo]
デジタル録音[デジタルろくおん, dejitaru rokuon] (n) digital recording [Add to Longdo]
ニューシングル;ニュー・シングル[, nyu-shinguru ; nyu-. shinguru] (n) (1) new single (by a recording artist); (2) person of marriageable age who remains single (e.g. to focus on their career) (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゼロ復帰記録[ぜろふっききろく, zerofukkikiroku] return-to-zero recording, RZ (abbr.) [Add to Longdo]
データ記録装置[データきろくそうち, de-ta kirokusouchi] Data Recording Device [Add to Longdo]
ビット密度[ビットひみつ, bitto himitsu] bit density, recording density [Add to Longdo]
レコーディング[れこーでいんぐ, reko-deingu] recording [Add to Longdo]
レコーディング細目[レコーディングさいもく, reko-deingu saimoku] recording item [Add to Longdo]
レコーディング年[レコーディングねん, reko-deingu nen] year of recording [Add to Longdo]
レコードライブラリ[れこーどらいぶらり, reko-doraiburari] sound recordings library, record library [Add to Longdo]
位相コード化[いそうコードか, isou ko-do ka] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
位相符号化[いそうふごうか, isoufugouka] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]
位相変調記録[いそうへんちょうきろく, isouhenchoukiroku] phase modulation recording, phase encoding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Record \Re*cord"\ (r?*k?rd"), v. t. [imp. & p. p. {Recorded}; p.
   pr. & vb. n. {Recording}.] [OE. recorden to repeat, remind,
   F. recorder, fr. L. recordari to remember; pref. re- re- +
   cor, cordis, the heart or mind. See {Cordial}, {Heart}.]
   1. To recall to mind; to recollect; to remember; to meditate.
    [Obs.] "I it you record." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To repeat; to recite; to sing or play. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They longed to see the day, to hear the lark
       Record her hymns, and chant her carols blest.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   3. To preserve the memory of, by committing to writing, to
    printing, to inscription, or the like; to make note of; to
    write or enter in a book or on parchment, for the purpose
    of preserving authentic evidence of; to register; to
    enroll; as, to record the proceedings of a court; to
    record historical events.
    [1913 Webster]
 
       Those things that are recorded of him . . . are
       written in the chronicles of the kings. --1 Esd. i.
                          42.
    [1913 Webster]
 
   {To record a deed}, {mortgage}, {lease}, etc., to have a copy
    of the same entered in the records of the office
    designated by law, for the information of the public.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recording \Re*cord"ing\, a.
   Keeping a record or a register; as, a recording secretary; --
   applied to numerous instruments with an automatic appliance
   which makes a record of their action; as, a recording gauge
   or telegraph.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recording
   n 1: a signal that encodes something (e.g., picture or sound)
      that has been recorded
   2: the act of making a record (especially an audio record); "she
     watched the recording from a sound-proof booth" [syn:
     {recording}, {transcription}]
   3: a storage device on which information (sounds or images) have
     been recorded

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top