Search result for

recorder

(62 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recorder-, *recorder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recorder[N] ผู้บันทึก, See also: เครื่องบันทึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recorder(รีคอร์ด'เดอะ) n. ผู้บันทึก,เครื่องบันทึก
casette tape-recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยตลับเทป
tape recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยสายเทป
wire recordern. เครื่องบันทึกและเล่นเสียงด้วยสายเหล็กที่เป็นแม่เหล็ก, See also: wire recording n.

English-Thai: Nontri Dictionary
recorder(n) เครื่องบันทึกเสียง,ผู้บันทึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recorderพนักงานทะเบียน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
recorder (n) ขลุ่ย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your recorder is all fixed now. Hold on, please.แค่เซ็นชื่อตรงนี้แล้วรอสักครู่ ขอโทษทีนะครับ ครับ ว่าไงครับ Scandal Makers (2008)
I need to know how to access the digital recorder.ผมขอทราบวิธีการเข้าระบบบันทึกเสียงแบบดิจิตอลนี้ นะครับ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Right into the tape recorder.แวป จะต้องไปอยู่ในที่อัดเทปเลย Crime Doesn't Pay (2009)
You'll be so glad you had that tape recorder.คุณจะดีใจมาก คุณมีเครื่องบันทึกเทป Crime Doesn't Pay (2009)
Me, on the other hand, he sees as an insignificant little man, barely worth mentioning as he talks into his annoying, penis-shaped tape recorder.ฉัน รึอีกอย่าง เขามองเห็นว่าชายผู้ไม่สำคัญ แทบจะไม่มีคุณค่าในสายตา เหมือนที่เขาพูดจาใส่ที่อัดเทปอัจฉริยะของเขานั่นแหละ Crime Doesn't Pay (2009)
- Bruce's tape recorder.-ที่อัดเทปของบรูซ Crime Doesn't Pay (2009)
Hey. Has anybody seen my tape recorder?เฮ้ มีใครเห็นที่อัดเทปของผมไหม? Crime Doesn't Pay (2009)
Wouldn't you love to hear what Bruce said into his tape recorder on the ride home?คุณคงไม่ชอบฟังสิ่งที่บรู๊ซพูด ในเครื่องบันทึกเทปของเขา ตอนกลับบ้าน Crime Doesn't Pay (2009)
When you stole that tape recorder, you said it was a one time thing, an impulsive act of revenge.ตอนที่คุณขโมย เครื่องอัดเสียงนั่น คุณบอกว่ามันแค่ ครั้งเดียวเท่านั้น เป็นการกระทำที่ขาดการไตร่ตรอง \ เพื่อแก้แค้น The Story of Lucy and Jessie (2009)
that's your recorder.นี่คือเครื่องบันทึกของคุณ Dirty Harry (2009)
When the plane was crashing down from the sky, the son had a tape recorder, and then he recorded his last words in that tape recorder.ดังนั้นอาจถูกบันทึกในขณะที่เครื่องกำลังจะตก ลูกชายของคุณได้อัดเทปเอาไว้ ในเทปมันเป็นการอัดเสียงนะ Postman to Heaven (2009)
My son worked as an editor at a publishing house, so he always carried a camera and tape recorder.ลูกชายของฉันแก้ไขสิ่งต่างๆ, เขาถ่ายรูปและอัดเสียงของเขาไว้ Postman to Heaven (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recorderBob and Mary play the recorder.
recorderI got a video cassette recorder cheap at that shop.
recorderI paid 40,000 yen for this tape recorder.
recorderIs this your tape recorder?
recorderI want to have this cassette recorder fixed.
recorderMy cassette tape recorder needs fixing.
recorderMy tape recorder is compatible with your amplifier.
recorderThe tape recorder has recorded his voice.
recorderThe tape recorder is a useful aid to teaching.
recorderThe tape recorder was lying on the table.
recorderThey will buy a recorder.
recorderThis tape recorder is not new.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บันทึก[N] recorder, See also: secretary (for a meeting), Syn. คนบันทึก, Example: ผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บันทึกสถิติในการทดสอบครั้งนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่จดข้อความไว้เพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน,
เครื่องบันทึก[N] recorder, See also: recording device, Count unit: เครื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนบันทึก[n. exp.] (khon bantheuk) EN: recorder   
เครื่องบันทึกเสียง[X] (khreūang bantheuk sīeng) EN: tape recorder   FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m]
เครื่องเล่นเทป[X] (khreūang len thēp) EN: tape recorder ; tape deck ; cassette player ; cassette recorder   FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m] ; enregistreur à bandes [m]
ผู้บันทึก[n.] (phūbantheuk) EN: recorder ; secretary (for a meeting) ; memoirist   
ผู้จดบันทึก[n. exp.] (phū jot bantheuk) EN: memoirist ; recorder (of a meeting)   
วิทยุเทป[n. exp.] (witthayu thep) EN: radio cassette recorder   FR: deck radio-cassette [m] ; combiné radio-cassette [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RECORDER    R IH0 K AO1 R D ER0
RECORDER    R IY0 K AO1 R D ER0
RECORDERS    R IH0 K AO1 R D ER0 Z
RECORDERS    R IY0 K AO1 R D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recorder    (n) (r i1 k oo1 d @ r)
recorders    (n) (r i1 k oo1 d @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
DVDレコーダー[ディーブイディーレコーダー, dei-buidei-reko-da-] (n) DVD recorder [Add to Longdo]
ICレコーダー[アイシーレコーダー, aishi-reko-da-] (n) IC recorder [Add to Longdo]
VTR[ブイティーアール;ブイティアール(ik), buitei-a-ru ; buiteia-ru (ik)] (n) (See ビデオテープレコーダー) videotape recorder; VTR [Add to Longdo]
オートチェンジャー[, o-tochienja-] (n) auto-changer (tape recorder) [Add to Longdo]
オートリバース[, o-toriba-su] (n) automatic reverse tape-recorder (wasei [Add to Longdo]
カセットテープレコーダー[, kasettote-pureko-da-] (n) cassette tape recorder [Add to Longdo]
カセットレコーダー[, kasettoreko-da-] (n) cassette recorder [Add to Longdo]
タイムレコーダー[, taimureko-da-] (n) time clock; time recorder [Add to Longdo]
テープレコーダー[, te-pureko-da-] (n) tape recorder; (P) [Add to Longdo]
テレコ[, tereko] (n) (abbr) tape recorder [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
记录器[jì lù qì, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] recorder, #84,305 [Add to Longdo]
记录员[jì lù yuán, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ ㄩㄢˊ, / ] recorder, #95,785 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フライトデータレコーダー[ふらいとでーたれこーだー, furaitode-tareko-da-] flight data recorder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recorder \Re*cord"er\ (r?*k?rd"?r), n.
   1. One who records; specifically, a person whose official
    duty it is to make a record of writings or transactions.
    [1913 Webster]
 
   2. The title of the chief judical officer of some cities and
    boroughs; also, of the chief justice of an East Indian
    settlement. The Recorder of London is judge of the Lord
    Mayor's Court, and one of the commissioners of the Central
    Criminal Court.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) A kind of wind instrument resembling the flageolet.
    [Obs.] "Flutes and soft recorders." --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recorder
   n 1: equipment for making records [syn: {recorder}, {recording
      equipment}, {recording machine}]
   2: someone responsible for keeping records [syn: {registrar},
     {record-keeper}, {recorder}]
   3: a barrister or solicitor who serves as part-time judge in
     towns or boroughs
   4: a tubular wind instrument with 8 finger holes and a fipple
     mouthpiece [syn: {fipple flute}, {fipple pipe}, {recorder},
     {vertical flute}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rec.
 
 1. (kıs.) receipt, record, recorder.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top