Search result for

reconciliation

(42 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reconciliation-, *reconciliation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reconciliation[N] การทำให้ปรองดองกันอีก, See also: การไกล่เกลี่ยให้, Syn. conciliation, reconcilement, rapprochement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reconciliation(เรคเคินซิลลิเอ'เชิน) n. การประนีประนอม,การไกล่เกลี่ย,การทำให้คืนดีกัน,การทำให้ลงรอยกัน, Syn. rapprochment

English-Thai: Nontri Dictionary
reconciliation(n) การประนีประนอม,การคืนดี,การไกล่เกลี่ย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reconciliationการปรองดอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reconciliationการปรองดอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reconciliationความสมานฉันท์ [TU Subject Heading]
reconciliationการปรองดองและลดความเป็นศัตรูต่อกัน [การทูต]
Reconciliationการพิสูจน์ยอด [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Reconciliation starts here.- ความสมานฉันท์ เริ่มต้นที่นี่.. Invictus (2009)
- Reconciliation, sir?- สมานฉันท์เหรอครับ? Invictus (2009)
Yes, reconciliation, Jason.ใช่แล้ว สมานฉันท์.. เจสัน Invictus (2009)
We all yearn for reconciliation, for catharsis.เราทุกคนโหยหาความปรองดองสำหรับถ่าย Inception (2010)
Trampling the President's reconciliation.กระทืบดอกไม้ของประธานาธิบดี Dae Mul (2010)
My beloved brother, who banished me here for eternity to look after our father, now seeks reconciliation.พี่ชายสุดที่รักของข้า ผู้เนรเทศข้าลงนรกชั่วกัปชั่วกัลป์ เพื่อมาดูแลพ่อ แต่ตอนนี้มองหา ความสมานฉันท์ Wrath of the Titans (2012)
Usually, you two are the king and queen of reconciliation.จริงๆแล้วพ่อกับเขาก็เหมือนคู่แห่งการปรองดอง Salon of the Dead (2012)
I've been doing some thinking, and it's time for reconciliation.ใช่ ฉันมาคิดๆดูแล้ว มันได้ว่ากลับมาคืนดีกันแล้วล่ะ Get Out of My Life (2012)
He's going to leave with her. If he does, there'll be no chance of reconciliation with Arthur.เขากำลังจะจากไปพร้อมนาง \ ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีโอกาสที่จะประณีประณอมกับอาร์เธอร์อีก The Drawing of the Dark (2012)
Well, it has been over six weeks since your failed reconciliation attempt with Emily.มันผ่านมา 6 อาทิตย์แล้วตั้งแต่ ลูกล้มเหลวในการพยายาม กลับไปคืนดีกับเอมิลี่ Masquerade (2013)
Heh heh. Reconciliation isn't really her thing.การคืนดีมันไม่ใช่แนวของเธอหรอก Original Sin (2013)
Choose the slow reconciliation towards what you can get rather than what you always hoped for.เลือกการทำใจรับอย่างช้าๆ รับสิ่งที่จะหาได้แทนที่จะเป็นสิ่งที่หวัง T2 Trainspotting (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reconciliationHe says racial reconciliation and nation building will be the aims of his government.
reconciliationThey scorned our attempts at reconciliation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การกลืน[N] harmonization, See also: reconciliation, Syn. การกลมกลืน, Example: การกลืนวัฒนธรรมตะวันตกเข้ากับวัฒนธรรมไทย เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลมากสำหรับคนไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปรองดอง[n.] (kān prøngdøng) EN: reconciliation   
ง้อ[v.] (ngø) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to   FR: intercéder ; essayer de se réconcilier

CMU English Pronouncing Dictionary
RECONCILIATION    R EH2 K AH0 N S IH2 L IY0 EY1 SH AH0 N
RECONCILIATIONS    R EH2 K AH0 N S IH2 L IY0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reconciliation    (n) (r e2 k @ n s i2 l i ei1 sh @ n)
reconciliations    (n) (r e2 k @ n s i2 l i ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interessenausgleich {m}reconciliation of interests [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
講和(P);媾和[こうわ, kouwa] (n,vs) reconciliation; peace; (P) [Add to Longdo]
手打ち[てうち, teuchi] (n) (1) making noodles by hand; (2) striking a deal; coming to an agreement; reconciliation; (3) killing with bare hands [Add to Longdo]
手打ち式[てうちしき, teuchishiki] (n) hand-clapping ceremony (of reconciliation) [Add to Longdo]
仲直り[なかなおり, nakanaori] (n,vs) reconciliation; make peace with; (P) [Add to Longdo]
復縁[ふくえん, fukuen] (n,vs) reconciliation (with one's spouse, adopted child, etc.) [Add to Longdo]
融和[ゆうわ, yuuwa] (n,vs,adj-no) harmony; reconciliation; (P) [Add to Longdo]
融和を図る;融和をはかる[ゆうわをはかる, yuuwawohakaru] (exp,v5r) to try to be reconciled (with); to take measures to bring about reconciliation [Add to Longdo]
融和路線[ゆうわろせん, yuuwarosen] (n) policy of reconciliation [Add to Longdo]
和解[わかい(P);わげ, wakai (P); wage] (n,vs,adj-no) (1) reconciliation; settlement; accommodation; compromise; mediation; rapprochement; (2) (わかい only) (legal) settlement; (3) (arch) translation of a foreign language into Japanese; (P) [Add to Longdo]
和睦[わぼく, waboku] (n,vs) reconciliation; peace; rapprochement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reconciliation \Rec`on*cil`i*a"tion\ (-s?l`?*?"sh?n), n. [F.
   r['e]conciliation, L. reconciliatio.]
   1. The act of reconciling, or the state of being reconciled;
    reconcilenment; restoration to harmony; renewal of
    friendship.
    [1913 Webster]
 
       Reconciliation and friendship with God really form
       the basis of all rational and true enjoyment. --S.
                          Miller.
    [1913 Webster]
 
   2. Reduction to congruence or consistency; removal of
    inconsistency; harmony.
    [1913 Webster]
 
       A clear and easy reconciliation of those seeming
       inconsistencies of Scripture.     --D. Rogers.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Reconcilement; reunion; pacification; appeasement;
     propitiation; atonement; expiation.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reconciliation
   n 1: the reestablishing of cordial relations [syn:
      {reconciliation}, {rapprochement}]
   2: getting two things to correspond; "the reconciliation of his
     checkbook and the bank statement" [syn: {reconciliation},
     {balancing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top