Search result for

recommend

(80 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recommend-, *recommend*, recommen
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recommend[VT] แนะนำ, See also: ชี้แนะ, Syn. advise, suggest
recommend[VT] รับรอง, See also: สนับสนุน, Syn. approve, commend, endorse
recommend[VT] ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ, See also: ทำให้อยากได้
recommend[VT] ฝากฝัง, See also: มอบ, Syn. entrust
recommender[N] ผู้แนะนำ, See also: ผู้ชี้แนะ
recommend as[PHRV] แนะนำว่าเป็น
recommend to[PHRV] แนะนำให้กับ, See also: ยกย่องกับ, Syn. commend to
recommend to[PHRV] เสนองาน
recommend to[PHRV] เชื่อใจใน, See also: ศรัทธาใน, Syn. commend to
recommend for[PHRV] ยกย่องสำหรับ, Syn. commend for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recommend(เรค'คะเมนดฺ) vt. แนะนำ,ชี้แนะ,เสนอแนะ,ฝากฝัง,มอบ,ทำให้อยากได้,ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ vi. แนะนำ, See also: recommendable adj. recommendation n. recommendatory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
recommend(vt) รับรอง,มอบ,ฝากฝัง,ชี้แนะ,เสนอแนะ
recommendation(n) การรับรอง,การชี้แนะ,การมอบ,จดหมายแนะนำ,การเสนอแนะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recommendationการแนะนำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
recommendationข้อเสนอแนะ คำแนะนำ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I couldn't focus. You'll get no letter of recommendation from me.ผมจดจ่อกับมันไม่ได้เลย เธอจะไม่ได้รับจดหมายรับรองการทำงานจากฉัน New Haven Can Wait (2008)
It seems you only have one letter of recommendationดูเหมือนว่าเธอจะมีจดหมายยืนยันแค่ฉบับเดียว New Haven Can Wait (2008)
To read these and write you a recommendation.มาช่วยอ่านงานของนายแหละ New Haven Can Wait (2008)
She was trying to get me a recommendation?- เธอกำลังช่วยรับรองฉันอยู่ There Might be Blood (2008)
This doesn't concern someone who has a sports recommendation.นี่ีมันไม่เกี่ยวกับที่เค้าแนะนำเลยนะ Akai ito (2008)
He has a soccer recommendation.He has a soccer recommendation. Akai ito (2008)
I recommend my dad's curry rice.ฉันขอแนะนำ แกงกะหรี่ฝีมือพ่อฉัน Akai ito (2008)
May I recommend that only those who are qualified for these delicate peace talks participate in them.ข้าขอแนะนำว่าพวกเขาเหมาะสมมาก สำหรับการเจรจาสันติที่ละเอียดอ่อนอย่างนี้ Bombad Jedi (2008)
Yes, since you've resigned, our Secretary Kim recommended him to me immediately.ใช่ ตั้งแต่คุณยอม เลขาคิม ก็แนะนำเขาให้ผมในทันที Beethoven Virus (2008)
Yes, as safe as it can be. In a place that you recommended.แน่นอน ปลอดภัยเท่าที่เป็นได้ ในสถานที่ที่คุณแนะนำมา The Bank Job (2008)
Which you recommended.ซึ่งคุณก็แนะนำเอง The Bank Job (2008)
You talked to Joint Chiefs, what do they recommend?คุณคุยกับพวกสมาชิกแล้ว แนะนำยังไงบ้าง? Vantage Point (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recommendAre there any types of cuisine or restaurants that you could recommend?
recommendBeauty is a letter of recommendation which it is almost impossible to ignore.
recommendCan you recommend a good camera?
recommendCan you recommend a good dictionary to me?
recommendCan you recommend a good play?
recommendCan you recommend any vegetarian dishes?
recommendCan you recommend me a place to stay in London?
recommendCan you recommend something?
recommendCan you recommend your favorite shoe store?
recommendCould you recommend a nice restaurant near here.
recommendCould you recommend another hotel?
recommendDid anybody recommend us to you?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
ข้อแนะนำ[n.] (khønaenam) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction   FR: conseil [f] ; recommandation [f] ; suggestion [f]
แนะนำ[v.] (naenam) EN: suggest ; advise ; recommend ; counsel ; give advice ; guide   FR: recommander ; suggérer ; conseiller ; proposer
แนะนำ[adj.] (naenam) EN: recommended   FR: recommandé
แนะนำว่าดี[v. exp.] (naenam wā dī) EN: recommend   FR: recommander
หนังสือแนะนำ[n. exp.] (nangseū naenam) EN: letter of introduction ; letter of recommendation   
หนังสือรับรอง[n. exp.] (nangseū raprøng) EN: certificate ; letter of recommendation   FR: lettre de recommandation [f] ; certificat [m]
รายการอาหารแนะนำ[n. exp.] (rāikān āhān naenam) EN: recommended dishes   

CMU English Pronouncing Dictionary
RECOMMEND    R EH2 K AH0 M EH1 N D
RECOMMENDS    R EH2 K AH0 M EH1 N D Z
RECOMMENDED    R EH2 K AH0 M EH1 N D AH0 D
RECOMMENDING    R EH2 K AH0 M EH1 N D IH0 NG
RECOMMENDATION    R EH2 K AH0 M AH0 N D EY1 SH AH0 N
RECOMMENDATIONS    R EH2 K AH0 M AH0 N D EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recommend    (v) (r e2 k @ m e1 n d)
recommends    (v) (r e2 k @ m e1 n d z)
recommended    (v) (r e2 k @ m e1 n d i d)
recommending    (v) (r e2 k @ m e1 n d i ng)
recommendation    (n) (r e2 k @ m e n d ei1 sh @ n)
recommendations    (n) (r e2 k @ m e n d ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ITU勧告[アイティーユーかんこく, aitei-yu-kankoku] (n) {comp} ITU Recommendation [Add to Longdo]
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
メーカー希望価格[メーカーきぼうかかく, me-ka-kiboukakaku] (n) manufacturer's recommended price [Add to Longdo]
リコメンデーション[, rikomende-shon] (n) recommendation [Add to Longdo]
レコメンデーション[, rekomende-shon] (n) recommendation [Add to Longdo]
一押し;いち押し;一推し;いち推し[いちおし, ichioshi] (n) (1) recommendation; (something) highly recommended; (vs) (2) to recommend [Add to Longdo]
横綱審議委員会[よこづなしんぎいいんかい, yokodunashingiiinkai] (n) Yokozuna Deliberation Committee; body that recommends promotion of sumo wrestlers to grand champions [Add to Longdo]
勧め(P);薦め;奨め[すすめ, susume] (n,vs) (See お勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement; (P) [Add to Longdo]
勧める(P);薦める(P);奨める[すすめる, susumeru] (v1,vt) to recommend; to advise; to encourage; to offer (wine); (P) [Add to Longdo]
勧告[かんこく, kankoku] (n,vs,adj-no) advice; counsel; remonstrance; recommendation; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保送[bǎo sòng, ㄅㄠˇ ㄙㄨㄥˋ, ] recommend (for admission to school) [Add to Longdo]
引进[yǐn jìn, ˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] recommend; introduce from elsewhere [Add to Longdo]
推荐[tuī jiàn, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ, / ] recommend; recommendation [Add to Longdo]
推荐信[tuī jiàn xìn, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ, / ] recommendation letter [Add to Longdo]
推荐书[tuī jiàn shū, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨ, / ] recommendation letter [Add to Longdo]
举荐[jǔ jiàn, ㄐㄩˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] recommend (a person) [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] recommend (a person) [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, / ] recommend (a person) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recommend \Rec`om*mend"\ (r?k`?m*m?nd"), v. t. [imp. & p. p.
   {Recommended}; p. pr. & vb. n. {Recommending}.] [Pref. re- +
   commend: cf. F. recommander.]
   1. To commend to the favorable notice of another; to commit
    to another's care, confidence, or acceptance, with
    favoring representations; to put in a favorable light
    before any one; to bestow commendation on; as, he
    recommended resting the mind and exercising the body.
    [1913 Webster]
 
       Maecenas recommended Virgil and Horace to Augustus,
       whose praises . . . have made him precious to
       posterity.              --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To make acceptable; to attract favor to.
    [1913 Webster]
 
       A decent boldness ever meets with friends,
       Succeeds, and e'en a stranger recommends. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To commit; to give in charge; to commend.
    [1913 Webster]
 
       Paul chose Silas and departed, being recommended by
       the brethren unto the grace of God.  --Acts xv. 40.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recommend
   v 1: push for something; "The travel agent recommended strongly
      that we not travel on Thanksgiving Day" [syn: {recommend},
      {urge}, {advocate}]
   2: express a good opinion of [syn: {commend}, {recommend}]
   3: make attractive or acceptable; "Honesty recommends any
     person"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top