Search result for

recognition

(72 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recognition-, *recognition*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recognition(เรคเคิกนิช'เชิน) n. การจำได้,การจำแนกออก,การรู้จัก,การยอมรับ,การทักทาย,การแสดงว่าเห็นคุณค่า,การแสดงว่ารู้จัก,การแสดงความขอบคุณ, See also: recognitive adj. recognitory adj.
pattern recognitionการรู้จำแบบหมายถึงเทคนิคในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้
precognition(พรีคอกนิช'เชิน) n. การล่วงรู้มาก่อน., See also: precognitive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
recognition(n) การสำนึก,ความเอาใจใส่,การจำได้,การรู้จัก,การทักทาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recognitionการรู้จำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
recognition๑. การรับรอง (รัฐ, รัฐบาลใหม่)๒. การอนุญาตให้อภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recognitionการยอมรับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
recognition๑. การรับรอง (รัฐ, รัฐบาลใหม่)๒. การยอมรับนับถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recognitionการรู้จำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recognition, de factoการรับรองโดยพฤตินัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recognition, de jureการรับรองโดยนิตินัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
recognitionการรับรอง [การทูต]
Recognition (International law)การรับรอง (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Face recognition hasn't come up with a single hit.การจำแนกใบหน้ายังไม่ได้แม้แต่ภาพเดียว Odyssey (2008)
This is truly an accomplishment worthy of recognition.นี่เป็นความสำเร็จ ที่ควรค่าแก่การจดจำจริงๆ Lair of Grievous (2008)
He goes in and out of states of recognition.เขามีสภาวะกึ่งหลงลืม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
But what was left of them were bits and pieces far beyond recognitionนอกจากสิ่งนี้แล้ว ที่เหลือกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนจำไม่ได้ Three Kingdoms (2008)
Facial recognition solves for a match Torettoโปรแกรมจดจำใบหน้า ตรวจเจอ โทเร็ตโต้ Fast & Furious (2009)
probably using facial recognition algorithms.อาจจะกำลังใช้โปรแกรมในการจำใบหน้า Chapter Five 'Exposed' (2009)
And I will distribute recognition codes and credentials.และฉันจะเป็นคนกระจายให้อีกที Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I remind you that no one is leaving until I give the order, and you know how it works, voice recognition.ฉันบอกแล้วว่าจะไมม่ีใครออกจากตึก ก่อนที่ฉันจะสั่ง และ นายก็รู้ว่าต้องใช้เสียงของฉันสั่งเท่านั้น [Rec] 2 (2009)
-Voice recognition requested. Owen.โอเว่น [Rec] 2 (2009)
Incorrect voice recognition.สัญญานเสียงไม่ถูกต้อง [Rec] 2 (2009)
Voice recognition requested.ขอยืนยันสัญญาณเสียง [Rec] 2 (2009)
Doctor, respond. Voice recognition requested.Doctor ตอบกลับด้วย ขอยืนยันสัญญาณเสียง [Rec] 2 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recognitionDetachment provides perspective, which in turn permits a certain amount of pattern recognition.
recognitionHe gave me a smile of recognition.
recognitionHe glanced at her with no sign of recognition.
recognitionHe has become thin beyond all recognition.
recognitionIn order to gain media recognition, sometimes AIDS patients have to push themselves into the public eye.
recognitionI was surprised at her immediate recognition of me.
recognitionShe gave me a smile of recognition.
recognitionSuch things as the textbook controversy, lack of recognition of historical events, and the prime minister's worshipping at the Yasukuni Shrine have caused discord with China.
recognitionThe body had burned beyond recognition.
recognitionThe social structure has changed beyond recognition.
recognitionThe world has paid due recognition to her ability.
recognitionWhen you speak of a pay-raise before recognition, I am inclined to think you are putting the cart before the horse.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับรู้[n.] (kān raprū) EN: recognition . perception   
การรับรู้ปัญหา[n. exp.] (kān raprū panhā) EN: problem recognition   
คำกล่าวขวัญ[n.] (kham klāokhwan) EN: mention ; acknowledgment ; citation ; recognition   
ความสำนึก[n.] (khwām samneuk) EN: consciousness ; awareness ; recognition   FR: conscience [f] ; le sens de [m]
ซอฟต์แวร์ตรวจจับอารมณ์[n. exp.] (søpwaē trūat jap ārom) EN: emotion-recognition software   FR: logiciel de reconnaissance des émotions [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RECOGNITION    R EH2 K AH0 G N IH1 SH AH0 N
RECOGNITION'S    R EH2 K IH0 G N IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recognition    (n) (r e2 k @ g n i1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anerkennung {f}; Bestätigung {f} | Anerkennungen {pl}; Bestätigungen {pl}recognition | recognitions [Add to Longdo]
Mustererkennung {f}recognition of pattern [Add to Longdo]
Spracherkennung {f}recognition of speech; speech recognition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンラインパターン解析認識システム[オンラインパターンかいせきにんしきシステム, onrainpata-n kaisekininshiki shisutemu] (n) {comp} online pattern analysis and recognition system [Add to Longdo]
ディジタル検出遅延時間[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] (n) {comp} recognition time [Add to Longdo]
パターン認識[パターンにんしき, pata-n ninshiki] (n) pattern recognition [Add to Longdo]
レコグニション[, rekogunishon] (n) recognition [Add to Longdo]
慰労[いろう, irou] (n,vs) recognition of services [Add to Longdo]
慰労会[いろうかい, iroukai] (n) party given in recognition of a person's services [Add to Longdo]
穎脱[えいだつ, eidatsu] (n,vs) gaining recognition; rising above one's fellows [Add to Longdo]
音声認識[おんせいにんしき, onseininshiki] (n,adj-no) (See 音認) voice recognition; speech recognition [Add to Longdo]
音声認識技術[おんせいにんしきぎじゅつ, onseininshikigijutsu] (n) {comp} voice recognition technology [Add to Longdo]
音認[おんにん, onnin] (n) (abbr) (See 音声認識) voice recognition; speech recognition [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
认出[rèn chū, ㄖㄣˋ ㄔㄨ, / ] recognition; to recognize, #10,342 [Add to Longdo]
口语字词识别[kǒu yǔ zì cí shí bié, ㄎㄡˇ ㄩˇ ㄗˋ ㄘˊ ㄕˊ ㄅㄧㄝˊ, / ] recognition of spoken word [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディジタル検出遅延時間[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] recognition time [Add to Longdo]
パターン認識[パターンにんしき, pata-n ninshiki] pattern recognition [Add to Longdo]
音声認識[おんせいにんしき, onseininshiki] voice recognition, speech recognition [Add to Longdo]
音声認識技術[おんせいにんしきぎじゅつ, onseininshikigijutsu] voice recognition technology [Add to Longdo]
画像パターン認識[がぞうパターンにんしき, gazou pata-n ninshiki] pictorial pattern recognition [Add to Longdo]
光学的文字認識[こうがくてきもじにんしき, kougakutekimojininshiki] optical character recognition, OCR (abbr.) [Add to Longdo]
磁気インク文字読み取り装置[じきインクもじよみとりそうち, jiki inku mojiyomitorisouchi] Magnetic Ink Character Reader (or Recognition), MICR [Add to Longdo]
磁気インク文字認識[じきいんくもじにんしき, jikiinkumojininshiki] magnetic ink character recognition, MICR (abbr.) [Add to Longdo]
自動ボリューム認識[じどうボリュームにんしき, jidou boryu-mu ninshiki] AVR, Automatic Volume Recognition [Add to Longdo]
自動ボリューム認識機能[じどうボリュームにんしききのう, jidou boryu-mu ninshikikinou] AVR, Automatic Volume Recognition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recognition \Rec`og*ni"tion\ (r[e^]k`[o^]g*n[i^]sh"[u^]n), n.
   [L. recognitio: cf. F. recognition. See {Recognizance}.]
   The act of recognizing, or the state of being recognized;
   acknowledgment; formal avowal; knowledge confessed or avowed;
   notice.
   [1913 Webster]
 
      The lives of such saints had, at the time of their
      yearly memorials, solemn recognition in the church of
      God.                   --Hooker.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recognition
   n 1: the state or quality of being recognized or acknowledged;
      "the partners were delighted with the recognition of their
      work"; "she seems to avoid much in the way of recognition
      or acknowledgement of feminist work prior to her own" [syn:
      {recognition}, {acknowledgment}, {acknowledgement}]
   2: the process of recognizing something or someone by
     remembering; "a politician whose recall of names was as
     remarkable as his recognition of faces"; "experimental
     psychologists measure the elapsed time from the onset of the
     stimulus to its recognition by the observer" [syn:
     {recognition}, {identification}]
   3: approval; "give her recognition for trying"; "he was given
     credit for his work"; "give her credit for trying" [syn:
     {recognition}, {credit}]
   4: coming to understand something clearly and distinctly; "a
     growing realization of the risk involved"; "a sudden
     recognition of the problem he faced"; "increasing recognition
     that diabetes frequently coexists with other chronic
     diseases" [syn: {realization}, {realisation}, {recognition}]
   5: (biology) the ability of one molecule to attach to another
     molecule that has a complementary shape; "molecular
     recognition drives all of biology, for instance, hormone and
     receptor or antibody-antigen interactions or the organization
     of molecules into larger biologically active entities"
   6: the explicit and formal acknowledgement of a government or of
     the national independence of a country; "territorial disputes
     were resolved in Guatemala's recognition of Belize in 1991"
   7: an acceptance (as of a claim) as true and valid; "the
     recognition of the Rio Grande as a boundary between Mexico
     and the United States"
   8: designation by the chair granting a person the right to speak
     in a deliberative body; "he was unable to make his motion
     because he couldn't get recognition by the chairman"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top