Search result for

reclin

(47 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reclin-, *reclin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recline[VI] เอนหลัง, See also: เอน, พิง, Syn. lean, lie down
recline[VI] ทำให้เอนไปข้างหลัง, Syn. loll, lean
recliner[N] เก้าอี้มีพนักพิงเอนไปด้านหลังได้, Syn. recliner chair

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recline(รีไคลน') vi. เอนไปข้างหลัง,พิง,เอนกาย,หนุน,เอกเขนก vt. ทำให้เอนไปข้างหลัง, See also: reclinable adj. reclination n. recliner n., Syn. lie back or down
reclining chairn. เก้าอี้นอน,เก้าอี้เอนกาย

English-Thai: Nontri Dictionary
recline(vi) เอนกาย,พิง,หนุน,ตั้งเอียงๆ,เอกเขนก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reclinate; decurved; recurvedโค้งลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
recliningพิงกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You mentioned something about the recliner?- คุณบอกว่ามีเก้าอี้เอน? Home (2010)
Champagne, langostino, fully reclining seats...แชมเปนจ์ โอ้ว ที่นั่งที่แสนสบาย Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Mm, reclining your body in a horizontal position?อืม เอนตัวไปข้างหลัง ทำตัวขนานกับพื้น? Second Chance at First Line (2011)
Yeah, I'm gonna recline and have a little sleep.ผมว่า ผมขอหลับซักงีบดีกว่านะ Pretty Red Balloon (2011)
Tall glass of Long Island iced tea in your hand while reclining on a chaise lounge.มือถือแก้วชาเย็นลองไอร์แลนด์ นอนเท้าแขนบนโซฟาสุดหรู Murder House (2011)
Reclinable me to write things ... Stories ..., I am easier.ฉันนั่งเขียนเรื่องราวต่างๆ แบบนิยายนะ House at the End of the Street (2012)
It's a cross between reclining Buddha and some wicked Afghani stuff.มันตัดกันอยู่ระหว่าง พระพุทธเจ้านอน และพวกของเลวๆ ของอาฟกานิสถาน Panama Red (2012)
Go back there and lay on the recliner and just wait for a cold one.กลับไปที่นั่นและวางอยู่บนเก้าอี้และ เพียงแค่รอให้เย็นหนึ่ง Transformers: Age of Extinction (2014)
- The seats don't recline... - Donnie! Donnie!ที่นั่งยังเอนไม่ได้ / ดอนนี่ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
Make sure she's kept in a reclined position, and that a continuous watch is kept on her IV.ต้องดูแลให้เธอนอนอยู่ตลอด และเฝ้าดูสายน้ำเกลือเธออยู่ตลอดด้วย Airplane! (1980)
Possibly reclining on a beach with a colada and some undisclosed companion.อาจจะนอนเล่นที่ชายหาด กับเบียร์และเพื่อนปริศนาสักคน Chuck Versus the Seduction (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reclinThat seat reclines further.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระนอน[N] reclining Buddha, Syn. พระไสยาสน์, พระพุทธไสยาสน์, Example: พระพุทธรูปองค์ที่รู้จักกันแพร่หลายทั้งในหมู่ชาวไทยชาวต่างประเทศคือพระนอนวัดโพธิ์หรือพระพุทธไสยาสน์ซึ่งมีความงามเป็นเอก, Count unit: องค์, Thai definition: พระพุทธรูปที่บรรทมตะแคงขวา
เอกเขนก[V] recline, See also: lie comfortably, Thai definition: เอนตัวลงเอาศอกข้างหนึ่งเท้ากับหมอนหรือพื้น
เอกเขนก[ADV] reclining, See also: comfortably, Example: พ่อนอนเอกเขนกอยู่บนเก้าอี้นอน, Thai definition: เอนตัวลงเอาศอกข้างหนึ่งเท้ากับหมอนหรือพื้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอน[v.] (ēn) EN: recline ; bend ; incline ; lean ; rest ; tend   FR: s'incliner ; pencher ; être couché
นอน [v.] (nøn) EN: lie down ; recline   FR: se coucher ; s'allonger
พระนอน [n. prop.] (Phranøn) EN: reclining Buddha   FR: Bouddha couché [m]
วัดพระเชตุพน[n. prop.] (Wat Phrachēttuphon) EN: Temple of the Reclining Buddha   
วัดพระเชตุวิมลมังคลาราม[n. prop.] (Wat Phrachēttuwimonmangkhlārām) EN: Temple of the Reclining Buddha   

CMU English Pronouncing Dictionary
RECLINER    R IH0 K L AY1 N ER0
RECLINING    R IH0 K L AY1 N IH0 NG
RECLINING    R IY0 K L AY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recline    (v) (r i1 k l ai1 n)
reclined    (v) (r i1 k l ai1 n d)
reclines    (v) (r i1 k l ai1 n z)
reclining    (v) (r i1 k l ai1 n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
リクライニングシート[, rikurainingushi-to] (n) reclining seat [Add to Longdo]
臥龍;臥竜[がりゅう;がりょう, garyuu ; garyou] (n) (1) great man; exceptional person hidden among the masses; (2) reclining dragon [Add to Longdo]
基礎試験[きそしけん, kisoshiken] (n) preclinical study; basic study [Add to Longdo]
寄っかかる;寄っ掛る[よっかかる, yokkakaru] (v5r) to lean against; to recline on [Add to Longdo]
寄り掛かる(P);寄りかかる;凭り掛かる;倚り懸かる;寄り掛る[よりかかる, yorikakaru] (v5r,vi) to lean against; to recline on; to lean on; to rely on; to depend on; (P) [Add to Longdo]
踏ん反り返る;ふんぞり返る[ふんぞりかえる, funzorikaeru] (v5r,vi) (1) to lie on one's back with legs outstretched; to recline; (2) to get cocky; to be arrogant [Add to Longdo]
凭れる(P);靠れる[もたれる, motareru] (v1,vi) (1) (uk) to lean against; to lean on; to recline on; (2) (uk) to lie heavy (on the stomach); to be uneasily digested; (P) [Add to Longdo]
凭れ椅子[もたれいす, motareisu] (n) reclining chair [Add to Longdo]
凭れ掛かる;凭れ掛る;靠れ掛かる;靠れ掛る;もたれ掛る[もたれかかる, motarekakaru] (v5r,vi) (1) to lean on; to recline on; (2) to rely on; to depend on [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
横卧[héng wò, ㄏㄥˊ ㄨㄛˋ, / ] recline [Add to Longdo]
卧佛[wò fó, ㄨㄛˋ ㄈㄛˊ, / ] reclining Buddha [Add to Longdo]
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, ] recline [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top