Search result for

reckon

(75 entries)
(0.0043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reckon-, *reckon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reckon[VT] นับ, See also: คำนวณ, Syn. count, calculate
reckon[VT] พิจารณาว่า, See also: ถือว่าเป็น, Syn. judge, regard
reckon[VT] คิด, Syn. believe, think
reckon as[PHRV] ประเมินว่าเป็น, See also: ตระหนักว่าเป็น, พิจารณาว่าเป็น, Syn. count as, regard as
reckon in[PHRV] นับรวม (ในกลุ่ม), Syn. count in
reckon to[PHRV] นับจากศูนย์ขึ้นไป, Syn. count from, count to
reckon up[PHRV] หาผลรวมของ, See also: คำนวณผลรวมของ, Syn. count up
reckon up[PHRV] เข้าใจธรรมชาติของ (คำไม่เป็นทางการ)
reckoning[N] การคำนวณ, Syn. computation, calculation
reckon for[PHRV] คำนวณ, See also: ประเมิน, คาดการณ์, Syn. bargain for, calculate for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reckon(เรค'เคิน) vt. นับ,คำนวณ,คิดคำนวณ,คิดบัญชี,ประเมิน,นับถือ,พิจารณา,คิด vi. นับ,คำนวณ,คิดบัญชี,คิด -Phr. (reckon with คาดคะเน)
reckoning(เรค'คะนิง) n. การนับ,การคำนวณ,การคิดบัญชี,การชำระบัญชี,เวลาใช้เงิน, Syn. count,computation
day of reckoningn. วันชำระบัญชี,ดูJudgment day

English-Thai: Nontri Dictionary
reckon(vt) นับ,คิด,คาดคะเน,สรุป,คำนวณ,ประเมิน,พิจารณา
reckoning(n) การนับ,การคำนวณ,การชำระบัญชี,การคิดบัญชี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I reckon you ought to connect the doohickey to the gizmo.ฉันคิดว่าคุณควรจะเชื่อมต่อ ดูฮิกี เพื่อ กิสโม Mad Max (1979)
What do you reckon?สิ่งใดที่คุณคิด? Mad Max (1979)
A man lives by his word, I reckon. I've kept mine, eh?คนเราต้องมีสัจจะ นายคงทำตามคำพูด ใช่มั้ย The Road Warrior (1981)
I reckon you got a bargain, don't you?ฉันก็ทำตามที่ตกลงแล้ว ไม่ใช่รึ The Road Warrior (1981)
You are what you eat, I reckon.แกเป็นอะไรก็ไปกินไอ้นั่น จำได้ไหม The Road Warrior (1981)
You'll reckon with me!เล่นกับใครไม่เล่นซะแล้ว ! Cinema Paradiso (1988)
"You'll reckon with me!""เล่นกับใครไม่เล่นซะแล้ว !" Cinema Paradiso (1988)
I reckon the Lintons will be sorry to lose her.พินิจดูแล้วลินตัน คงเศร้าใจน่าดูตอนหล่อนกลับมา Wuthering Heights (1992)
Force, as in we're a force to be reckoned with.กองทัพในขณะที่เรากำลังจะต้องคำนึงถึง Pulp Fiction (1994)
He's a jumper to be reckoned with, I'm telling you.เขาเป็นพวกชอบหาเรื่องใส่ตัว ผมจะบอกให้ Don Juan DeMarco (1994)
- What do you reckon?- คิดอะไรอยู่? The Education of Little Tree (1997)
I reckon Willow John likes you.ย่าคิดว่าวิลโล่ล์ จอห์น ชอบหลานนะ The Education of Little Tree (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reckonAh, I reckon you go straight down this prefectural road ...
reckonHe is a man to be reckoned with.
reckonI guess the time of reckoning has arrived at last.
reckonIn carrying out the plan, you should have reckoned with all possible difficulties.
reckonI reckoned on her to take my place.
reckonI reckon we'll see him once more.
reckonReckon the cost before you decide to purchase the car.
reckonShe reckoned that she had earned 1,500 dollars.
reckonThe rescue flight had to reckon with strong winds and freezing temperatures.
reckonYou can always reckon on me.
reckonYou're off in your reckoning.
reckonYou should reckon with her obstinate character.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่ว[V] predict, See also: reckon, estimate, guess, speculate, conjecture, work out, Syn. เดาสุ่ม, Example: ฉันว่าเขามั่วให้เราฟังมากกว่า อย่าไปเชื่อเขาเลย, Thai definition: คาดเดาโดยไม่รู้ความจริง
จับเวลา[V] reckon time, See also: count time, Example: นาฬิกาจะเริ่มจับเวลาหลังจากที่ผมอ่านคำถามจบ, Thai definition: ดูเวลาหาสถิติในการแข่งขันกีฬา, ดูเวลาให้ตรงตามที่กำหนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate   FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
เช็คบิล[x.] (chek bin) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up   FR: demander l'addition
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture   FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer
จับเวลา[v.] (japwēlā) EN: reckon time ; count time   FR: mesurer le temps
กรรมสนอง[xp] (kam sanøng) EN: reckoning ; his sins have caught up with him   
คำนวณ[v.] (khamnūan) EN: calculate ; compute ; estimate ; reckon ; figure ; count   FR: calculer ; compter
คะเน[v.] (khanē) EN: estimate ; approximate ; conjecture ; speculate ; guess ; anticipate ; expect ; predict ; forecast ; reckon ; surmise   FR: supputer ; évaluer ; spéculer ; conjecturer (litt.)
คิด[v.] (khit) EN: calculate ; reckon ; compute ; count ; charge   FR: calculer ; compter
คิดบัญชี[v. exp.] (khit banchī) EN: calculate ; count ; reckon ; work out accounts ; do accounts   FR: calculer ; compter
คิดเงิน[v. exp.] (khit ngoen) EN: calculate ; count ; reckon ; work out accounts ; do accounts   FR: faire l'addition ; faire la note

CMU English Pronouncing Dictionary
RECKON    R EH1 K AH0 N
RECKONS    R EH1 K AH0 N Z
RECKONED    R EH1 K AH0 N D
RECKONING    R EH1 K AH0 N IH0 NG
RECKONING    R EH1 K N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reckon    (v) (r e1 k @ n)
reckons    (v) (r e1 k @ n z)
reckoned    (v) (r e1 k @ n d)
reckoner    (n) (r e1 k @ n @ r)
reckoners    (n) (r e1 k @ n @ z)
reckoning    (v) (r e1 k @ n i ng)
reckonings    (n) (r e1 k @ n i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
会計[かいけい, kaikei] (n,adj-no) account; finance; accountant; treasurer; paymaster; reckoning; bill; (P) [Add to Longdo]
勘定[かんじょう, kanjou] (n,vs) calculation; counting; consideration; reckoning; settlement of an account; allowance; (P) [Add to Longdo]
計算[けいさん, keisan] (n,vs) (1) calculation; reckoning; count; (2) forecast; (P) [Add to Longdo]
決算日[けっさんび, kessanbi] (n) settlement day; day of reckoning [Add to Longdo]
数え[かぞえ, kazoe] (n) (abbr) (See 数え年・かぞえどし) old manner of reckoning one's age, newborns being considered a year old, with everyone adding one year to their age at New Year's [Add to Longdo]
数え年[かぞえどし, kazoedoshi] (n) old manner of reckoning one's age, newborns being considered a year old, with everyone adding one year to their age at New Year's [Add to Longdo]
星勘定[ほしかんじょう, hoshikanjou] (n) sumo term "counting stars" for reckoning score to date; how well something has gone (e.g. in terms of wins over losses) [Add to Longdo]
万年暦[まんねんごよみ, mannengoyomi] (n) perpetual calendar (for reckoning lucky and unlucky days) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
数一数二[shǔ yī shǔ ér, ㄕㄨˇ ㄧ ㄕㄨˇ ㄦˊ, / ] reckoned to be first or second best (成语 saw); one of the very best [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reckon \Reck"on\ (r[e^]k"'n), v. t. [imp. & p. p. {Reckoned}
   (r[e^]k"'nd); p. pr. & vb. n. {Reckoning}.] [OE. rekenen, AS.
   gerecenian to explain; akin to D. rekenen to reckon, G.
   rechnen, OHG. rehhan[=o]n (cf. Goth. rahnjan), and to E.
   reck, rake an implement; the original sense probably being,
   to bring together, count together. See {Reck}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. To count; to enumerate; to number; also, to compute; to
    calculate.
    [1913 Webster]
 
       The priest shall reckon to him the money according
       to the years that remain.       --Lev. xxvii.
                          18.
    [1913 Webster]
 
       I reckoned above two hundred and fifty on the
       outside of the church.        --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To count as in a number, rank, or series; to estimate by
    rank or quality; to place by estimation; to account; to
    esteem; to repute.
    [1913 Webster]
 
       He was reckoned among the transgressors. --Luke
                          xxii. 37.
    [1913 Webster]
 
       For him I reckon not in high estate. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To charge, attribute, or adjudge to one, as having a
    certain quality or value.
    [1913 Webster]
 
       Faith was reckoned to Abraham for righteousness.
                          --Rom. iv. 9.
    [1913 Webster]
 
       Without her eccentricities being reckoned to her for
       a crime.               --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   4. To conclude, as by an enumeration and balancing of
    chances; hence, to think; to suppose; -- followed by an
    objective clause; as, I reckon he won't try that again.
    [Prov. Eng. & Colloq. U. S.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: To number; enumerate; compute; calculate; estimate;
     value; esteem; account; repute. See {Calculate},
     {Guess}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reckon \Reck"on\, v. i.
   1. To make an enumeration or computation; to engage in
    numbering or computing. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To come to an accounting; to make up accounts; to settle;
    to examine and strike the balance of debt and credit; to
    adjust relations of desert or penalty.
    [1913 Webster]
 
       "Parfay," sayst thou, "sometime he reckon shall."
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {To reckon for}, to answer for; to pay the account for. "If
    they fail in their bounden duty, they shall reckon for it
    one day." --Bp. Sanderson.
 
   {To reckon on} {To reckon upon}, to count or depend on; to
    include as a factor within one's considerations.
 
   {To reckon with},
    (a) to settle accounts or claims with; -- used literally
      or figuratively.
    (b) to include as a factor in one's plans or calculations;
      to anticipate.
    (c) to deal with; to handle; as, I have to reckon with
      raising three children as well as doing my job.
      [1913 Webster +PJC]
 
         After a long time the lord of those servants
         cometh, and reckoneth with them. --Matt. xxv.
                          19.
      [1913 Webster]
 
   {To reckon without one's host}, to ignore in a calculation or
    arrangement the person whose assent is essential; hence,
    to reckon erroneously.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reckon
   v 1: expect, believe, or suppose; "I imagine she earned a lot of
      money with her new novel"; "I thought to find her in a bad
      state"; "he didn't think to find her in the kitchen"; "I
      guess she is angry at me for standing her up" [syn:
      {think}, {opine}, {suppose}, {imagine}, {reckon}, {guess}]
   2: judge to be probable [syn: {calculate}, {estimate}, {reckon},
     {count on}, {figure}, {forecast}]
   3: deem to be; "She views this quite differently from me"; "I
     consider her to be shallow"; "I don't see the situation quite
     as negatively as you do" [syn: {see}, {consider}, {reckon},
     {view}, {regard}]
   4: make a mathematical calculation or computation [syn:
     {calculate}, {cipher}, {cypher}, {compute}, {work out},
     {reckon}, {figure}]
   5: have faith or confidence in; "you can count on me to help you
     any time"; "Look to your friends for support"; "You can bet
     on that!"; "Depend on your family in times of crisis" [syn:
     {count}, {bet}, {depend}, {look}, {calculate}, {reckon}]
   6: take account of; "You have to reckon with our opponents";
     "Count on the monsoon" [syn: {reckon}, {count}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top