Search result for

recklessness

(24 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recklessness-, *recklessness*, recklessnes
English-Thai: Nontri Dictionary
recklessness(n) ความชะล่าใจ,ความเสี่ยง,ความไม่ยั้งคิด,ความบุ่มบ่าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recklessnessความประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't let your own recklessness blind you to the fact that Britney Spears is a genius pop-culture provocateur and a gateway drug to every out-of-control impulse ever created.อย่าปล่อยให้ความชะล่าใจของนาย ทำให้นายตาบอด ว่าบริทนีย์ สเปียรส์ เป็นอัจฉริยะ ด้านวัฒนธรรมเพลงป็อป นั่นเป็นยาเสพติดต่างหาก Britney/Brittany (2010)
I suppose I should be grateful that your vanity got in the way of your recklessness.ข้าว่าข้าควรจะซาบซึ้ง ที่ความยโสของเจ้า มาปะปนกับความประมาทสินะ You Win or You Die (2011)
His recklessness could destroy everything we've worked for.ความประมาทของเขาอาจจะทำลาย ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำกันมา Sunset (2012)
So my recklessness doesn't concern you.ดังนั้นความชะล่าใจของผม ไม่ได้ทำให้คุณเป็นกังวล Fromage (2013)
Your recklessness, your mistakes, are the reason why, when they sayความไม่ยั้งคิด ความผิดพลั้งของเธอ คือเหตุผลว่าทำไมเธอถึงไม่เชื่อ 2 Pi R (2013)
Deputy, despite this man's recklessness, could you book him with endangering our lives after the storm?คุณรักษาการณ์ เเม้ว่าเจ้าหมอนี่ มันจะห้าวไปหน่อย เเต่คุณคงจะเเจ้งความเขาว่า ว่าประทุษร้ายต่อชีวิตของพวกเรา หลังพายุผ่านพ้นไปได้ไหม ? Proteus (2013)
You see, Mr. Clark, the standard here is gross recklessness, and the D.A. believes that the jury will find your behavior to be really, really gross.ฉันคงโง่ถ้าคิดว่าคุณเปลี่ยนได้ ฉันรู้ว่าคุณเป็นยังไงตอนที่เราเริ่มคบกัน แต่ก็รู้ว่ายิ่งเปลี่ยนมากแค่ไหน Back from the Dead (2013)
This unsub has a confidence bordering on recklessness.อันซับคนนี้มีทั้งความมั่นใจ รวมทั้งบุ่มบ่ามด้วย Pay It Forward (2013)
But the recklessness of killing in such a public space suggests that this confidence may be stemming from a delusion.แต่ความเสี่ยงในการฆ่าในที่สาธารณะ บอกว่าความมั่นใจนี้ อาจเกิดมาจากภาพหลอน In the Blood (2013)
Thesaurus recklessness the mad recklessness...คำพ้อง "ไม่ยั้งคิด" "ไม่ยั้งคิดอย่างบ้าคลั่ง" Pola X (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recklessnessBecause of my recklessness, I have been playing a losing game since childhood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหละหลวม[N] recklessness, See also: heedlessness, carelessness, Syn. ความสะเพร่า, ความไม่รอบคอบ, ความไม่รัดกุม, Ant. ความรอบคอบ, Example: บริษัทเอกชนเชื่อว่าจากสัญญาเหล่านี้น่าจะพอบอกอะไรได้บ้างโดยเฉพาะความหละหลวมในการทำสัญญาที่อาจทำให้ กทม. เสียเปรียบ

CMU English Pronouncing Dictionary
RECKLESSNESS    R EH1 K L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recklessness    (n) (r e1 k l @ s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
向こう見ず;向う見ず;向こうみず[むこうみず, mukoumizu] (adj-na,n) recklessness; rashness; foolhardiness; temerity; (lit [Add to Longdo]
猪突[ちょとつ, chototsu] (n,vs) recklessness; foolhardiness [Add to Longdo]
蛮骨[ばんこつ, bankotsu] (n) brute courage; recklessness [Add to Longdo]
蛮勇[ばんゆう, banyuu] (n) foolhardiness; recklessness; savage valour; savage valor; brute courage; (P) [Add to Longdo]
無謀(P);無暴(iK)[むぼう, mubou] (adj-na,n) reckless; thoughtless; recklessness; (P) [Add to Longdo]
命知らず[いのちしらず, inochishirazu] (adj-na,n,adj-no) recklessness; daredevil; long-lasting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reckless \Reck"less\, a. [AS. reccele['a]s, r[=e]cele['a]s.]
   1. Inattentive to duty; careless; neglectful; indifferent.
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Rashly negligent; utterly careless or heedless.
    [1913 Webster]
 
       It made the king as reckless as them diligent. --Sir
                          P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Heedless; careless; mindless; thoughtless; negligent;
     indifferent; regardless; unconcerned; inattentive;
     remiss; rash.
     [1913 Webster] -- {Reck"less*ly}, adv. --
     {Reck"less*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recklessness
   n 1: the trait of giving little thought to danger [syn:
      {recklessness}, {foolhardiness}, {rashness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top