Search result for

recklessly

(33 entries)
(1.0741 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recklessly-, *recklessly*, reckless
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What are you doing, walking around so recklessly?นายมาทำอะไรที่นี่, ไม่ระวังตัวเลย Boys Over Flowers (2005)
Don't shoot recklessly.อย่ายิงส่งเดช.. Letters from Iwo Jima (2006)
Hey, Marge. Isn't it great being married to someone who's recklessly impulsive?เฮ้ มาร์จ มันยอดใช่ไหมที่ได้แต่งงานกับผู้ชายที่ใจเร็ว\ แบบไร้ความรับผิดชอบ The Simpsons Movie (2007)
DRIVING RECKLESSLY.-โอเค Normal (2008)
He was driving recklessly through your comatose village.เขาขับรถฉวัดเฉวียนในชุมชน Birthmarks (2008)
I need something to distract myself from the fact that you're driving my car pretty recklessly.ผมแค่ต้องการอะไรสักอย่าง มาเบี่ยงเบนความสนใจผม ...จากความจริงที่ว่า คุณกำลัง ขับรถผมได้ค่อนค้างหลุดโลกมาก Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
You recklessly loan people money knowing their financial limitationsปล่อยสินเชื่อโหดๆกับคนที่สิ้นไร้ไม้ตอก ทำลายทางเลือกด้านการเงินของพวกเขา Saw VI (2009)
Despite my miraculous ability to stay in sync with you... you still finish recklessly as ever.เพราะความสามารถไม่ธรรมดาของฉัน ถึงซิงค์กับเธอได้ เธอก็ยังเล่นมั่วซั่วเหมือนเคย Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
And Chuck and Sarah, I know, I know, they may have acted impulsively, recklessly, foolishly even, I don't know, but I do know this- these two were born to be spies- together.ชัค กับ ซาร่า ฉันรู้ เขาอาจจะ ใจร้อน สะเพร่า ซื่อบื้อ แม้ว่าฉันจะไม่รู้ Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Confucius said, "To be ignorant and act recklessly,"ขงจื๊อกล่าวว่า "การไม่รู้และกระทำไปโดยไม่ระมัดระวัง" Dong Yi (2010)
So recklessly.มันบุ่มบ่ามเกินไป Clone Cadets (2010)
You went out for dinner and ate recklessly, didn't you?เมื่อเย็นไปกินข้าวกับเพื่อนร่วมงานมาหรอ? Prosecutor Princess (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซี้ซั้ว[V] recklessly, See also: carelessly, indiscriminately, Syn. มั่ว, มั่วซั้ว, Example: ลูกน้องมันซี้ซั้วเอง ต้องไปหาความจริงจากเจ้านาย, Thai definition: ทำอะไรอย่างไม่มีหลักการหรือไม่ได้อิงข้อเท็จจริง, Notes: (จีน)
ซี้ซั้ว[V] recklessly, See also: carelessly, indiscriminately, Syn. มั่ว, มั่วซั้ว, Example: ลูกน้องมันซี้ซั้วเอง ต้องไปหาความจริงจากเจ้านาย, Thai definition: ทำอะไรอย่างไม่มีหลักการหรือไม่ได้อิงข้อเท็จจริง, Notes: (จีน)
ซี้ซั้ว[V] recklessly, See also: carelessly, indiscriminantly, Syn. มั่ว, มั่วซั้ว, Example: ลูกน้องมันซี้ซั้วเอง ต้องไปหาความจริงจากเจ้านาย, Thai definition: ทำอะไรอย่างไม่มีหลักการหรือไม่ได้อิงข้อเท็จจริง, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หละหลวม[adv.] (lalūam) EN: carelessly ; heedlessly ; recklessly ; negligently   FR: négligemment
มุทะลุ[v.] (muthalu) EN: be impetuous ; act rashly ; act recklessly ; act without thought ; be hot-tempered ; be rash ; be headstrong ; be hotheaded   
มุทะลุ[adv.] (muthalu) EN: impetuously ; rashly ; recklessly ; hastily ; impatiently   FR: impétueusement
ถลำ[v.] (thalam) EN: slip ; trip ; blunder; take a false step ; make a mistake ; break into; intrude; act or move recklessly   

CMU English Pronouncing Dictionary
RECKLESSLY    R EH1 K L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recklessly    (a) (r e1 k l @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
闇雲[やみくも, yamikumo] (adj-na,n) recklessly; blindly; at random [Add to Longdo]
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person [Add to Longdo]
口舌[くぜつ;こうぜつ, kuzetsu ; kouzetsu] (n,adj-no) talking recklessly; quarreling; quarrelling; curtain lecture; words; tongue [Add to Longdo]
遮二無二[しゃにむに, shanimuni] (adv) desperately; recklessly; rush headlong [Add to Longdo]
生き急ぐ[いきいそぐ, ikiisogu] (v5g,vi) (See 死に急ぐ) to live fast (and recklessly) [Add to Longdo]
八つあたりに[やつあたりに, yatsuatarini] (adv) indiscriminately; recklessly [Add to Longdo]
無闇に(P);無暗に[むやみに, muyamini] (adv) (uk) unreasonably; absurdly; recklessly; indiscreetly; at random; (P) [Add to Longdo]
妄りに;濫りに;猥りに[みだりに, midarini] (adv) without authority; without reason; arbitrarily; unnecessarily; indiscriminately; recklessly [Add to Longdo]
猛スピード[もうスピード, mou supi-do] (n) great speed; recklessly fast speed [Add to Longdo]
盲進[もうしん, moushin] (n,vs) rushing recklessly; presumption [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reckless \Reck"less\, a. [AS. reccele['a]s, r[=e]cele['a]s.]
   1. Inattentive to duty; careless; neglectful; indifferent.
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Rashly negligent; utterly careless or heedless.
    [1913 Webster]
 
       It made the king as reckless as them diligent. --Sir
                          P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Heedless; careless; mindless; thoughtless; negligent;
     indifferent; regardless; unconcerned; inattentive;
     remiss; rash.
     [1913 Webster] -- {Reck"less*ly}, adv. --
     {Reck"less*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recklessly
   adv 1: in a reckless manner

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top