Search result for

recital

(46 entries)
(0.0392 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recital-, *recital*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recital[N] การเล่นดนตรีเดี่ยว, See also: การเล่นดนตรี, Syn. performance
recital[N] การท่อง, See also: การอ่านออกเสียง
recital[N] การบรรยาย, See also: การสาธยาย, Syn. narration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recital(รีไซ'เทิล) n. การเล่นดนตรีเดี่ยว,การท่อง,การท่องให้ครูฟัง,การบรรยาย,อาขยาน,การอ่อนออกเสียง, Syn. retelling

English-Thai: Nontri Dictionary
recital(n) การบอกเล่า,การท่องอาขยาน,การบรรยาย,การสาธยาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recitalอารัมภบท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recital clauseบทนำกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, for the recital, more feeling!ทีนี้ สำหรับการเล่นเดี่ยว ใส่ความรู้สึกมากกว่านี้ The Joy Luck Club (1993)
My ballet recital.เทปบัลเล่ต์ของหนู Signs (2002)
My ballet recital.เทปบัลเล่ต์ของหนู Signs (2002)
I've always loved your music. I went to your recital.ผมชอบเพลงคุณมาก ผมเคยไปฟังการแสดงเดี่ยวของคุณ Eating Out (2004)
- What? - The eighth grade recital.อะไรเหรอ / ก็ตอนงานโชว์ดนตรีเกรด 8 American Pie Presents: Band Camp (2005)
The twins have a recital tomorrow morning at school.คู่แฝดมีงานแสดงดนตรีที่ ร.ร.พรุ่งนี้ The Devil Wears Prada (2006)
The girls' recital was absolutely wonderful.การแสดงของคู่แฝ่ดเยี่ยมมาก The Devil Wears Prada (2006)
YOU KNOW,YOU HAVE THAT RECITAL IN TWO WEEKS.นี่ ลูกจะมีการแสดงในอีกสองสัปดาห์แล้วนะ If There's Anything I Can't Stand (2007)
I don't know what I did wrong, but I shot the entire recital but, um, now it won't play back.ไม่รู้ไปกดอีท่าไหน ผมถ่ายการแสดงจนจบ แต่กลับเปิดดูไม่ได้ Pilot (2007)
DAD'S COMING TO MY SENIOR RECITAL NEXT WEEK.พ่อจะมาดูการแสดงดนตรีของเราสัปดาห์หน้าล่ะ Mother Said (2008)
OH,I GUESS I WON'T BE SEEING YOU AT THE RECITAL NOW.โอ้ พ่อว่าพ่อไปงานแสดงลูกไม่ได้แล้วล่ะ Mother Said (2008)
- That's true. - Nice recital.จริงของมัน /N สวนได้แจ่ม! Made of Honor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recitalI am listening to his recital.
recitalI am very happy about my son's success in his recital.
recitalMrs. Green, from whom my children have lessons in singing, is to have a recital next Sunday.
recitalRight, I said, shivering at this recital as a man would who gets hysterical while taking a shower if a bit of soap stings his eye.
recitalThe girl won the prize for her wonderful dancing at the recital.
recitalThere was a large audience at the piano recital last night.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสภา[n.] (sēphā) EN: Thai verse ; song recital   

CMU English Pronouncing Dictionary
RECITAL    R AH0 S AY1 T AH0 L
RECITALS    R AH0 S AY1 T AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recital    (n) (r i1 s ai1 t l)
recitals    (n) (r i1 s ai1 t l z)
recitalist    (n) (r i1 s ai1 t @ l i s t)
recitalists    (n) (r i1 s ai1 t @ l i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schilderung {f}; Aufführung {f}; Aufzählung {f} (von Details)recital (of details) [Add to Longdo]
Vortrag {m}; Solovortrag {m}; Konzert {n} | Vorträge {pl}recital | recitals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピアノリサイタル[, pianorisaitaru] (n) piano recital [Add to Longdo]
リサイタル[, risaitaru] (n) recital; (P) [Add to Longdo]
音楽会[おんがくかい;おんがっかい, ongakukai ; ongakkai] (n) concert; recital [Add to Longdo]
回向文[えこうもん, ekoumon] (n) {Buddh} closing recital that transfers the merit of the service to a buddha, a bodhisattva, or the dead [Add to Longdo]
競演[きょうえん, kyouen] (n,vs) recital contest; (P) [Add to Longdo]
吟唱;吟誦[ぎんしょう, ginshou] (n,vs) recital; recitation; chant(ing) [Add to Longdo]
頭書;頭書き[とうしょ(頭書);かしらがき, tousho ( tousho ); kashiragaki] (n) (1) headnote; heading; superscription; recitals; (adj-no) (2) above-mentioned; referred to above [Add to Longdo]
独演会[どくえんかい, dokuenkai] (n) (holding of) a solo recital or performance [Add to Longdo]
独唱会[どくしょうかい, dokushoukai] (n) vocal recital [Add to Longdo]
独奏[どくそう, dokusou] (n,vs,adj-no) (instrumental) solo; recital; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recital \Re*cit"al\ (r[-e]*s[imac]t"al), n. [From {Recite}.]
   1. The act of reciting; the repetition of the words of
    another, or of a document; rehearsal; as, the recital of
    testimony.
    [1913 Webster]
 
   2. A telling in detail and due order of the particulars of
    anything, as of a law, an adventure, or a series of
    events; narration. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is recited; a story; a narration.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) A vocal or instrumental performance by one person;
    -- distinguished from concert; as, a song recital; an
    organ, piano, or violin recital.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) The formal statement, or setting forth, of some
    matter of fact in any deed or writing in order to explain
    the reasons on which the transaction is founded; the
    statement of matter in pleading introductory to some
    positive allegation. --Burn.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Account; rehearsal; recitation; narration; description;
     explanation; enumeration; detail; narrative. See
     {Account}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recital
   n 1: the act of giving an account describing incidents or a
      course of events; "his narration was hesitant" [syn:
      {narration}, {recital}, {yarn}]
   2: performance of music or dance especially by soloists
   3: a public instance of reciting or repeating (from memory)
     something prepared in advance; "the program included songs
     and recitations of well-loved poems" [syn: {recitation},
     {recital}, {reading}]
   4: a detailed statement giving facts and figures; "his wife gave
     a recital of his infidelities"
   5: a detailed account or description of something; "he was
     forced to listen to a recital of his many shortcomings"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top