Search result for

recessing

(249 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recessing-, *recessing*, recess
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา recessing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *recessing*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recess[N] การหยุดพักผ่อน, See also: ช่วงหยุดพัก, Syn. rest, pause, interlude
recess[VT] หยุดพักผ่อน
recess[VI] ให้หยุดพักผ่อน
recession[N] การตกต่ำทางเศรษฐกิจ
recessive[ADJ] ซึ่งถอยกลับ, See also: ซึ่งถดถอย, Syn. receding, regressive
precession[N] การอยู่ข้างหน้า, See also: การนำหน้า, การมีอยู่ก่อน, Syn. precedence
recessional[ADJ] เกี่ยวกับการหยุดพัก
recessionary[ADJ] เกี่ยวข้องกับช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recess(รีเซส',รี'เซส) n. การหยุดพัก,การพักผ่อน,ช่วงระยะเวลาที่ศาลปิด,ข่วงระหว่างการปิดประชุม,การปิดภาคเรียน,เวิ้ง,อ่าว,ช่องหรือส่วนเว้าของกำแพง,ซอก,ที่ซ่อน,โพรง, vt. วางในซอกหรือช่อง,ใส่ในที่ลับ vi. พักผ่อน หยุดพัก ปิดภาคเรียน, See also: recesses n. ซอก
recession(รีเซส'เชิน) n. การถอย,การถอน,ส่วนเว้าเข้าของกำแพงหรืออาคาร,ระยะซบเซาของธุรกิจ,การตกต่ำของราคา ,การคืนกรรมสิทธิ์กลับเจ้าของเดิม,การมอบคืน, See also: recessional adj.
recessive(รีเซส'ซิฟว) adj. ถอย,ถอยกลับ,เกี่ยวกับลักษณะกรรมพันธุ์อ่อน n. ลักษณะกรรมพันธุ์อ่อน, See also: recessiveness n., Syn. receding ###A. forward

English-Thai: Nontri Dictionary
recess(n) ซอก,ที่ซ่อนเร้น,อ่าว,เวิ้ง,โพรง,ตอนใน,การปิดภาคเรียน
recession(n) การคืนทรัพย์ให้,การถอน,การตกต่ำ,ความซบเซา
recessive(n) ซึ่งถอยลง,ซึ่งซบเซา,ซึ่งตกต่ำลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recessionภาวะเศรษฐกิจถดถอย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recessionภาวะเศรษฐกิจถดถอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recessionการร่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
recession moraine; stadial moraineกองตะกอนธารน้ำแข็งถอยกลับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
recession, atrophic gingival; ulatrophyเหงือกฝ่อร่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recession, gingivalเหงือกร่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
recessive๑. ด้อย๒. ลักษณะด้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recessiveด้อย, ลักษณะด้อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
recessซอกเล็ก, โพรงเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recess๑. การพักการประชุม (สภานิติบัญญัติ)๒. การเลื่อนการนั่งพิจารณาคดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recess๑. การพักการนั่งพิจารณา (ก. วิ.)๒. การพักการประชุม (สภานิติบัญญัติ) (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recessionการดึงออก, การร่น, การหดห่างไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stadial moraine; recession moraineกองตะกอนธารน้ำแข็งถอยกลับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
atrophic gingival recession; ulatrophyเหงือกฝ่อร่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autosomal recessive inheritanceทายกรรมลักษณะด้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gingival recessionเหงือกร่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
inheritance, autosomal recessiveทายกรรมลักษณะด้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zones of recessionวิสัยใกล้ไกล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valve-seat recessionการสึกของบ่าลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ulatrophy; recession, atrophic gingivalเหงือกฝ่อร่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economic recessionความถดถอยทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Gingival recessionเหงือกร่น [TU Subject Heading]
Economic recessionเศรษฐกิจถดถอย [เศรษฐศาสตร์]
Recessionsภาวะเศรษฐกิจซบเซา [TU Subject Heading]
Autosomal Recessive Genetic Defectความผิดปกติของจีนที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ [การแพทย์]
Autosomal Recessive Traitโรคถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์แบบลักษณะด้อย [การแพทย์]
Canthal Recess, Innerบริเวณน้ำตาที่แอ่งมุมตา [การแพทย์]
Chin, Recessคางที่สั้นมากๆ [การแพทย์]
recession curverecession curve, กราฟน้ำแห้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
recession phaserecession phase, ช่วงน้ำแห้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
recessiveลักษณะด้อย, ลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถแสดงออกมาได้  เมื่อยีนที่ควบคุมลักษณะนั้นเป็นยีนเฮเทอโรไซกัส แต่ถ้าเป็นยีนฮอมอไซกัสก็จะแสดงลักษณะนั้นออกมาได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
precessionการหมุนควง, การหมุนของวัตถุรอบแกนหมุนของตัวเอง โดยปลายหนึ่งของแกนหมุนเป็นจุดตรึงและอีกปลายหนึ่งหมุนรอบแกนตรึงอีกแกนหนึ่ง เช่น การหมุนของลูกข่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Genes, Recessiveยีนส์ด้อย, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
well, I hate to call a recess before we've even started, but I think a few phone calls are in order;โธรป : เฮ้อ ผมเกลียดที่ต้องสั่งพักการพิจารณา ก่อนที่มันจะได้เริ่ม แต่ผมคิดว่ามีโทรศัพท์เข้ามา Changeling (2008)
What I'll do is grant a recess for lunch,ศาลขอหยุดการพิจารณาคดี ช่วงพักกลางวัน Eggtown (2008)
This court is now in recess.หยุดการพิจารณาคดีได้ Eggtown (2008)
Cutbacks, recession, depression-ถึงแม้จะกลัวนิด ๆ กับเรื่องแบบว่า The Girlfriend Experience (2009)
May we take a recess, please?เราขอหยุดพักก่อนได้มั๊ยครับ? I Knew You Were a Pig (2009)
I would like a short recess to speak to the witness about his state of mind.ฉันอยากจะกล่าวสั้นๆตรงนี้ เกี่ยวกับสภาวะจิตใจของพยานว่า Hey! Mr. Pibb! (2009)
It's the recession, pendejo.ก็เศรษฐกิจมันย่ำแย่นี่เพื่อน The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
And they decide to put us into recession... just when I'm about to buy a house.และพวกมันก็ตั้งใจทำให้พวกเราถังแตก ตอนที่ฉันกำลังจะซื้อบ้านพอดี Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
We've all seen you playing hopscotch at recess.พวกครูเห็นหนูเล่นตั้งเตตอนพักเรียน The Story of Lucy and Jessie (2009)
Recession's bad on payments, good on repo.ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำไม่มีเงินจ่ายค่างวด รถที่ยึดคืนทางออกที่ดี Fix (2009)
Sue, we're in a recession, and concessions must be made. I've laid off half the janitorial staff.เราต้องลดรายจ่าย ผมปลดภารโรงออกไปครึ่งนึง Showmance (2009)
I don't think so. I think it's time that, uh, we take a short recess.ฉันไม่คิดแบบนั้น ฉันคิดว่าเวลามันว่า อืม เราใช้เวลาพักผ่อนสั้น Justice (2009)
My ladies are so loaded they're recession-proof.ผู้หญิงของฉันคนใหญ่คนโต พวกเขากำลังพิสูจน์ภาวะถดถอย Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
And... the recessionและก็เศรษฐกิจที่ไม่ดี Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Today at recess, I don't want you wandering around alone on the perimeter.วันนี้ตอนพัก แม่ไม่อยากให้ลูก.. ..เดินเที่ยวตามสนามคนเดียว เข้าใจไหม Pilot (2009)
And did I tell you about our recession deals?ฉันบอกข้อเสนอพิเศษให้หรือยัง Pilot (2009)
Mr. Hammock's covering my class until after recess, and that's less than 30 minutes.มิสเตอร์แฮมมอคสอนแทนชั้นจนกว่าจะถึงช่วงหยุดพัก แล้วนั้นก็เหลือเวลาไม่ถึง30นาที Pilot (2009)
The only kind that's recession-proof.ประเภทที่ยังทำต่อไปได้ แม้เศรษฐกิจจะตกต่ำ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Antley-Bixler syndrome- a recessive congenital disorder characterized by malformations of the skeleton and the skull.อาการของโรค Antley-Bixler ลักษณะด้อยทางพันธุกรรม ที่ผิดปกติทำให้เกิดลักษณะพิเศษ ในการก่อตัวของโครงกระดูก และหัวกะโหลก A Night at the Bones Museum (2009)
Let's take a short recess.หยุดพักช่วงสั้นๆ สักครู่ Gimme Some Truth (2009)
Why didn't you call for a recess? Huh?ทำไมคุณไม่ขอ ให้มีการหยุด พักช่วงเสียล่ะ? Gimme Some Truth (2009)
You know, once in the fourth grade, I had to miss recess 'cause I purposely broke the rules of grammar.รู้ไหม ครั้งนึงตอน ป.4 ฉันพลาดช่วงเวลาพักไป เพราะว่าฉันผิดกฏเรื่องแกรมม่า How to Succeed in Bassness (2009)
It's caused by a recessive gene.- มันเป็นเพราะยีนส์ด้อยกรรมพันธุ์ Throwdown (2009)
- five-minute recess?พัก 5 นาทีมั้ยครับ? Advanced Criminal Law (2009)
In the bylaws about recesses, all right?ตามกฏแล้วมันไม่มีการขอพัก เข้าใจไหม? Advanced Criminal Law (2009)
That ms. perry was pretty odd before the recess.ที่คุณเพอร์รี่มีพฤติกรรมแปลกๆก่อนช่วงพัก Advanced Criminal Law (2009)
- Let's check the recesses. - Okay.ตำรวจวาติกัน? Angels & Demons (2009)
Flags continue to be flown at half-mast in the U.S. capital have significantly deteriorated developing global recession.ธงชาติยังคงชักครึ่งเสาที่รัฐสภา เกิดสภาวะตกต่ำอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ Repo Men (2010)
Can I ask for a recess, please?ความเชื่อทางศาสนามารวมกับการแพทย์ You Don't Know Jack (2010)
Just a couple of minutes, your honor. - Recess. - Thank you, your honor.ขอพักการไต่สวนก่อนได้มั้ยครับแค่สองสามนาที You Don't Know Jack (2010)
We will take a brief recess.โปรดอยู่ในความสงบด้วยค่ะ You Don't Know Jack (2010)
I went deep into the recess of her mind and found that secret place.ฉันเดินลึกเข้าไปในซอกของจิตใจของเธอและพบสถานที่ลับที่ Inception (2010)
This recession and all, can't afford being picky.และค่าใช้จ่าย จุกจิกสารพัด Night on the Sun (2010)
All these were reported stolen in '89, just before the last recession, so lots of bogus insurance claims.ตัดรายการออกไป ทั้งหมดคือรายงานเรืือที่ถูกขโมยไปในปี 1989 แค่ก่อนช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ ดังนั้นมีการเคลมประกันเท็จเยอะมาก มีเรือถูกขโมยไป 6 ลำ เจ้าของ 6 คน Episode #1.3 (2010)
It's one of those recessive genes.บางทีมันอาจเป็นเพราะพันธุกรรม English as a Second Language (2010)
Petroleum apocalypse, the education crisis, poverty, disease, not to mention the recession.วิกฤตการณ์ต่างๆ ความยากจน, เชื้อโรค แล้วยังไม่พูดถึงเศรษฐกิจถดถอยอีกนะ Touch of Eva (2010)
But for those without magic, the mandrake pierces the very recesses of the soul - twisting the unconscious into the very image of fear and dread.แต่สำหรับคนไร้เวทมนตร์ รากต้นแมนเดรกจะชอนไชเข้าไป ทุกเสี้ยวอณูของวิญญาณ บิดเกลียวจิตใต้สำนึกให้มองเห็น ภาพอันแสนน่าสะพรึงกลัวสยดสยอง The Tears of Uther Pendragon (2010)
Will we find him hidden in the deepest recesses of our brain?พระเจ้าผู้ซึ่งเป็นทั้งผู้สร้างและผู้พิทักษ์ หมวกกันน็อกพระเจ้าดร เพอซิงเออ ของกองกำลังของเราที่จะต้องพิจารณา ทบทวนรากฐานของ ประสบการณ์ของมนุษย์ Is There a Creator? (2010)
The mandrake pierces the very recesses of the soul, twisting the unconscious into the very image of fear and dread.รากต้นแมนเดรกจะชอนไชเข้าไป ทุกเสี้ยวอณูของวิญญาณ บิดเบือนจิตใต้สำนึก ให้กลายเป็นภาพน่ากลัวและน่าสยดสยอง The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
Okay, everyone. Recess. Come on!เอาล่ะ ไปพักได้แล้วล่ะ เด็กๆ Toy Story 3 (2010)
Come on, Ken. Recess don't last forever.มาเถอะ เคน เวลาพักไม่ได้มีตลอดไปนะ Toy Story 3 (2010)
Get rid of that monkey! Recess!นายต้องกำจัดเจ้าลิงนั่น Toy Story 3 (2010)
Thanks for telling me, man. You're burning money, we're in recession.ขอบใจที่ไม่บอกนะ นายเล่นเผาเงินนั่น,เรากำลังถังแตกนะ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Things are about to change around here. Recess is over.ต่อไปนี้เราจะเรียนหนัก ห้ามพัก! Bad Teacher (2011)
ANNIE: Well, I'm the genius that opened a bakery during the recession.เอาหละ,ชั้นเลิศในการเปิดร้านเบเกอรี่อยู่ในระหว่างฟื้นฟู Bridesmaids (2011)
- It's a recession, but we're still profitable.- เศรษฐกิจตกตำ่ แต่เรายังมีกำไร Horrible Bosses (2011)
They say that the best time to start any business is during a recession.มีคนเคยบอกว่า เป็นโอกาศที่ดี ที่จะเริ่มทําอะไรซักอย่างในช่วงขาลงของชีวิต Prom Queen (2011)
I don't know why or even what a recession is but it's my understanding that we're in one.ฉันไม่รู้ว่าช่วงขาลงของชีวิตจะมาเมื่อไหร่ แต่ฉันเริ่มจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันจะทําต่อไปแล้ว Prom Queen (2011)
The recession...เศรษฐกิจตกต่ำ Scream a Little Dream (2011)
I was supposed to marry Jason Sorensen at recess, but by the time my class got out there, he was already engaged to Chelsea Himmelfarb.ฉันสมควรจะได้แต่งงาน กับเจสัน โซเรนเซน ในช่วงปิดเรียน แต่ตอนนั้น ห้องฉันเรียนภาคสนาม เขาดันไปหมั้นกับ เชลซี ฮิมเมลฟาร์บ The Skank Reflex Analysis (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recessA recession is bound to come next year.
recessAs the recession set in, temporary employees were laid off one after another.
recessCorporate results deteriorated because of recession.
recessEven though we're supposedly in a recession, people are traveling abroad in record numbers this Golden Week holiday.
recessHe argued that the new policy was bound to drive the economy into recession.
recessHe is lively during recess.
recessIn spite of their tiny restaurant they managed to pull through the recession.
recessJapan is still struggling to emerge from recession.
recessLet's have some coffee during recess.
recessMy business is at a standstill because of the recession.
recessRecession is a temporary falling off of business activity during a period when such activity is generally is increasing.
recessSocial unrest may come about as a result of this long recession.
recessThe Congress went into recess.
recessThe Diet is now in recess in session.
recessThe Diet rose for summer recess.
recessThe Diet will go into recess next week.
recessThe economy has entered a recession.
recessThe joblessness rate went up to 5% for the recession.
recessThe judge called for a recess of two hours.
recessThe policy is bound to drive the economy into further recession.
recessThe recession has put the crunch on wage laborers.
recessThe recovery of Japan's economy, which has been in a recession for some time, is finally under way.
recessThe student are having a recess now.
recessThe students are having a recess now.
recessThe world economy is in recession now.
recessThousands of small businesses went under the during the recession.
recessWe have an hour's recess for lunch from twelve to one.
recessWe're in store for a recession.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาวะถดถอย[N] recession, Example: เงินยูโรถือกำเนิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยในระดับที่ย่ำแย่ที่สุด นับแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา, Thai definition: สภาพที่แย่ลงกว่าเดิม
ลักษณะด้อย[ADJ] recessive, Ant. ลักษณะเด่น, Example: ยีนลักษณะด้อยจะแฝงอยู่ในบิดามารดาซึ่งดูลักษณะเป็นปกติทุกประการ
วันหยุด[N] holiday, See also: vacation, recess, time off, break, leave, Example: โรงแรมนี้คนเยอะมากโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และปลายเดือน, Thai definition: วันที่ไม่ต้องทำงานเพื่อหารายได้หรือวันที่ไม่ต้องเรียนหนังสือเรียนหนังสือ
ตกต่ำ[V] decline, See also: be depressed, be in recession, Syn. ถดถอย, ต่ำ, เสื่อมถอย, เสื่อมลง, Ant. รุ่งโรจน์, ขึ้นสูง, Example: เศรษฐกิจของโลกในขณะนี้ตกต่ำอย่างมากจนทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในหลายประเทศ, Thai definition: มีฐานะหรือค่าลดลงกว่าเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงพัก[n. exp.] (chūang phak) EN: recess   FR: repos [m]
ล่า[v.] (lā) EN: retreat ; recess ; withdraw   FR: se retirer ; déguerpir ; reculer
ลักษณะด้อย[adj.] (laksana døi) EN: recessive   
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ[n. exp.] (phāwa sētthakit toktam) EN: economic recession   
เศรษฐกิจอ่อนตัว[n. exp.] (sētthakit øntūa) EN: economic recession   
เศรษฐกิจตกฅ่ำ[n. exp.] (sētthakit toktam) EN: economic depression ; economic recession ; cyclical downturn   FR: dépression [f] ; crise économique [f]
ซอก[n.] (søk) EN: nook ; corner ; niche ; recess ; crevice ; pit ; gorge   FR: fente [f] ; fissure [f] ; interstice [f] ; passage étroit [m] ; recoin [m] ; diverticule [m]
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: lessen ; weaken ; fade ; recede ; retreat ; be in recession ; regress ; deteriorate   
ตกต่ำ[v.] (toktam) EN: low ; decline ; diminish ; be reduced (to) ; take a fall ; go down ; fall off ; suffer a decline ; be depressed ; be in recession ; be down on one's luck ; be in low circumstances ; become impoverished   FR: décliner ; déprécier
เวลาเลิกเรียน[n. exp.] (wēlā loēk rīen) EN: recess   FR: récréation [f]
เวลาพัก[n. exp.] (wēlā phak) EN: recess   FR: récréation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RECESS    R AH0 S EH1 S
RECESS    R IY1 S EH0 S
RECESSED    R AH0 S EH1 S T
RECESSED    R IY1 S EH1 S T
RECESSES    R IY1 S EH0 S AH0 Z
RECESSIVE    R AH0 S EH1 S IH0 V
RECESSION    R IY2 S EH1 SH AH0 N
RECESSION    R AH0 S EH1 SH AH0 N
RECESSING    R IY2 S EH1 S IH0 NG
RECESSIONS    R AH0 S EH1 SH AH0 N Z
PRECESSION    P R IY0 S EH1 SH AH0 N
RECESSION'S    R IY2 S EH1 SH AH0 N Z
RECESSIONARY    R IY0 S EH1 SH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recess    (v) (r i1 s e1 s)
recessed    (v) (r i1 s e1 s t)
recesses    (v) (r i1 s e1 s i z)
recessing    (v) (r i1 s e1 s i ng)
recession    (n) (r i1 s e1 sh @ n)
recessive    (j) (r i1 s e1 s i v)
precession    (n) (p r i1 s e1 sh @ n)
recessions    (n) (r i1 s e1 sh @ n z)
precessions    (n) (p r i1 s e1 sh @ n z)
recessional    (n) (r i1 s e1 sh @ n l)
recessionals    (n) (r i1 s e1 sh @ n l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstech- und Einstechmeißel {m}parting-off and recessing tool [Add to Longdo]
Aussparung {f}recess [Add to Longdo]
Einbauleuchte {f}recessed luminaire [Add to Longdo]
Grundwasserrückgang {m}groundwater recession [Add to Longdo]
Kreuzschlitz {m}cross recess [Add to Longdo]
Pause {f} (Schule) | Pausen {pl} | kleine Pausebreak; recess [Am.] | breaks; recesses | short break; little break [Add to Longdo]
Präzession {f}; Kreiselbewegung {f}precession [Add to Longdo]
Rezession {f} | Rezessionen {pl}recession | recessions [Add to Longdo]
Rücktritt {m} | Rücktritte {pl}recession | recessions [Add to Longdo]
Rückgang {m}recessiveness [Add to Longdo]
Sommerloch {n}; Saure-Gurken-Zeit {f} [ugs.]silly season; summer recess [Add to Longdo]
Stiftschraube {f} [techn.] | Stiftschraube mit Bund | abgesetzte und abgestufte Stiftschraube | einfache Stiftschraube {f} [techn.]stud | collar stud | recessed and stepped stud | plain stud [Add to Longdo]
Uferzurücknahme {f}shore recession [Add to Longdo]
Unterbrechung {f}; Pause {f}recess [Add to Longdo]
rezessiv {adj}recessive [Add to Longdo]
vertagendrecessing [Add to Longdo]
vertagtrecessed [Add to Longdo]
zurücktretendrecessionary [Add to Longdo]
zurücktretend {adv}recessively [Add to Longdo]
zurückweichend; nachlassend {adj}recessive [Add to Longdo]
Absatz {m}recess [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベントリーリセッション[, inbentori-risesshon] (n) inventory recession [Add to Longdo]
グロースリセッション[, guro-surisesshon] (n) growth recession [Add to Longdo]
リセッション[, risesshon] (n) recession; (P) [Add to Longdo]
円高不況[えんだかふきょう, endakafukyou] (n) recession caused by the strong yen [Add to Longdo]
遠退き角[とおのきがく, toonokigaku] (n) angle of recess (of a gear) [Add to Longdo]
遠退き弧[とおのきこ, toonokiko] (n) arc of recess (of a gear) [Add to Longdo]
奥山[おくやま, okuyama] (n) remote mountain; mountain recesses; (P) [Add to Longdo]
休み[やすみ, yasumi] (n) (1) rest; recess; respite; (2) vacation; holiday; absence; suspension; (3) dormancy (of a silkworm prior to moulting); (P) [Add to Longdo]
休み時間[やすみじかん, yasumijikan] (n) recess; break time; break between classes; free period; recess time; recreation hour; time for recess [Add to Longdo]
休会[きゅうかい, kyuukai] (n,vs,adj-no) adjournment; recess [Add to Longdo]
休憩[きゅうけい, kyuukei] (n,vs) rest; break; recess; intermission; (P) [Add to Longdo]
休息時間[きゅうそくじかん, kyuusokujikan] (n) recess; break; breathing spell [Add to Longdo]
休廷[きゅうてい, kyuutei] (n,vs) court recess [Add to Longdo]
隅(P);角[すみ(P);すま(隅), sumi (P); suma ( sumi )] (n,n-suf) (1) corner; nook; recess; (n) (2) (角 only) (obsc) (See 目付柱) downstage right (on a noh stage); (P) [Add to Longdo]
隅っこ[すみっこ, sumikko] (n) (col) corner; nook; recess [Add to Longdo]
隈;曲;阿[くま, kuma] (n) (1) corner; nook; recess; (2) a shadow; a shade [Add to Longdo]
景気後退[けいきこうたい, keikikoutai] (n,adj-no) recession [Add to Longdo]
構造不況[こうぞうふきょう, kouzoufukyou] (n) structural recession [Add to Longdo]
骨休め[ほねやすめ, honeyasume] (n,vs) relaxation; recreation; recess [Add to Longdo]
歳差[さいさ, saisa] (n) (phenomenon of) precession of the equinoxes [Add to Longdo]
歳差運動[さいさうんどう, saisaundou] (n) (1) (motion of) precession of the equinoxes; (2) precession [Add to Longdo]
山陰[やまかげ(P);さんいん, yamakage (P); san'in] (n) (1) place in the shade of a mountain; shelter of the mountains; (2) (やまかげ only) mountain recess; (P) [Add to Longdo]
山奥[やまおく, yamaoku] (n,adj-no) mountain recesses; (P) [Add to Longdo]
自然休会[しぜんきゅうかい, shizenkyuukai] (n) (in the Diet) a spontaneous recess [Add to Longdo]
小憩[しょうけい, shoukei] (n,vs) a short break or breather; brief recess [Add to Longdo]
少憩[しょうけい, shoukei] (n,vs) short rest; recess [Add to Longdo]
深山[みやま(P);しんざん, miyama (P); shinzan] (n) mountain recess; deep in the mountains; (P) [Add to Longdo]
世界的不況[せかいてきふきょう, sekaitekifukyou] (n) global recession [Add to Longdo]
世界不況[せかいふきょう, sekaifukyou] (n) world recession [Add to Longdo]
潜性[せんせい, sensei] (n,adj-no) (obsc) (See 劣性) recessiveness [Add to Longdo]
退去[たいきょ, taikyo] (n,vs,adj-no) (1) departure; leaving; going away; evacuation; (2) recession; (P) [Add to Longdo]
中休み[なかやすみ, nakayasumi] (n,vs) rest; recess [Add to Longdo]
昼休み[ひるやすみ, hiruyasumi] (n-adv,n-t) lunch break; noon recess; noon rest period; (P) [Add to Longdo]
長期不況[ちょうきふきょう, choukifukyou] (n) prolonged recession; depression; protracted economic slump [Add to Longdo]
低迷[ていめい, teimei] (n,vs) hanging low (over); hovering around (price level); low hanging (e.g. clouds); sluggish (e.g. economy); slump; recession; (P) [Add to Longdo]
停会[ていかい, teikai] (n) adjournment; suspension of a meeting; recess of legislature [Add to Longdo]
鍋底[なべぞこ, nabezoko] (n) (inner) bottom of a pot; lingering recession [Add to Longdo]
鍋底景気[なべそこけいき, nabesokokeiki] (n) lingering recession; an economy that lingers in the doldrums after bottoming out [Add to Longdo]
不況[ふきょう, fukyou] (adj-na,n,adj-no) recession; depression; slump; (P) [Add to Longdo]
不況型[ふきょうかた, fukyoukata] (adj-f) (See 不況型倒産・ふきょうかたとうさん) recession-induced [Add to Longdo]
不況型倒産[ふきょうかたとうさん, fukyoukatatousan] (n) recession-induced bankruptcy [Add to Longdo]
不況対策[ふきょうたいさく, fukyoutaisaku] (n) antidepression policy; antirecession policy; counterrecession policy; economic recovery policy; remedy for depression [Add to Longdo]
不景気[ふけいき, fukeiki] (adj-na,n) business recession; hard times; depression; gloom; sullenness; cheerlessness; (P) [Add to Longdo]
遊び時間[あそびじかん, asobijikan] (n) playtime; recess [Add to Longdo]
劣性[れっせい, ressei] (n) (1) recessiveness; (adj-no) (2) recessive [Add to Longdo]
劣性遺伝[れっせいいでん, resseiiden] (n) recessive heredity [Add to Longdo]
劣性遺伝形質[れっせいいでんけいしつ, resseiidenkeishitsu] (n) recessive trait [Add to Longdo]
劣性遺伝子[れっせいいでんし, resseiidenshi] (n) recessive (gene) [Add to Longdo]
劣性形質[れっせいけいしつ, resseikeishitsu] (n) recessive trait; recessive character [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不景气[bù jǐng qì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] depression; recession; slump [Add to Longdo]
休惜[xiū xī, ㄒㄧㄡ ㄒㄧ, ] recess [Add to Longdo]
山旮旯[shān gā lá, ㄕㄢ ㄍㄚ ㄌㄚˊ, ] recess in mountains [Add to Longdo]
[gā, ㄍㄚ, ] see 旮旯, corner; nook; recess; out-of-the-way place [Add to Longdo]
旮旯[gā lá, ㄍㄚ ㄌㄚˊ, ] corner; nook; recess; out-of-the-way place [Add to Longdo]
旮旯儿[gā lá r, ㄍㄚ ㄌㄚˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 旮旯, corner; nook; recess; out-of-the-way place [Add to Longdo]
[lá, ㄌㄚˊ, ] see 旮旯, corner; nook; recess; out-of-the-way place [Add to Longdo]
岁差[suì chà, ㄙㄨㄟˋ ㄔㄚˋ, / ] the precession of the equinoxes [Add to Longdo]
墙旮旯[qiáng gā lá, ㄑㄧㄤˊ ㄍㄚ ㄌㄚˊ, / ] recess between walls [Add to Longdo]
经济衰退[jīng jì shuāi tuì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄕㄨㄞ ㄊㄨㄟˋ, 退 / 退] (economic) recession [Add to Longdo]
虞喜[Yú xǐ, ㄩˊ ㄒㄧˇ, ] Chinese astronomer (281-356) famous for determining the precession of the equinoxes [Add to Longdo]
隱性[yǐn xìng, ˇ ㄒㄧㄥˋ, ] recessive (gene) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Recess \Re*cess"\, v. t. [imp. & p. p. {Recessed}; p. pr. & vb.
     n. {Recessing}.]
     To make a recess in; as, to recess a wall.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top