Search result for

recently

(63 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recently-, *recently*, recent
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recently[ADV] เมื่อไม่นานมานี้, See also: เมื่อเร็วๆ นี้, Syn. lately, newly

English-Thai: Nontri Dictionary
recently(adv) เมื่อไม่นานนี้,เมื่อเร็วๆนี้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She was recently in a fashion show just for fun.เธอเพิ่งจะเดินแบบแฟชั่นโชว์ เพื่อความสนุกเท่านั้น New Haven Can Wait (2008)
And I don't know. I've--i've recentlyและฉันก็ไม่รู้ ฉันเพิ่งเห็น Pret-a-Poor-J (2008)
Have you looked at a map recently?คุณดูแผนที่บ้างหรือป่าว? Odyssey (2008)
I recently lost my mother.ฉันพึ่งจะเสียแม่มาไม่นาน Not Cancer (2008)
He could have recently gotten an intermittent arrhythmia.He could have recently gotten an intermittent arrhythmia. Adverse Events (2008)
I need to look at All the ones you've sold recently.ผมต้องการดูรูปทั้งหมดที่คุณขายไม่ได้ Adverse Events (2008)
Also, you seen her ass recently?คุณเห็นบั้นท้ายเธอเมื่อไม่นานมานี้ The Itch (2008)
For drugs used recently.สำหรับการใช้ยาในช่วงเร็วๆนี้ Emancipation (2008)
Not for drugs used before recently.ไม่ใช่สำหรับการใช้ยาที่นานมาแล้ว Emancipation (2008)
How recently were you...คุณ เอ่อ บ่อยแค่ไหน... Dying Changes Everything (2008)
You happen to pick up any recently?มีตัวไหนที่เพิ่งเก็บได้เมื่อไม่นานมานี้บ้างมั้ย? Downfall of a Droid (2008)
Well, I've been catching up recently. Believe.ก็ กำลังตามไม่ให้ตกเหรนอยู่นะ เพิ่งดูเร็วๆ นี้เอง Episode #1.5 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recentlyActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
recentlyA number of traffic accidents have happened recently.
recentlyA strange marine creature was found recently.
recentlyAtopic dermatitis has been increasing on babies recently.
recentlyA unique fossil of a tropical plant was found recently.
recentlyDirect flights between New York and Tokyo commenced recently.
recentlyFather has recently come back to Japan.
recentlyGeorge was describing a 30 pound bass he'd caught recently after fighting it for three hours.
recentlyGo easy on Bob. You know, he's been going though a rough period recently.
recentlyHave you been in contact with him recently?
recentlyHave you been in contact with Mr White recently?
recentlyHave you been in contact with one of your old school friends recently?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่าสุด[ADV] lately, See also: recently, Syn. ปัจจุบัน, Ant. แรก, Example: ล่าสุดรัฐบาลก็เข้ามาลากชวนเชิญฝ่ายค้านเข้าร่วมทำงานด้วย
เมื่อไม่นานมานี้[ADV] recently, Syn. เมื่อเร็วๆ นี้, ไม่นานมานี้, Ant. นานมาแล้ว, Example: เมื่อไม่นานมานี้ เกิดไฟไหม้ที่สลัมคลองเตย
หมู่นี้[ADV] recently, See also: at the present time, for the past few days, Syn. พักนี้, เดี๋ยวนี้, Example: หมู่นี้ใจคอผมไม่ค่อยอยู่กับตัว
ใหม่[ADV] newly, See also: recently, freshly, just, lately, anew, Syn. สดๆ ร้อนๆ, Example: บ้านนี้เพิ่งทาสีใหม่ๆ
หมาดๆ[ADV] recently, Syn. เร็วๆ นี้, Example: ภาพแห่งความสุขเพิ่งผ่านไปหมาดๆ ความจากพรากกันก็มาเยือนทันที
หยกๆ[ADV] just now, See also: recently, Syn. ไวๆ, สดๆ ร้อนๆ, Ant. เนิ่นนาน, Example: เหตุการณ์เช่นนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาหยกๆ ก็กลับมาเกิดขึ้นซ้ำอีก, Thai definition: เพิ่งทำมาเร็วๆ นี้, ในเวลาใกล้ๆ
ระยะหลังๆ[ADV] recently, See also: latterly, Example: โรคไข้เลือดออกพบมากในเด็กเล็ก แต่ในระยะหลังๆ มีแนวโน้มที่จะพบมากในเด็กโต
เมื่อไม่นานนี้[N] recently, See also: just, Example: เขาเพิ่งจบการศึกษาเมื่อไม่นานนี้
หลัดๆ[ADV] recently, See also: just a little while ago, a short time ago, Syn. ไวๆ, เร็วๆ, Example: ฉันเพิ่งจัดกระเป๋าอยู่หลัดๆ แล้วไม่ทันไรก็ต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านกับเขาก็เหมือนกัน
หมู่[N] at the present time, See also: recently, during this time, lately, Syn. ระยะเวลา, Example: หมู่นี้ผมไม่ค่อยได้ไปสังสรรค์กับเพื่อน เพราะงานเยอะมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอี่ยม[adv.] (īem ) EN: newly ; freshly ; recently   
ล่า[adv.] (lā) EN: newly ; recently ; freshly   
ใหม่[adv.] (mai) EN: newly ; recently ; freshly ; just ; lately ; anew   FR: nouvellement ; récement ; dernièrement ; fraîchement ; à nouveau
หมาด[adv.] (māt) EN: newly ; freshly ; recently   
หมาด ๆ[adv.] (māt-māt) EN: recently   
เมื่อไม่นานมานี้[adv.] (meūa mai nān mā nī) EN: recently   FR: il n'y a pas longtemps ; il y a peu ; récemment
เมื่อเร็ว ๆ นี้[adv.] (meūa reo-reo nī) EN: recently   FR: récemment
หมู่นี้[adv.] (mū nī) EN: at the present time ; for the past few days ; recently ; lately   FR: récemment
พักนี้[adv.] (phak nī) EN: recently   
เร็ว ๆ นี้[adv.] (reo-reo nī) EN: soon ; recent ; recently   FR: très prochainement ; très bientôt ; il y a peu de temps ; récemment

CMU English Pronouncing Dictionary
RECENTLY    R IY1 S AH0 N T L IY0
RECENTLY    R IY1 S AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recently    (a) (r ii1 s n t l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
最近[さいきん, saikin] Thai: เร็ว ๆ นี้ English: recently

Japanese-English: EDICT Dictionary
ここにきて[, kokonikite] (exp) (1) (id) came here; coming here; (2) recently [Add to Longdo]
この間(P);此の間[このあいだ(P);このかん, konoaida (P); konokan] (n-t,n-adv) (1) the other day; lately; recently; during this period; (2) (このかん only) meanwhile; in the meantime; (P) [Add to Longdo]
この頃(P);此の頃[このごろ(P);このころ, konogoro (P); konokoro] (n-adv,n-t) recently; nowadays; these days; now; at present; (P) [Add to Longdo]
この所;此の所[このところ, konotokoro] (n) (uk) lately; recently [Add to Longdo]
この節;此の節[このせつ, konosetsu] (n-adv) these days; now; recently [Add to Longdo]
この前(P);此の前(P)[このまえ, konomae] (n,adj-no) (1) some time ago; recently; lately; (2) last (Sunday, etc.); previous; (P) [Add to Longdo]
ごく最近;極最近[ごくさいきん, gokusaikin] (adj-no,n-adv,n-t) very recently; in the very recent past [Add to Longdo]
ニューアダルト[, nyu-adaruto] (n) person recently turned 20 (wasei [Add to Longdo]
鉛粉[なまりふん, namarifun] (n) white powder (lead carbonate) used in the past as face pigment and used in paint more recently [Add to Longdo]
過日[かじつ, kajitsu] (n-adv,n-t) recently; the other day [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
近来[jìn lái, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ, / ] recently; lately, #6,171 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recently \Re"cent*ly\ (r[=e]"sent*l[y^]), adv.
   Newly; lately; freshly; not long since; as, advices recently
   received.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recently
   adv 1: in the recent past; "he was in Paris recently"; "lately
       the rules have been enforced"; "as late as yesterday she
       was fine"; "feeling better of late"; "the spelling was
       first affected, but latterly the meaning also" [syn:
       {recently}, {late}, {lately}, {of late}, {latterly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top