Search result for

receipts

(30 entries)
(0.8087 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -receipts-, *receipts*, receipt
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These are the food receipts, the household expenses.มีบิลค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย กระจุกกระจิกในบ้าน As Good as It Gets (1997)
These are the receipts from all the prescriptions for the year.นี่เป็นใบเสร็จจากใบสั่งยา ทั้งหมดของปีนี้ As Good as It Gets (1997)
All right, save receipts on that. His address.โอเคเก็บใบเสร็จไว้ ที่อยู่ เขา Punch-Drunk Love (2002)
So he broke into the hair outlet, killed the owner... and he rifled through the sales receipts until he found what he needed.ดังนั้นเขาจึงบุกเข้าไปที่ร้านทำวิกผม ฆ่าเจ้าของร้าน... แล้วเขาค้นหาใบเสร็จรับที่ขายวิกผมไป Mr. Monk Gets Fired (2004)
You look very pleased with yourself. How are the receipts?หน้าตาสดชื่อดีนี่ ตั๋วขายเป็นไง? The Illusionist (2006)
Including this theater... and all the receipts from tonight's performance... which I offer with my sincere thanks.และค่าตั๋วจากการแสดงคืนนี้ ผมขอมอบให้ด้วยความขอบคุณ The Illusionist (2006)
Call the cops, security, the guy checking receipts.รีบแจ้งตำรวจ รปภ. คนตรวจใบเสร็จเร็ว Pilot (2007)
You know what, I'm going to go check with the bartender, see if I can get some receipts.เดี๋ยวฉันไปเช็คที่บาร์เทนเดอร์ ดูว่าจะขอใบเสร็จได้มั้ย Bang, Bang, Your Debt (2007)
How are the receipts tonight, Marco?เกิดอะไรกับฮิโระ? พวกนั้นเป็นใคร? Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
Okay, so back to these receipts.โอเค งั้นกลับมาที่ใบเสร็จนะ Sunday (2008)
These receipts are self-explanatory.ใบเสร็จพวกนี้มันอธิบายตัวเองอยู่แล้ว Sunday (2008)
Now, if the slap don't work, you cut them or you pay them but keep your receipts because this ain't the Mafia.เอาล่ะ ถ้าตบแล้วไม่ได้ผล นายก็แทงมัน ไม่ก็ยัดเงินให้มัน แต่ต้องมีใบเสร็จมาด้วย เพราะเราไม่ใช่มาเฟีย RocknRolla (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
receiptsThey substantiated their claim by producing dated receipts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายรับ[N] income, See also: receipts, revenue, takings, Syn. รายได้, Ant. รายจ่าย, Example: ไมโครคอมพิวเตอร์สามารถช่วยบันทึกเรื่องส่วนตัว จัดทำรายรับ รายจ่ายภายในบ้าน และรับส่งจดหมายได้, Thai definition: รายการรับ, เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์ใดๆ อันมีมูลค่าที่ได้รับหรือพึงได้รับ ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร อันเนื่องมาจากการประกอบกิจการ, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจัดเก็บภาษีอากร[n. exp.] (kān jat kep phāsī-ākøn) EN: public revenue ; revenue receipts ; tax receipts   
รายได้[n.] (rāidāi) EN: income ; revenue ; receipts ; turnover ; earnings ; proceeds   FR: revenu [m] ; produit [m] ; chiffre d'affaires [m] ; gain [m]
รายรับ[n.] (rairap) EN: revenue ; receipts ; turnover ; income ; earnings   FR: recette [f] ; encaisse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RECEIPTS    R AH0 S IY1 T S
RECEIPTS    R IY0 S IY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
receipts    (v) (r i1 s ii1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
受け払い;受払い[うけはらい, ukeharai] (n) receipts and payments [Add to Longdo]
受払い金[うけはらいきん, ukeharaikin] (n) receipts and payments; income and expenditure [Add to Longdo]
収入[しゅうにゅう, shuunyuu] (n) income; receipts; revenue; (P) [Add to Longdo]
収入金額[しゅうにゅうきんがく, shuunyuukingaku] (n) total receipts; income amount [Add to Longdo]
収納[しゅうのう, shuunou] (n,vs) crop; harvest; receipts; putting or stowing away; (P) [Add to Longdo]
出納[すいとう, suitou] (n,vs) receipts and expenditure (disbursements); (P) [Add to Longdo]
上がり高[あがりだか, agaridaka] (n) revenue; income; receipts; yield [Add to Longdo]
入場料[にゅうじょうりょう, nyuujouryou] (n) entrance fee; admission fee; gate receipts [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
单据[dān jù, ㄉㄢ ㄐㄩˋ, / ] receipts; invoices; transaction records [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  receipts
      n 1: the entire amount of income before any deductions are made
           [syn: {gross}, {revenue}, {receipts}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top