Search result for

receding

(33 entries)
(0.11 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -receding-, *receding*, reced
English-Thai: Nontri Dictionary
preceding(adj) อันก่อน,ที่มาก่อน,ที่ต้องปฏิบัติก่อน,นำหน้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The heavyset girl said I had a receding hairline, and I was a few pounds overweight.ไม่รู้ชาตินี้จะมีเมียได้หรือเปล่า Good Will Hunting (1997)
At the end of the Iast ice age, as the Iast glacier was receding from North America, the ice melted and a giant pool of fresh water formed in North America.ตอนสิ้นสุดยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้าย ขณะที่ธารน้ำแข็งสุดท้ายกำลังลดน้อยถอยลงในอเมริกาเหนือ ขณะที่ธารน้ำแข็งสุดท้ายกำลังลดน้อยถอยลง ในอเมริกาเหนือ An Inconvenient Truth (2006)
This is the canal that the fishing industry desperately tried to build to get to the receding shoreline.นี่คือคลองที่อุตสาหกรรมประมง ได้พยายามสร้างขึ้นอย่างสิ้นหวัง เพื่อไปให้ถึงชายฝั่งที่กำลังถอยห่างออกไป An Inconvenient Truth (2006)
[ Creature Receding ][Creature RecedingCity of Ember (2008)
Even on the world's highest peaks, in the heart of the Himalayas, eternal snows and glaciers are receding.แม้แต่จุดที่สูงที่สุดในโลก, ใจกลางเทือกเขาหิมาลัย หิมะและธารน้ำแข็งตลอดกาล กำลังลดลง Home (2009)
The waters are receding much faster than we thought, thank God.ระดับน้ำ ก็ลดลงเร็วกว่าที่เราคาด ขอบคุณพระเจ้า และ 2012 (2009)
- Your hairline's receding. - It's not.ไม่ คุณไม่ได้เปลี่ยน ไปเลยสักนิด Family Ties (2009)
Look, my gums are receding.นี่ ผมเหงือกกร่นด้วยนะ Introduction to Statistics (2009)
- [Footsteps Receding]นั่นมันเรื่องอะไร The Proof in the Pudding (2010)
"As the receding wave swept back with a hoarse roar,"ในขณะที่คลื่นถอยกวาด กลับมาพร้อมกับเสียงคำรามแหบแห้ง The Invisible Woman (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recedingHis hair is receding from his forehead.
recedingIn the darkness I frantically reach out towards the receding figure.
recedingThe businessman is thinking of receding from the contract.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลาย[adj.] (klāi) EN: last ; previous ; prior ; preceding ; foregoing ; before   FR: dernier ; précédent ; ancien
ปีกลาย[n. exp.] (pī klāi) EN: previous year ; preceding year ; last year ; of last year   FR: année dernière [f] ; année précédente [f]
ปีก่อน[n. exp.] (pī køn) EN: last year; preceding year   FR: l'année précédente ; l'année dernière

CMU English Pronouncing Dictionary
RECEDING    R AH0 S IY1 D IH0 NG
RECEDING    R IY0 S IY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
receding    (v) (r i1 s ii1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こそ[, koso] (prt) for sure (emphasize preceding word); (P) [Add to Longdo]
のか[, noka] (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle) [Add to Longdo]
ばむ[, bamu] (suf,v5m) (See 黄ばむ,汗ばむ) to be ...y (suffix indicating that something is in the state of the preceding noun, etc.) [Add to Longdo]
ヶ;ケ[, ; ke] (ctr) (See 箇・か) (read as "ka") counter for the ichi-ni-san counting system (usu. directly preceding the item being counted); a noun read using its on-yomi [Add to Longdo]
右記[うき, uki] (n) (primarily used in vertical writing) aforementioned (statement); preceding; at right [Add to Longdo]
箇;個;个[か;カ, ka ; ka] (ctr) counter for the ichi-ni-san counting system (usu. directly preceding the item being counted); a noun read using its on-yomi [Add to Longdo]
軽快[けいかい, keikai] (adj-na) (1) casual (e.g. dress); light; nimble; jaunty; rhythmical (e.g. melody); (n,vs) (2) taking a turn for the better; receding of symptoms; (P) [Add to Longdo]
順接[じゅんせつ, junsetsu] (n,vs) resultative (refers to a conjunction where what follows is a result of the preceding) [Add to Longdo]
上欄[じょうらん, jouran] (n) top or preceding horizontal column [Add to Longdo]
生え際[はえぎわ, haegiwa] (n) (receding) hairline; borders of the hair [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
先行[せんこう, senkou] leading (a-no), preceding (vs), going ahead of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recede \Re*cede"\ (r[-e]*s[=e]d"), v. i. [imp. & p. p.
   {Receded}; p. pr. & vb. n. {Receding}.] [L. recedere,
   recessum; pref. re- re- + cedere to go, to go along: cf. F.
   rec['e]der. See {Cede}.]
   1. To move back; to retreat; to withdraw.
    [1913 Webster]
 
       Like the hollow roar
       Of tides receding from the insulted shore. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       All bodies moved circularly endeavor to recede from
       the center.              --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   2. To withdraw a claim or pretension; to desist; to
    relinquish what had been proposed or asserted; as, to
    recede from a demand or proposition.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To retire; retreat; return; retrograde; withdraw;
     desist.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 receding
   adj 1: (of a hairline e.g.) moving slowly back
   n 1: a slow or gradual disappearance [syn: {receding},
      {fadeout}]
   2: the act of becoming more distant [syn: {receding},
     {recession}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top