Search result for

rec

(203 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rec-, *rec*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
rechtsstaat (n ) ประเทศที่ใช้กฎหมายเป็นบรรทัดฐาน

English-Thai: Longdo Dictionary
receive(vi vt) รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น, S. get,
reception(n) การต้อนรับ, เคาวเตอร์ต้อนรับ
rechargeable(adj) ชาร์จได้ใหม่หลายครั้ง (แบตเตอรี่)
reclaimed land(n) การถมทะเลหรือคลองให้เป็นพื้นดิน
reconnaissance plane(n phrase ) เครื่องบินลาดตระเวน
recursive(adj) ลักษณะการทำงานหรือการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์แบบย้อนกลับหรือทำซ้ำขั้นตอนเดิม คำในลักษณะ recursive เช่น GNU = GNU's not Unix, PHP = PHP: Hypertext Processor , S. recur, recurring, recursion, R. recursive function
unrecoverable(adj) ไม่สามารถกู้คืนได้, ไม่สามารถเอากลับคืนได้, ไม่สามารถรักษาได้, S. irrecoverable, R. recover
depreciation(n) ค่าเสื่อมราคา
cumulative record(n phrase) ระเบียนสะสม
precedent(n) คำพิพากษาในคดีก่อน ซึ่งนำมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินคดีต่อๆไป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reck[VI] ระมัดระวัง, See also: ห่วงใย
reck[VT] ระมัดระวัง, See also: ห่วงใย
recap[VT] ปะยางรถ
recap[N] การปะยางรถ
recce[N] การทำจารกรรม, Syn. reconnaissance, recon
recon[N] การทำจารกรรม
recto[N] หน้าหนังสือด้านขวามือ, Ant. verso
recur[VI] เกิดขึ้นอีก, See also: กลับมาอีก, Syn. happen again, return, revert
recall[VI] ระลึก, See also: รำลึก, หวนคิด, Syn. recollect, remember
recall[VT] ทำให้หวนคิดถึง, See also: ทำให้ระลึกถึง, ทำให้นึกถึง, Syn. call to mind, think of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recalcitrant(รีแคล'ซีเทรินทฺ) adj. ดื้อรั้น,พยศ,ดื้อดึง,ไม่เชื่อฟัง,ไม่อ่อนน้อม,หัวแข็ง,หัวรั้น n. บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว, See also: recalcitrance n. recalcitrancy n.
recalcitrate(รีแคล'ซิเทรท) vi. ต้าน,ต่อต้าน,ฝ่าฝืน,ไม่เชื่อฟัง., See also: recalcitration n.
recall(รีคอล') vt.,n. (การ) ระลึก,รำลึก,หวนคิด,เรียกกลับ,นำกลับ,เพิกถอน,ยกเลิก,ฟื้นฟู, See also: recallable adj., Syn. remember
recant(ริแคนทฺ') vt.,vi. ถอนคำ,กลับคำ,กลับความเห็น,ประกาศเลิกนับถือ, See also: recantation n., Syn. withdraw,disavow,revoke
recap(รีแคพ') vt. ปะยางรถ n. ยางรถที่ได้รับการปะ, See also: recappable adj.
recapitulate(รีคะพิช'ชะเลท) vt.,vi. สรุปความ,สรุปรวบยอด,สรุป,บรรยายสรุป,วิวัฒนการซ้ำ,กล่าวซ้ำ,กล่าวย้ำ., See also: recapitulation n. recapitulative,recapitulatory adj.
recapture(รีแคพ'เชอะ) vt.,n. (การ) จับอีก,จับซ้ำ,ประสบอีก,ยึดกลับคืน,รำลึก,ระลึก, Syn. retake,recall
recede(รีซีด') vi. ถอย,ถอยห่าง,ถอยหลัง,ลด,ตกต่ำ,ล่าถอย,ห่างออก vt. มอบคืน,ยอมคืน, Syn. move back
receipt(รีซีท') n. ใบเสร็จรับเงิน,ใบเสร็จรับของ vt.,vi. ระบุว่าได้รับ,ออกใบเสร็จรับของหรือเงิน,ประทับตรารับเงิน, See also: receipts n.,pl. จำนวนหรือปริมาณที่ได้รับ,การได้รับ,สิ่งที่ได้รับ,รายรับ, Syn. reception
receivable(รีซี'วะเบิล) adj. รับได้,พึงรับได้,ซึ่งคอยรับใบเสร็จ,พึงเก็บได้, See also: receviables n.,pl. หลักทรัพย์ที่รับได้ receivability n.

English-Thai: Nontri Dictionary
recalcitrant(adj) ไม่เชื่อฟัง,ฝ่าฝืน,บิดพลิ้ว,ไม่อ่อนน้อม,ดื้อรั้น,พยศ
recall(vt) ล้มเลิก,เรียกกลับ,รำลึกชาติ,หวนคิด,ถอน,ฟื้นฟู
recant(vt) ปฏิเสธ,ยกเลิก,กลับคำ,ถอนคำพูด,ประกาศเลิก
recantation(n) การปฏิเสธ,การยกเลิก,การกลับคำ,การถอนคำพูด
recapitulate(vt) สรุปความ,กล่าวซ้ำ,บรรยายสรุป
recapitulation(n) การสรุปความ,การบรรยาสรุป,เรื่องย่อ,การกล่าวซ้ำ,การย้ำ
recapture(vt) ยึดกลับคืน,เอาคืน,รำลึก,จับซ้ำ
recast(vt) หลอมใหม่,แต่งใหม่,หล่อใหม่,เปลี่ยนรูปใหม่
recede(vi) เลื่อนลง,ถอยกลับ,ล่าถอย,ตกต่ำ
receipt(n) ใบเสร็จรับเงิน,การรับ,รายรับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recalcificationการมีแคลเซียมเกาะกลับคืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recall๑. จำได้, ระลึกได้๒. การระลึกได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recallการถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recall๑. การถอดถอน (ก. ปกครอง)๒. การเรียกกลับ (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recall a judgmentกลับคำพิพากษา, พิพากษากลับ (โดยอาศัยข้อเท็จจริง) [ดู reverse a judgment ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recall of products insuranceการประกันภัยการเก็บคืนผลิตภัณฑ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
recantกลับคำให้การ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recapped tire; retreaded tireยางหล่อดอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
recaptionการเอาคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recaptureการยึดคืน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recallการถอดถอน [TU Subject Heading]
Recall of Diplomatsการเรียกตัวนักการทูตกลับประเทศของตน คือ ผู้แทนทางการทูตอาจถูกรัฐบาลของตนริเริ่มเรียกตัวกลับประเทศได้ด้วยเหตุผล ต่าง ๆ เช่น ผู้แทนทางการทูตนั้นขอลาออก หรือลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ หรือถูกโยกย้ายไปประจำอีกแห่งหนึ่ง หรือเกิดความไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าหากรัฐบาลปรารถนาจะเรียกหัว หน้าคณะผู้แทนทางการทูตกลับโดยถาวรเนื่องจากไม่พอใจในตัวเขา โดยมากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกัน คือ รัฐบาลจะเปิดโอกาสให้หัวหน้าคณะทูตผู้นั้นทำหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งเสีย มากกว่าที่จะใช้วิธีสั่งปลด อันเป็นการกระทำที่รุนแรงกว่ามากนอกจากนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตหรือเอกอัครราชทูตอาจถูกรัฐบาลเรียกตัวกลับตามคำ ขอร้องของรัฐบาลประเทศผู้รับ เนื่องจากกระทำตนไม่เป็นที่พึงปราถนาของประเทศผู้รับ (Persona non grata) ก็ได้ ตามปกติ คำขอร้องจากรัฐผู้รับขอให้เรียกตัวกลับนั้น มักได้รับการตอบสนองโดยดีในทันทีจากรัฐผู้ส่ง แต่ถ้าหากรัฐผู้ส่งปฏิเสธคำขอร้องดังกล่าวนั้น รัฐผู้รับอาจขับให้ออก (Dismiss) จากประเทศก็ได้ [การทูต]
Receiptใบเสร็จรับเงิน [การบัญชี]
Receivableลูกหนี้ [การบัญชี]
Receivableลูกหนี้ [การบัญชี]
receivablesสิทธิเรียกร้องทางการเงิน [การทูต]
Receiverผู้รับสาร [การจัดการความรู้]
receiverผู้รับ, คนหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรับข้อมูล/ข่าวสารที่ทางผู้ส่งข้อมูลส่งให้ ซึ่งอาจเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Receiversเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ [TU Subject Heading]
Receivershipการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
recalibrate[riːˈkæl.ɪ.breɪt] (vt ) เปลี่ยนการกระทำ, เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับบางสิ่ง
receive with open arms ( ) ยอมรับ
See also: S. To welcome cordially,
Received byผู้ชื่อรับเงิน, ให้กรอกชื่อผู้ที่รับเงิน, ผู้ที่ได้รับเอกสาร พัสดุ ฯลฯ, ผู้ที่ได้รับของ
receiverผู้พิทักษ์ทรัพย์
receptivity (n) การรับ การรับรอง การต้อนรับ งานตอบรับ การรับวิทยุ การรับเข้า
See also: S. receptiveness,
recipientตัวทดลอง, ผู้รับการทดลอง
recirculatingหมุนเวียน
recirculation (n) การเกิดขึ้นอีกครั้ง
reclaimationการฟื้นฟูสภาพ
reclaimed feeเงินบำรุงเรียกคืน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You didn't happen to buy a piece of art recently?คุณไม่ได้เพิ่งซื้องานศิลปะมาเมื่อเร็วๆนี้หรอคะ? The Serena Also Rises (2008)
You know, I hear Yale's looking to recruit more bar fighters this year.นายรู้มัย ฉันได้ยินว่าปีนี้ Yale กำลังมองหานักสู้ในผับล่ะ The Serena Also Rises (2008)
You'll get no letter of recommendation from me.เธอจะไม่ได้จดหมายรับรองจากฉัน The Serena Also Rises (2008)
As I recall, we went to "repo man" once,ถ้าจำไม่ผิดเราเคยไปดูด้วยกันครั้งนึง The Ex-Files (2008)
And for the record, whatever you're planning with Nate,บันทึกไว้นะค่ะ ไม่ว่าอะไรที่คุณวางแผนไว้กับ เนท The Dark Night (2008)
Hope you kept the receipt for that tiara, b.หวังว่าคงเก็บใบเสร็จค่ามงกุฎไว้นะ บี The Dark Night (2008)
And if you are still hoping for a letter of recommendation,ถ้าเธอยังต้องการจดหมายรับรองการทำงานอยู่ The Dark Night (2008)
Or rather, I recognized someone in her.หรือไม่ก็... ฉันได้เห็นคนอีกคนในตัวเธอ Never Been Marcused (2008)
I think she recognized a part of herself in me.ฉันว่า เธอยอมรับว่าเห็นส่วนหนึ่งของเธอในตัวฉัน Never Been Marcused (2008)
So, uh, have you seen Blair and lord fauntleroy recently?แล้ว.. ช่วงนี้นายได้เจอแบลร์กับท่านชายนั่นมั้ย? The Dark Night (2008)
I'm reorganizing my dad's record collection by genre.จะอยู่ในประเภท blues รึ classic rock ? ฉันกำลังจัดการกับแผ่นเสียงเก่าของพ่อโดยแยกประเภท It's a Wonderful Lie (2008)
Is hide my recent history for a while,ปิดเรื่องในอดีตเอาไว้ก่อน The Magnificent Archibalds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
recA bonus was received.
recA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
recAccording to a recent study, the average life span of the Japanese is still increasing.
recAccording to the vice president, the company has yet to receive a contract from a foreign company.
recActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
recAfter she filled out the application, the records clerk told her that the fee was eight dollars.
recAfter that he began to enjoy life again and gradually recovered.
recAfter the second innings, the opposing pitcher recovered too, and it turned into a pitching duel.
recA group of scientists stood by, ready to record the experiment.
recAh, I reckon you go straight down this prefectural road ...
recAll at once I saw a human form in the distance, and, to my surprise, soon recognized that the traveler was a woman.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียกค่าเสียหาย[V] recover damage, Syn. เรียกร้องค่าเสียหาย, Ant. จ่ายค่าเสียหาย, ชดใช้ค่าเสียหาย, Example: การกระทำเช่นนี้ ทายาทของบริษัทมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได้สบายๆ
ถ่ายเสียง[V] transcribe, See also: record, Syn. ถ่ายถอดเสียง, Example: นักภาษาศาสตร์ถ่ายเสียงภาษาถิ่นเป็นสัทอักษร
ผู้บันทึก[N] recorder, See also: secretary (for a meeting), Syn. คนบันทึก, Example: ผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บันทึกสถิติในการทดสอบครั้งนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่จดข้อความไว้เพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน,
ผู้รับ[N] receiver, See also: recipient, Syn. คนรับ, Ant. ผู้ให้, คนให้, Example: เราควรจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ, Count unit: คน
สิ่งชดเชย[N] compensation, See also: recompose
หูฟัง[N] earpiece, See also: receiver
แผนกต้อนรับ[N] reception
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า[N] rectangle
สี่เหลี่ยมผืนผ้า[N] rectangle, Example: ฐานใต้กำแพงมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อใช้รับน้ำหนักกำแพง, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านขนานคู่หนึ่งยาวกว่าอีกคู่หนึ่งและมีมุมภายในเป็นมุมฉาก
ฤษี[N] hermit, See also: recluse, Syn. ชีไพร, ดาบส, โยคี, ผู้บำเพ็ญพรต, Count unit: ตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อกตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful   FR: ingrat ; pas reconnaissant
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center   FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager

CMU English Pronouncing Dictionary
REC    R EH1 K
RECK    R EH1 K
RECH    R EH1 K
RECO    R IY1 K OW0
RECO    R EH1 K OW0
RECAP    R IY1 K AE2 P
RECON    R IY1 K AO0 N
RECAP    R IH0 K AE1 P
RECHT    R EH1 K T
RECIO    R EH1 CH IY0 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rec    (n) (r i1 s ii1 v d)
recd    (n) (r i1 s ii1 v d)
recap    (v) (r ii1 k a p)
recap    (v) (r ii2 k a1 p)
recce    (n) (r e1 k ii)
recto    (n) (r e1 k t ou)
recur    (v) (r i1 k @@1 r)
Recife    (n) (r e1 s ii1 f @)
recall    (v) (r i1 k oo1 l)
recant    (v) (r i1 k a1 n t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Rechenbrett(n ) |das, pl. Rechenbretter| ลูกคิด เช่น Als der einfachste »Computer« unserer Geschichte kann das Rechenbrett betrachtet werden., See also: S. der Abakus
rechnenคำนวณ
Rechner(n) |der, pl. Rechner| เครื่องคำนวณ, คอมพิวเตอร์, See also: der Computer
recht(adj) ด้านขวา ทางขวา เช่น die rechte Hand
recht(adj, adv) ดี, ถูกต้อง, เหมาะสม
Recht(n) |das, pl. Rechte| ขวา
Recht(n) |das| กฎหมาย
Recht(n) |das| ความถูกต้อง
Recht(n) |das| สิทธิ
recht habenถูกต้อง, พูดได้ถูกต้อง เช่น Er hat mit dieser Aussage recht.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rechte geschweifte Klammer {f}; schließende geschweifte Klammer {f}right curly bracket; closing curly bracket; right brace [Add to Longdo]
rechnergestützte Modellerstellung {f} [comp.]computer-aided modelling [Add to Longdo]
Rechen {m}; Harke {f}rake [Add to Longdo]
Rechenart {f} | höhere Rechenartarithmetic | advanced arithmetic operation [Add to Longdo]
Rechenart {f}calculus [Add to Longdo]
Rechenaufgabe {f}arithmetical problem [Add to Longdo]
Rechenbefehl {m}arithmetic instruction [Add to Longdo]
Rechenbrett {m}; Abakus {m}abacus [Add to Longdo]
Rechend {n}raking [Add to Longdo]
Rechendezimalpunkt {m}assumed decimal point [Add to Longdo]
Rechenfehler {m}arithmetical error [Add to Longdo]
Rechenkapazität {f}computing capacity [Add to Longdo]
Rechenleistung {f}; Rechenkapazität {f}computing power [Add to Longdo]
Rechenmaschine {f}calculating machine [Add to Longdo]
Rechenmaschine {f}calculator [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
recherche(n) |f| งานวิจัย, การวิจัย, See also: S. étude,
précipitation(n) 1)ความรีบร้อน, รีบเร่ง précipiter (v.t.) 2)การตกตะกอน se précipiter (v.pr.) , See also: S. hâter,
apprécier(vt) 1) ประมาณค่า 2)ชื่นชม

Japanese-English: EDICT Dictionary
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
DMA[ディーエムエー, dei-emue-] (n) {comp} direct memory access; DMA [Add to Longdo]
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable) [Add to Longdo]
DVDレコーダー[ディーブイディーレコーダー, dei-buidei-reko-da-] (n) DVD recorder [Add to Longdo]
ICレコーダー[アイシーレコーダー, aishi-reko-da-] (n) IC recorder [Add to Longdo]
ITU勧告[アイティーユーかんこく, aitei-yu-kankoku] (n) {comp} ITU Recommendation [Add to Longdo]
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最近[zuì jìn, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄣˋ, ] recent; recently; soon, #634 [Add to Longdo]
推荐[tuī jiàn, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ, / ] recommend; recommendation, #676 [Add to Longdo]
收到[shōu dào, ㄕㄡ ㄉㄠˋ, ] receive, #1,653 [Add to Longdo]
记录[jì lù, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ, / ] record, #1,904 [Add to Longdo]
引进[yǐn jìn, ˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] recommend; introduce from elsewhere, #2,189 [Add to Longdo]
领取[lǐng qǔ, ㄌㄧㄥˇ ㄑㄩˇ, / ] receive; draw; get, #3,686 [Add to Longdo]
招聘[zhāo pìn, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ, ] recruitment; to invite applications for a job, #3,963 [Add to Longdo]
纪录[jì lù, ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ, / ] record, #4,112 [Add to Longdo]
重建[chóng jiàn, ㄔㄨㄥˊ ㄐㄧㄢˋ, ] reconstruction; rebuilding, #5,586 [Add to Longdo]
近来[jìn lái, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄞˊ, / ] recently; lately, #6,171 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
エラー回復[エラーかいふく, era-kaifuku] error recovery [Add to Longdo]
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine [Add to Longdo]
エラー訂正[エラーていせい, era-teisei] error correction [Add to Longdo]
エラー訂正符号[エラーていせいふごう, era-teiseifugou] Error-Correcting Code (ECC) [Add to Longdo]
オンラインディレクトリー[おんらいんでいれくとりー, onraindeirekutori-] online directory [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
会計[かいけい, kaikei] Rechnung [Add to Longdo]
[みぎ, migi] rechts [Add to Longdo]
司法[しほう, shihou] Rechtspflege, Justiz [Add to Longdo]
弁護士[べんごし, bengoshi] Rechtsanwalt [Add to Longdo]
是非[ぜひ, zehi] Recht_und_Unrecht, unbedingt [Add to Longdo]
権利[けんり, kenri] Recht, Berechtigung [Add to Longdo]
権限[けんげん, kengen] Rechtsbefugnis, Befugnis, Zustaendigkeit, Kompetenz [Add to Longdo]
清算[せいさん, seisan] Rechnungsabschluss, Bilanz [Add to Longdo]
珠算[しゅざん, shuzan] Rechnen_mit_dem_Abakus [Add to Longdo]
直角[ちょっかく, chokkaku] rechter_Winkel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top