หรือคุณหมายถึง reaßur?
Search result for

reassur

(51 entries)
(1.7191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reassur-, *reassur*
English-Thai: Longdo Dictionary
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reassure[VT] ทำให้มั่นใจใหม่, See also: เรียกความมั่นใจ, Syn. convince, console
reassuring[ADJ] ซึ่งทำให้กังวลน้อยลง
reassurance[N] การทำให้มั่นใจใหม่

English-Thai: Nontri Dictionary
reassurance(n) การรับรอง,การทำให้มั่นใจขึ้นอีก,การทำให้วางใจขึ้น
reassure(vt) ทำให้อุ่นใจ,ทำให้มั่นใจขึ้นอีก,ทำให้แน่ใจขึ้น,ทำให้วางใจขึ้น,รับรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reassurance; re-insuranceการประกันภัยต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reassuredผู้เอาประกันภัยต่อ มีความหมายเหมือนกับ cedant; cedent และ reinsured [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reassurerผู้รับประกันภัยต่อ มีความหมายเหมือนกับ reinsurer [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"Despite Humperdinck's reassurance that she would grow to love him,แม้เจ้าชายจะมั่นใจว่า เธอจะรักเขาในที่สุด The Princess Bride (1987)
You reassure me.เธอทำให้ฉันรู้สึกสบายใจ Wild Reeds (1994)
So they're constantly having to reassure each other that they're having a good time.พวกเขาต้องคอยบอกกันและกันตลอดว่า เขากำลังมีความสุข The One with George Stephanopoulos (1994)
That's reassuring.ย้ำเหลือเกินนะ Heat (1995)
I find it soothing and reassuring...ฉันว่า งานแบบนี้ ทำให้ฉันมั่นใจนะ ... The Story of Us (1999)
Those familiar words open every graduation address at Smallville High and I use them deliberately, because the rest of my speech will not be so reassuring.คำพูดเปิดงานที่คุ้นเคยทุกๆ ปี ของโรงเรียนของเรา ฉันจะใช้มันอย่างรอบคอบที่สุด เพราะว่ายิ่งพูดมาก อาจจะทำให้ยิ่งไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ X-Ray (2001)
Disney brand speaks of reassurance it speaks of tradition it speaks of quality.เครื่องหมายการค้าดิสนีย์บอกถึงความมั่นใจ บอกถึงขนบธรรมเนียมประเพณี บอกถึงคุณภาพ The Corporation (2003)
- No, I don't think so. - Oh, that's reassuring.ไม่ ฉันคิดว่าไม่นะ / โอ้ คล่อยผ่อนคลายลงหน่อย The Notebook (2004)
I wanna reassure you, you are not in danger in any way.ผมรับรองว่า, พวกคุณจะไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้น. National Treasure (2004)
Oh, it's really reassuring, thank you.โอ้ ให้กำลังใจกันได้ดีมากเลย ขอบคุณ Phantom Traveler (2005)
I'm reassured that our gold is in very good hands.ผมมั่นใจแล้วว่า ทองของเราอยู่ในมือที่ดีที่สุด Bandidas (2006)
She reassures me.เธอค่อนข้างนิ่ง ทำให้ฉันมั่นใจ The Page Turner (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reassurFor my part, having you lot with me is more reassuring than the police or anything!
reassurI'm not sure about Hawaii, where there are too many Japanese, but I do find that having at least some Japanese around can be reassuring. That's how I feel.
reassurThe bank reassured us the safety of our money.
reassurThe doctor reassured me about my father's condition.
reassurThe doctor's remarks reassured the patient.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรียกขวัญ[v. exp.] (rīek khwan) EN: comfort ; console ; soothe ; reassure ; commiserate with ; hearten   

CMU English Pronouncing Dictionary
REASSURE    R IY2 AH0 SH UH1 R
REASSURED    R IY2 AH0 SH UH1 R D
REASSURES    R IY2 AH0 SH UH1 R Z
REASSURING    R IY2 AH0 SH UH1 R IH0 NG
REASSURANCE    R IY2 AH0 SH UH1 R AH0 N S
REASSURANCES    R IY2 AH0 SH UH1 R AH0 N S AH0 Z
REASSURINGLY    R IY0 AH0 SH UH1 R IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reassure    (v) (r ii2 @ sh u@1 r)
reassured    (v) (r ii2 @ sh u@1 d)
reassures    (v) (r ii2 @ sh u@1 z)
reassuring    (v) (r ii2 @ sh u@1 r i ng)
reassurance    (n) (r i@2 sh uu1 r @ n s)
reassurances    (n) (r i@2 sh uu1 r @ n s i z)
reassuringly    (a) (r ii2 @ sh u@1 r i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
気強い[きづよい, kiduyoi] (adj-i) reassuring; stouthearted [Add to Longdo]
気丈夫[きじょうぶ, kijoubu] (adj-na,n) reassuring [Add to Longdo]
心強い[こころづよい, kokoroduyoi] (adj-i) heartening; reassuring; (P) [Add to Longdo]
心丈夫[こころじょうぶ, kokorojoubu] (adj-na,n) secure; reassuring [Add to Longdo]
念晴らし;念晴し[ねんばらし, nenbarashi] (n) clearing one's heart of doubts; reassuring oneself [Add to Longdo]
旅は道連れ世は情け[たびはみちづれよはなさけ, tabihamichidureyohanasake] (exp) just as it is reassuring to have a companion when traveling, it is important for us to care for each other as we pass through this life [Add to Longdo]
力強い[ちからづよい, chikaraduyoi] (adj-i) (1) powerful; strong; forceful; vigorous; (2) reassuring; encouraging; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
再保证[zài bǎo zhèng, ㄗㄞˋ ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ, / ] reassure [Add to Longdo]
宽心丸[kuān xīn wán, ㄎㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄨㄢˊ, / ] reassuring explanation; consolatory words [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] reassure [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top