Search result for

reasoning

(48 entries)
(0.0587 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reasoning-, *reasoning*, reason
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reasoning[N] การใช้เหตุผล, See also: การอ้างเหตุผล, Syn. rationalizing, argumentation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reasoning(รี'เซินนิง) n. การมีเหตุผล,การคิดอย่างมีเหตุผล,การชี้แจงอย่างมีเหตุผล,การคิดคำนวณในใจ,เหตุผล,มูลเหตุ, See also: reasoningly adv., Syn. logic,thought

English-Thai: Nontri Dictionary
reasoning(n) การชี้แจงเหตุผล,การให้เหตุผล,เหตุผล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reasoningการใช้เหตุผล [TU Subject Heading]
Reasoning in childrenการใช้เหตุผลในเด็ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then respect my deductive reasoning. You have both used me.งั้นก็นับถือหัวใจฉันด้วยสิ พวกนายหลอกใช้ฉัน Around the World in 80 Days (2004)
What's your reasoning?อะไรคือเหตุผลของคุณ Extreme Aggressor (2005)
She need to talk to somebody with some sense and some reasoning.เธอจำเป็นต้องคุยกับบางคน\กับความรู้สึกจำนวนหนึ่งและการเหตุผลจำนวนหนึ่ง Black Snake Moan (2006)
Did I get it right? What's your reasoning?ผมก็ไม่มีทางเลือก ที่จะต้องออกจากโฮสต์คลับ Ouran High School Host Club (2006)
A coward's reasoning.เป็นเหตุผลที่ขี้ขลาดชะมัด Heavenly Forest (2006)
He has memory and reasoning skills.เขามีความทรงจำ และมีเหตุผล Resident Evil: Extinction (2007)
His reasoning.เหตุผลของเขา The Sunshine State (2008)
Your deductive reasoning skills are perfectความสามารถของคุณสมบูรณ์แบบพอที่จะทำได้ New Haven Can Wait (2008)
You care to share your reasoning?เป็นไรมั้ยถ้าจะข้อฟังเหตุผล? The No-Brainer (2009)
It cannot be dealt with through reasoning and sense.มันคุยกันด้วยเหตุผลและความรู้สึกไม่ได้ Episode #1.1 (2009)
My reasoning is flawless.การให้เหตุผลของฉันดูสมบูรณ์ดีนี่ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
If you will not see my line of reasoning, it's war between us....ถ้ิานายยังมองไม่เห็นเส้นแบ่ง หลักการเหตุผลของผม นั่นก็คือสงครามระหว่างเรา A561984 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reasoningHe wins his arguments by logical reasoning.
reasoningIf we let our reasoning power be overshadowed by our emotions, we would be barking up the wrong tree all the time.
reasoningI've tried reasoning with him but he just won't listen.
reasoningI was completely taken aback by her reasoning.
reasoningThere is no reasoning.
reasoningThey are interested in abstract reasoning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นเหตุเป็นผล[N] reasonableness, See also: reasoning, rationality, Syn. ความเป็นเหตุผล, Ant. ความไร้เหตุผล, Example: ความผูกพันต่อชาติต่อแผ่นดินเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอยู่เหนือความเป็นเหตุเป็นผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหตุผล[n.] (hētphon) EN: reason ; reasoning ; cause ; grounds   FR: raison [f] ; motif [m] ; cause [f]
การอนุมาน[n.] (kān anumān) EN: inference ; reasoning   FR: déduction [f]
ความเป็นเหตุเป็นผล[n. exp.] (khwām pen hēt pen phon) EN: reasonableness ; reasoning ; rationality   

CMU English Pronouncing Dictionary
REASONING    R IY1 Z AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reasoning    (v) (r ii1 z @ n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
演繹[えんえき, en'eki] (n,vs) deductive reasoning; deduction [Add to Longdo]
屈折[くっせつ, kussetsu] (n,vs) (1) bending; indentation; (2) refraction; (3) inflection; (4) warping (e.g. of opinion, reasoning, etc.); distortion; (P) [Add to Longdo]
経絡[けいらく, keiraku] (n) (1) meridian (e.g. in acupuncture); channel; one of the lines connecting vital points in the body; (2) thread of connection; chain of reasoning [Add to Longdo]
後向き推論[うしろむきすいろん, ushiromukisuiron] (n) {comp} backward reasoning (AI) [Add to Longdo]
後方推論[こうほうすいろん, kouhousuiron] (n) {comp} backward reasoning (AI) [Add to Longdo]
循環論法[じゅんかんろんぽう, junkanronpou] (n) circular reasoning [Add to Longdo]
推理[すいり, suiri] (n,vs,adj-no) reasoning; inference; mystery or detective genre (movie, novel, etc.); (P) [Add to Longdo]
推理力[すいりりょく, suiriryoku] (n) deductive powers; reasoning capability; reasoning skill [Add to Longdo]
推論[すいろん, suiron] (n,vs,adj-no) inference; deduction; induction; reasoning; (P) [Add to Longdo]
前向き推論[まえむきすいろん, maemukisuiron] (n) {comp} forward reasoning [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推理[tuī lǐ, ㄊㄨㄟ ㄌㄧˇ, ] reasoning; speculative; inference [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
後向き推論[うしろむきすいろん, ushiromukisuiron] backward reasoning (AI) [Add to Longdo]
後方推論[こうほうすいろん, kouhousuiron] backward reasoning (AI) [Add to Longdo]
推論[すいろん, suiron] reasoning, inference, induction, deduction [Add to Longdo]
前向き推論[まえむきすいろん, maemukisuiron] forward reasoning [Add to Longdo]
前方推論[ぜんぽうすいろん, zenpousuiron] forward reasoning (AI) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reasoning \Rea"son*ing\, n.
   1. The act or process of adducing a reason or reasons; manner
    of presenting one's reasons.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is offered in argument; proofs or reasons when
    arranged and developed; course of argument.
    [1913 Webster]
 
       His reasoning was sufficiently profound. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Argumentation; argument.
 
   Usage: {Reasoning}, {Argumentation}. Few words are more
      interchanged than these; and yet, technically, there
      is a difference between them. Reasoning is the broader
      term, including both deduction and induction.
      Argumentation denotes simply the former, and descends
      from the whole to some included part; while reasoning
      embraces also the latter, and ascends from the parts
      to a whole. See {Induction}. Reasoning is occupied
      with ideas and their relations; argumentation has to
      do with the forms of logic. A thesis is set down: you
      attack, I defend it; you insist, I reply; you deny, I
      prove; you distinguish, I destroy your distinctions;
      my replies balance or overturn your objections. Such
      is argumentation. It supposes that there are two
      sides, and that both agree to the same rules.
      Reasoning, on the other hand, is often a natural
      process, by which we form, from the general analogy of
      nature, or special presumptions in the case,
      conclusions which have greater or less degrees of
      force, and which may be strengthened or weakened by
      subsequent experience.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reason \Rea"son\ (r[=e]"z'n), v. i. [imp. & p. p. {Reasoned}
   (r[=e]"z'nd); p. pr. & vb. n. {Reasoning}.] [Cf. F.
   raisonner. See {Reason}, n.]
   1. To exercise the rational faculty; to deduce inferences
    from premises; to perform the process of deduction or of
    induction; to ratiocinate; to reach conclusions by a
    systematic comparison of facts.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: To carry on a process of deduction or of induction,
    in order to convince or to confute; to formulate and set
    forth propositions and the inferences from them; to argue.
    [1913 Webster]
 
       Stand still, that I may reason with you, before the
       Lord, of all the righteous acts of the Lord. --1
                          Sam. xii. 7.
    [1913 Webster]
 
   3. To converse; to compare opinions. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reasoning
   adj 1: endowed with the capacity to reason [syn: {intelligent},
       {reasoning(a)}, {thinking(a)}]
   n 1: thinking that is coherent and logical [syn: {reasoning},
      {logical thinking}, {abstract thought}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top