หรือคุณหมายถึง reasonableneß?
Search result for

reasonableness

(17 entries)
(0.0359 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reasonableness-, *reasonableness*, reasonablenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reasonableness[N] การใช้เหตุผล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นเหตุเป็นผล[N] reasonableness, See also: reasoning, rationality, Syn. ความเป็นเหตุผล, Ant. ความไร้เหตุผล, Example: ความผูกพันต่อชาติต่อแผ่นดินเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอยู่เหนือความเป็นเหตุเป็นผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นเหตุเป็นผล[n. exp.] (khwām pen hēt pen phon) EN: reasonableness ; reasoning ; rationality   

CMU English Pronouncing Dictionary
REASONABLENESS    R IY1 Z AH0 N AH0 B AH2 L N AH0 S
REASONABLENESS    R IY1 Z N AH0 B AH2 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reasonableness    (n) (r ii1 z n @ b l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
筋違い(P);すじ違い[すじちがい, sujichigai] (n,vs) (1) cramp; sprain; crick; strain (muscle); (n) (2) unreasonableness; absurdity; (adj-no,adj-na) (3) illogical; unreasonable; (4) misdirected; misplaced; wrong (of estimate, guess); (P) [Add to Longdo]
合理性[ごうりせい, gourisei] (n) rationality; reasonableness [Add to Longdo]
合理性検査[ごうりせいけんさ, gouriseikensa] (n) {comp} reasonableness check [Add to Longdo]
失当[しっとう, shittou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness [Add to Longdo]
正当性[せいとうせい, seitousei] (n,adj-no) lawfulness; propriety; reasonableness; appropriateness; legality; legitimacy [Add to Longdo]
不穏当[ふおんとう, fuontou] (adj-na,n) impropriety; inappropriateness; unfairness; unreasonableness [Add to Longdo]
不当[ふとう, futou] (adj-na,n) injustice; impropriety; unreasonableness; undeserved; unfair; invalid; (P) [Add to Longdo]
不道理[ふどうり, fudouri] (n) unreasonableness; absurdity; irrationality [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
合理性検査[ごうりせいけんさ, gouriseikensa] reasonableness check [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reasonableness \Rea"son*a*ble*ness\, n.
   Quality of being reasonable.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reasonableness
   n 1: the state of having good sense and sound judgment; "his
      rationality may have been impaired"; "he had to rely less
      on reason than on rousing their emotions" [syn:
      {rationality}, {reason}, {reasonableness}]
   2: goodness of reason and judgment; "the judiciary is built on
     the reasonableness of judges"
   3: the property of being moderate in price or expenditures; "the
     store is famous for the reasonableness of its prices"; "the
     modestness of the living standards here becomes obvious
     immediately" [syn: {reasonableness}, {moderateness},
     {modestness}]
   4: moderation in expectations; "without greater reasonableness
     by both parties we will never settle this matter!"
   5: the quality of being plausible or acceptable to a reasonable
     person; "he questioned the tenability of my claims" [syn:
     {reasonableness}, {tenability}, {tenableness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top