Search result for

realm

(44 entries)
(0.9644 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -realm-, *realm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
realm[N] ขอบเขต, See also: ดินแดน, บริเวณ, Syn. domain, empire, kingdom
realm[N] อาณาจักร, See also: ราชอาณาจักร, Syn. kingdom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
realm(เรล์ม) n. ราชอาณาจักร,อาณาจักร,บริเวณ,แผ่นดิน,ดินแดน,ขอบเขตล ปริมณฑล

English-Thai: Nontri Dictionary
realm(n) แผ่นดิน,อาณาจักร,ขอบเขต,ปริมณฑล,ดินแดน,บริเวณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
realmราชอาณาจักร [ดู kingdom] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
realmราชอาณาจักร [ดู kingdom] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Even if His Majesty could waive all other considerations he has a duty to the millions of his Muslim subjects who are a minority in this realm.แม้ว่าพระองค์จะยกเลิกข้อพิจารณาอื่นได้ แต่ก็ยังมีภาระกิจกับชาวมุสลิมนับล้าน ซึ่งเป็นส่วนน้อยของประเทศนี้ Gandhi (1982)
Once... a king gave a feast... for the loveliest princesses in the realm.ครั้งหนึ่ง... กษัตริย์จัดงานเลี้ยง... ให้บรรดาเจ้าหญิงที่งดงามที่สุดใน อาณาจักร. Cinema Paradiso (1988)
What I find fantastic is any notion that there are answers beyond the realm of science.ถ้าเธอถูกฆาตรกรรม เช่นที่รับทราบ จากการชันสูตรอย่างลวกๆ อะไร ที่ฉันพบว่าอัศจรรย์... Deep Throat (1993)
A difficult poem, to flaunt his mastery of arcane poetic realms.บทกวีอันซับซ้อน เพื่ออวดว่าตัวเองเก่งในเรื่องกวี บทกวีอันซับซ้อน เพื่ออวดว่าตัวเองเก่งในเรื่องกวี Wild Reeds (1994)
Behold the great realm and Dwarf-city of Dwarrowdelf.ดูนี่ อาณาจักรอันยิ่งใหญ่ และเมืองคนแคระแห่งดวาร์รอว์เดล์ฟ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Realm of the lord Celeborn and of Galadriel, lady of Light.อาณาจักรแห่งท่านเซเลบอร์น และกาลาดรีล เจ้าหญิงของแสงสว่าง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Over the centuries we have put more and more things in that public realm and lately just lately in the last lets say in the last three or four decades started pulling them out again.ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา (มาร์ค คิงเวลล์ นักปรัชญา) เรานำสิ่งต่าง ๆ ไปไว้ในขอบเขตของความเป็นสาธารณสมบัติมากขึ้น ๆ แต่พอมาในยุคหลัง ๆ เมื่อไม่นานมานี้เอง The Corporation (2003)
No doubt you've discovered that loyalty is no longer the currency of the realm, as your father believes.สงสัยคุณจะรู้แล้วสินะ ว่าความภักดี ต่อราชอาณาจักรทุกวันนี้ มันเอาแน่ไม่ได้แล้ว อย่างที่พ่อของคุณเชื่อ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I'm afraid currency is the currency of the realm.เกรงว่า.. การเลือกอยู่ข้างเดียว กับราชอาณาจักร ยังจำเป็นอยู่ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
"and approach the realm of art.เข้าสู่ความเป็นศิลปะ The Illusionist (2006)
That you will once again in the year to come bestow on us the rich and diverse fruits of thy realm.เราขออีกครั้งในปีที่กำลังจะมาถึง ขอท่านจงมอบ ความอุดมสมบูรณ์แก่พืชผลเรา The Wicker Man (2006)
A long time ago, in the Underground Realm, where there are no lies or pain,นานแสนนานมาแล้ว, ณ. อาณาจักรใต้พิภพ, ที่ซึ่งไม่มีคำลวงและความเจ็บปวด, Pan's Labyrinth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
realmInstead of giving the money, that is the normal coin of the realm, which is the phrase that everyone used then, they would give them a token, and this token might be metal, might be wood, might be cardboard.
realmPublic opinion plays a vital in the political realm.
realmRecently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office.
realmWhat these acts said was that it was illegal to pay someone in anything other than coin of the realm.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom   FR: royaume [m] ; empire [m]
จตุบริษัท[n.] (jatubørisat) EN: the four estates of the realm   
แว่นแคว้น[n.] (waenkhwaēn) EN: region ; territory ; domain ; state ; land ; kingdom ; realm ; national territory   FR: région [f] ; territoire [m] ; pays [m] ; domaine [m]
วง[n.] (wong) EN: band ; group ; party ; circle ; sphere ; realm ; quarters ; coterie   FR: groupe [m] ; cercle [m] ; milieu [m] ; sphère [f] (fig.) ; secteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REALM    R EH1 L M
REALMS    R EH1 L M Z
REALMUTO    R AH0 L M UW1 T OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
realm    (n) (r e1 l m)
realms    (n) (r e1 l m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Totenreich {n}realm of the dead [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿修羅道[あしゅらどう, ashuradou] (n) {Buddh} (See 六道) Asura realm [Add to Longdo]
一天万乗[いってんばんじょう, ittenbanjou] (n) the whole realm [Add to Longdo]
隠り世;隠世;幽世[かくりよ, kakuriyo] (n) (obsc) (See あの世) afterlife; realm of the dead [Add to Longdo]
英連邦王国[えいれんぽうおうこく, eirenpououkoku] (n) Commonwealth realm [Add to Longdo]
黄泉の国;夜見の国[よみのくに, yominokuni] (n) (See 黄泉・よみ) hades; realm of the dead; the next world [Add to Longdo]
黄泉国[よもつくに, yomotsukuni] (n) (See 黄泉・よみ,黄泉の国) hades; realm of the dead; the next world [Add to Longdo]
餓鬼道[がきどう, gakidou] (n) {Buddh} (See 六道) hungry ghost (preta) realm [Add to Longdo]
感性界[かんせいかい, kanseikai] (n) realm of the senses; sensible world; material world [Add to Longdo]
虚実皮膜[きょじつひまく, kyojitsuhimaku] (exp) the difference between truth and fiction in art being very subtle; Art abides in a realm that is neither truth nor fiction [Add to Longdo]
金剛界[こんごうかい, kongoukai] (n) (obsc) Vajradhatu; Diamond Realm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Realm \Realm\ (r[e^]lm), n. [OE. realme, ream, reaume, OF.
   reialme, roialme, F. royaume, fr. (assumed) LL. regalimen,
   from L. regalis royal. See {Regal}.]
   1. A royal jurisdiction or domain; a region which is under
    the dominion of a king; a kingdom.
    [1913 Webster]
 
       The absolute master of realms on which the sun
       perpetually shone.          --Motley.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, in general, province; region; country; domain;
    department; division; as, the realm of fancy.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 realm
   n 1: a domain in which something is dominant; "the untroubled
      kingdom of reason"; "a land of make-believe"; "the rise of
      the realm of cotton in the south" [syn: {kingdom}, {land},
      {realm}]
   2: the domain ruled by a king or queen [syn: {kingdom}, {realm}]
   3: a knowledge domain that you are interested in or are
     communicating about; "it was a limited realm of discourse";
     "here we enter the region of opinion"; "the realm of the
     occult" [syn: {region}, {realm}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top