Search result for

realism

(37 entries)
(0.5305 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -realism-, *realism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
realism[N] การมองสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง
realism[N] ลักษณะเหมือนจริง
realism[N] ลัทธินิยมความจริง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
realism(รี'อะลิสซึม) n. ความสนใจในความเป็นจริง,ลักษณะที่เหมือนจริง,การมองสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง,ลัทธินิยมความจริง,ลัทธิเขียนตามความเป็นจริง,ลัทธิที่ว่าจักรวาลเป็นสิ่งที่มีตัวตนจริง ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
realism(n) ลัทธินิยมความจริง,ความเป็นจริง,ลักษณะเหมือนจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
realismสัจนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
realismสัจนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
realismสัจนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
realismสัจนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
realism, naiveสัจนิยมสามัญ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Death to Realism!ความตายสู่ควาเป็นสจริง eXistenZ (1999)
The victory of Realism.ชัยชนะแห่งความเป็นจริง eXistenZ (1999)
I mean, a couny at war doesn't want realism.ชั้นหมายถึงประเทศที่เต็มไปด้วยสงครามไม่ต้องการ เรื่องของเหตุผลหรอก Bloodlines (2010)
And the level of realism of computer simulations is bound to keep pace with that.แต่พิจารณานี้ การเอาใจใส่เท่าไหร่ที่คุณ คิดว่าคุณจะรู้สึกกับซิมนี้ Is There a Creator? (2010)
He is known for aesthetic combination of lyric poetry with realism.ท่านเป็นที่รู้จักกันในนามกวี ผู้ร้อยเรียงถ้อยคำเป็นงานศิลปอันวิจิตร A Muse (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัจนิยม[N] realism, Example: เขาเป็นผู้นำแนวคิดเรื่องสัจนิยมมาเผยแพร่ในยุคกลาง, Thai definition: แนวคิดในการสร้างศิลปะหรือวรรณกรรมที่แสดงถึงโลกที่เป็นจริง หรือทฤษฎีปรัชญาที่เห็นว่าโลกและวัตถุมีอยู่จริง
ตัตวศาสตร์[N] realism, See also: truism, Thai definition: วิชาว่าด้วยความจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถนิยม[n.] (atthaniyom) EN: realism   
ความเป็นจริง[n.] (khwām pen jing) EN: truth ; fact ; reality   FR: réalisme [m] ; réalité [f]
เพื่อชีวิต[X] (pheūa chīwit) EN: socialist ; uplifting ; progressive ; socialistic ; socialist realism   

CMU English Pronouncing Dictionary
REALISM    R IY1 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
realism    (n) (r i@1 l i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Realismus {m}realism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュルレアリスム(P);シュールレアリズム(P);シュールレアリスム;シュールリアリズム;シュレアリスム[, shururearisumu (P); shu-rurearizumu (P); shu-rurearisumu ; shu-ruriarizumu ; shurea] (n) surrealism; (P) [Add to Longdo]
スーパーリアリズム[, su-pa-riarizumu] (n) superrealism [Add to Longdo]
ニューリアリズム[, nyu-riarizumu] (n) new realism [Add to Longdo]
ネオリアリズム[, neoriarizumu] (n) neorealism [Add to Longdo]
ハイパーリアリズム[, haipa-riarizumu] (n) hyperrealism [Add to Longdo]
フォトリアリズム[, fotoriarizumu] (n) photo realism [Add to Longdo]
マジックリアリズム[, majikkuriarizumu] (n) magic realism; magical realism [Add to Longdo]
ラディカルリアリズム[, radeikaruriarizumu] (n) radical realism [Add to Longdo]
リアリズム(P);レアリスム[, riarizumu (P); rearisumu] (n) realism; (P) [Add to Longdo]
科学的実在論[かがくてきじつざいろん, kagakutekijitsuzairon] (n) scientific realism [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
现实主义[xiàn shí zhǔ yì, ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] realism [Add to Longdo]
质感[zhì gǎn, ㄓˋ ㄍㄢˇ, / ] realism (in art); sense of reality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Realism \Re"al*ism\ (r[=e]"al*[i^]z'm), n. [Cf. F. r['e]alisme.]
   1. (Philos.)
    (a) As opposed to nominalism, the doctrine that genera and
      species are real things or entities, existing
      independently of our conceptions. According to realism
      the Universal exists ante rem (Plato), or in re
      (Aristotle).
    (b) As opposed to idealism, the doctrine that in sense
      perception there is an immediate cognition of the
      external object, and our knowledge of it is not
      mediate and representative.
      [1913 Webster]
 
   2. (Art & Lit.) Fidelity to nature or to real life;
    representation without idealization, and making no appeal
    to the imagination; adherence to the actual fact.
    [1913 Webster]
 
   3. the practise of assessing facts and the probabilities of
    the consequences of actions in an objective manner;
    avoidance of unrealistic or impractical beliefs or
    efforts. Contrasted to {idealism}, {self-deception},
    {overoptimism}, {overimaginativeness}, or {visionariness}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 realism
   n 1: the attribute of accepting the facts of life and favoring
      practicality and literal truth [syn: {realism},
      {pragmatism}]
   2: the state of being actual or real; "the reality of his
     situation slowly dawned on him" [syn: {reality}, {realness},
     {realism}] [ant: {irreality}, {unreality}]
   3: (philosophy) the philosophical doctrine that physical objects
     continue to exist when not perceived [syn: {realism}, {naive
     realism}]
   4: an artistic movement in 19th century France; artists and
     writers strove for detailed realistic and factual description
     [syn: {naturalism}, {realism}]
   5: (philosophy) the philosophical doctrine that abstract
     concepts exist independent of their names [syn: {Platonism},
     {realism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top