Search result for

reagieren

(62 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reagieren-, *reagieren*
Possible hiragana form: れあぎえれん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา reagieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *reagieren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I knew how you'd respond.Didn't I say yesterday you wouldn't believe me?Ich wusste, wie du reagieren würdest. Sagte ich nicht gestern, dass du mir nicht glauben würdest? Time After Time (1979)
He's programmed to react, but this is sheer insubordination.Er soll auf Befehle reagieren, er ist einfach ungehorsam. Unidentified Flying Oddball (1979)
Don't overreact.Nicht überreagierenGalactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
If she won't respond to automatic override, she should revert to manual:Wenn es auf Automatik nicht reagiert, dann sollte es wenigstens auf manuell reagierenSpaceball (1980)
She's not responding.Sie reagieren aber nicht. The Super Scouts: Part 1 (1980)
Would you mind paying attention to the baton?Sehen Sie den Taktstock? Reagieren Sie daarauf. The Conductor (1980)
Please pay attention to what I say and do.Reagieren Sie auf mich. The Conductor (1980)
- who'd like to watch us work under pressure.Gefahrensituationen reagierenThe Final Countdown (1980)
We don't know if this means a predetermined plan, but we must assume so, we have no other choice.Wir wissen nicht, ob das auf einen Plan hinweist. Doch wir müssen reagieren als ob. Uns bleibt keine Wahl. Nightmare City (1980)
He studies our reactions to his initial attack.Er beobachtet, wie wir auf seinen ersten Angriff reagierenKagemusha (1980)
Sometimes, two or three of us don't respond to anything.Manchmal gibt es Menschen, die auf nichts mehr reagierenThe Night of the Hunted (1980)
He is bursting to know our reaction to his threats.Er brennt darauf zu erfahren, wie wir reagierenffolkes (1980)
When the temperature rises its cells mutate and it becomes lethal. - How?Sie reagieren auf Wärme, wenn man die Temperatur stark erhöht, vollzieht sich eine Zellmutation und das Ei wird tödlich. Contamination (1980)
If a Ministerwere really trying to cut expenditure, howwould he react to a book exposing Governmentwaste?Wenn ein Minister wirklich versuchen würde, Ausgaben zu kürzen, wie würde auf ein Buch, in dem jemand der Regierung Verschwendung vorwirft, reagierenA Question of Loyalty (1981)
My God, what will they say about this?- Oh mein Gott! Wie wird die Presse darauf reagierenThe Quality of Life (1981)
You're real quick with a comeback.Sie reagieren schnell. Outland (1981)
It was a real gun and everything but he was using it to see how people would respond.Also, es war eine echte Waffe, aber er wollte nur sehen, wie die Leute reagierenRich and Famous (1981)
If that's how they greet an old friend, I wonder what they do when they meet an enemy?Wenn sich so alte Freunde begrüßen, frage ich mich, wie sie auf Feinde reagierenA Plush Ride (1982)
Flattery implies that I'm capable of responding to my own unique capabilities.Schmeichelei impliziert, dass ich auf meine eigenen Fähigkeiten reagieren könnte. Just My Bill (1982)
Unit 17, Unit 12, respond to a 4-16, east end of Highland Road by the docks.Einheiten 17 und 12, bitte reagieren Sie auf einen 4-16 am Ostende der Highland Road. The Final Verdict (1982)
They react differently.Sie reagieren anders. Equal Opportunities (1982)
And I have to give him something to take out his frustrations.Und ich muss ihm etwas bringen um seinen Frust abzureagierenThe Challenge (1982)
I mean, I just send out this vibe... and I have personally found that women do respond.Ich meine, ich sende diese Signale aus... und ich habe die persönliche Erfahrung gemacht, dass Frauen darauf reagierenFast Times at Ridgemont High (1982)
I'm still searching for a response.Ich überlege immer noch, wie ich reagieren soll. Gandhi (1982)
And we will continue to provoke until they respond or they change the law.Und wir werden so lange provozieren bis sie irgendwann reagieren oder das Gesetz ändern. Gandhi (1982)
Spock, these cadets of yours, how good are they? How will they respond under real pressure?Wie reagieren Ihre Kadetten unter echtem Druck? Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
I knew you were going to threaten me, but I didn't know how I would react.Ich wusste nicht, wie ich auf Drohungen reagieren würde. Trail of the Pink Panther (1982)
It serves no one's purpose to react from emo...-Niemandem nützt es, so zu reagieren... White Bird (1983)
Neither Heather nor Derek answers.Heather und Derek reagieren nicht. Scene Steelers (1983)
It's a myth about bulls being enraged by red. However, they don't react too well to sudden movement.Bullen reagieren gar nicht auf Rot, sondern auf schnelle Bewegungen. Steele Away with Me: Part 1 (1983)
Mildred, I understand this is not an easy situation for any of us... - but I really think you're overreacting.Die schwierige Lage betrifft uns alle, aber Sie reagieren über. Steele Framed (1983)
I think it would at least be worth putting a white flag out, seeing if they answered.Ich denke, es wäre zumindest einen Versuch wert, eine weiße Fahne rauszuhängen, um zu sehen, ob sie reagierenThe Long Christmas Eve (1983)
- We must act at once. - Why?- Wir müssen sofort reagierenDanton (1983)
You know what they'll do?Wissen Sie, wie die darauf reagierenBlue Thunder (1983)
Why don't you answer your beeper?Warum reagieren Sie nicht auf den Pieper? Blue Thunder (1983)
But going the other way.Ich musste sofort reagierenGarçon! (1983)
Good! You're upset.Sie reagieren und zeigen Gefühle. Local Hero (1983)
I want you to respond as if you liked it.Reagieren Sie, als ob es Ihnen gefiele. Never Say Never Again (1983)
I was just thinking about Scott. Maybe if I hadn't blown up at him so quick, we would've worked things out.Ich dachte an Scott und dass ich nicht so heftig hätte reagieren sollen. Psycho II (1983)
Then they'll have to act on our petition.- Dann müssen sie reagierenPsycho II (1983)
- You're overreacting.- Sie reagieren über. The Survivors (1983)
Don't take it out on me. Take it out on this guy that had the gun on you.Reagieren Sie sich an dem Typ mit der Waffe ab. Two of a Kind (1983)
It can't be small animals because the sensometers are set to react only to a certain Weight.Es sind keine Insekten oder Kleintiere, denn die Geräte reagieren auf Gewicht. Revenge of the Dead (1983)
The doctors listen, and their reaction is sceptical.Die Ärzte reagieren skeptisch. Zelig (1983)
You didn't react.Sie reagieren nicht. Teil 3 (1984)
maggie: Pupils are starting to respond normally.Die Pupillen reagieren langsam wieder normal. Deadly Maneuvers (1984)
If such a threat to us goes unanswered, we will lose face... and Mr. Thomas will not let us handle his drug business in this city.Wenn wir auf eine solche Bedrohung nicht reagieren, verlieren wir unser Gesicht und Mr. Thomas wird uns nicht das Drogengeschäft in dieser Stadt überlassen. The Maltese Cow (1984)
I understand that people sometimes react to other people that way.Ich verstehe, dass Menschen manchmal anderen gegenüber so reagierenA Knight in Shining Armor (1984)
He knew all the regulars worked as shills... so he rigged the séance to see how they'd react.Er hat die Séance manipuliert, um zu sehen, wie die anderen reagierenHigh Flying Steele (1984)
He or she knew the videotape of Ralph's botched play... would drive him to the batting cage to work off his anger.Er oder sie wusste, dass er seine Wut am Fangkäfig abreagieren würde. Second Base Steele (1984)

German-Thai: Longdo Dictionary
reagieren(vi) |reagierte, hat reagiert| ทำปฏิกิริยา เช่น Wasser reagiert nicht mit Sauerstoff. น้ำไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abreagieren (an)to vent (on) [Add to Longdo]
abreagieren | abreagierend | abreagiert | reagiert abto abreact | abreacting | abreacted | abreacts [Add to Longdo]
antworten; beantworten; reagieren | antwortend; beantwortend; reagierend | geantwortet; beantwortet; reagiert | antwortet; beantwortet | antwortete; beantworteteto respond | responding | responded | responds | responded [Add to Longdo]
reagieren | reagierend | reagiert | reagierteto react | reacting | reacts | reacted [Add to Longdo]
zu heftig reagieren | zu heftig reagierend | zu heftig reagiert | reagiert zu heftig | reagierte zu heftigto overreact | overreacting | overreacted | overreacts | overreacted [Add to Longdo]
nicht reagierendunreactive [Add to Longdo]
auf etw. total überreagierento hyperventilate over sth. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おう, ou] ANTWORTEN, REAGIEREN, ZUSTIMMEN, PASSEN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  reagieren [reːagiːrən]
     to react; to respond
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top