Search result for

readily

(48 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -readily-, *readily*, ready
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
readily[ADV] อย่างไม่ลังเล, See also: อย่างเต็มใจ, อย่างทันทีทันใด, Syn. willingly, promply

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
readily(เรด'ดิลี) adv. อย่างรวดเร็ว,อย่างฉับพลัน,โดยง่ายดาย,อย่างเต็มใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
readily(adv) อย่างรวดเร็ว,อย่างเต็มใจ,อย่างง่ายดาย,อย่างฉับพลัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Otherwise I will let you readily to aงั้นหรอ ก็ได้ฉันจะคอยดู Sex Is Zero (2002)
For a long time not so readily in the environmentFor a long time not so readily in the environment Sex Is Zero (2002)
Why would he confess so readily?ทำไมเขาถึงสารภาพผิดอย่างง่ายดายเช่นนั้น The King and the Clown (2005)
We can stand before a cross, or a bible, or in a church, just as readily as any other creature of God.ในฐานะหนึ่งในผู้รักชาติ ผมไฝ่ฝันมานานว่าจะได้มายืนตรงนี้ ทุกคนคงเห็นแล้วว่า ผมไม่ได้ลุกเป็นไฟ Sparks Fly Out (2008)
It's got to be readily accessible at all Times.มันต้องสามารถอ่านตลอดเวลา Safe and Sound (2008)
Your honor, the defendant was caught with more than an eighth of an ounce of cocaine, which she readily admits was hers.ศาลที่เคารพ จำเลยถูกจับพร้อมโคเคน 8 ออนซ์ ซึ่งเธอยอมรับอย่างเต็มใจว่าเป็นของเธอ New York Sucks (2009)
Men have readily laid down their lives to spend just one night with me.ผู้ชายมากมายยินดี ทิ้งชีวิตตัวเอง เพียงเพื่อคืนเดียวกับฉัน Release Me (2009)
Readily.ไม่มีข้อห้าม The X in the File (2010)
Probable cause needs to be readily apparent.ข้อเท็จจริงที่น่าจะเป็นไปได้ จำเป็นต้องมปรากฏอย่างทันทีทันใด Sunset (2010)
Those with no eyes to read readily are doomed to the worst errors...คนเหล่านั้นที่ไม่ได้มีตาไว้เพื่อการอ่าน จะถึงวาระแห่งความผิดพลาดที่เลวร้ายที่สุด Dentist of Detroit (2011)
And readily admit that you have no evidence that could implicate him at all--is that about right?และพร้อมยอมรับว่าคุณไม่มีหลักฐาน ว่าเค้ามีส่วนร่วมใดๆ อย่างนั้นนะเหรอ If It Bleeds, It Leads (2012)
Parents with troubled kids are too busy working three jobs to look after them, and the gun yahoos have everyone so worked up about Obama taking away their guns that every house has a readily-available arsenal.ผู้ปกครองที่มีลูกเป็นเด็กเกเร ต้องยุ่งหัวหมุนกับการทำสามหน้าที่ เพื่อดูแลพวกเขา และไอ้ปืนตู้มต้ามนั่น ก็ทำให้ทุกคนรู้จักทำงาน Shooting Star (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
readilyAlthough Hiroko dislikes cigarette smoke, she readily goes out drinking with friends.
readilyAny offence against himself he forgave readily.
readilyGuns are readily accessible to Americans.
readilyHe is the person who is difficult to go coming to terms readily.
readilyHe lied readily.
readilyHe readily agreed to my proposal.
readilyI'm not going to agree to your proposal so readily.
readilyI readily grasped at his proposal.
readilyShe is readily accessible to flattery.
readilyShe readily agreed to my proposal.
readilySolve a knotty problem readily.
readilyThe cones of the jack pine, for example, do not readily open to release their seeds until they have been subjected to great heat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรักพร้อม[ADV] readily, See also: completely, assembly, Syn. พร้อมพรัก, Example: เมื่อพลเมืองของเรามีความรู้พรักพร้อมเมื่อใด ข้าพเจ้าจะรีบปฏิบัติตามพระกระแสรับสั่งของพระชนกนาถทันที, Thai definition: รวมอยู่พร้อมหน้ากัน ใช้ในลักษณะเช่นญาติพี่น้องมากันพรักพร้อม, รวมอยู่พร้อมทุกอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเร็ว[adv.] (dōi reo) EN: quickly ; immediately ; instantly ; rapidly ; urgently ; readily   FR: en vitesse ; rapidement ; vite ; sous peu
ไม่ถือตัว[adj.] (mai theūtūa) EN: informal ; modest ; friendly ; readily accessible   
หนักแน่น[adv.] (naknaen) EN: surely ; fixedly ; readily ; certainly ; definitely ; absolutely   

CMU English Pronouncing Dictionary
READILY    R EH1 D AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
readily    (a) (r e1 d i l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっさり[, assari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) easily; readily; quickly; (P) [Add to Longdo]
おいそれと[, oisoreto] (adv) at a moment's notice; readily [Add to Longdo]
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
ずい;ずいっ[, zui ; zuitsu] (adv-to) straightforwardly; readily; without hesitation [Add to Longdo]
ちょい[, choi] (adv,adv-to) (1) (See ちょっと) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather [Add to Longdo]
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
易々;易易[やすやす, yasuyasu] (adv,adv-to) easily; readily; with ease; without trouble [Add to Longdo]
一寸(P);鳥渡(ateji)[ちょっと(P);ちょと;ちょいと, chotto (P); choto ; choito] (adv) (1) (uk) just a minute; short time; just a little; (2) somewhat; easily; readily; rather; (3) (before a verb in negative form) (will not) easily; (int) (4) hey!; (P) [Add to Longdo]
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor [Add to Longdo]
御調子者;お調子者[おちょうしもの, ochoushimono] (n,adj-no) flip; luck-pusher; frivolous person; person who readily chimes in with others; person who gets carried away easily [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一口[yī kǒu, ㄧ ㄎㄡˇ, ] readily; flatly (deny) [Add to Longdo]
从善如流[cóng shàn rú liú, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄢˋ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] readily following good advice (成语 saw); willing to accept other people's views [Add to Longdo]
爽捷[shuǎng jié, ㄕㄨㄤˇ ㄐㄧㄝˊ, ] readily; in short order [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Readily \Read"i*ly\ (r[e^]d"[i^]*l[y^]), adv.
   1. In a ready manner; quickly; promptly. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Without delay or objection; without reluctance; willingly;
    cheerfully.
    [1913 Webster]
 
       How readily we wish time spent revoked! --Cowper.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 readily
   adv 1: without much difficulty; "these snakes can be identified
       readily"
   2: in a punctual manner; "he did his homework promptly" [syn:
     {promptly}, {readily}, {pronto}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top