Search result for

read out

(36 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -read out-, *read out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
read out[PHRV] อ่านออกเสียง
read out[PHRV] อ่านหรือผลของการคำนวณ (ทางคอมพิวเตอร์), Syn. print out
read out[PHRV] ทำให้ออกจากองค์การ (เพราะทำความผิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I'm not suggesting you can't read out of doors.และผมไม่ได้แนะนำให้คุณ ไม่อ่านหนังสือนอกบ้านนะครับ Pride & Prejudice (2005)
Jamal, please read out the question to Latika now.จามาล กรุณาอ่านคำถามให้ลาติกาด้วยครับ Slumdog Millionaire (2008)
Go ahead and read out the names of the men in the cuadrilla.เริ่มเลย อ่านชื่อของคนที่ทำงาน ในควอรัสดิราส Catching Out (2008)
Master Cromwell, read out the indictment.ท่านครอมเวลล์ โปรดอ่านข้อกล่าวหา The Other Boleyn Girl (2008)
Look at the writing on her face. She's only been half read out of the book.รอยตัวหนังสือยังติดหน้าอยู่เลย อ่านออกมาผิดๆ ถูกๆ Inkheart (2008)
I'm not going to read out loud, if that's what you're intending.ฉันจะไม่อ่านออกเสียงแน่ๆ ถ้านั่นคือสิ่งที่แกต้องการล่ะก็ Inkheart (2008)
That was always his plan, to have The Shadow read out of the book.มันวางแผนไว้ว่าจะให้คนอ่าน เอาเงาออกมา Inkheart (2008)
- Pans of it have already been read out in court.- ศาลได้อ่าน... ให้ทุกคนได้ฟังไปแล้วหลายบท The Reader (2008)
Sophie, would you mind if I read out the words you wrote to me?โซฟี จะรังเกียจมั้ย ถ้าฉันจะอ่านจดหมายที่หนูเขียนถึงฉัน Letters to Juliet (2010)
Just read out a brief, prepared statement to the judge, and then your death-in-absentia judgment will be voided.แค่อ่านคำแถลงที่เตรียมไว้แล้วต่อหน้าผู้พิพากษา แล้วสถานะผู้สาบสูญของเธอ จะได้ถูกถอนออกไป Honor Thy Father (2012)
Now, Lily, if you would please open your envelope and read out that name.ตอนนี้หล่ะ ลิลลี่ คุณกรุณาเปิดซองจดหมาย และอ่านชื่อนั้น Red Letter Day (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
read outMr White read out some letters of thanks to his students.
read outThat person will be read out of our club.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up   FR: déplier ; déployer
บาน[v.] (bān) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen   FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir
ดาด[v.] (dāt) EN: pave ; spread out over ; spread down   FR: recouvrir ; revêtir
ขจาย[adj.] (khajāi) EN: dispersed; scattered ; spread out   
คลี่[v.] (khlī) EN: spread out ; open ; unfold ; unfurl ; stretch   FR: déployer ; étendre ; ouvrir ; déplier ; dérouler
คลี่แผนที่[v. exp.] (khlī phaēnthī) EN: unfold a map ; spread out a map   FR: dérouler une carte ; déployer une carte
เกลี่ย[n.] (klīa) EN: equalize ; spread out ; level down ; average   FR: aplanir ; niveler ; égaliser
กระจาย[v.] (krajāi) EN: spread ; spread out ; broadcast ; scatter ; distribute ; disperse ; be dispersed   FR: répandre ; éparpiller ; disperser
แผ่[v.] (phaē) EN: spread out ; diffuse ; stretch out ; expand ; extend ; broaden ; widen ; unfold   FR: étendre

Japanese-English: EDICT Dictionary
延べる;伸べる;展べる[のべる, noberu] (v1,vt) (1) to lay out (a futon); to make (bed); to spread out; to stretch; to widen; (2) (延べる, 伸べる only) to postpone; to extend [Add to Longdo]
押し広げる;押広げる[おしひろげる, oshihirogeru] (v1) to extend; to expand; to spread out [Add to Longdo]
開く[ひらく, hiraku] (v5k,vt) (1) to open (e.g. a bank-account, festival, etc.); (v5k,vi) (2) to spread out; to open up (flower bud, umbrella, etc.); to widen (gap, distance, width); (3) to hold; to give (party, conference, etc.); (P) [Add to Longdo]
取り広げる;取広げる[とりひろげる, torihirogeru] (v1,vt) to enlarge; to widen; to spread out [Add to Longdo]
読み合わせる;読み合せる[よみあわせる, yomiawaseru] (v1,vt) to read out and compare or collate [Add to Longdo]
読み出す[よみだす, yomidasu] (v5s) {comp} to read out (e.g. data from a computer or process); to retrieve [Add to Longdo]
読み上げる[よみあげる, yomiageru] (v1,vt) to read out loud (and clearly); to call a roll; (P) [Add to Longdo]
敷く(P);布く[しく, shiku] (v5k) (1) to spread out; to lay out; (2) to take a position; (3) (See 法令を敷く) to impose widely (e.g. over a city); (P) [Add to Longdo]
網処[もうしょ, mousho] (n) (See 定置網) place where a stationary fishing net is spread out [Add to Longdo]
豁然[かつぜん, katsuzen] (n,adj-t,adv-to) spread out; broad; all of a sudden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top