หรือคุณหมายถึง re-dreß?
Search result for

re-dress

(8 entries)
(1.2823 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -re-dress-, *re-dress*, re-dres
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
re-dress(รีเดรส') vt. แต่งตัวใหม่,ซ่อมแซมใหม่,ทายาบนบาดแผลใหม่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That should heal pretty quickly. I'll re-dress it tomorrow.นั่นจะช่วยรักษาได้อย่างรวดเร็ว ข้าจะจัดชุดใหม่วันพรุ่งนี้ Excalibur (2008)
HE GROANS The wound's infected. I'll have to re-dress the leg, to reduce the inflammation.บาดแผลติดเชื้อ หม่อมฉันต้องทาโอสถที่พระเพลา The Coming of Arthur: Part One (2010)
He's either keeping their garments as souvenirs or re-dressing the victims as a forensic countermeasure.เขาเก็บเสื้อผ้าพวกเธอไว้เป็นของที่ระลึก หรือไม่ก็แต่งตัวเหยื่อซะใหม่\ เพื่อตอบโต้กับหน่วยพิสูจน์หลักฐาน Proof (2011)
It could be a manifestation of his guilt, like the re-dressing.บางทีอาจเป็นการแสดงความสำนึกผิดของเขา เหมือนกับที่สวมเสื้อผ้าให้ใหม่ Broken (2013)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Redress \Re*dress"\ (r[=e]*dr[e^]s"), v. t. [Pref. re- + dress.]
   To dress again.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Redress \Re*dress"\ (r[-e]*dr[e^]s"), v. t. [F. redresser to
   straighten; pref. re- re- + dresser to raise, arrange. See
   {Dress.}]
   1. To put in order again; to set right; to emend; to revise.
    [R.]
    [1913 Webster]
 
       The common profit could she redress. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       In yonder spring of roses intermixed
       With myrtle, find what to redress till noon.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Your wish that I should redress a certain paper
       which you had prepared.        --A. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   2. To set right, as a wrong; to repair, as an injury; to make
    amends for; to remedy; to relieve from.
    [1913 Webster]
 
       Those wrongs, those bitter injuries, . . .
       I doubt not but with honor to redress. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To make amends or compensation to; to relieve of anything
    unjust or oppressive; to bestow relief upon. "'T is thine,
    O king! the afflicted to redress." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Will Gaul or Muscovite redress ye?  --Byron.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Redress \Re*dress"\, n.
   1. The act of redressing; a making right; reformation;
    correction; amendment. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Reformation of evil laws is commendable, but for us
       the more necessary is a speedy redress of ourselves.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. A setting right, as of wrong, injury, or opression; as,
    the redress of grievances; hence, relief; remedy;
    reparation; indemnification. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A few may complain without reason; but there is
       occasion for redress when the cry is universal.
                          --Davenant.
    [1913 Webster]
 
   3. One who, or that which, gives relief; a redresser.
    [1913 Webster]
 
       Fair majesty, the refuge and redress
       Of those whom fate pursues and wants oppress.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top