Search result for

ravine

(47 entries)
(0.8887 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ravine-, *ravine*
Possible hiragana form: らう゛ぃね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ravine[N] หุบเขาลึก, See also: หุบเขา, ห้วยลึก, Syn. canyon, gully, valley

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ravine(ระวีน') n. หุบเขาลึก (มักมีลำธาร) ห้วยลึก

English-Thai: Nontri Dictionary
ravine(n) หุบเขาลึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ravineเหว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ravine-Area Method การฝังกลบในลำห้วย
วิธีการฝังกลบขยะมูลฝอย ในบริเวณลำห้วยที่หมดสภาพหรือไม่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้อีก แต่จะต้องมีระบบการปนเปื้อนต่อสภาพแวดล้อมภายนอก [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
GRANDFATHER: "Westley and Buttercup raced along the ravine floor."เวสต์ลีย์และบัตเตอร์คัพเดินทางผ่านก้นเหวอย่างรวดเร็ว The Princess Bride (1987)
You know, I thought he was gonna shoot me back at the ravine.รู้ไหม ลูกนายเกือบฆ่าฉันแล้ว ตอนนั้นน่ะ 3:10 to Yuma (2007)
Tom jacobs was out for an early morning walk When he spotted a piece of metal in the ravine.ทอม เจคอบ ออกมาเดินเล่นตั้งแต่เช้าตรู่ เป็นเวลาที่เขาพบชิ้นส่วนโลหะในหุบเขาลึก Self Made Man (2008)
The stag went into the woods and led us to the deep ravine.กวางวิ่งเข้าไปในป่า และนำเราลงไปในเหวลึก The Other Boleyn Girl (2008)
She knows that ravine.นางรู้จักหุบเขานั่นดีนี่นา The Other Boleyn Girl (2008)
I got a heat signature north bound along... regardo ravineฉันพบกลุ่มความร้อนขึ้นเหนือไปตามหุบเขาเรกาโด้ Fast & Furious (2009)
34.7 sec from regardo ravine146 มองที่หุบเขา Fast & Furious (2009)
Every day we're gonna check the ravine, from the bridge straight down through here and back.ทุกวัน ที่เรากำลัง จะ ตรวจสอบ หุบ , จากสะพาน ตรง ลงมาผ่าน ที่นี่ และ กลับ I Spit on Your Grave (2010)
Aimee's body is at the bottom of the ravine with a cracked spine.ว่าศพของเอมมี่อยู่ที่ก้นหุบเขาบริเวณสันหินที่แตก Rose (2010)
in a ravine.ใหหุบเหว Then I Really Got Scared (2011)
They were in a ravine.พวกเค้าอยู่ในหุบเหว Then I Really Got Scared (2011)
What good ever comes out of a ravine?อะไรดีๆออกมาจากพุบเหวมั่งล่ะ? Then I Really Got Scared (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุบ[N] valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. หว่าง, ช่อง, Example: ทั่วทุกแห่งของห้วยหุบยังคงถูกห่มคลุมด้วยม่านหมอก
หุบเขา[N] valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. ซอกเขา, ช่องเขา, หว่างเขา, Example: เจ้าหน้าที่นับร้อยคนเร่งระดมกำลังค้นหาศพที่กระเด็นกระจายอยู่ทั่วหุบเขา, Count unit: แห่ง, Thai definition: แอ่งภูมิประเทศที่เป็นเส้นเป็นแนวยาว 2 ข้างแอ่งขนาบด้วยพื้นแผ่นดินสูงหรือภูเขาหรือเทือกเขา
ช่องเขา[N] mountain pass, See also: ravine, gorge, defile, Syn. หุบเขา, Example: เราต้องเดินทางผ่านช่องเขานี้ไป, Count unit: ช่อง
หุบเหว[N] valley, See also: ravine, vale, Syn. เหว, Example: เส้นทางระหว่างไหล่เขาคดเคี้ยวและเต็มไปด้วยหุบเหวที่อันตราย, Count unit: แห่ง, Thai definition: หุบเขาที่มีเหวลึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุบ[n.] (hup) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass   
หุบเหว[n.] (huphēo) EN: valley ; ravine ; vale   
หุบเขา[n.] (hupkhao) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow   FR: vallée [f] ; vallon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAVINE    R AH0 V IY1 N
RAVINES    R AH0 V IY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ravine    (n) (r @1 v ii1 n)
ravines    (n) (r @1 v ii1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klamm {f} | Klammen {pl}ravine | ravines [Add to Longdo]
Schlucht {f} | Schluchten {pl}ravine | ravines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
峡;峽(oK)[かい, kai] (n) (arch) (See はざま・2) gorge; ravine [Add to Longdo]
峡谷[きょうこく, kyoukoku] (n) glen; ravine; gorge; canyon; (P) [Add to Longdo]
狭間[はざま, hazama] (n) (1) interval; threshold; interstice; (2) valley; gorge; ravine; (3) loophole; eyelet [Add to Longdo]
渓間;谿間;溪間(oK)[けいかん, keikan] (n) ravine [Add to Longdo]
渓谷(P);谿谷;溪谷[けいこく, keikoku] (n) valley; ravine; canyon; (P) [Add to Longdo]
渓壑;谿壑[けいがく, keigaku] (n) (1) ravine; chasm; (2) ravenous desire; insatiable desire [Add to Longdo]
山間;山あい[やまあい, yamaai] (n) ravine; gorge [Add to Longdo]
山峡[さんきょう;やまかい, sankyou ; yamakai] (n) gorge; ravine; gap [Add to Longdo]
深淵[しんえん, shin'en] (n,adj-no) abyss; ravine [Add to Longdo]
千仭の谷[せんじんのたに, senjinnotani] (n) bottomless ravine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隘谷[ài gǔ, ㄞˋ ㄍㄨˇ, ] ravine; canyon; V-shaped river valley with steep sides [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ravin \Rav"in\, Ravine \Rav"ine\ (r[a^]v"'n), n. [See 2d
   {Raven}.]
   Food obtained by violence; plunder; prey; raven. "Fowls of
   ravyne." --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Though Nature, red in tooth and claw
      With ravine, shrieked against his creed. --Tennyson.
   [1913 Webster] Ravin

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raven \Rav"en\, v. i.
   To prey with rapacity; to be greedy; to show rapacity.
   [Written also {ravin}, and {ravine}.]
   [1913 Webster]
 
      Benjamin shall raven as a wolf.     --Gen. xlix.
                          27.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raven \Rav"en\ (r[a^]v"'n), n. [OF. ravine impetuosity,
   violence, F. ravine ravine. See {Ravine}, {Rapine}.] [Written
   also {ravin}, and {ravine}.]
   1. Rapine; rapacity. --Ray.
    [1913 Webster]
 
   2. Prey; plunder; food obtained by violence.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ravin \Rav"in\, Ravine \Rav"ine\, v. t. & i.
   See {Raven}, v. t. & i.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ravine \Ra*vine"\ (r[.a]*v[=e]n"), n. [F., a place excavated by
   a torrent, a ravine, fr. ravir to snatch or tear away, L.
   rapere; cf. L. rapina rapine. See {Ravish}, and cf. {Rapine},
   {Raven} prey.]
   1. A torrent of water. [Obs.] --Cotgrave.
    [1913 Webster]
 
   2. A deep and narrow hollow, usually worn by a stream or
    torrent of water; a gorge; a mountain cleft.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ravine
   n 1: a deep narrow steep-sided valley (especially one formed by
      running water)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top